Bures aktiekapital och antal aktier per 30 juni 2020

Det totala antalet utestående aktier i Bure Equity AB (publ) ("Bure") uppgår per den 30 juni 2020 till 74 146 921 aktier. Aktiekapitalet uppgår till 575 715 722,36 kronor.

Ökningen av aktier är hänförlig till den riktade nyemissionen av 5 175 000 aktier som genomfördes den 15 juni 2020 och registrerades hos Bolagsverket 18 juni 2020.

Den riktade nyemissionen medförde en utspädning om 7,0 procent av antalet aktier och röster i Bolaget baserat på antalet aktier efter den riktade nyemissionen. Genom den riktade nyemissionen ökade aktiekapitalet med 40 197 687,96 kronor till 575 715 722,32 kronor.

Bure Equity AB (publ)

BURE FÖRVÄRVAR AKTIER I MENTICE

Bure Equity AB (publ) har förvärvat 1 196 059 aktier i Mentice AB och innehar därefter 15,1 procent av kapitalet och rösterna.

Bure har förvärvat 1 196 059 aktier i Mentice i enlighet med det avtal om förköpsrätt som tecknades mellan Bure, Priveq Investment Fund III KB och Priveq Investment Fund III AB i samband med bolagets börsnotering. Bures totala innehav uppgår efter transaktionen till 3 644 059 aktier vilket motsvarar 15,1 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Mentice är noterat på Nasdaq First North.