Utdelning av aktier i AcadeMedia AB 2008

Vid en extra bolagsstämman den 6 november 2008 fattades beslut om utdelning av Bures samtliga aktier i AcadeMedia AB.

För varje 10-tal aktier i Bure erhölls en aktie i AcadeMedia.

Anskaffningsvärdet på AcadeMedia-aktien är 26 procent av anskaffningsvärdet på Bureaktien. Det nya anskaffningsvärdet på Bureaktien blir således 74 procent av ursprungsvärdet

Sammanfattning av skatteregler
Utdelningen av aktier i AcadeMedia sker i enlighet med de s.k. Lex Asea-reglerna, vilket innebär att någon omedelbar beskattning inte uppkommer. Omkostnadsbeloppet (= anskaffningsvärdet) för de aktier i Bure som berättigar till utdelningen skall fördelas mellan dessa aktier och erhållna aktier i AcadeMedia.

SKV A 2008:33
Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Bure Equity AB:s utdelning år 2008 av aktier i AcadeMedia AB

SKV M 2008:24
Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Bure Equity AB:s utdelning år 2008 av aktier i AcadeMedia AB

Broschyr – Presentation av AcadeMedia

Broschyr – Utdelning av aktier i AcadeMedia

Pressrelease 2008-12-15 angående fördelning av anskaffningsvärde mellan aktier i Bure och AcadeMedia