Förtida inlösen av förlagslån 2003-2005

Bure förtidslöste förlagslånet per den 31 mars 2005. Inlösen skedde till 80,7 procent av det nominella värdet.

Förlagslånsinnehavarens lånebelopp framgår av den årssammanställning som erhållits från det kontoförande institutet. Procentsatsen är i enlighet med villkoren för förlagslånet, baserad på en diskontering till nuvärde från dagen för inlösen till ursprunglig förfallodag den 30 juni 2007, med en räntesats på 10 procent. Detta gav ett värde på cirka 5,45 SEK per förlagsbevis. RSV:s fastställda anskaffningsvärde för de som deltog vid emissionen uppgår till 4,36 SEK per förlagsbevis.

Beräkning av anskaffningsvärdet för den som deltog vid emissionen:
Det belopp som erhölls vid förtidsinlösen ska divideras med 5,45. Då erhålls det antal förlagsbevis ni haft. Detta antal multipliceras därefter med 4,36 och då får ni det totala anskaffningsvärdet. Mellanskillnaden mellan erhållen likvid och det totala anskaffningsvärdet är följaktligen reavinsten.