Aktieinlösen 2007

Beslut om inlösenförfarande fattades av Bures extra bolagsstämma den 3 september 2007.

Inlösenvillkor i sammandrag

Inlösenrätt
För varje aktie i Bure erhålls en inlösenrätt

Inlösen
10 inlösenrätter berättigar till inlösen av en aktie i Bure

Inlösenbelopp
54,00 kronor per aktie

Skattefrågor i Sverige angående inlösenprogrammet 2007

Erhållandet av inlösenrätter utlöser ingen beskattning utan beskattning sker först när aktier löses in eller inlösenrätter avyttras.

Inlösen av aktier
Inlösen av aktier likställs som om man avyttrade aktier och utlöser då beskattning. Kapitalvinst alternativt kapitalförlust beräknas med utgångspunkt i skillnaden mellan inlösenbeloppet (avyttringspriset) dvs 54 kronor, på inlöst aktie och omkostnadsbeloppet för inlöst aktie. Vid beräkning av omkostnadsbeloppet skall som huvudregel genomsnittsmetoden användas. Genomsnittsmetoden innebär att omkostnadsbeloppet för en aktie anses vara det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma slag och sort beräknad med hänsyn till inträffade förändringar under innehavstiden. Till detta justerade genomsnittliga omkostnadsbelopp för en inlöst aktie i Bure skall erläggas anskaffningsutgiften för köpta inlösenrätter som utnyttjats. Alternativt får schablonmetoden tillämpas vilket innebär att omkostnadsbeloppet beräknas till 20 procent av inlösenbeloppet.

Avyttring av inlösenrätter
Avyttring av inlösenrätt medför en beskattning enligt kapitalvinstreglerna. Inlösenrätter förvärvade på grundval av aktieinnehav i Bure Equity AB anses anskaffade för 0 kronor.  Vid avyttring av sådana inlösenrätter uppkommer således en skattepliktig kapitalvinst motsvarande försäljningspriset, efter avdrag för eventuella försäljningskostnader. Schablonmetoden får inte användas för att bestämma omkostnadsbeloppet för en inlösenrätt som erhållits på grundval av aktieinnehav i Bure Equity AB.

Aktieinlösen 2007

Pressrelease 2007-10-18 – Utfall i Bures inlösenprogram