Utdelning av Observer AB 2001

Under år 2001 delades aktier i Observer ut till Bures aktieägare. För sex aktier i Bure erhölls en aktie i Observer.

Anskaffningsvärdet på Observeraktien är 26 procent av anskaffningsvärdet på Bureaktien. Det nya anskaffningsvärdet på Bureaktien blir således 74 procent av ursprungsvärdet (efter Capioutdelningen om ägaren även deltog i denna).

RSV M 2001:19
Riksskatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av AB:s utdelning av aktier i Observer AB

RSV 2001:28
Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av AB:s utdelning av aktier av serie A i Observer AB år 2001