Utdelning och återköp

Ett av Bures främsta mål är att skapa hög uthållig totalavkastning till Bures aktieägare. Bure använder sig av ett antal aktieägarvänliga åtgärder för att över tid möjliggöra att aktieägarna får ta del av värdet på Bures tillgångar utöver aktiemarknadens värdering av Bureaktien. Vid kontanta utdelningar skiftas kontanta medel ut medan vid utdelning av bolag skiftas aktier i ett specifikt bolag ut till aktieägarna. Sedan 1993 har Bure delat ut 3,4 mdkr i kontanta medel samt aktier i bolagen Capio, Observer (senare Cision) och AcadeMedia till ett värde av 5,2 mdkr vid utdelningstillfället – totalt 8,6 mdkr.

Ytterligare en form av utskiftning är inlösen av aktier och återköp av aktier. Förenklat ökar detta förfarande värdet på kvarvarande aktier. Under årens lopp har Bure genomfört inlösenprogram och återköpt aktier och optioner för 3,6 mdkr.

Totalt har Bure sedan start således skiftat ut över 12,2 mdkr till sina aktieägare.

Kontantutdelning för räkenskapsåret 2018

Årsstämman den 7 maj 2019 beslutade om en ordinarie utdelning om 2,00 kronor per aktie för verksamhetsåret 2018. Utbetalningen görs den 14 maj 2019 genom Euroclear Swedens försorg.

Senaste beslut om mandat för återköp av egna aktier

Bures styrelse fick på årsstämman den 7 maj 2019 mandat att fram till nästa årsstämma besluta om återköp av egna aktier. Återköp kan uppgå till maximalt 10 procent av utestående aktievolym. Återköpta aktier avses att makuleras vid årsstämman 2020.