Bure etablerar Sveriges första SPAC på Nasdaq Stockholm och avser att investera 700 Mkr i egenskap av sponsor

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN, ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Bure Equity AB (publ) (”Bure”), har etablerat ACQ Bure AB (publ) (”ACQ” eller ”Bolaget”) vilket är ett svenskt förvärvsbolag, så kallat SPAC (Special Purpose Acquisition Company). Avsikten är att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet” eller ”Noteringen”) och i samband med Noteringen ta in kapital uppgående till cirka totalt 3,5 miljarder kronor och inom 36 månader därefter förvärva ett onoterat bolag. Bure avser investera 700 miljoner kronor i ACQ vilket motsvarar cirka 20 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandet. Sammantaget motsvarar teckningsåtaganden från både ankarinvesterare och Bure totalt cirka 60 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandet.
 
Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande i Bure kommenterar:
”Det är med stor glädje vi nu kan presentera ACQ – Sveriges första SPAC som avses noteras på Nasdaq Stockholm. Genom ACQ skapar vi en struktur som är ny på den svenska marknaden. I USA finns liknande SPAC-strukturer, men vi har anpassat ACQ efter svenska förhållanden och gjort den mer långsiktig och industriell i sin utformning. Grundprincipen för ACQ är att samtliga ägare drar nytta av Bures investeringsorganisation och industriella nätverk.”
 
Henrik Blomquist, VD på Bure kommenterar:
”Under mer än 20 år har Bure tillsammans med andra ägare framgångsrikt drivit bolagsutveckling i börsnoterad miljö och det har blivit en integrerad del av Bures värdeskapande modell att samarbeta med andra ägare. I ACQ får vi precis denna möjlighet och det är mycket glädjande att fem ledande svenska institutioner valt att investera i ACQ för att tillsammans med Bure arbeta med företagsbyggande i noterad miljö.”
 
Bure har etablerat förvärvsbolaget ACQ med avsikten att ta in kapital uppgående till cirka totalt 3,5 miljarder kronor i samband med en notering och inom 36 månader därefter förvärva ett onoterat bolag. Bure avser investera 700 miljoner kronor i ACQ vilket motsvarar cirka 20 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandet. Initialt blir ACQ ett börsnoterat bolag som bara innehåller en kassa. Efter att ett onoterat bolag förvärvats av ACQ kommer det förvärvade bolaget därmed utgöra den nya verksamhetsdrivande enheten där värde skapas för aktieägarna.
 
Skälet och bakgrunden är att Bure ser stora möjligheter att erbjuda ägare till onoterade verksamheter en attraktiv struktur för att bli börsnoterade. Tillsammans med ACQ kan det onoterade bolaget därefter påbörja en ny fas i företagsbyggandet med starka, kunniga och långsiktiga ägare. Initiativet till ACQ har möjliggjorts genom Nasdaq Stockholms nya regelverk för förvärvsbolag som trädde i kraft den 1 februari 2021.
 
Bure tecknar aktier på samma villkor som övriga investerare. Därutöver har Bure, i egenskap av initiativtagare och sponsor till ACQ, tecknat teckningsoptioner, så kallade Sponsoroptioner, som kan utnyttjas för teckning av aktier i Bolaget efter fem år och senast inom tio år från utfärdandet. På så sätt har Bure ett starkt incitament att vara en långsiktig och engagerad ägare som bidrar till Bolagets utveckling. Det är även Bures organisation som kommer bistå med att identifiera och föreslå potentiella förvärvsobjekt för ACQ.
 
Information om Erbjudandet
Det tänkta Erbjudandet kommer att bestå av nya stamaktier emitterade av Bolaget. Genom försäljningen av stamaktier väntas ACQ tillföras cirka 3,5 miljarder kronor.
 
Inför den planerade Noteringen på Nasdaq Stockholm har ankarinvesterare, innefattande AMF Pensionsförsäkring, AMF Fonder, Fjärde AP-fonden, SEB Fonder och SEB-Stiftelsen, åtagit sig att teckna aktier motsvarande totalt cirka 40 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandet. Vidare motsvarar Bures investering om 700 miljoner kronor i ACQ cirka 20 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandet. Sammantaget motsvarar teckningsåtaganden från både ankarinvesterare och Bure totalt cirka 60 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandet.
 
Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för det planerade Erbjudandet kommer att inkluderas i det prospekt som ACQ kommer att upprätta i samband med den planerade Noteringen och som förväntas att offentliggöras i mitten av mars 2021 samt publiceras på ACQ:s hemsida, www.acq.se.
 
Nasdaq Stockholm har bedömt att ACQ uppfyller gällande noteringskrav. Nasdaq Stockholm kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, under förutsättning att vissa villkor uppfylls, däribland att ACQ inkommer med sådan ansökan och att spridningskravet för Bolagets aktie uppfylls senast på noteringsdagen.
 
Första dag för handel av ACQ:s aktier på Nasdaq Stockholm förväntas vara i slutet av mars 2021.
 
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”) har anlitats som Sole Global Coordinator och Bookrunner i den planerade noteringen. Advokatfirman Cederquist KB och Nord Advokater är legala rådgivare till ACQ. Avanza Bank AB (publ) agerar som Retail Manager tillsammans med SEB i samband med det tänkta Erbjudandet.
 
Om ACQ
ACQ är ett svenskt förvärvsbolag, en så kallat SPAC som etablerats på initiativ av Bure. ACQ har till syfte att ta in kapital genom en börsnotering och inom 36 månader därefter förvärva ett onoterat bolag varvid detta genom ACQ, efter granskning och godkännande, blir noterat på Nasdaq Stockholm.
 
ACQ:s investeringsstrategi är att identifiera och genomföra ett förvärv av ett bolag som kan skapa värde för aktieägarna över tid. Potentiella målbolag innefattar primärt onoterade, hållbara, nordiska högkvalitativa företag med ett bolagsvärde uppgående till cirka 3–7 miljarder kronor, och som verkar på marknader med stor potential eller på nischmarknader där målbolaget har en ledande position.
 
Bure kommer vara så kallad sponsor till ACQ och kommer att äga cirka 20 procent av det totala antalet utestående aktier i ACQ efter Erbjudandet med avsikt att vara långsiktig huvudägare i ACQ. I egenskap av sponsor och initiativtagare har Bure även tecknat sponsoroptioner (”Sponsoroptionerna”) i ACQ, vilka kan utnyttjas för teckning av aktier tidigast inom fem år och senast inom tio år från utfärdandet. Antalet Sponsoroptioner förväntas motsvara 12 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandet. Varje Sponsoroption berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 130 procent av priset per aktie i Erbjudandet men Bolaget har en möjlighet att välja att tillämpa en alternativ lösenmodell som medför att mindre kapital tillförs Bolaget och att färre nya aktier emitteras.
 
Bures stora nätverk, i kombination med Bures förståelse för, och kunskap om, transaktioner, i noterad och onoterad miljö samt värderingsdynamiken på dessa marknader bedöms göra Bure mycket väl positionerad att identifiera och utvärdera attraktiva förvärvsmöjligheter för ACQ:s räkning.
 
Mer information om ACQ finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.acq.se.
 
Om Bure
Bure är ett investeringsbolag med säte i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1993. Genom att aktivt utveckla en diversifierad portfölj av professionellt förvaltade bolag och verksamheter är Bures mål att skapa värde och avkastning till sina aktieägare. Bures investeringar per den 9 mars 2021 består av 12 portföljbolag – flertalet teknikbaserade med starkt fokus på internationella marknader.

Bokslutskommuniké januari-december 2020

Substansvärdet ökade med 21,8 procent

Delårsperiod januari – december 2020

 • Substansvärdet var 239,6 kr per aktie jämfört med 196,6 kr vid årsskiftet vilket motsvarar en ökning med 21,8 procent.
 • Bures substansvärde var 17 763 Mkr jämfört med 13 563 Mkr vid årets inledning.
 • Totalavkastningen för Bure-aktien var 39,2 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 14,8 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 3 236 Mkr (4 229). Resultatet per aktie uppgick till 45,1 kr (61,3).

Fjärde kvartalet 2020

 • Substansvärdet var 239,6 kr per aktie jämfört med 230,6 kr vid kvartalets inledning vilket motsvarar en ökning med 3,9 procent.
 • Bure offentliggjorde ett kontanterbjudande till aktieägarna i Allgon AB (publ). Under december 2020 förvärvade Bure 6,4 miljoner aktier i Allgon för 70,9 Mkr.
 • Bure förvärvade 0,31 miljoner aktier i BioLamina för 53,2 Mkr och ökade ägarandelen till 44,8 procent.

Händelser efter periodens slut

 • Substansvärdet uppgick till 247,1 kr per aktie den 24 februari 2021 vilket motsvarar en ökning med 3,2 procent sedan årsskiftet.
 • I januari 2021 avyttrades 1,5 miljoner aktier i MedCap AB för 312,6 Mkr vilket resulterade i ett exitresultat på 282,9 Mkr.
 • I december 2020 offentliggjorde Bure ett kontanterbjudande till aktieägarna i Allgon AB (publ). I februari uppnådde Bure ett ägande på 93,2 procent och informerade om att tvångsinlösen av återstående aktier ska påkallas och att Allgon-aktien kommer att avnoteras från First North.
 • Atle Investment Management tillträdde förvärvet av Humle Fonder och övertog förvaltningen av Humle Småbolagsfond och Humle Sverigefond den 11 januari 2021.
 • Styrelsen föreslår årsstämman en ordinarie utdelning om 2,00 kr per aktie (1,00).

Vd-ord

Det är med stor ödmjukhet jag tittar tillbaka på 2020. Utbrottet av Covid-19 testade tveklöst såväl individer, familjer och samhällen på ett nästan otänkbart sätt. För att förhindra smittspridningen infördes kraftiga restrestriktioner vilket även påverkade all affärsverksamhet. Trots pandemin och dess enorma effekter var 2020 ett starkt år för Bure. Substansvärde per aktie ökade med 21,8 procent jämför med SIX RX 14,8 procent. Initialt såg vi dramatiska fall i efterfrågan i flera av portföljbolagen däribland Vitrolife och Mercuri. Lyckligtvis förbättrades situationen under andra halvåret för att vid årets slut nästan vara tillbaka på tidigare nivåer.

2020 var även ett intensivt år med hög aktivitet. Under året ökade vi innehavet i flera portföljbolag bl.a. Cavotec, Mentice, Ovzon och Biolamina och precis innan årsskiftet lade vi ett publikt bud på Allgon. Grunden i Bures ägarmodell är det arbete vi utför i portföljbolagens styrelser. I kristider ökar detta arbete både i mängd och i betydelse. Samarbetet mellan bolagsledningen och styrelsen är ofta avgörande hur väl en verksamhet kan navigera i svåra förhållanden.

Med så stor osäkerhet i omvärlden tvingades vi alla att tänka om och tänka nytt under året. Hur fungerar affärsverksamheter om man inte kan resa och fysiska möten inte är möjliga. Produktion, försäljning, service, allt påverkas och nya arbetssätt och processer behöver etableras. För att kunna hantera denna omställning krävs kreativitet, kompetens och rätt inställning. Detta är något som samtliga våra portföljbolag uppvisade under 2020!

I maj genomförde vi en riktad nyemission i Bure om 1 mdkr. Bure har en lång historia av att utveckla företag framgångsrikt och vi anser att vi har kapacitet att göra mer av det vi gör. För mig och organisationen var detta kapitaltillskott därför oerhört inspirerande vilket också ger oss möjligheten att fortsätta utveckla Bure.

Bure Equity AB (publ)

Bure Equity AB (publ) offentliggör ett kontanterbjudande om 13,50 kr per aktie till aktieägarna i Allgon AB (publ)

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet (definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som publiceras i samband med offentliggörandet av Erbjudandet. Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet ”Särskild information till aktieägare i USA” i slutet av detta pressmeddelande.

Bure Equity AB (publ) (”Bure”) lämnar i dag ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Allgon AB (publ) (”Allgon”) att överlåta samtliga sina aktier i Allgon till Bure mot ett kontant vederlag om 13,50 kronor per aktie (”Erbjudandet”). B-aktierna[1] i Allgon är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market (”First North”).

Sammanfattning

 • Bure erbjuder 13,50 kronor kontant per B-aktie i Allgon (”Erbjudandevederlaget”).[2] Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 759 miljoner kronor.[3]
 • Erbjudandet är villkorat av att Bure blir ägare till mer än 50% av det totala antalet aktier i Allgon. Med det lägre anslutningsgradsvillkoret öppnar Bure för möjligheten att Allgon förblir noterat på First North med Bure som huvudägare.
 • Erbjudandet överstiger det erbjudande som Latour Industries AB offentliggjorde den 14 december 2020 (”Latour Industries erbjudande”) med 2,75 kronor per aktie (motsvarande 25,6 %).
 • Erbjudandet innebär en premie om cirka:
  • 63,8 % i förhållande till stängningskursen på First North om 8,24 kronor den 11 december 2020, som var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Latour Industries erbjudande; 21,1 % i förhållande till stängningskursen om 11,15 kronor på First North den 21 december 2020, som var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet,
  • 67,2 % i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om cirka 8,08 kronor för aktierna under de 30 handelsdagarna som närmast föregick offentliggörandet av Latour Industries erbjudande den 14 december 2020; samt
  • 77,2 % i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om cirka 7,62 kronor för aktierna under de 180 handelsdagar som närmast föregick offentliggörandet av Latour Industries erbjudande den 14 december 2020.
 • Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor. Erbjudandet är helt finansierat med för Bure tillgängliga likvida medel.
 • Per den 22 december 2020 innehar Bure 6 310 924 aktier i Allgon, motsvarande cirka 11,2 % av det totala antalet aktierna i Allgon.
 • Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet förväntas offentliggöras omkring den 8 januari 2021. Acceptperioden för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 11 januari 2021 och avslutas den 1 februari 2021.
 • Kommentar från Henrik Blomquist, VD på Bure:

”Vi har följt Allgon i flera år och har tidigare haft diskussioner med bolaget och dess huvudägare. Vi tycker att Allgon passar väl in i Bures portfölj som ett produktägande kvalitetsbolag med spännande teknologi och en etablerad internationell marknadsposition. Vår uppfattning är att Bure som en ny stark och långsiktig ägare kan vidareutveckla och accelerera bolagets strategiska agenda. Erbjudandet ger aktieägarna i Allgon en möjlighet att förverkliga värdet av deras investeringar till en betydande premie både i förhållande till nyligen handlade priser på aktien samt i förhållande till det tidigare erbjudandet. Med det lägre anslutningsgradsvillkoret om mer än 50 % av det totala antalet aktier i Allgon, öppnar vi för möjligheten att Allgon förblir noterat med Bure som huvudägare.”

Bakgrund och motiv till Erbjudandet
Bure är ett investmentbolag som har varit noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1993. Bure har lång erfarenhet av att vara huvudägare i såväl noterade som onoterade bolag och äger i dagsläget elva portföljbolag, varav sju är noterade.

Bure är en aktiv ägare som i samarbete med sina portföljbolag arbetar för att identifiera, vidareutveckla och realisera potentialen i respektive bolag. Investeringarna görs med ett långsiktigt perspektiv, djupt engagemang, stort kunnande, idérikedom och aktivt deltagande för att skapa hållbart värde och framgångsrika bolag. Bure anser att Allgon passar väl in i Bures portfölj som ett produktägande kvalitetsbolag med spännande teknologi och en etablerad internationell marknadsposition samt i övrigt uppfyller Bures investeringskriterier. Bure har därför under hösten utvärderat möjligheten att bli huvudägare i Allgon i noterad miljö på First North.

Mot bakgrund av Latour Industries erbjudande avseende 100 % av aktierna i Allgon, väljer Bure att lämna ett konkurrerande erbjudande. Erbjudandet är villkorat av att Bure blir ägare till mer än 50 % av det totala antalet aktier i Allgon och öppnar upp för möjligheten att Allgon förblir noterat på First North med Bure som huvudägare.

Bure stödjer till fullo Allgons globala strategi med fokus på utveckling av ny teknik och målet att bli marknadsledande inom industriell radiostyrning. Bure har därför för närvarande inte för avsikt att genomföra större förändringar och inga beslut om förändringar har fattats avseende Allgons strategiska planer, framtida verksamhet, sysselsättning, de platser där Allgon bedriver sin verksamhet, Allgons ledning och anställda eller deras anställningsvillkor.

Erbjudandet
Bure erbjuder 13,50 kronor kontant för varje B-aktie i Allgon. Om Allgon lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, för vilken avstämningsdagen inträffar före redovisning av likvid i Erbjudandet, kommer Erbjudandevederlaget att justeras i motsvarande mån.

Courtage kommer inte att utgå i samband med redovisningen av likvid för de av Bure förvärvade aktierna i Erbjudandet.

Erbjudandet innebär en premie om cirka:

 • 63,8 % i förhållande till stängningskursen på First North om 8,24 kronor den 11 december 2020, som var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Latour Industries erbjudande; 21,1 % i förhållande till stängningskursen om 11,15 kronor på First North den 21 december 2020, som var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet,
 • 67,2 % i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om cirka 8,08 kronor för aktierna under de 30 handelsdagarna som närmast föregick offentliggörandet av Latour Industries erbjudande den 14 december 2020; samt
 • 77,2 % i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om cirka 7,62 kronor för aktierna under de 180 handelsdagar som närmast föregick offentliggörandet av Latour Industries erbjudande den 14 december 2020.

Erbjudandets totala värde, baserat på samtliga 56 222 597 nu utestående aktier i Allgon, uppgår till cirka 759 miljoner kronor.

Villkor för Erbjudandets fullföljande
Fullföljandet av Erbjudandet är villkorat av att:

 1. Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Bure blir ägare till mer än 50 % av det totala antalet aktier i Allgon,
 2. inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i Allgon på villkor som för aktieägarna i Allgon är förmånligare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet,
 3. varken Erbjudandet eller förvärvet av Allgon helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande eller domstolsbeslut, myndighetsbeslut eller någon motsvarande omständighet, som föreligger eller rimligen kan förväntas och som Bure rimligen hade kunnat förutse vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande,
 4. inga omständigheter föreligger som Bure inte hade kännedom om vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande, och som väsentligt negativt påverkar, eller rimligen kan förväntas väsentligt negativt påverka, Allgons omsättning, resultat, likviditet, eget kapital eller tillgångar,
 5. ingen information som offentliggjorts av Allgon är väsentligt felaktig, ofullständig eller vilseledande, och att Allgon har offentliggjort all information som borde ha offentliggjorts av Allgon, samt
 6. Allgon inte vidtar någon åtgärd som är ägnad att försämra förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller genomförande.

Bure förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller inte kan uppfyllas. Såvitt avser villkor ii.–vi. får emellertid ett sådant återkallande av Erbjudandet endast ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Bures förvärv av aktierna i Allgon.

Bure förbehåller sig vidare rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera av ovanstående villkor, inklusive att, såvitt avser villkor i. ovan, fullfölja Erbjudandet vid en lägre anslutningsgrad.

Finansiering av Erbjudandet
Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor. Erbjudandet är helt finansierat av för Bure tillgängliga likvida medel.

Bures aktieägande i Allgon
Per den 22 december 2020 innehar Bure 6 310 924 aktier i Allgon, motsvarande cirka 11,2 % av det totala antalet aktierna i Allgon. Förvärven av dessa aktier har ägt rum under perioden 14–21 december 2020. Det högsta pris som Bure har betalat i samband med dessa förvärv understiger Erbjudandevederlaget. Utöver ovan nämnda förvärv har Bure inte förvärvat eller ingått avtal om förvärv av några aktier i Allgon eller andra finansiella instrument med en finansiell exponering mot Allgonaktien under de senaste sex månaderna före Erbjudandets offentliggörande.

Bure kan komma att förvärva, eller ingå överenskommelser om att förvärva, aktier i Allgon (eller andra värdepapper som kan konverteras till eller utnyttjas för förvärv av aktier) utanför Erbjudandet. Sådana förvärv eller överenskommelser därom kommer i sådant fall ske i överensstämmelse med svensk lag och Kollegiet för svensk bolagsstyrnings Takeover-regler för vissa handelsplattformar (”Takeover-reglerna”) samt kommer att offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler.

Bure i korthet
Bure Equity AB (publ) (org. nr 556454-8781) är ett investeringsbolag med säte i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1993. Genom att aktivt utveckla en diversifierad portfölj av professionellt förvaltade bolag och verksamheter är Bures mål att skapa värde och avkastning till sina aktieägare. Bures investeringar per den 22 december 2020 består av elva portföljbolag – flertalet teknikbaserade med starkt fokus på internationella marknader.

Ytterligare information om Bure finns på hemsidan www.bure.se.

Allgon i korthet
Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Bolaget har en gedigen historia av att utveckla, tillverka och leverera lösningar inom industriell radiostyrning till kunder runt om i världen. Bolaget har cirka 350 anställda i 19 länder samt har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Preliminär tidplan
Beräknat offentliggörande av erbjudandehandlingen: omkring den 8 januari 2021

Beräknad acceptfrist: 11 januari 2021 – 1 februari 2021

Beräknad likviddag: omkring den 10 februari 2021

Bure förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid. Bure kommer att offentliggöra sådan förlängning av acceptfristen och/eller senareläggning av redovisning av likvid genom pressmeddelande i enlighet med gällande lagar och regler.

Tvångsinlösen och avnotering
Om Bure blir ägare till mer än 90 % av aktierna i Allgon avser Bure att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Allgon enligt aktiebolagslagen (2005:551). I samband därmed kommer Bure att verka för att Allgons aktier avnoteras från First North.

Tillämplig lag och tvister
Erbjudandet, och de avtal som ingås mellan Bure och Allgons aktieägare med anledning av Erbjudandet, ska regleras av och tolkas enligt svensk materiell rätt. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens avgöranden och besked rörande tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna och, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens avgöranden och besked om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés tidigare gällande Regler om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, är tillämpliga på Erbjudandet.

Rådgivare
Bure har anlitat Mannheimer Swartling Advokatbyrå som juridisk rådgivare och Castlegreen Partners LLP som finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet.

Information om erbjudandet
Information om Erbjudandet finns tillgänglig på www.bure.se/offentligt-erbjudande/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Blomquist, VD

Tel: 070-824 44 74

E-post: henrik.blomquist@bure.se

Denna information är sådan information som Bure Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2020 kl. 08:30 CET.

Viktig information
Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika genom post, något kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer således, och ska inte, skickas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra institutioner som, i egenskap av förvaltare, innehar aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Erbjudandet, den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av en ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 av UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet; eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt, men inte alltid, kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Bures kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Bure har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Castlegreen Partners LLP ansvarar inte gentemot någon annan än Bure för rådgivning i samband med Erbjudandet.

Särskild information till aktieägare i USA

Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser emitterade och utestående aktier i Allgon, ett bolag bildat enligt svensk lag, och är föremål för svenska offentliggörande- och förfaranderegler, vilka kan skilja sig från de regler som gäller i USA. Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med Section 14(e) i U.S. Securities Exchange Act från 1934, såsom uppdaterad (”U.S. Exchange Act”) och Regulation 14E i tillämplig utsträckning samt i övrigt i enlighet med offentliggörande- och förfaranderegler som följer av svensk lag, innefattande rätten att återkalla lämnad accept, tidplan för Erbjudandet, meddelande om förlängning, offentliggörande av utfall, förfarande för utbetalning av vederlag (inklusive tidpunkt för utbetalning av vederlag), samt undantag från villkor, vilka kan skilja sig från vad som följer av regler och praxis avseende offentliga uppköpserbjudanden i USA. Innehavare av aktier i Allgon som är bosatta i USA (”Amerikanska Aktieägare”) uppmanas att ta kontakt med egna rådgivare gällande Erbjudandet.

Allgons finansiella rapporter, och all finansiell information som inkluderas häri, eller andra dokument relaterade till Erbjudandet, är eller kommer att upprättas i enlighet med IFRS, vilka inte kan jämföras med finansiella rapporter eller finansiell information för bolag i USA eller andra bolag vars finansiella rapporter har upprättats i enlighet med amerikanska i allmänhet accepterade redovisningsprinciper. Erbjudandet lämnas till amerikanska innehavare på samma villkor som till övriga aktieägare i Allgon, till vilka Erbjudandet lämnas. Alla informationsdokument, inklusive erbjudandehandlingen, utsänds till amerikanska innehavare på grunder som är jämförbara med sådana metoder enligt vilka dokument tillhandahålls till Allgons övriga aktieägare.

Erbjudandet, vilket är föremål för svensk rätt, lämnas till Amerikanska Aktieägare i enlighet med tillämplig amerikansk värdepapperslagstiftning och de tillämpliga undantagen därtill. I den utsträckning Erbjudandet är föremål för amerikansk värdepapperslagstiftning ska dessa regler endast tillämpas på Amerikanska Aktieägare och således inte medföra skyldigheter för några andra personer. Amerikanska Aktieägare bör uppmärksamma att Erbjudandevederlaget betalas ut i kronor och att ingen justering kommer att göras mot bakgrund av valutakursförändringar.

Det kan vara svårt för Allgons aktieägare att genomdriva sina rättigheter och eventuella anspråk som de skulle kunna ha enligt amerikansk federal eller delstatlig värdepapperslagstiftning med anledning av Erbjudandet, eftersom Allgon och Bure är belägna utanför USA och vissa eller samtliga av deras ledande befattningshavare och styrelseledamöter är bosatta i andra länder än USA. Allgons aktieägare kommer eventuellt inte att kunna stämma Allgon eller Bure eller deras ledande befattningshavare eller styrelseledamöter i en icke-amerikansk domstol för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning, och det kan vara svårt att få Allgon, Bure och/eller deras närstående att underkasta sig amerikansk jurisdiktion eller en dom från en amerikansk domstol.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar eller regler kan Bure och dess närstående eller mäklare och mäklares närstående (i egenskap av uppdragstagare för Bure eller, om tillämpligt, dess närstående) från tid till annan, under Erbjudandet, och enligt annat än Erbjudandet, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av aktier i Allgon utanför USA, eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier. Sådana köp kan antingen ske på den öppna marknaden till rådande pris eller genom privata transaktioner till förhandlat pris, och information om sådana förvärv kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande eller på andra sätt som rimligen kan förväntas för att informera amerikanska innehavare avseende sådan information. Vidare kan Bures finansiella rådgivare också komma att delta i normal handel avseende värdepapper i Allgon, vilket kan inkludera köp eller arrangemang avseende köp av sådana värdepapper såtillvida sådana köp eller arrangemang följer tillämplig lag. All information beträffande sådana köp kommer att offentliggöras, på svenska och genom en icke-bindande engelsk översättning tillgänglig för Amerikanska Aktieägare, via relevant elektronisk media om, och i den utsträckning, sådant offentliggörande krävs enligt tillämplig svensk eller amerikansk lag, förordningar eller bestämmelser.

Mottagandet av kontantvederlag i enlighet med Erbjudandet av en Amerikansk Aktieägare kan komma att utgöra en skattepliktig transaktion i amerikanskt federalt inkomstskattehänseende och enligt tillämpliga amerikanska statliga och lokala, samt utländska, skattelagar. Varje aktieägare uppmanas att konsultera en egen oberoende skatterådgivare angående de skattemässiga konsekvenserna av att acceptera Erbjudandet. Varken Bure eller dess närstående och deras respektive styrelseledamöter, ledande befattningshavare, anställda eller ombud eller annan företrädare i samband med Erbjudandet kan hållas ansvariga för skattemässiga konsekvenser eller skyldigheter som uppstår som en följd av att acceptera detta Erbjudande.

VARE SIG U.S.SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ELLER NÅGON AMERIKANSK DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET HAR GODKÄNT ELLER AVVISAT DETTA ERBJUDANDE, KOMMENTERAT HURUVIDA ERBJUDANDET ÄR RÄTTVIST ELLER FÖRDELAKTIGT, BEDÖMT RIKTIGHETEN ELLER LÄMPLIGHETEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE, ELLER UTTALAT SIG HURUVIDA INNEHÅLLET I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR KORREKT ELLER FULLSTÄNDIGT. ALLA PÅSTÅENDEN OM MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA.

[1] B-aktier är det enda utestående aktieslaget i Allgon.
[2] Om Allgon betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, för vilken avstämningsdagen inträffar före redovisning av likvid i Erbjudandet, kommer Erbjudandevederlaget att justeras i motsvarande mån.
[3] Baserat på att totalt antal aktier i Allgon är 56 222 597.

Riktad nyemission i Bure om 1 000 Mkr

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, ISRAEL, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Bure Equity AB (publ), (“Bure” eller “Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: BURE) offentliggör härmed att Bolaget avslutat bookbuilding-förfarandet för den riktade nyemission som kommunicerades i ett pressmeddelande den 10 juni 2020, och som kommer att tillföra Bolaget en bruttolikvid om 1 000 Mkr (”Riktade Nyemissionen”).

Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts till 193 kronor per aktie genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Teckningskursen motsvarar 100 procent av bedömt substansvärde per aktie baserat på stängningskurser den 10 juni 2020. Under de 20 senaste handelsdagarna per 10 juni 2020 har Bures aktiekurs i genomsnitt motsvarat 100 procent av beräknat NAV[1]. Ett antal svenska institutionella investerare, däribland Ramsbury Invest, AP4, SEB-stiftelsen, Formica Capital och Lottie Tham med familj, deltar i den Riktade Nyemissionen, vilken totalt omfattar 5 175 000 aktier.

Bakgrunden till den Riktade Nyemissionen är att Bure ser goda möjligheter att öka omfattningen av sin verksamhet genom investeringar i såväl befintliga som nya innehav, vilket förväntas gynna samtliga aktieägare. Därutöver medför den Riktade Nyemissionen att ägarbasen, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, breddas och stärks ytterligare med starka och väletablerade investerare.

Genom att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom ett bookbuilding-förfarande bedömer styrelsen att teckningskursen rättvist återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.

Genomförande av den Riktade Nyemissionen förutsätter, bland annat att Bures årsstämma idag, den 11 juni 2020, beslutar om det till Bures årsstämma föreslagna emissionsbemyndigandet till styrelsen och att styrelsen slutligt beslutar om den Riktade Nyemissionen med stöd av bemyndigandet.

”Vi är mycket glada att så etablerade och respekterade investerare valt att delta i nyemissionen. Min ambition är att kontinuerligt utveckla Bures verksamhet och portföljbolagen och därmed skapa värde för aktieägarna. Med ytterligare kapital får nu Bure större möjligheter att satsa framåt i såväl befintlig portfölj som i nya investeringar”, kommenterar Henrik Blomquist, vd för Bure.

”Utfallet av den riktade nyemissionen är ett bra betyg på Bures långsiktiga ägarfilosofi och förmåga att skapa hållbara värden över tid”, kommenterar Patrik Tigerschiöld, ordförande Bure.

Genom den Riktade Nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 40 180 204, kronor från 535 518 034 kronor till 575 698 238 kronor genom nyemission av 5 175 000 stamaktier, innebärandes att det totala antalet aktier ökar från 68 971 921 aktier till 74 146 921 aktier. Den Riktade Nyemissionen kommer att medföra en utspädningseffekt om 7,0 procent av aktiekapitalet och 7,0 procent av rösterna för befintliga aktieägare baserat på det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen. Investerarna i den Riktade Nyemissionen väntas tilldelas sina aktier omkring den 22 juni 2020.

Skandinaviska Enskilda Banken AB har varit Sole Bookrunner i den Riktade Nyemissionen och Kanter Advokatbyrå KB har varit legal rådgivare till Bure.

Familjerna Tigerschiöld och Björkman har bekräftat sina avsikter att kvarstå som långsiktiga ägare i Bure.

För mer information, kontakta:

Henrik Blomquist, CEO
henrik.blomquist@bure.se
Tfn +46 (0)70 824 44 74

EU:s marknadsmissbruksförordning

Denna information är sådan information som Bure Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 juni 2020 kl. 08:00 CEST.

Viktig information

Publicering, distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bure eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut med anledning av den Riktade Nyemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper som avses här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte publiceras, distribueras eller offentliggöras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Israel, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där publiceringen, distributionen eller offentliggörandet av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bure har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta pressmeddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta pressmeddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bures aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

[1] Bures bedömda substansvärde är baserat på publik information och beräknas genom att (i) multiplicera Bolagets innehav i aktier som är noterade med respektive bolags stängningskurs, (ii) addera de onoterade innehaven från Bolagets senaste delårsrapport, (iii) addera kassapositionen från Bolagets senaste delårsrapport och (iv) justera för förvärv av aktier efter slutet av perioden för den senaste delårsrapporten (se separata pressmeddelanden för förvärv av aktier i Mentice 9 april 2020 och Cavotec 11 maj 2020).

Bure avser genomföra riktad nyemission om 800 – 1 000 Mkr

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, ISRAEL, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Bure Equity AB (publ), (“Bure” eller “Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: BURE) ser goda möjligheter att öka omfattningen av sin verksamhet genom investeringar i såväl befintliga som nya innehav samt att stärka ägarbasen ytterligare. Mot den bakgrunden avser Bure genomföra en riktad nyemission till svenska och internationella institutionella investerare (“Riktade Nyemissionen”). Bure har anlitat SEB Corporate Finance, Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”) som Sole Bookrunner (“Sole Bookrunner”) i samband med den Riktade Nyemissionen.

”Bure har en lång historia av att utveckla framgångsrika bolag, vilket medfört att antalet nya investeringsmöjligheter ökat. Genom den riktade nyemissionen får vi möjlighet att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt ta till vara på fler möjligheter, accelerera Bures tillväxt och därmed skapa värde för samtliga aktieägare”, kommenterar Henrik Blomquist, vd på Bure.

Genomförande av den Riktade Nyemissionen förutsätter bland annat att Bures årsstämma den 11 juni 2020 beslutar om det till Bures årsstämma föreslagna emissionsbemyndigandet till styrelsen och att styrelsen slutligt beslutar om den Riktade Nyemissionen med stöd av bemyndigandet.

Teckningskursen och antalet nyemitterade aktier i den Riktade Nyemissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande (“Bookbuilding-förfarandet”). Eftersom att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen kommer fastställas genom ett Bookbuilding-förfarande bedömer styrelsen att teckningskursen rättvist kommer återspegla rådande marknadsförhållanden och efterfrågan. Avsikten är att den Riktade Nyemissionen ska inbringa en bruttolikvid om
800–1,000 Mkr.

Bookbuilding-förfarandet kommer att påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Prissättning och tilltänkt tilldelning av nya aktier i den Riktade Nyemissionen förväntas äga rum innan handel på Nasdaq Stockholm inleds klockan 09:00 den 11 juni 2020. Tidpunkten för stängning, prissättning och tilldelning i Bookbuilding-förfarandet kommer att fastställas av Bure och SEB. Bure kommer att offentliggöra utfallet av den Riktade Nyemissionen genom ett pressmeddelande omedelbart efter att Bookbuilding-förfarandet har avslutats.

Familjerna Tigerschiöld och Björkman har bekräftat sina avsikter att kvarstå som långsiktiga ägare i Bure.

För mer information, kontakta:

Henrik Blomquist, CEO
henrik.blomquist@bure.se
Tfn +46 (0)70 824 44 74

EU:s marknadsmissbruksförordning

Denna information är sådan information som Bure Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 juni 2020 kl. 17:31 CEST.

Viktig information

Publicering, distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bure Equity eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut med anledning av den Riktade Nyemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper som avses här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte publiceras, distribueras eller offentliggöras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Israel, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där publiceringen, distributionen eller offentliggörandet av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bure Equity har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta pressmeddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta pressmeddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bure Equitys aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Bure Equity AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 11 juni 2020 kl. 13:00 på IVA Konferenscenter, Wingquistrummet, Grev Turegatan 16, Stockholm. Entrén öppnas kl. 12:30.

_________________________________________________________________________________________

Åtgärder för att minska risk för smittspridning
Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för smittspridning av covid-19 avser Bure att hålla årsstämman mycket kort och effektiv. Ingen förtäring eller mingel kommer att erbjudas. Inga styrelseledamöter utöver styrelsens ordförande och verkställande direktören kommer att delta och koncernens ledande befattningshavare kommer att närvara i begränsad omfattning. Vd kommer inte att hålla något anförande vid årsstämman utan anförandet kommer att vara förinspelat och finnas tillgängligt på bolagets hemsida inför årsstämman. Aktieägare kommer dock ha möjlighet att ställa frågor. Aktieägare som är sjuka, har haft kontakt med sjuka eller tillhör en riskgrupp bör inte deltaga, utan uppmanas rösta via ombud. För att möjliggöra för aktieägare att rösta utan att fysiskt närvara på årsstämman erbjuder Computershare en kostnadsfri tjänst till aktieägare som anmält sig för att delta på årsstämman, och inte äger mer än 100 000 aktier, att utse Computershare att rösta å deras vägnar. Fullmakten kan begäras genom att kontakta Computershare på telefonnummer 0771 -24 64 00 eller via e-post på info@computershare.se – Bure uppmuntrar aktieägare att utöva sin rösträtt på detta sätt.

Anmälan
Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 4 juni 2020,

dels anmäla sitt deltagande hos bolaget under adress Bure Equity AB, Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm, per tel. 08-614 00 20, per fax 08-614 00 38 eller per e-post: arsstamma@bure.se senast den 4 juni 2020 kl. 12.00.

Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer och person- eller organisationsnummer samt uppgift om eventuellt biträde (högst 2 st.) anges. Anmälda stämmodeltagare kommer att erhålla ett inträdeskort, som medtas och uppvisas vid ingången till stämmolokalen.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett senast den 4 juni 2020.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud, skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om så särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida www.bure.se och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Ärenden
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall väljas av stämman
11. Fastställande av arvode åt styrelsen
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
13. Val av revisor
14. Fastställande av arvode åt revisorerna
15. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning samt instruktion till valberedningen
16. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
19. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
20. Avslutande av stämman

Valberedningens beslutsförslag
Valberedningen inför årsstämman 2020 består av Per Björkman (utsedd av familjen Björkman), Erik Durhan (utsedd av Nordea Fonder) och Patrik Tigerschiöld (utsedd av familjen Tigerschiöld). Per Björkman utsågs av valberedningen till valberedningens ordförande.

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Patrik Tigerschiöld väljs till ordförande för årsstämman.

Punkt 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall väljas av stämman
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av 6 ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 11. Fastställande av arvode åt styrelsen
Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen skall uppgå till sammanlagt 3 500 000 kronor fördelat med 2 000 000 kronor till styrelsens ordförande och till övriga av stämman utsedda ordinarie ledamöter 300 000 kronor per ledamot. Förslaget är oförändrat från föregående år.

Punkt 12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Carl Björkman, Carsten Browall, Bengt Engström, Charlotta Falvin, Sarah McPhee och Patrik Tigerschiöld. Patrik Tigerschiöld föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Punkt 13. Val av revisor
Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag väljs till revisor och att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs för tiden intill slutet av årsstämman 2021 (med den auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor tills vidare).

Punkt 14. Fastställande av arvode åt revisorerna
Valberedningen föreslår att arvode till revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 15. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning samt instruktion till valberedningen
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar fastställa principer för tillsättande av valberedningen i enlighet med nedan. Förslaget är oförändrat från föregående år.

 1. Utseende av ledamöter m.m.

1.1 Styrelsens ordförande skall – senast vid utgången av tredje kvartalet varje år – tillse att bolagets röstmässigt tre största aktieägare eller ägargrupper, erbjuds att vardera utse var sin representant att ingå i valberedningen. Avstämningen baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i augusti eller sådant annat underlag som aktieägare eller ägargrupper vid denna tid redovisar som belägg för sitt aktieägande. Där en eller flera aktieägare avstår från att utse ledamot i valberedningen, ska ytterligare en eller flera av de nästföljande aktieägarna i ägarandel erbjudas att utse ledamot i valberedningen. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i valberedningen skall styrelsens ordförande uppställa erforderliga ordningsregler såsom senaste svarsdag, etc.

1.2 Valberedningen skall bestå av totalt minst tre ledamöter, inklusive styrelsens ordförande som ingår i valberedningen och är sammankallande till valberedningens första sammanträde.

1.3 Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart de utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som röstmässigt representerar den störste aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall dock inte vara valberedningens ordförande. Valberedningen skall inneha sitt mandat till ny valberedning utsetts. Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter.

1.4 Valberedningen kan inom sig, och genom adjungering av erforderlig ytterligare ledamot/ledamöter, utse en för revisorstillsättning (enligt punkt 2.1 nedan) särskilt utsedd valberedning. Sker sådant utseende skall även detta offentliggöras enligt vad som anges ovan i denna punkt. Härigenom skall alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor.

1.5 Ledamot skall lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre har väsentligen samma ägarandel som då ledamoten utsågs. Om valberedningen därefter inte längre har minst tre ledamöter skall styrelsens ordförande verka för att ny ledamot utses enligt de principer som anges i punkt 1.1. Om ej särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

1.6 Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

 1. Valberedningens uppgifter

2.1 Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till

– val av ordförande på stämman

– val av och arvode till styrelsens ordförande respektive ledamöter i bolagets styrelse samt, i förekommande fall, annan särskild kommitté eller utskott som årsstämman kan besluta om att tillsätta

– val av och arvode till revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant

2.2 Styrelsen ordförande skall på lämpligt sätt delge valberedningen information om styrelsens kompetensprofil och arbetsformer.

 1. Bolaget skall på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarhjälp för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov skall bolaget även svara för skäliga kostnader för exempelvis externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.
 1. Sammanträden

3.1 Valberedningen skall sammanträda när så erfordras för att denna skall kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst två gånger årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande (undantag för det första sammanträdet som sammankallas av styrelsens ordförande). Ledamot kan begära att valberedningen skall sammankallas.

 1. Valberedningen är beslutför om minst hälften av ledamöterna deltar. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga ledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.
 1. Redogörelse för valberedningens arbete i form av förslag och yttrande från valberedningen skall i god tid innan ordinarie årsstämma offentliggöras på bolagets hemsida.
 1. Ändringar av dessa instruktioner
 1. Valberedningen skall löpande utvärdera dessa instruktioner och valberedningens arbete och till årsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga.

Styrelsens beslutsförslag
Punkt 9 b) – Vinstdisposition
Bolagets årsredovisning kommer att framläggas för fastställande vid årsstämman den 11 juni 2020. Till årsstämman att ta ställning till står följande vinst enligt moderbolagets balansräkning:

Balanserade vinstmedel 8 276 294 122 kr
Årets resultat 3 849 713 903 kr
12 126 008 025 kr

Styrelsen föreslår att vinsten disponeras enligt följande:

Till aktieägarna utdelas 68 971 921 kr
I ny räkning överföres 12 057 036 104 kr

Förslaget innebär en utdelning om 1,00 kronor per aktie i ordinarie utdelning för verksamhetsåret 2019. Som avstämningsdag föreslås den 15 juni 2020. Med denna avstämningsdag beräknas utbetalning av utdelning ske den 18 juni 2020.

Punkt 16 – Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare omfattande styrelseledamöter, verkställande direktör, vice verkställande direktör samt andra personer i bolagsledningen enligt 9.9 koden, det vill säga koncernledningen. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och på förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Styrelsen ska ha rätt att tillfälligt frångå, helt eller delvis, riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Om sådana avvikelser sker ska detta redovisas i ersättningsrapporten inför närmast följande årsstämma. Riktlinjerna avser tiden från årsstämman 2020. Ärende om frångående av riktlinjerna ska beredas av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet
Bure är ett investeringsbolag och en bra ägare. Genom att aktivt och långsiktigt bygga framgångsrika företag skapar Bure god avkastning till aktieägarna. Utgångspunkten i Bures verksamhet är att aktivt vara med och utveckla helägda eller delägda företag och verksamheter för att över tid öka värdet på dessa tillgångar.

Styrelsen bedömer att det är kritiskt för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, att bolaget kan rekrytera och behålla ledande befattningshavare med kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig totalersättning som motiverar ledande befattningshavare att göra sitt yttersta. Rörlig ersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska vara baserad på kriterier som syftar till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, och där uppfyllandet av kriterierna fastställts genom den metod som anges nedan.

Formerna av ersättning m.m.
Ersättningen och övriga anställningsvillkor till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. Den totala ersättningen utgörs av grundlön, rörlig ersättning, pension samt vissa övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om aktie- eller aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast grundlön
Fast grundlön för Vd och övriga ledande befattningshavare omprövas årligen. Den fasta grundlönen utgör maximalt 56 procent av den totala ersättningen exklusive LTI och under antagande av 50-procentigt utfall av STI.

Kortsiktigt incitamentsprogram (Short-Term Incentive, STI)
Ersättning utgår efter uppnådda mål för bolaget som helhet. Kriterierna baseras på utfallet av ett antal, i huvudsak, kvantitativa parametrar, jämfört med fastställda mål. De kvantitativa parametrarna är hänförliga till bolagets börskursutveckling, utvecklingen av bolagets substansvärde per aktie och respektive verksamhetsårs fokusfrågor. Övriga ledande befattningshavare, dock ej verkställande direktör, innehar även en diskretionär parameter. Sammantaget ska kriterierna bidra till bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen samt hållbarhet genom tydlig koppling till dessa och därmed till bolagets långsiktiga värdeskapande. Uppfyllandet av kriterierna fastställs genom bolagets reviderade årsbokslut. Ersättningen kan maximalt uppgå till 100 procent av den fasta grundlönen för Vd och 80 procent för övriga ledande befattningshavare. Vid fullt utfall kan ersättningen uppgå till maximalt 43 procent av den totala ersättningen exklusive LTI för Vd och 40 procent av den totala ersättningen exklusive LTI för övriga ledande befattningshavare. Den rörliga ersättningen ska inte vara pensionsgrundande. Utfallet av ersättningen bereds av ersättningsutskottet och fastställs av styrelsen i samband med att kvalificeringsperioden avslutas. Därefter utbetalas ersättningen. Bolaget har ingen avtalsenlig rätt att återkräva ersättningen.

Långsiktigt incitamentsprogram (Long-Term Incentive, LTI)
I syfte att sammanlänka de ledande befattningshavarnas intressen med aktieägarnas och för att uppmuntra de ledande befattningshavarnas förvärv av aktier i bolaget ska, i tillägg till den ovan beskrivna årliga rörliga ersättningen, ett långsiktigt incitamentsprogram med följande huvudsakliga komponenter tillämpas för ledande befattningshavare i bolaget:

 1. Om ledande befattningshavare, under viss period och inom ramen för LTI, köper aktier upp till ett visst belopp, ska bolaget matcha detta genom kontant utbetalning av samma belopp, kompenserat för den ledande befattningshavarens marginalskattekostnad, i form av en engångsutbetalning (”Matchningsbeloppet”). Den ledande befattningshavaren skall använda Matchningsbeloppet för att förvärva aktier i bolaget. Dessa aktier skall via avtal behållas i minst 3 år.
 2. Om villkoren enligt punkt iii. är uppfyllda skall bolaget utbetala ytterligare en engångsutbetalning (”Prestationsbeloppet”). Den ledande befattningshavaren ska använda Prestationsbeloppet, netto efter skatt, för att förvärva aktier i bolaget. Dessa aktier ska via avtal behållas i minst 1 år.
 3. Kriterierna för utbetalningen av Prestationsbeloppet ska bland annat vara att den ledande befattningshavaren fortfarande är anställd och under hela perioden behållit sina förvärvade aktier enligt punkt i., samt att av styrelsen fastställt prestationsmål avseende bolagets årliga totalavkastning fram till 2023 uppfyllts.
 4. Vid fulltecknande av LTI-programmet blir kostnaden för bolaget avseende utbetalning av Matchningsbeloppet inklusive sociala avgifter maximalt 1,3 Mkr medan kostnaden för Prestationsbeloppet inklusive sociala avgifter uppgår till högst 5,0 Mkr.

Motsvarande långsiktigt incitamentsprogram som tillämpas för ledande befattningshavare kommer att tillämpas för samtliga övriga anställda i bolaget.

Övriga förmåner

Pensionsförmåner
Avtalad pensionsålder för Vd och för övriga ledande befattningshavare är 65 år. Samtliga pensionsförmåner för ledande befattningshavare är avgiftsbestämda. Detta innebär att bolaget för ledande befattningshavare betalar en individuellt avtalad avgiftsbestämd pensionspremie. Bolaget har därutöver inte några pensionsförpliktelser.

Förmånsbil m.m.
Vd har rätt till förmånsbil. Utöver det omfattas samtliga ledande befattningshavare av sedvanlig sjukvårdsförsäkring.

Övriga förmåner utgör maximalt 17 procent av den totala ersättningen exklusive LTI och under antagande av 50 procentigt utfall av STI.

Uppsägningstid och avgångsvederlag
Ledande befattningshavare anställnings- eller uppdragsavtal ska gälla tillsvidare eller för viss tid. Vid uppsägning från bolagets sida äger Vd rätt till en uppsägningstid om 12 månader och vid uppsägning från egen sida 12 månader. Vd äger rätt till avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner vid uppsägning från bolagets sida. Avgångsvederlag utgår ej vid pensionering. För de övriga ledande befattningshavarna gäller vid uppsägning från bolagets sida sex månaders uppsägningstid. Övriga ledande befattningshavare är inte berättigade till avgångsvederlag. Under uppsägningstiden löper gällande anställningsavtal med tillhörande förmåner. I de fall avgångsvederlag skulle utbetalas utgår inga övriga förmåner för tiden efter uppsägningstidens utgång.

Lön och anställningsvillkor för anställda
Vid beredningen av styrelsens förslag till riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats. Uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har inhämtats och utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen
Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer när det uppkommer behov av väsentliga ändringar av riktlinjerna, dock minst vart fjärde år. Styrelsens förslag bereds av styrelsens ersättningsutskott. Styrelsens ordförande kan vara ordförande i ersättningsutskottet. Övriga bolagsstämmovalda ledamöter som ingår i ersättningsutskottet ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Om styrelsen finner det mer ändamålsenligt kan hela styrelsen fullgöra ersättningsutskottets uppgifter, förutsatt att styrelseledamot som ingår i bolagsledningen inte deltar i arbetet.

Ersättningsutskottet ska bl.a. följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman har beslutat om. När ersättningsutskottet berett förslaget förs det till styrelsen för beslut. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Om stämman beslutar att inte anta riktlinjer med anledning av ett förslag till sådana, ska styrelsen senast inför nästa årsstämma lämna ett nytt förslag. I sådana fall ska ersättning utbetalas i enlighet med de riktlinjer som gäller sedan tidigare eller, om sådana inte finns, i enlighet med bolagets praxis.

I beredningen av dessa frågor används när så bedöms nödvändigt extern rådgivning.

Översyn av riktlinjerna
En översyn av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har gjorts med anledning av de ändringar av aktiebolagslagen som trädde i kraft den 10 juni 2019. De föreslagna förändringarna förväntas inte medföra någon betydande förändring av den ersättning som utbetalats med tillämpning av nu gällande riktlinjer.

Punkt 17 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier

 1. Bakgrund

I syfte att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan och för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde, föreslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av egna aktier enligt vad som anges nedan. Aktier som återköps med nedanstående bemyndigande föreslås makuleras vid årsstämman 2021.

Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 fattar beslut i enlighet med följande förslag.

 1. Styrelsens förslag till beslut

Styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget enligt följande:

 1. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
 1. Förvärv får ske genom
 1. handel på Nasdaq Stockholm (”börsen”), eller
 1. i enlighet med ett förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare.
 1. Förvärv på börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
 1. Förvärv av aktier genom förvärvserbjudande till Bures samtliga aktieägare får endast ske till pris som vid tiden för förvärvserbjudandet ej understiger aktiernas marknadsvärde och som maximalt överstiger marknadsvärdet med 20 procent.
 1. Betalning för aktierna skall erläggas kontant.

6. Förvärv av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.

Punkt 18 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill tiden för årsstämman år 2021, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktier får emitteras mot kontant betalning, kvittning eller tillskjutande av apportegendom eller med andra villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 i aktiebolagslagen. Styrelsen får i övrigt bestämma villkoren för emissionen. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder och antalet nyemitterade aktier får högst motsvara tio procent av antalet utestående aktier per dagen för denna kallelse.

Skälet till avvikelse från företrädesrätten och rätten att besluta om kvittning, apport eller annat villkor som avses i aktiebolagslagen är att bolaget ska kunna emittera aktier för att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde.

Punkt 19 – Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska fatta beslut om ändring av bolagsordningen. Enligt en ny föreslagen ändring i aktiebolagslagen, gäller att avstämningsdagen inför en bolagsstämma i börsbolag ska infalla sex bankdagar före stämman. Lagändringen föreslås att träda i kraft den 3 september 2020. Styrelsen föreslår därför att motsvarande bestämmelse i bolagsordningen ändras. Vidare föreslås vissa redaktionella ändringar på grund av redan genomförda lagändringar. De föreslagna lydelserna framgår nedan.

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Bure Equity AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 9 (ii) Anmälan om, samt rätt till deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 11, Avstämningsbolag

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Majoritetskrav
För giltigt beslut avseende punkt 17, 18 och 19 enligt ovanstående förslag krävs att beslutet biträtts av aktieägare med två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Bemyndigande
Vd, eller den Vd utser, föreslås bemyndigas att vidta erforderliga och mindre ändringar i syfte att möjliggöra registrering av besluten hos Bolagsverket.

Övrigt
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 68 971 921 stycken.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Årsredovisning och övriga handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019 offentliggjordes den 2 april 2020. Valberedningens och styrelsens fullständiga förslag till beslut inklusive underlag hålls tillgängliga för aktieägarna på Bure Equity ABs kontor, Nybrogatan 6 i Stockholm, och på bolagets hemsida www.bure.se, senast den 21 maj 2020 samt översändes per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i maj 2020
Styrelsen
_____________________

AB (publ), org nr 556454-8781
Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm
Tel. 08 – 614 00 20 Fax 08 – 614 00 38
info@bure.se www.bure.se

BURE FÖRVÄRVAR AKTIER I YUBICO AB

Yubico har genomfört en riktad nyemission till Meritech Capital Partners, en venture capital fond baserad i Palo Alto, Kalifornien. I anslutning till den riktade emissionen kommer Bure att förvärva 140 000 aktier i bolaget från befintliga ägare för totalt 50 mkr. Bures ägande kommer efter genomförd transaktion uppgå till 18,8% av bolaget före utspädning.

Till följd av transaktionen och i enlighet med IFRS 9 har Bure skrivit upp värdet på aktierna i Yubico med 507 mkr jämfört med bokfört värde vid utgången av andra kvartalet 2019. Efter transaktionen uppgår det bokförda värdet på Bures totala aktieinnehav i Yubico till 989 mkr.

Bure Equity AB (publ)

Bokslutskommuniké januari-december 2018

Rättelse i pressmeddelande: I detta pressmeddelande har hänvisning till gällande lagstiftning korrigerats.

Delårsperiod januari – december 2018

 • Substansvärdet var 137,1 kr per aktie jämfört med 111,7 kr vid föregående årsskifte vilket motsvarar en ökning med 22,7 procent. Substansvärdet per aktie inklusive återlagd utdelning på 2,0 kr per aktie har ökat med 24,5 procent under 2018.
 • Bures substansvärde var 9 454 Mkr jämfört med 7 743 Mkr vid årets inledning.
 • Totalavkastningen för Bure-aktien var 12,7 procent jämfört med SIX Return Index som föll med 4,4 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 821 Mkr (834). Resultatet per aktie uppgick till 26,3 kr (12,0).

Fjärde kvartalet 2018

 • Substansvärdet per aktie var 137,1 kr jämfört med 125,2 kr vid kvartalets början vilket motsvarar en ökning med 9,5 procent.

Händelser efter periodens slut

 • Substansvärdet uppgick till 156,4 kr per aktie den 21 februari 2019 vilket motsvarar en ökning med 14,1 procent sedan årsskiftet.
 • Cavotec genomförde en företrädesemission på 204 Mkr i januari 2019. Bure tecknade aktier för 76 Mkr. Bures ägarandel uppgår till 27,1 procent efter emissionen.
 • Ovzon genomförde en företrädesemission på 748 Mkr i januari 2019. Bure tecknade aktier för 113 Mkr. Bures ägarandel uppgår till 14,3 procent efter emissionen.
 • Bure avyttrade 2 miljoner aktier i Mycronic för 262 Mkr vilket gav ett exitresultat på 237 Mkr i februari 2019. Bures ägarandel uppgår till 27,9 procent efter transaktionen.
   

Vd-ord

Under 2018 ökade Bures substansvärde till 9 454 Mkr motsvarande en uppgång på 24,5 procent eller 1 850 Mkr inklusive återlagd utdelning. Därmed har Bure ökat substansvärdet sju år i rad!
Flertalet portföljbolag bidrog positivt till Bures substansvärdeutveckling. De noterade portföljbolagen stod för merparten av ökningen med en uppgång på 1 662 Mkr. Den fina kursutvecklingen för de noterade portföljbolagen var en belöning för deras framgångar under året med rekordresultat för flera av bolagen. Omsättnings- såväl som vinsttillväxten i Mycronic, Vitrolife, Medcap och Xvivo var oerhört imponerande. Under året bidrog även de onoterade portföljbolagen med 353 Mkr vilket främst beror på marknadsvärderingen av Yubico i enlighet med IFRS 9.

Ovzon tillkom under året som portföljbolag. Efter att ha följt bolaget under flera års tid var Bure s.k. ankarinvesterare vid börsnoteringen i maj. Bolaget, vars affärsidé är att skapa mobilt bredband via satellit, står inför en spännande framtid. Bolagets ambition är att skjuta upp en egen geo-stationerad satellit år 2021 och därigenom vidareutveckla sina unika kommunikationstjänster. Under året har även tilläggsinvesteringar genomförts i framförallt Cavotec, Yubico och Bure Financial Services.

En tilltagande oro för den globala konjunkturutvecklingen skapade en dramatisk avslutning på året. De finansiella marknaderna föll kraftigt överlag och Nasdaq Stockholm tappade över 18 procent från toppen till botten under det fjärde kvartalet. För ett år sedan skrev jag här att vi befinner oss i den senare delen av konjunkturcykeln. 2018 visade sig dock bli ett starkt år för majoriteten av portföljbolagen. Osäkerheten kring konjunkturen framåt kvarstår men än så länge finns det få tendenser på vikande marknadsförut-sättningarna i portföljbolagen. Jag ser därför framåt med fortsatt tillförsikt dock med höjd beredskap.
 

Bure Equity AB (publ)
 

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

Denna information är sådan information som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019 kl. 8:30 CET.

Bokslutskommuniké januari – december 2017

Delårsperiod januari-december 2017

 • Substansvärdet var 111,69 kr per aktie jämfört med 101,74 kr vid föregående årsskifte vilket motsvarar en ökning med 9,8 procent. Substansvärdet per aktie inklusive återlagd aktieutdelning på 2,00 kr per aktie ökade med 11,7 procent under 2017.
 • Bures substansvärde var 7 743 Mkr jämfört med 7 054 Mkr vid årsskiftet.
 • Totalavkastningen för Bureaktien var -3,3 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 9,5 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 834 Mkr (1 173). Resultatet per aktie uppgick till 12,03 kr (16,92).

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Substansvärdet uppgick till 119,34 kr per aktie den 21 februari 2018 vilket motsvarar en ökning med 6,8 procent sedan årsskiftet.

Vd-ord

Bure ökade under det gångna året substansvärdet med 9,6 procent och går in i 2018 som ett starkare bolag. Under 2017 förbättrade flertalet portföljbolag sina resultat och Bures finansiella position förstärktes. Bures två största portföljbolag fortsatte att imponera under 2017. Mycronics omsättning ökade till 3 mdkr och resultatet förbättrades till 848 Mkr. Tillväxten i Vitrolife håller i sig, 22 procent för helåret. Försäljningen översteg för första gången 1 mdkr och bolaget har nu redovisat 60 kvartal med stigande omsättning. Fantastiskt!

Utöver en ökning av innehavet i Cavotec investerade vi i säkerhetsbolaget Yubico. Bolaget utvecklar lösningar för enkel och säker inloggning till datorer och nättjänster. Säkerheten på Internet blir en allt mer affärskritisk fråga i takt med digitaliseringen. I juni avyttrade vi innehavet i Catella vilket blev en god affär som resulterade årlig avkastning om 52 procent.

Blickar vi framåt mot 2018 ser jag en tydlig polarisering. Optimister, vilka är styrkta av den positiva utvecklingen av världskonjunkturen och de som oroar sig för höga tillgångspriser på både aktier och skuldinstrument. Återhämtningen från krisen 2008/2009 är nu inne på sitt tionde år. Att vi då befinner oss i den senare delen av konjunkturcykeln råder det nog därför ingen tvekan om. En hastig avmattning i efterfrågan är dock svårt att motivera och jag är därför fortsatt positiv till marknadsförutsättningarna för våra portföljbolag. Samtidigt bör man vara lite försiktig med börsen. God vinstutveckling kan försvara relativt höga värderingsmultiplar men det är svårt att se en liknande utveckling av värderings-multiplarna framöver som vi gjort de senaste åren. Viktigt för 2018 blir därför att försöka hitta investeringssituationer som motsvarar denna relativt komplicerade förväntansbild.

Bure Equity AB (publ)

 
Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

 
Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2018 kl. 8:30.