Aktieinlösen 2008

Beslut om inlösenförfarande fattades av Bures extra bolagsstämma den 11 december 2008. Detaljerad information om inlösenförfarandet finns i informationsbroschyren ”Aktieinlösen 2008” nedan.

Inlösenvillkor i sammandrag

Inlösenrätt
För varje aktie i Bure erhålls en inlösenrätt

Inlösen
5 inlösenrätter berättigar till inlösen av 2 aktier i Bure

Inlösenbelopp
30,00 kronor per aktie

Skattefrågor i Sverige i korthet angående inlösenprogrammet 2008

Erhållande av inlösenrätter utlöser ingen beskattning. Beskattning sker först när inlösenrätter säljs eller aktier löses in.

Inlösen av aktier
Inlösen av aktie likställs med avyttring. Kapitalvinst/-förlust beräknas med utgångspunkt i skillnaden mellan inlösenbeloppet (avyttringspriset), dvs. 30 kronor, på inlöst aktie och omkostnadsbeloppet för inlöst aktie. Vid beräkning av omkostnadsbeloppet skall som huvudregel genomsnittsmetoden användas.

Genomsnittsmetoden innebär att omkostnadsbeloppet för en aktie anses vara det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma slag och sort, beräknad med hänsyn till inträffade förändringar under innehavstiden.

Till detta justerade genomsnittliga omkostnadsbelopp för en inlöst aktie i Bure skall erläggas anskaffningsutgiften för köpta inlösenrätter som utnyttjas.

Alternativt får den s.k. schablonmetoden tillämpas, vilken innebär att omkostnadsbeloppet beräknas till 20 procent av inlösenbeloppet.

Avyttring av inlösenrätter
Avyttring av inlösenrätt medför en beskattning enligt kapitalvinstreglerna. Erhållande av ersättning för ej utnyttjade inlösenrätter behandlas som en avyttring av inlösenrätter. Inlösenrätter förvärvade på grundval av aktieinnehav i Bure anses anskaffade för 0 kronor.

Vid avyttring av sådana inlösenrätter uppkommer således en skattepliktig kapitalvinst motsvarande försäljningspriset, efter avdrag för eventuella försäljningsomkostnader. Schablonmetoden får inte användas för att bestämma omkostnadsbeloppet för en inlösenrätt som erhålls på grundval av aktieinnehav i Bure.

Anskaffningsutgiften för inlösenrätt som förvärvats i marknaden utgörs av köpeskillingen. Vid beräkning av omkostnadsbeloppet för inlösenrätt skall genomsnittsmetoden användas. Om schablonmetoden får tillämpas på köpta inlösenrätter är oklart.

Informationsbroschyr aktieinlösen 2008

Pressrelease 2009-02-02 – Utfall i Bures inlösenprogram