KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Bure Equity AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6 maj 2021
_________________________________________________________________________________________

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud samt utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 6 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Då årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud samt utomstående kommer vd inte att hålla något anförande vid årsstämman. Emellertid kommer ett förinspelat anförande att finnas tillgängligt på bolagets hemsida inför årsstämman.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 28 april 2021,
 • dels senast onsdagen den 5 maj 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Computershare tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin poströst, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 28 april 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 30 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning
Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.bure.se. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Computershare AB, ”Bures årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm eller med e-post till info@computershare.se. Ifyllt formulär ska vara Computershare tillhanda senast den 5 maj 2021. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via bolagets hemsida www.bure.se. Sådana elektroniska röster måste avges senast den 5 maj 2021. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Fullmakter
Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.bure.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast den 26 april 2021, till adress Bure Equity AB (publ), Att: Max Jonson, Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm, eller via e-post till max.jonson@bure.se. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.bure.se och på bolagets huvudkontor, Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm, senast den 3 maj 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begär dem och uppgivit sin adress.

Ärenden
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
9. Fastställande av arvode åt styrelsen
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
11. Val av revisor
12. Fastställande av arvode åt revisorerna
13. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning samt instruktion till valberedningen
14. Beslut om godkännande av ersättningsrapporten
15. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
18. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Årets valberedning
Valberedningen inför årsstämman 2021 består av Per Björkman (utsedd av familjen Björkman), Thomas Ehlin (utsedd av Fjärde AP-fonden) och Patrik Tigerschiöld (utsedd av familjen Tigerschiöld). Per Björkman utsågs av valberedningen till valberedningens ordförande.

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande, Patrik Tigerschiöld, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman och att Niklas Larsson, Wistrand Advokatbyrå,
eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till protokollförare vid årsstämman.

Punkt 2: Upprättande och godkännande av röstlängd
Den röstlängd som föreslås bli godkänd är den röstlängd som upprättats av ordföranden på årsstämman på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Punkt 3: Godkännande av dagordning
Styrelsens föreslår att den dagordning, som ingår i denna kallelse till årsstämma, godkänns som dagordning vid årsstämman.

Punkt 4: Val av en eller två justeringspersoner
Det föreslås att en justeringsperson utses. Till person att jämte ordföranden justera protokollet från årsstämman föreslås Thomas Ehlin representerande Fjärde AP-fonden, eller, vid hans förhinder, den som styrelsen istället utser. Justeringspersonens uppdrag att justera protokollet från årsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet från årsstämman.

Punkt 5: Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Det föreslås att stämman godkänner årsstämmans sammankallande.

Punkt 7 b) – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Till årsstämman att ta ställning till står följande vinst enligt moderbolagets balansräkning:

Balanserade vinstmedel 13 002 034 868 kr
Årets resultat 3 241 586 573 kr
16 243 621 441 kr

Styrelsen föreslår att vinsten disponeras enligt följande:

Till aktieägarna utdelas 148 293 842 kr
I ny räkning överföres 16 095 327 599 kr

Förslaget innebär en utdelning om 2 kronor per aktie i ordinarie utdelning för verksamhetsåret 2020. Som avstämningsdag föreslås den 10 maj 2021. Med denna avstämningsdag beräknas utbetalning av utdelning ske den 14 maj 2021.

Punkt 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall bestå av 6 ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 9. Fastställande av arvode åt styrelsen
Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall uppgå till sammanlagt 3 725 000 kronor fördelat med 2 100 000 kronor till styrelsens ordförande och till övriga av stämman utsedda ordinarie ledamöter 325 000 kronor per ledamot.

Punkt 10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Carl Björkman, Carsten Browall, Bengt Engström, Charlotta Falvin, Sarah McPhee och Patrik Tigerschiöld för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Patrik Tigerschiöld föreslås omväljas till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 11. Val av revisor
Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag väljs till revisor och att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs för tiden intill slutet av årsstämman 2022 (med den auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor tills vidare).

Punkt 12. Fastställande av arvode åt revisorerna
Valberedningen föreslår att arvode till revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning samt instruktion till valberedningen
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar fastställa principer för tillsättande av valberedningen i enlighet med nedan. Förslaget är oförändrat från föregående år.

 1. Utseende av ledamöter m.m.

1.1 Styrelsens ordförande skall – senast vid utgången av tredje kvartalet varje år – tillse att bolagets röstmässigt tre största aktieägare eller ägargrupper, erbjuds att vardera utse var sin representant att ingå i valberedningen. Avstämningen baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i augusti eller sådant annat underlag som aktieägare eller ägargrupper vid denna tid redovisar som belägg för sitt aktieägande. Där en eller flera aktieägare avstår från att utse ledamot i valberedningen, ska ytterligare en eller flera av de nästföljande aktieägarna i ägarandel erbjudas att utse ledamot i valberedningen. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i valberedningen skall styrelsens ordförande uppställa erforderliga ordningsregler såsom senaste svarsdag, etc.

1.2 Valberedningen skall bestå av totalt minst tre ledamöter, inklusive styrelsens ordförande som ingår i valberedningen och är sammankallande till valberedningens första sammanträde.

1.3 Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart de utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som röstmässigt representerar den störste aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall dock inte vara valberedningens ordförande. Valberedningen skall inneha sitt mandat till ny valberedning utsetts. Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter.

1.4 Valberedningen kan inom sig, och genom adjungering av erforderlig ytterligare ledamot/ledamöter, utse en för revisorstillsättning (enligt punkt 2.1 nedan) särskilt utsedd valberedning. Sker sådant utseende skall även detta offentliggöras enligt vad som anges ovan i denna punkt. Härigenom skall alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor.

1.5 Ledamot skall lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre har väsentligen samma ägarandel som då ledamoten utsågs. Om valberedningen därefter inte längre har minst tre ledamöter skall styrelsens ordförande verka för att ny ledamot utses enligt de principer som anges i punkt 1.1. Om ej särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

1.6 Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

 1. Valberedningens uppgifter

2.1 Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till

– val av ordförande på stämman

– val av och arvode till styrelsens ordförande respektive ledamöter i bolagets styrelse samt, i förekommande fall, annan särskild kommitté eller utskott som årsstämman kan besluta om att tillsätta

– val av och arvode till revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant

2.2 Styrelsen ordförande skall på lämpligt sätt delge valberedningen information om styrelsens kompetensprofil och arbetsformer.

 1. Bolaget skall på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarhjälp för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov skall bolaget även svara för skäliga kostnader för exempelvis externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.
 1. Sammanträden

3.1 Valberedningen skall sammanträda när så erfordras för att denna skall kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst två gånger årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande (undantag för det första sammanträdet som sammankallas av styrelsens ordförande). Ledamot kan begära att valberedningen skall sammankallas.

 1. Valberedningen är beslutför om minst hälften av ledamöterna deltar. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga ledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.
 1. Redogörelse för valberedningens arbete i form av förslag och yttrande från valberedningen skall i god tid innan ordinarie årsstämma offentliggöras på bolagets hemsida.
 1. Ändringar av dessa instruktioner
 1. Valberedningen skall löpande utvärdera dessa instruktioner och valberedningens arbete och till årsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga.

Punkt 14 – Beslut om godkännande av ersättningsrapporten
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar godkänna styrelsens ersättningsrapport i enlighet med 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 15 – Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och på förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2021. Riktlinjerna omfattar ersättningar till styrelseledamöter, verkställande direktör och vice verkställande direktör samt andra personer i bolagsledningen (koncernledningen), dock inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Styrelsen ska ha rätt att tillfälligt frångå, helt eller delvis, riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Om sådana avvikelser sker ska detta redovisas i ersättningsrapporten inför närmast följande årsstämma. Riktlinjerna avser tiden från årsstämman 2021. Ärende om frångående av riktlinjerna ska beredas av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet
Bure är ett investeringsbolag och en bra ägare. Genom att aktivt och långsiktigt bygga framgångsrika företag skapar Bure god avkastning till aktieägarna. Utgångspunkten i Bures verksamhet är att aktivt vara med och utveckla helägda eller delägda företag och verksamheter för att över tid öka värdet på dessa tillgångar.

Styrelsen bedömer att det är kritiskt för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, att bolaget kan rekrytera och behålla ledande befattningshavare med kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig totalersättning som motiverar ledande befattningshavare att göra sitt yttersta. Rörlig ersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska vara baserad på kriterier som syftar till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, och där uppfyllandet av kriterierna fastställts genom den metod som anges nedan.

Formerna av ersättning m.m.
Ersättningen och övriga anställningsvillkor till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. Den totala ersättningen utgörs av grundlön, rörlig ersättning, pension samt vissa övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om aktie- eller aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast grundlön
Fast grundlön för Vd och övriga ledande befattningshavare omprövas årligen. Den fasta grundlönen utgör maximalt 56 procent av den totala ersättningen exklusive LTI och under antagande av 50-procentigt utfall av STI.

Kortsiktigt incitamentsprogram (Short-Term Incentive, STI)
Ersättning utgår efter uppnådda mål för bolaget som helhet. Kriterierna baseras på utfallet av ett antal, i huvudsak, kvantitativa parametrar, jämfört med fastställda mål. De kvantitativa parametrarna är hänförliga till bolagets börskursutveckling, utvecklingen av bolagets substansvärde per aktie och respektive verksamhetsårs fokusfrågor. Övriga ledande befattningshavare, dock ej verkställande direktör, innehar även en diskretionär parameter. Sammantaget ska kriterierna bidra till bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen samt hållbarhet genom tydlig koppling till dessa och därmed till bolagets långsiktiga värdeskapande. Uppfyllandet av kriterierna fastställs genom bolagets reviderade årsbokslut. Ersättningen kan maximalt uppgå till 100 procent av den fasta grundlönen för Vd och 80 procent för övriga ledande befattningshavare. Vid fullt utfall kan ersättningen uppgå till maximalt 43 procent av den totala ersättningen exklusive LTI för Vd och 40 procent av den totala ersättningen exklusive LTI för övriga ledande befattningshavare. Den rörliga ersättningen ska inte vara pensionsgrundande. Utfallet av ersättningen bereds av ersättningsutskottet och fastställs av styrelsen i samband med att kvalificeringsperioden avslutas. Därefter utbetalas ersättningen. Bolaget har ingen avtalsenlig rätt att återkräva ersättningen.

Långsiktigt incitamentsprogram (Long-Term Incentive, LTI)
I syfte att sammanlänka de ledande befattningshavarnas intressen med aktieägarnas och för att uppmuntra de ledande befattningshavarnas förvärv av aktier i bolaget ska, i tillägg till den ovan beskrivna årliga rörliga ersättningen, ett långsiktigt incitamentsprogram med följande huvudsakliga komponenter tillämpas för ledande befattningshavare i bolaget:

 1. Om ledande befattningshavare, under viss period och inom ramen för LTI, köper aktier upp till ett visst belopp, ska bolaget matcha detta genom kontant utbetalning av samma belopp, kompenserat för den ledande befattningshavarens marginalskattekostnad, i form av en engångsutbetalning (”Matchningsbeloppet”). Den ledande befattningshavaren skall använda Matchningsbeloppet för att förvärva aktier i bolaget. Dessa aktier skall via avtal behållas i minst 3 år.
 2. Om villkoren enligt punkt iii. är uppfyllda skall bolaget utbetala ytterligare en engångsutbetalning (”Prestationsbeloppet”). Den ledande befattningshavaren ska använda Prestationsbeloppet, netto efter skatt, för att förvärva aktier i bolaget. Dessa aktier ska via avtal behållas i minst 1 år.
 3. Kriterierna för utbetalningen av Prestationsbeloppet ska bland annat vara att den ledande befattningshavaren fortfarande är anställd och under hela perioden behållit sina förvärvade aktier enligt punkt i., samt att av styrelsen fastställt prestationsmål avseende bolagets årliga totalavkastning fram till 2024 uppfyllts.
 4. Vid fulltecknande av LTI-programmet blir kostnaden för bolaget avseende utbetalning av Matchningsbeloppet inklusive sociala avgifter maximalt 1.6 Mkr medan kostnaden för Prestationsbeloppet inklusive sociala avgifter uppgår till högst 12.5 Mkr.

Motsvarande långsiktigt incitamentsprogram som tillämpas för ledande befattningshavare kommer att tillämpas för samtliga övriga anställda i bolaget.

Övriga förmåner

Pensionsförmåner
Avtalad pensionsålder för Vd och för övriga ledande befattningshavare är 65 år. Samtliga pensionsförmåner för ledande befattningshavare är avgiftsbestämda. Detta innebär att bolaget för ledande befattningshavare betalar en individuellt avtalad avgiftsbestämd pensionspremie. Bolaget har därutöver inte några pensionsförpliktelser.

Förmånsbil m.m.
Vd har rätt till förmånsbil. Utöver det omfattas samtliga ledande befattningshavare av sedvanlig sjukvårdsförsäkring.

Övriga förmåner utgör maximalt 17 procent av den totala ersättningen exklusive LTI och under antagande av 50 procentigt utfall av STI.

Uppsägningstid och avgångsvederlag
Ledande befattningshavare anställnings- eller uppdragsavtal ska gälla tillsvidare eller för viss tid. Vid uppsägning från bolagets sida äger Vd rätt till en uppsägningstid om 12 månader och vid uppsägning från egen sida 12 månader. Vd äger rätt till avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner vid uppsägning från bolagets sida. Avgångsvederlag utgår ej vid pensionering. För de övriga ledande befattningshavarna gäller vid uppsägning från bolagets sida sex månaders uppsägningstid. Övriga ledande befattningshavare är inte berättigade till avgångsvederlag. Under uppsägningstiden löper gällande anställningsavtal med tillhörande förmåner. I de fall avgångsvederlag skulle utbetalas utgår inga övriga förmåner för tiden efter uppsägningstidens utgång.

Lön och anställningsvillkor för anställda
Vid beredningen av styrelsens förslag till riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats. Uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har inhämtats och utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen
Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer när det uppkommer behov av väsentliga ändringar av riktlinjerna, dock minst vart fjärde år. Styrelsens förslag bereds av styrelsens ersättningsutskott. Styrelsens ordförande kan vara ordförande i ersättningsutskottet. Övriga bolagsstämmovalda ledamöter som ingår i ersättningsutskottet ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Om styrelsen finner det mer ändamålsenligt kan hela styrelsen fullgöra ersättningsutskottets uppgifter, förutsatt att styrelseledamot som ingår i bolagsledningen inte deltar i arbetet.

Ersättningsutskottet ska bl.a. följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman har beslutat om. När ersättningsutskottet berett förslaget förs det till styrelsen för beslut. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Om stämman beslutar att inte anta riktlinjer med anledning av ett förslag till sådana, ska styrelsen senast inför nästa årsstämma lämna ett nytt förslag. I sådana fall ska ersättning utbetalas i enlighet med de riktlinjer som gäller sedan tidigare eller, om sådana inte finns, i enlighet med bolagets praxis.

I beredningen av dessa frågor används när så bedöms nödvändigt extern rådgivning.

Översyn av riktlinjerna
En översyn av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har gjorts inför årsstämman 2021 och översynen har resulterat i vissa smärre redaktionella förändringar. De föreslagna förändringarna förväntas inte medföra någon förändring av den ersättning som utbetalats med tillämpning av nu gällande riktlinjer.

Punkt 16 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier

 1. Bakgrund

I syfte att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan och för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde, föreslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av egna aktier enligt vad som anges nedan. Aktier som återköps med nedanstående bemyndigande föreslås makuleras vid årsstämman 2022.

Styrelsen föreslår att årsstämman 2021 fattar beslut i enlighet med följande förslag.

 1. Styrelsens förslag till beslut

Styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget enligt följande:

 1. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
 1. Förvärv får ske genom
 1. handel på Nasdaq Stockholm (”börsen”), eller
 1. i enlighet med ett förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare.
 1. Förvärv på börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
 1. Förvärv av aktier genom förvärvserbjudande till Bures samtliga aktieägare får endast ske till pris som vid tiden för förvärvserbjudandet ej understiger aktiernas marknadsvärde och som maximalt överstiger marknadsvärdet med 20 procent.
 1. Betalning för aktierna skall erläggas kontant.

6. Förvärv av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 17 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill tiden för årsstämman år 2022, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktier får emitteras mot kontant betalning, kvittning eller tillskjutande av apportegendom eller med andra villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 i aktiebolagslagen. Styrelsen får i övrigt bestämma villkoren för emissionen. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder och antalet nyemitterade aktier får högst motsvara tio procent av antalet utestående aktier per dagen för denna kallelse.

Skälet till avvikelse från företrädesrätten och rätten att besluta om kvittning, apport eller annat villkor som avses i aktiebolagslagen är att bolaget ska kunna emittera aktier för att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde.

Bemyndigande
Styrelsen, eller en person utsedd av styrelsen, ska ha rätt att göra de smärre justeringar av ovannämnda beslut som krävs för registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 18 – Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska fatta beslut om ändring av bolagsordningen. Av 7 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) framgår att styrelsen får samla in fullmakter inför en bolagsstämma om det anges i bolagsordningen. Av 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen framgår att det i bolagsordningen även får anges att styrelsen inför en bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

I syfte att kunna utnyttja de alternativ som aktiebolagslagen anger att besluta om fullmaktsinsamling och poströstning föreslår styrelsen att en ny § 9 iii), med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningen samt att numreringen ändras så att nuvarande § 9 iii) blir § 9 iv), § 9 iv) blir § 9 v), § 9 v) blir § 9 vi) och § 9 vi) blir § 9 vii):

§ 9 iii) Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma, om särskilda omständigheter föreligger enligt styrelsens bedömning, besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Bemyndigande
Styrelsen, eller en person utsedd av styrelsen, ska ha rätt att göra de smärre justeringar av ovannämnda beslut som krävs för registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

¤¤¤

Övrigt
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 74 146 921 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Årsredovisning och övriga handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 offentliggörs senast den 15 april 2021. Valberedningens och styrelsens fullständiga förslag till beslut inklusive underlag hålls tillgängliga för aktieägarna på Bure Equity ABs kontor, Nybrogatan 6 i Stockholm, och på bolagets hemsida www.bure.se, senast den 15 april 2021 samt översändes per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Detsamma gäller styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § samma lag.

Behandling av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i mars 2021
Styrelsen
_____________________

AB (publ), org nr 556454-8781
Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm
Tel. 08 – 614 00 20 Fax 08 – 614 00 38
info@bure.se www.bure.se

Bure etablerar Sveriges första SPAC på Nasdaq Stockholm och avser att investera 700 Mkr i egenskap av sponsor

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN, ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Bure Equity AB (publ) (”Bure”), har etablerat ACQ Bure AB (publ) (”ACQ” eller ”Bolaget”) vilket är ett svenskt förvärvsbolag, så kallat SPAC (Special Purpose Acquisition Company). Avsikten är att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet” eller ”Noteringen”) och i samband med Noteringen ta in kapital uppgående till cirka totalt 3,5 miljarder kronor och inom 36 månader därefter förvärva ett onoterat bolag. Bure avser investera 700 miljoner kronor i ACQ vilket motsvarar cirka 20 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandet. Sammantaget motsvarar teckningsåtaganden från både ankarinvesterare och Bure totalt cirka 60 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandet.
 
Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande i Bure kommenterar:
”Det är med stor glädje vi nu kan presentera ACQ – Sveriges första SPAC som avses noteras på Nasdaq Stockholm. Genom ACQ skapar vi en struktur som är ny på den svenska marknaden. I USA finns liknande SPAC-strukturer, men vi har anpassat ACQ efter svenska förhållanden och gjort den mer långsiktig och industriell i sin utformning. Grundprincipen för ACQ är att samtliga ägare drar nytta av Bures investeringsorganisation och industriella nätverk.”
 
Henrik Blomquist, VD på Bure kommenterar:
”Under mer än 20 år har Bure tillsammans med andra ägare framgångsrikt drivit bolagsutveckling i börsnoterad miljö och det har blivit en integrerad del av Bures värdeskapande modell att samarbeta med andra ägare. I ACQ får vi precis denna möjlighet och det är mycket glädjande att fem ledande svenska institutioner valt att investera i ACQ för att tillsammans med Bure arbeta med företagsbyggande i noterad miljö.”
 
Bure har etablerat förvärvsbolaget ACQ med avsikten att ta in kapital uppgående till cirka totalt 3,5 miljarder kronor i samband med en notering och inom 36 månader därefter förvärva ett onoterat bolag. Bure avser investera 700 miljoner kronor i ACQ vilket motsvarar cirka 20 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandet. Initialt blir ACQ ett börsnoterat bolag som bara innehåller en kassa. Efter att ett onoterat bolag förvärvats av ACQ kommer det förvärvade bolaget därmed utgöra den nya verksamhetsdrivande enheten där värde skapas för aktieägarna.
 
Skälet och bakgrunden är att Bure ser stora möjligheter att erbjuda ägare till onoterade verksamheter en attraktiv struktur för att bli börsnoterade. Tillsammans med ACQ kan det onoterade bolaget därefter påbörja en ny fas i företagsbyggandet med starka, kunniga och långsiktiga ägare. Initiativet till ACQ har möjliggjorts genom Nasdaq Stockholms nya regelverk för förvärvsbolag som trädde i kraft den 1 februari 2021.
 
Bure tecknar aktier på samma villkor som övriga investerare. Därutöver har Bure, i egenskap av initiativtagare och sponsor till ACQ, tecknat teckningsoptioner, så kallade Sponsoroptioner, som kan utnyttjas för teckning av aktier i Bolaget efter fem år och senast inom tio år från utfärdandet. På så sätt har Bure ett starkt incitament att vara en långsiktig och engagerad ägare som bidrar till Bolagets utveckling. Det är även Bures organisation som kommer bistå med att identifiera och föreslå potentiella förvärvsobjekt för ACQ.
 
Information om Erbjudandet
Det tänkta Erbjudandet kommer att bestå av nya stamaktier emitterade av Bolaget. Genom försäljningen av stamaktier väntas ACQ tillföras cirka 3,5 miljarder kronor.
 
Inför den planerade Noteringen på Nasdaq Stockholm har ankarinvesterare, innefattande AMF Pensionsförsäkring, AMF Fonder, Fjärde AP-fonden, SEB Fonder och SEB-Stiftelsen, åtagit sig att teckna aktier motsvarande totalt cirka 40 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandet. Vidare motsvarar Bures investering om 700 miljoner kronor i ACQ cirka 20 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandet. Sammantaget motsvarar teckningsåtaganden från både ankarinvesterare och Bure totalt cirka 60 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandet.
 
Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för det planerade Erbjudandet kommer att inkluderas i det prospekt som ACQ kommer att upprätta i samband med den planerade Noteringen och som förväntas att offentliggöras i mitten av mars 2021 samt publiceras på ACQ:s hemsida, www.acq.se.
 
Nasdaq Stockholm har bedömt att ACQ uppfyller gällande noteringskrav. Nasdaq Stockholm kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, under förutsättning att vissa villkor uppfylls, däribland att ACQ inkommer med sådan ansökan och att spridningskravet för Bolagets aktie uppfylls senast på noteringsdagen.
 
Första dag för handel av ACQ:s aktier på Nasdaq Stockholm förväntas vara i slutet av mars 2021.
 
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”) har anlitats som Sole Global Coordinator och Bookrunner i den planerade noteringen. Advokatfirman Cederquist KB och Nord Advokater är legala rådgivare till ACQ. Avanza Bank AB (publ) agerar som Retail Manager tillsammans med SEB i samband med det tänkta Erbjudandet.
 
Om ACQ
ACQ är ett svenskt förvärvsbolag, en så kallat SPAC som etablerats på initiativ av Bure. ACQ har till syfte att ta in kapital genom en börsnotering och inom 36 månader därefter förvärva ett onoterat bolag varvid detta genom ACQ, efter granskning och godkännande, blir noterat på Nasdaq Stockholm.
 
ACQ:s investeringsstrategi är att identifiera och genomföra ett förvärv av ett bolag som kan skapa värde för aktieägarna över tid. Potentiella målbolag innefattar primärt onoterade, hållbara, nordiska högkvalitativa företag med ett bolagsvärde uppgående till cirka 3–7 miljarder kronor, och som verkar på marknader med stor potential eller på nischmarknader där målbolaget har en ledande position.
 
Bure kommer vara så kallad sponsor till ACQ och kommer att äga cirka 20 procent av det totala antalet utestående aktier i ACQ efter Erbjudandet med avsikt att vara långsiktig huvudägare i ACQ. I egenskap av sponsor och initiativtagare har Bure även tecknat sponsoroptioner (”Sponsoroptionerna”) i ACQ, vilka kan utnyttjas för teckning av aktier tidigast inom fem år och senast inom tio år från utfärdandet. Antalet Sponsoroptioner förväntas motsvara 12 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandet. Varje Sponsoroption berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 130 procent av priset per aktie i Erbjudandet men Bolaget har en möjlighet att välja att tillämpa en alternativ lösenmodell som medför att mindre kapital tillförs Bolaget och att färre nya aktier emitteras.
 
Bures stora nätverk, i kombination med Bures förståelse för, och kunskap om, transaktioner, i noterad och onoterad miljö samt värderingsdynamiken på dessa marknader bedöms göra Bure mycket väl positionerad att identifiera och utvärdera attraktiva förvärvsmöjligheter för ACQ:s räkning.
 
Mer information om ACQ finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.acq.se.
 
Om Bure
Bure är ett investeringsbolag med säte i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1993. Genom att aktivt utveckla en diversifierad portfölj av professionellt förvaltade bolag och verksamheter är Bures mål att skapa värde och avkastning till sina aktieägare. Bures investeringar per den 9 mars 2021 består av 12 portföljbolag – flertalet teknikbaserade med starkt fokus på internationella marknader.

Bure Equity AB (publ) offentliggör slutligt utfall av det rekommenderade offentliga kontanterbjudandet till aktieägarna i Allgon AB (publ)

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet (definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som publiceras i samband med offentliggörandet av Erbjudandet. Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet ”Särskild information till aktieägare i USA” i slutet av detta pressmeddelande.

Bure Equity AB (publ) (”Bure”) offentliggjorde den 22 december 2020 ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Allgon AB (publ) (”Allgon”) att överlåta samtliga sina aktier i Allgon till Bure (”Erbjudandet”). Aktieägarna i Allgon erbjöds 13,50 kronor kontant för varje B-aktie[1] i Allgon (”Erbjudandevederlaget”).[2] Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet offentliggjordes den 11 januari 2021. Vidare offentliggjorde Bure den 5 februari 2021 att Erbjudandet fullföljts och förklarade Erbjudandet ovillkorat samt förlängde acceptfristen till och med den 26 februari 2021 kl. 17:00 CET.

Efter genomförandet av Erbjudandet innehar Bure sammanlagt 55 469 662 aktier och röster i Allgon, motsvarande cirka 98,66 % av totalt antal aktier och röster i Allgon.

Under den förlängda acceptfristen, som avslutades den 26 februari 2021, har 3 074 756 aktier lämnats in i Erbjudandet, vilket motsvarar cirka 5,47 %[3] av det totala antalet aktier och röster i Allgon. Bure har inte förvärvat några ytterligare aktier utanför Erbjudandet under den förlängda acceptfristen.

Det slutliga utfallet av Erbjudandet, tillika det totala antalet aktier som lämnats in i Erbjudandet vid utgången av den förlängda acceptfristen den 26 februari 2021, uppgår till 48 126 113 aktier, motsvarande cirka 85,60 % av det totala antalet aktier och röster i Allgon. Utöver detta har Bure tidigare förvärvat 7 343 549 aktier utanför Erbjudandet (till ett högsta pris om 13,45 kronor per aktie, vilket understiger Erbjudandevederlaget). Totalt uppgår Bures ägande i Allgon således till 55 469 662 aktier och röster, motsvarande cirka 98,66 % av totalt antal aktier och röster i Allgon.

Redovisning av likvid till aktieägare som accepterat Erbjudandet under den förlängda acceptfristen förväntas kunna påbörjas omkring den 9 mars 2021.

Med anledning av utfallet i Erbjudandet påkallade Bure den 15 februari 2021 tvångsinlösen avseende de återstående aktierna i Allgon. Den 23 februari 2021 underrättade Allgons styrelse de aktieägare som lösningsanspråket riktats mot att inlösen har begärts samt gav aktieägarna tillfälle att inom två veckor skriftligen anmäla till Allgon om de önskar föra sin egen talan och uppge sin skiljeman.

B-aktierna i Allgon är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Allgon har ansökt om avnotering från First North. Ansökan godkändes den 16 februari 2021 och sista dag för handel är den 2 mars 2021.

Erbjudandehandlingen, tillsammans med övrig information med anledning av Erbjudandet, finns tillgänglig på Bures hemsida, www.bure.se/offentligt-erbjudande/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Blomquist, VD
Tel: 070-824 44 74
E-post: henrik.blomquist@bure.se

Denna information är sådan information som Bure Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Takeover-reglerna. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2021 kl. 17:30 CET.

Viktig information
Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika genom post, något kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer således, och ska inte, skickas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra institutioner som, i egenskap av förvaltare, innehar aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Erbjudandet, den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av en ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 av UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet; eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt, men inte alltid, kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Bures kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Bure har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Castlegreen Partners LLP ansvarar inte gentemot någon annan än Bure för rådgivning i samband med Erbjudandet.

Särskild information till aktieägare i USA

Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser emitterade och utestående aktier i Allgon, ett bolag bildat enligt svensk lag, och är föremål för svenska offentliggörande- och förfaranderegler, vilka kan skilja sig från de regler som gäller i USA. Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med Section 14(e) i U.S. Securities Exchange Act från 1934, såsom uppdaterad (”U.S. Exchange Act”) och Regulation 14E i tillämplig utsträckning samt i övrigt i enlighet med offentliggörande- och förfaranderegler som följer av svensk lag, innefattande rätten att återkalla lämnad accept, tidplan för Erbjudandet, meddelande om förlängning, offentliggörande av utfall, förfarande för utbetalning av Erbjudandevederlaget (inklusive tidpunkt för utbetalning av Erbjudandevederlaget), samt undantag från villkor, vilka kan skilja sig från vad som följer av regler och praxis avseende offentliga uppköpserbjudanden i USA. Innehavare av aktier i Allgon som är bosatta i USA (”Amerikanska Aktieägare”) uppmanas att ta kontakt med egna rådgivare gällande Erbjudandet.

Allgons finansiella rapporter, och all finansiell information som inkluderas häri, eller andra dokument relaterade till Erbjudandet, är eller kommer att upprättas i enlighet med IFRS, vilka inte kan jämföras med finansiella rapporter eller finansiell information för bolag i USA eller andra bolag vars finansiella rapporter har upprättats i enlighet med amerikanska i allmänhet accepterade redovisningsprinciper. Erbjudandet lämnas till amerikanska innehavare på samma villkor som till övriga aktieägare i Allgon, till vilka Erbjudandet lämnas. Alla informationsdokument, inklusive erbjudandehandlingen, utsänds till amerikanska innehavare på grunder som är jämförbara med sådana metoder enligt vilka dokument tillhandahålls till Allgons övriga aktieägare.

Erbjudandet, vilket är föremål för svensk rätt, lämnas till Amerikanska Aktieägare i enlighet med tillämplig amerikansk värdepapperslagstiftning och de tillämpliga undantagen därtill. I den utsträckning Erbjudandet är föremål för amerikansk värdepapperslagstiftning ska dessa regler endast tillämpas på Amerikanska Aktieägare och således inte medföra skyldigheter för några andra personer. Amerikanska Aktieägare bör uppmärksamma att Erbjudandevederlaget betalas ut i kronor och att ingen justering kommer att göras mot bakgrund av valutakursförändringar.

Det kan vara svårt för Allgons aktieägare att genomdriva sina rättigheter och eventuella anspråk som de skulle kunna ha enligt amerikansk federal eller delstatlig värdepapperslagstiftning med anledning av Erbjudandet, eftersom Allgon och Bure är belägna utanför USA och vissa eller samtliga av deras ledande befattningshavare och styrelseledamöter är bosatta i andra länder än USA. Allgons aktieägare kommer eventuellt inte att kunna stämma Allgon eller Bure eller deras ledande befattningshavare eller styrelseledamöter i en icke-amerikansk domstol för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning, och det kan vara svårt att få Allgon, Bure och/eller deras närstående att underkasta sig amerikansk jurisdiktion eller en dom från en amerikansk domstol.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar eller regler kan Bure och dess närstående eller mäklare och mäklares närstående (i egenskap av uppdragstagare för Bure eller, om tillämpligt, dess närstående) från tid till annan, under Erbjudandet, och enligt annat än Erbjudandet, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av aktier i Allgon utanför USA, eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier. Sådana köp kan antingen ske på den öppna marknaden till rådande pris eller genom privata transaktioner till förhandlat pris, och information om sådana förvärv kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande eller på andra sätt som rimligen kan förväntas för att informera amerikanska innehavare avseende sådan information. Vidare kan Bures finansiella rådgivare också komma att delta i normal handel avseende värdepapper i Allgon, vilket kan inkludera köp eller arrangemang avseende köp av sådana värdepapper såtillvida sådana köp eller arrangemang följer tillämplig lag. All information beträffande sådana köp kommer att offentliggöras, på svenska och genom en icke-bindande engelsk översättning tillgänglig för Amerikanska Aktieägare, via relevant elektronisk media om, och i den utsträckning, sådant offentliggörande krävs enligt tillämplig svensk eller amerikansk lag, förordningar eller bestämmelser.

Mottagandet av kontantvederlag i enlighet med Erbjudandet av en Amerikansk Aktieägare kan komma att utgöra en skattepliktig transaktion i amerikanskt federalt inkomstskattehänseende och enligt tillämpliga amerikanska statliga och lokala, samt utländska, skattelagar. Varje aktieägare uppmanas att konsultera en egen oberoende skatterådgivare angående de skattemässiga konsekvenserna av att acceptera Erbjudandet. Varken Bure eller dess närstående och deras respektive styrelseledamöter, ledande befattningshavare, anställda eller ombud eller annan företrädare i samband med Erbjudandet kan hållas ansvariga för skattemässiga konsekvenser eller skyldigheter som uppstår som en följd av att acceptera detta Erbjudande.

VARE SIG U.S.SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ELLER NÅGON AMERIKANSK DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET HAR GODKÄNT ELLER AVVISAT DETTA ERBJUDANDE, KOMMENTERAT HURUVIDA ERBJUDANDET ÄR RÄTTVIST ELLER FÖRDELAKTIGT, BEDÖMT RIKTIGHETEN ELLER LÄMPLIGHETEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE, ELLER UTTALAT SIG HURUVIDA INNEHÅLLET I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR KORREKT ELLER FULLSTÄNDIGT. ALLA PÅSTÅENDEN OM MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA.

[1] B-aktier är det enda utestående aktieslaget i Allgon.
[2] Om Allgon betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, för vilken avstämningsdagen inträffar före redovisning av likvid i Erbjudandet, kommer Erbjudandevederlaget att justeras i motsvarande mån.
[3] Baserat på 56 222 597 utestående aktier i Allgon.

Bokslutskommuniké januari-december 2020

Substansvärdet ökade med 21,8 procent

Delårsperiod januari – december 2020

 • Substansvärdet var 239,6 kr per aktie jämfört med 196,6 kr vid årsskiftet vilket motsvarar en ökning med 21,8 procent.
 • Bures substansvärde var 17 763 Mkr jämfört med 13 563 Mkr vid årets inledning.
 • Totalavkastningen för Bure-aktien var 39,2 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 14,8 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 3 236 Mkr (4 229). Resultatet per aktie uppgick till 45,1 kr (61,3).

Fjärde kvartalet 2020

 • Substansvärdet var 239,6 kr per aktie jämfört med 230,6 kr vid kvartalets inledning vilket motsvarar en ökning med 3,9 procent.
 • Bure offentliggjorde ett kontanterbjudande till aktieägarna i Allgon AB (publ). Under december 2020 förvärvade Bure 6,4 miljoner aktier i Allgon för 70,9 Mkr.
 • Bure förvärvade 0,31 miljoner aktier i BioLamina för 53,2 Mkr och ökade ägarandelen till 44,8 procent.

Händelser efter periodens slut

 • Substansvärdet uppgick till 247,1 kr per aktie den 24 februari 2021 vilket motsvarar en ökning med 3,2 procent sedan årsskiftet.
 • I januari 2021 avyttrades 1,5 miljoner aktier i MedCap AB för 312,6 Mkr vilket resulterade i ett exitresultat på 282,9 Mkr.
 • I december 2020 offentliggjorde Bure ett kontanterbjudande till aktieägarna i Allgon AB (publ). I februari uppnådde Bure ett ägande på 93,2 procent och informerade om att tvångsinlösen av återstående aktier ska påkallas och att Allgon-aktien kommer att avnoteras från First North.
 • Atle Investment Management tillträdde förvärvet av Humle Fonder och övertog förvaltningen av Humle Småbolagsfond och Humle Sverigefond den 11 januari 2021.
 • Styrelsen föreslår årsstämman en ordinarie utdelning om 2,00 kr per aktie (1,00).

Vd-ord

Det är med stor ödmjukhet jag tittar tillbaka på 2020. Utbrottet av Covid-19 testade tveklöst såväl individer, familjer och samhällen på ett nästan otänkbart sätt. För att förhindra smittspridningen infördes kraftiga restrestriktioner vilket även påverkade all affärsverksamhet. Trots pandemin och dess enorma effekter var 2020 ett starkt år för Bure. Substansvärde per aktie ökade med 21,8 procent jämför med SIX RX 14,8 procent. Initialt såg vi dramatiska fall i efterfrågan i flera av portföljbolagen däribland Vitrolife och Mercuri. Lyckligtvis förbättrades situationen under andra halvåret för att vid årets slut nästan vara tillbaka på tidigare nivåer.

2020 var även ett intensivt år med hög aktivitet. Under året ökade vi innehavet i flera portföljbolag bl.a. Cavotec, Mentice, Ovzon och Biolamina och precis innan årsskiftet lade vi ett publikt bud på Allgon. Grunden i Bures ägarmodell är det arbete vi utför i portföljbolagens styrelser. I kristider ökar detta arbete både i mängd och i betydelse. Samarbetet mellan bolagsledningen och styrelsen är ofta avgörande hur väl en verksamhet kan navigera i svåra förhållanden.

Med så stor osäkerhet i omvärlden tvingades vi alla att tänka om och tänka nytt under året. Hur fungerar affärsverksamheter om man inte kan resa och fysiska möten inte är möjliga. Produktion, försäljning, service, allt påverkas och nya arbetssätt och processer behöver etableras. För att kunna hantera denna omställning krävs kreativitet, kompetens och rätt inställning. Detta är något som samtliga våra portföljbolag uppvisade under 2020!

I maj genomförde vi en riktad nyemission i Bure om 1 mdkr. Bure har en lång historia av att utveckla företag framgångsrikt och vi anser att vi har kapacitet att göra mer av det vi gör. För mig och organisationen var detta kapitaltillskott därför oerhört inspirerande vilket också ger oss möjligheten att fortsätta utveckla Bure.

Bure Equity AB (publ)

Bure Equity AB (publ) offentliggör utfallet av det rekommenderade offentliga kontanterbjudandet till aktieägarna i Allgon AB (publ)

Bure Equity AB (publ) (”Bure”) offentliggjorde den 22 december 2020 kl. 08.30 CET ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Allgon AB (publ) (”Allgon”) att överlåta samtliga sina aktier i Allgon till Bure (”Erbjudandet”). Aktieägarna i Allgon erbjöds 13,50 kronor kontant för varje B-aktie[1] i Allgon (”Erbjudandevederlaget”).[2] B-aktierna i Allgon är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Den 8 januari 2021 kl. 14.00 CET publicerade Allgon ett uttalande från bolagets styrelse vari styrelsen enhälligt rekommenderade aktieägarna i Allgon att acceptera Erbjudandet. Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet offentliggjordes vidare den 11 januari 2021 kl. 08:30 CET.

Vid utgången av Erbjudandets acceptfrist den 2 februari 2021 hade Erbjudandet accepterats av aktieägare representerande sammanlagt 45 051 357 aktier och röster i Allgon, motsvarande cirka 80,1 % av totalt antal aktier och röster i Allgon.[3]

Vid tidpunkten för offentliggörandet av erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet ägde Bure 6 925 264 aktier i Allgon, motsvarande ca 12,3 % av det totala antalet aktierna i Allgon. Bure har därefter förvärvat ytterligare 418 285 aktier i Allgon utanför Erbjudandet (motsvarande cirka 0,7 % av det totala antalet aktierna i Allgon) till ett högsta pris om 13,45 kronor per aktie. Samtliga aktier har därmed förvärvats till ett pris som understiger Erbjudandevederlaget. Tillsammans med de aktier som har förvärvats inom Erbjudandet, innehar således Bure sammanlagt 52 394 906 aktier och röster i Allgon, motsvarande cirka 93,2 % av totalt antal aktier och röster i Allgon.

Bure förklarar härmed Erbjudandet ovillkorat och meddelar att Erbjudandet fullföljs eftersom samtliga villkor för fullföljandet av Erbjudandet – bland annat att Bure blir ägare till mer än 50 % av det totala antalet aktier i Allgon – antingen har uppfyllts eller frånfallits. Redovisning av likvid till aktieägare som accepterat Erbjudandet senast den 2 februari 2021 förväntas kunna påbörjas omkring den 11 februari 2021.

Med anledning av utfallet avser Bure att påkalla tvångsinlösen avseende de återstående aktierna i Allgon samt verka för en avnotering av Allgon från First North.

”Det är glädjande att så många aktieägare valt att acceptera Bures offentliga erbjudande. Med en anslutningsgrad över 93 procent blir ett naturligt nästa steg att verka för en inlösen av samtliga aktier och därmed också avnotera bolaget. Vi ser fram emot att få börja arbetet med Allgon inom Bure-sfären.” säger Henrik Blomquist, VD för Bure.

Bure avser vidare att verka för att en extra bolagsstämma sammankallas varvid nya styrelseledamöter i Allgon väljs in samt därefter verka för att påkalla en förtida frivillig inlösen (Eng. early voluntary redemption) av Allgons utestående obligationslån i enlighet med villkoren för obligationslånen.

För att ge återstående aktieägare i Allgon möjlighet att acceptera Erbjudandet har Bure beslutat att förlänga acceptfristen till den 26 februari 2021 kl. 17:00 CET. Redovisning av likvid till aktieägare som accepterat Erbjudandet under den förlängda acceptfristen och senast den 26 februari 2021 förväntas kunna påbörjas omkring den 9 mars 2021. Under den förlängda acceptfristen kan Bure komma att förvärva, eller ingå överenskommelser om att förvärva, aktier i Allgon utanför Erbjudandet. Sådana förvärv eller överenskommelser kommer i sådant fall ske i överensstämmelse med tillämplig svensk lagstiftning.

Erbjudandehandlingen, tillsammans med övrig information med anledning av Erbjudandet, finns tillgänglig på Bures hemsida, www.bure.se/offentligt-erbjudande/, och hemsidan för Avanza Bank AB (publ), www.avanza.se/borsintroduktioner-emissioner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Blomquist, VD
Tel: 070-824 44 74
E-post: henrik.blomquist@bure.se

Denna information är sådan information som Bure Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Takeover-reglerna. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2021 kl. 08:30 CET.

Viktig information
Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika genom post, något kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer således, och ska inte, skickas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra institutioner som, i egenskap av förvaltare, innehar aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Erbjudandet, den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av en ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 av UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet; eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt, men inte alltid, kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Bures kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Bure har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Castlegreen Partners LLP ansvarar inte gentemot någon annan än Bure för rådgivning i samband med Erbjudandet.

Särskild information till aktieägare i USA

Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser emitterade och utestående aktier i Allgon, ett bolag bildat enligt svensk lag, och är föremål för svenska offentliggörande- och förfaranderegler, vilka kan skilja sig från de regler som gäller i USA. Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med Section 14(e) i U.S. Securities Exchange Act från 1934, såsom uppdaterad (”U.S. Exchange Act”) och Regulation 14E i tillämplig utsträckning samt i övrigt i enlighet med offentliggörande- och förfaranderegler som följer av svensk lag, innefattande rätten att återkalla lämnad accept, tidplan för Erbjudandet, meddelande om förlängning, offentliggörande av utfall, förfarande för utbetalning av Erbjudandevederlaget (inklusive tidpunkt för utbetalning av Erbjudandevederlaget), samt undantag från villkor, vilka kan skilja sig från vad som följer av regler och praxis avseende offentliga uppköpserbjudanden i USA. Innehavare av aktier i Allgon som är bosatta i USA (”Amerikanska Aktieägare”) uppmanas att ta kontakt med egna rådgivare gällande Erbjudandet.

Allgons finansiella rapporter, och all finansiell information som inkluderas häri, eller andra dokument relaterade till Erbjudandet, är eller kommer att upprättas i enlighet med IFRS, vilka inte kan jämföras med finansiella rapporter eller finansiell information för bolag i USA eller andra bolag vars finansiella rapporter har upprättats i enlighet med amerikanska i allmänhet accepterade redovisningsprinciper. Erbjudandet lämnas till amerikanska innehavare på samma villkor som till övriga aktieägare i Allgon, till vilka Erbjudandet lämnas. Alla informationsdokument, inklusive erbjudandehandlingen, utsänds till amerikanska innehavare på grunder som är jämförbara med sådana metoder enligt vilka dokument tillhandahålls till Allgons övriga aktieägare.

Erbjudandet, vilket är föremål för svensk rätt, lämnas till Amerikanska Aktieägare i enlighet med tillämplig amerikansk värdepapperslagstiftning och de tillämpliga undantagen därtill. I den utsträckning Erbjudandet är föremål för amerikansk värdepapperslagstiftning ska dessa regler endast tillämpas på Amerikanska Aktieägare och således inte medföra skyldigheter för några andra personer. Amerikanska Aktieägare bör uppmärksamma att Erbjudandevederlaget betalas ut i kronor och att ingen justering kommer att göras mot bakgrund av valutakursförändringar.

Det kan vara svårt för Allgons aktieägare att genomdriva sina rättigheter och eventuella anspråk som de skulle kunna ha enligt amerikansk federal eller delstatlig värdepapperslagstiftning med anledning av Erbjudandet, eftersom Allgon och Bure är belägna utanför USA och vissa eller samtliga av deras ledande befattningshavare och styrelseledamöter är bosatta i andra länder än USA. Allgons aktieägare kommer eventuellt inte att kunna stämma Allgon eller Bure eller deras ledande befattningshavare eller styrelseledamöter i en icke-amerikansk domstol för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning, och det kan vara svårt att få Allgon, Bure och/eller deras närstående att underkasta sig amerikansk jurisdiktion eller en dom från en amerikansk domstol.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar eller regler kan Bure och dess närstående eller mäklare och mäklares närstående (i egenskap av uppdragstagare för Bure eller, om tillämpligt, dess närstående) från tid till annan, under Erbjudandet, och enligt annat än Erbjudandet, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av aktier i Allgon utanför USA, eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier. Sådana köp kan antingen ske på den öppna marknaden till rådande pris eller genom privata transaktioner till förhandlat pris, och information om sådana förvärv kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande eller på andra sätt som rimligen kan förväntas för att informera amerikanska innehavare avseende sådan information. Vidare kan Bures finansiella rådgivare också komma att delta i normal handel avseende värdepapper i Allgon, vilket kan inkludera köp eller arrangemang avseende köp av sådana värdepapper såtillvida sådana köp eller arrangemang följer tillämplig lag. All information beträffande sådana köp kommer att offentliggöras, på svenska och genom en icke-bindande engelsk översättning tillgänglig för Amerikanska Aktieägare, via relevant elektronisk media om, och i den utsträckning, sådant offentliggörande krävs enligt tillämplig svensk eller amerikansk lag, förordningar eller bestämmelser.

Mottagandet av kontantvederlag i enlighet med Erbjudandet av en Amerikansk Aktieägare kan komma att utgöra en skattepliktig transaktion i amerikanskt federalt inkomstskattehänseende och enligt tillämpliga amerikanska statliga och lokala, samt utländska, skattelagar. Varje aktieägare uppmanas att konsultera en egen oberoende skatterådgivare angående de skattemässiga konsekvenserna av att acceptera Erbjudandet. Varken Bure eller dess närstående och deras respektive styrelseledamöter, ledande befattningshavare, anställda eller ombud eller annan företrädare i samband med Erbjudandet kan hållas ansvariga för skattemässiga konsekvenser eller skyldigheter som uppstår som en följd av att acceptera detta Erbjudande.

VARE SIG U.S.SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ELLER NÅGON AMERIKANSK DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET HAR GODKÄNT ELLER AVVISAT DETTA ERBJUDANDE, KOMMENTERAT HURUVIDA ERBJUDANDET ÄR RÄTTVIST ELLER FÖRDELAKTIGT, BEDÖMT RIKTIGHETEN ELLER LÄMPLIGHETEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE, ELLER UTTALAT SIG HURUVIDA INNEHÅLLET I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR KORREKT ELLER FULLSTÄNDIGT. ALLA PÅSTÅENDEN OM MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA.

[1] B-aktier är det enda utestående aktieslaget i Allgon.
[2] Om Allgon betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, för vilken avstämningsdagen inträffar före redovisning av likvid i Erbjudandet, kommer Erbjudandevederlaget att justeras i motsvarande mån.
[3] Baserat på 56 222 597 utestående aktier i Allgon.

Bures innehav i MedCap AB

Bure Equity AB (publ) har avyttrat 1 500 000 aktier i MedCap AB och innehar därefter 9,84 procent av kapitalet och rösterna.

MedCap AB är noterat på Nasdaq Stockholm. Bures innehav uppgår därefter till 1 456 017 aktier vilket motsvarar 9,84 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Bure Equity AB (publ) offentliggör erbjudandehandling avseende det offentliga kontanterbjudandet till aktieägarna i Allgon AB (publ)

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet (definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som publiceras i samband med offentliggörandet av Erbjudandet. Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet ”Särskild information till aktieägare i USA” i slutet av detta pressmeddelande.

Bure Equity AB (publ) (”Bure”) offentliggjorde den 22 december 2020 kl. 08.30 CET ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Allgon AB (publ) (”Allgon”) att överlåta samtliga sina aktier i Allgon till Bure (”Erbjudandet”). Aktieägarna i Allgon erbjuds 13,50 kronor kontant för varje B-aktie[1] i Allgon (”Erbjudandevederlaget”).[2] B-aktierna i Allgon är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Bure har i dag offentliggjort erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet. Erbjudandehandlingen finns tillsammans med anmälningssedeln tillgänglig på Bures hemsida www.bure.se/offentligt-erbjudande/ och på hemsidan för Avanza Bank AB (publ) (”Avanza Bank”) www.avanza.se/borsintroduktioner-emissioner.

Tryckta erbjudandehandlingar och anmälningssedlar kommer att tillhandahållas kostnadsfritt på begäran. Sådan begäran kan framställas till Bures mottagande bank, Avanza Bank, per e-post corpemissioner@avanza.se eller per telefon 08-4094 2185.

Acceptfristen i Erbjudandet inleds den 12 januari 2021 och avslutas den 2 februari 2021. Utbetalning av Erbjudandevederlaget beräknas påbörjas den 11 februari 2021, under förutsättning att villkoren för Erbjudandet har uppfyllts eller att Bure i annat fall beslutat att fullfölja Erbjudandet.

Bure förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid. Bure kommer att offentliggöra sådan förlängning av acceptfristen och/eller senareläggning av redovisning av likvid genom pressmeddelande i enlighet med gällande lagar och regler.

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på www.bure.se/offentligt-erbjudande/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Blomquist, VD
Tel: 070-824 44 74
E-post: henrik.blomquist@bure.se

Denna information är sådan information som Bure Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Takeover-reglerna. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 januari 2021 kl. 08:30 CET.

Viktig information
Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika genom post, något kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer således, och ska inte, skickas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra institutioner som, i egenskap av förvaltare, innehar aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Erbjudandet, den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av en ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 av UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet; eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt, men inte alltid, kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Bures kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Bure har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Castlegreen Partners LLP ansvarar inte gentemot någon annan än Bure för rådgivning i samband med Erbjudandet.

Särskild information till aktieägare i USA

Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser emitterade och utestående aktier i Allgon, ett bolag bildat enligt svensk lag, och är föremål för svenska offentliggörande- och förfaranderegler, vilka kan skilja sig från de regler som gäller i USA. Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med Section 14(e) i U.S. Securities Exchange Act från 1934, såsom uppdaterad (”U.S. Exchange Act”) och Regulation 14E i tillämplig utsträckning samt i övrigt i enlighet med offentliggörande- och förfaranderegler som följer av svensk lag, innefattande rätten att återkalla lämnad accept, tidplan för Erbjudandet, meddelande om förlängning, offentliggörande av utfall, förfarande för utbetalning av Erbjudandevederlaget (inklusive tidpunkt för utbetalning av Erbjudandevederlaget), samt undantag från villkor, vilka kan skilja sig från vad som följer av regler och praxis avseende offentliga uppköpserbjudanden i USA. Innehavare av aktier i Allgon som är bosatta i USA (”Amerikanska Aktieägare”) uppmanas att ta kontakt med egna rådgivare gällande Erbjudandet.

Allgons finansiella rapporter, och all finansiell information som inkluderas häri, eller andra dokument relaterade till Erbjudandet, är eller kommer att upprättas i enlighet med IFRS, vilka inte kan jämföras med finansiella rapporter eller finansiell information för bolag i USA eller andra bolag vars finansiella rapporter har upprättats i enlighet med amerikanska i allmänhet accepterade redovisningsprinciper. Erbjudandet lämnas till amerikanska innehavare på samma villkor som till övriga aktieägare i Allgon, till vilka Erbjudandet lämnas. Alla informationsdokument, inklusive erbjudandehandlingen, utsänds till amerikanska innehavare på grunder som är jämförbara med sådana metoder enligt vilka dokument tillhandahålls till Allgons övriga aktieägare.

Erbjudandet, vilket är föremål för svensk rätt, lämnas till Amerikanska Aktieägare i enlighet med tillämplig amerikansk värdepapperslagstiftning och de tillämpliga undantagen därtill. I den utsträckning Erbjudandet är föremål för amerikansk värdepapperslagstiftning ska dessa regler endast tillämpas på Amerikanska Aktieägare och således inte medföra skyldigheter för några andra personer. Amerikanska Aktieägare bör uppmärksamma att Erbjudandevederlaget betalas ut i kronor och att ingen justering kommer att göras mot bakgrund av valutakursförändringar.

Det kan vara svårt för Allgons aktieägare att genomdriva sina rättigheter och eventuella anspråk som de skulle kunna ha enligt amerikansk federal eller delstatlig värdepapperslagstiftning med anledning av Erbjudandet, eftersom Allgon och Bure är belägna utanför USA och vissa eller samtliga av deras ledande befattningshavare och styrelseledamöter är bosatta i andra länder än USA. Allgons aktieägare kommer eventuellt inte att kunna stämma Allgon eller Bure eller deras ledande befattningshavare eller styrelseledamöter i en icke-amerikansk domstol för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning, och det kan vara svårt att få Allgon, Bure och/eller deras närstående att underkasta sig amerikansk jurisdiktion eller en dom från en amerikansk domstol.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar eller regler kan Bure och dess närstående eller mäklare och mäklares närstående (i egenskap av uppdragstagare för Bure eller, om tillämpligt, dess närstående) från tid till annan, under Erbjudandet, och enligt annat än Erbjudandet, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av aktier i Allgon utanför USA, eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier. Sådana köp kan antingen ske på den öppna marknaden till rådande pris eller genom privata transaktioner till förhandlat pris, och information om sådana förvärv kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande eller på andra sätt som rimligen kan förväntas för att informera amerikanska innehavare avseende sådan information. Vidare kan Bures finansiella rådgivare också komma att delta i normal handel avseende värdepapper i Allgon, vilket kan inkludera köp eller arrangemang avseende köp av sådana värdepapper såtillvida sådana köp eller arrangemang följer tillämplig lag. All information beträffande sådana köp kommer att offentliggöras, på svenska och genom en icke-bindande engelsk översättning tillgänglig för Amerikanska Aktieägare, via relevant elektronisk media om, och i den utsträckning, sådant offentliggörande krävs enligt tillämplig svensk eller amerikansk lag, förordningar eller bestämmelser.

Mottagandet av kontantvederlag i enlighet med Erbjudandet av en Amerikansk Aktieägare kan komma att utgöra en skattepliktig transaktion i amerikanskt federalt inkomstskattehänseende och enligt tillämpliga amerikanska statliga och lokala, samt utländska, skattelagar. Varje aktieägare uppmanas att konsultera en egen oberoende skatterådgivare angående de skattemässiga konsekvenserna av att acceptera Erbjudandet. Varken Bure eller dess närstående och deras respektive styrelseledamöter, ledande befattningshavare, anställda eller ombud eller annan företrädare i samband med Erbjudandet kan hållas ansvariga för skattemässiga konsekvenser eller skyldigheter som uppstår som en följd av att acceptera detta Erbjudande.

VARE SIG U.S.SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ELLER NÅGON AMERIKANSK DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET HAR GODKÄNT ELLER AVVISAT DETTA ERBJUDANDE, KOMMENTERAT HURUVIDA ERBJUDANDET ÄR RÄTTVIST ELLER FÖRDELAKTIGT, BEDÖMT RIKTIGHETEN ELLER LÄMPLIGHETEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE, ELLER UTTALAT SIG HURUVIDA INNEHÅLLET I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR KORREKT ELLER FULLSTÄNDIGT. ALLA PÅSTÅENDEN OM MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA.

[1] B-aktier är det enda utestående aktieslaget i Allgon.
[2] Om Allgon betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, för vilken avstämningsdagen inträffar före redovisning av likvid i Erbjudandet, kommer Erbjudandevederlaget att justeras i motsvarande mån.

Bure Equity AB (publ) offentliggör ett kontanterbjudande om 13,50 kr per aktie till aktieägarna i Allgon AB (publ)

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet (definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som publiceras i samband med offentliggörandet av Erbjudandet. Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet ”Särskild information till aktieägare i USA” i slutet av detta pressmeddelande.

Bure Equity AB (publ) (”Bure”) lämnar i dag ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Allgon AB (publ) (”Allgon”) att överlåta samtliga sina aktier i Allgon till Bure mot ett kontant vederlag om 13,50 kronor per aktie (”Erbjudandet”). B-aktierna[1] i Allgon är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market (”First North”).

Sammanfattning

 • Bure erbjuder 13,50 kronor kontant per B-aktie i Allgon (”Erbjudandevederlaget”).[2] Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 759 miljoner kronor.[3]
 • Erbjudandet är villkorat av att Bure blir ägare till mer än 50% av det totala antalet aktier i Allgon. Med det lägre anslutningsgradsvillkoret öppnar Bure för möjligheten att Allgon förblir noterat på First North med Bure som huvudägare.
 • Erbjudandet överstiger det erbjudande som Latour Industries AB offentliggjorde den 14 december 2020 (”Latour Industries erbjudande”) med 2,75 kronor per aktie (motsvarande 25,6 %).
 • Erbjudandet innebär en premie om cirka:
  • 63,8 % i förhållande till stängningskursen på First North om 8,24 kronor den 11 december 2020, som var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Latour Industries erbjudande; 21,1 % i förhållande till stängningskursen om 11,15 kronor på First North den 21 december 2020, som var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet,
  • 67,2 % i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om cirka 8,08 kronor för aktierna under de 30 handelsdagarna som närmast föregick offentliggörandet av Latour Industries erbjudande den 14 december 2020; samt
  • 77,2 % i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om cirka 7,62 kronor för aktierna under de 180 handelsdagar som närmast föregick offentliggörandet av Latour Industries erbjudande den 14 december 2020.
 • Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor. Erbjudandet är helt finansierat med för Bure tillgängliga likvida medel.
 • Per den 22 december 2020 innehar Bure 6 310 924 aktier i Allgon, motsvarande cirka 11,2 % av det totala antalet aktierna i Allgon.
 • Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet förväntas offentliggöras omkring den 8 januari 2021. Acceptperioden för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 11 januari 2021 och avslutas den 1 februari 2021.
 • Kommentar från Henrik Blomquist, VD på Bure:

”Vi har följt Allgon i flera år och har tidigare haft diskussioner med bolaget och dess huvudägare. Vi tycker att Allgon passar väl in i Bures portfölj som ett produktägande kvalitetsbolag med spännande teknologi och en etablerad internationell marknadsposition. Vår uppfattning är att Bure som en ny stark och långsiktig ägare kan vidareutveckla och accelerera bolagets strategiska agenda. Erbjudandet ger aktieägarna i Allgon en möjlighet att förverkliga värdet av deras investeringar till en betydande premie både i förhållande till nyligen handlade priser på aktien samt i förhållande till det tidigare erbjudandet. Med det lägre anslutningsgradsvillkoret om mer än 50 % av det totala antalet aktier i Allgon, öppnar vi för möjligheten att Allgon förblir noterat med Bure som huvudägare.”

Bakgrund och motiv till Erbjudandet
Bure är ett investmentbolag som har varit noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1993. Bure har lång erfarenhet av att vara huvudägare i såväl noterade som onoterade bolag och äger i dagsläget elva portföljbolag, varav sju är noterade.

Bure är en aktiv ägare som i samarbete med sina portföljbolag arbetar för att identifiera, vidareutveckla och realisera potentialen i respektive bolag. Investeringarna görs med ett långsiktigt perspektiv, djupt engagemang, stort kunnande, idérikedom och aktivt deltagande för att skapa hållbart värde och framgångsrika bolag. Bure anser att Allgon passar väl in i Bures portfölj som ett produktägande kvalitetsbolag med spännande teknologi och en etablerad internationell marknadsposition samt i övrigt uppfyller Bures investeringskriterier. Bure har därför under hösten utvärderat möjligheten att bli huvudägare i Allgon i noterad miljö på First North.

Mot bakgrund av Latour Industries erbjudande avseende 100 % av aktierna i Allgon, väljer Bure att lämna ett konkurrerande erbjudande. Erbjudandet är villkorat av att Bure blir ägare till mer än 50 % av det totala antalet aktier i Allgon och öppnar upp för möjligheten att Allgon förblir noterat på First North med Bure som huvudägare.

Bure stödjer till fullo Allgons globala strategi med fokus på utveckling av ny teknik och målet att bli marknadsledande inom industriell radiostyrning. Bure har därför för närvarande inte för avsikt att genomföra större förändringar och inga beslut om förändringar har fattats avseende Allgons strategiska planer, framtida verksamhet, sysselsättning, de platser där Allgon bedriver sin verksamhet, Allgons ledning och anställda eller deras anställningsvillkor.

Erbjudandet
Bure erbjuder 13,50 kronor kontant för varje B-aktie i Allgon. Om Allgon lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, för vilken avstämningsdagen inträffar före redovisning av likvid i Erbjudandet, kommer Erbjudandevederlaget att justeras i motsvarande mån.

Courtage kommer inte att utgå i samband med redovisningen av likvid för de av Bure förvärvade aktierna i Erbjudandet.

Erbjudandet innebär en premie om cirka:

 • 63,8 % i förhållande till stängningskursen på First North om 8,24 kronor den 11 december 2020, som var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Latour Industries erbjudande; 21,1 % i förhållande till stängningskursen om 11,15 kronor på First North den 21 december 2020, som var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet,
 • 67,2 % i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om cirka 8,08 kronor för aktierna under de 30 handelsdagarna som närmast föregick offentliggörandet av Latour Industries erbjudande den 14 december 2020; samt
 • 77,2 % i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om cirka 7,62 kronor för aktierna under de 180 handelsdagar som närmast föregick offentliggörandet av Latour Industries erbjudande den 14 december 2020.

Erbjudandets totala värde, baserat på samtliga 56 222 597 nu utestående aktier i Allgon, uppgår till cirka 759 miljoner kronor.

Villkor för Erbjudandets fullföljande
Fullföljandet av Erbjudandet är villkorat av att:

 1. Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Bure blir ägare till mer än 50 % av det totala antalet aktier i Allgon,
 2. inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i Allgon på villkor som för aktieägarna i Allgon är förmånligare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet,
 3. varken Erbjudandet eller förvärvet av Allgon helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande eller domstolsbeslut, myndighetsbeslut eller någon motsvarande omständighet, som föreligger eller rimligen kan förväntas och som Bure rimligen hade kunnat förutse vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande,
 4. inga omständigheter föreligger som Bure inte hade kännedom om vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande, och som väsentligt negativt påverkar, eller rimligen kan förväntas väsentligt negativt påverka, Allgons omsättning, resultat, likviditet, eget kapital eller tillgångar,
 5. ingen information som offentliggjorts av Allgon är väsentligt felaktig, ofullständig eller vilseledande, och att Allgon har offentliggjort all information som borde ha offentliggjorts av Allgon, samt
 6. Allgon inte vidtar någon åtgärd som är ägnad att försämra förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller genomförande.

Bure förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller inte kan uppfyllas. Såvitt avser villkor ii.–vi. får emellertid ett sådant återkallande av Erbjudandet endast ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Bures förvärv av aktierna i Allgon.

Bure förbehåller sig vidare rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera av ovanstående villkor, inklusive att, såvitt avser villkor i. ovan, fullfölja Erbjudandet vid en lägre anslutningsgrad.

Finansiering av Erbjudandet
Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor. Erbjudandet är helt finansierat av för Bure tillgängliga likvida medel.

Bures aktieägande i Allgon
Per den 22 december 2020 innehar Bure 6 310 924 aktier i Allgon, motsvarande cirka 11,2 % av det totala antalet aktierna i Allgon. Förvärven av dessa aktier har ägt rum under perioden 14–21 december 2020. Det högsta pris som Bure har betalat i samband med dessa förvärv understiger Erbjudandevederlaget. Utöver ovan nämnda förvärv har Bure inte förvärvat eller ingått avtal om förvärv av några aktier i Allgon eller andra finansiella instrument med en finansiell exponering mot Allgonaktien under de senaste sex månaderna före Erbjudandets offentliggörande.

Bure kan komma att förvärva, eller ingå överenskommelser om att förvärva, aktier i Allgon (eller andra värdepapper som kan konverteras till eller utnyttjas för förvärv av aktier) utanför Erbjudandet. Sådana förvärv eller överenskommelser därom kommer i sådant fall ske i överensstämmelse med svensk lag och Kollegiet för svensk bolagsstyrnings Takeover-regler för vissa handelsplattformar (”Takeover-reglerna”) samt kommer att offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler.

Bure i korthet
Bure Equity AB (publ) (org. nr 556454-8781) är ett investeringsbolag med säte i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1993. Genom att aktivt utveckla en diversifierad portfölj av professionellt förvaltade bolag och verksamheter är Bures mål att skapa värde och avkastning till sina aktieägare. Bures investeringar per den 22 december 2020 består av elva portföljbolag – flertalet teknikbaserade med starkt fokus på internationella marknader.

Ytterligare information om Bure finns på hemsidan www.bure.se.

Allgon i korthet
Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Bolaget har en gedigen historia av att utveckla, tillverka och leverera lösningar inom industriell radiostyrning till kunder runt om i världen. Bolaget har cirka 350 anställda i 19 länder samt har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Preliminär tidplan
Beräknat offentliggörande av erbjudandehandlingen: omkring den 8 januari 2021

Beräknad acceptfrist: 11 januari 2021 – 1 februari 2021

Beräknad likviddag: omkring den 10 februari 2021

Bure förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid. Bure kommer att offentliggöra sådan förlängning av acceptfristen och/eller senareläggning av redovisning av likvid genom pressmeddelande i enlighet med gällande lagar och regler.

Tvångsinlösen och avnotering
Om Bure blir ägare till mer än 90 % av aktierna i Allgon avser Bure att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Allgon enligt aktiebolagslagen (2005:551). I samband därmed kommer Bure att verka för att Allgons aktier avnoteras från First North.

Tillämplig lag och tvister
Erbjudandet, och de avtal som ingås mellan Bure och Allgons aktieägare med anledning av Erbjudandet, ska regleras av och tolkas enligt svensk materiell rätt. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens avgöranden och besked rörande tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna och, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens avgöranden och besked om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés tidigare gällande Regler om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, är tillämpliga på Erbjudandet.

Rådgivare
Bure har anlitat Mannheimer Swartling Advokatbyrå som juridisk rådgivare och Castlegreen Partners LLP som finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet.

Information om erbjudandet
Information om Erbjudandet finns tillgänglig på www.bure.se/offentligt-erbjudande/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Blomquist, VD

Tel: 070-824 44 74

E-post: henrik.blomquist@bure.se

Denna information är sådan information som Bure Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2020 kl. 08:30 CET.

Viktig information
Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika genom post, något kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer således, och ska inte, skickas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra institutioner som, i egenskap av förvaltare, innehar aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Erbjudandet, den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av en ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 av UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet; eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt, men inte alltid, kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Bures kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Bure har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Castlegreen Partners LLP ansvarar inte gentemot någon annan än Bure för rådgivning i samband med Erbjudandet.

Särskild information till aktieägare i USA

Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser emitterade och utestående aktier i Allgon, ett bolag bildat enligt svensk lag, och är föremål för svenska offentliggörande- och förfaranderegler, vilka kan skilja sig från de regler som gäller i USA. Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med Section 14(e) i U.S. Securities Exchange Act från 1934, såsom uppdaterad (”U.S. Exchange Act”) och Regulation 14E i tillämplig utsträckning samt i övrigt i enlighet med offentliggörande- och förfaranderegler som följer av svensk lag, innefattande rätten att återkalla lämnad accept, tidplan för Erbjudandet, meddelande om förlängning, offentliggörande av utfall, förfarande för utbetalning av vederlag (inklusive tidpunkt för utbetalning av vederlag), samt undantag från villkor, vilka kan skilja sig från vad som följer av regler och praxis avseende offentliga uppköpserbjudanden i USA. Innehavare av aktier i Allgon som är bosatta i USA (”Amerikanska Aktieägare”) uppmanas att ta kontakt med egna rådgivare gällande Erbjudandet.

Allgons finansiella rapporter, och all finansiell information som inkluderas häri, eller andra dokument relaterade till Erbjudandet, är eller kommer att upprättas i enlighet med IFRS, vilka inte kan jämföras med finansiella rapporter eller finansiell information för bolag i USA eller andra bolag vars finansiella rapporter har upprättats i enlighet med amerikanska i allmänhet accepterade redovisningsprinciper. Erbjudandet lämnas till amerikanska innehavare på samma villkor som till övriga aktieägare i Allgon, till vilka Erbjudandet lämnas. Alla informationsdokument, inklusive erbjudandehandlingen, utsänds till amerikanska innehavare på grunder som är jämförbara med sådana metoder enligt vilka dokument tillhandahålls till Allgons övriga aktieägare.

Erbjudandet, vilket är föremål för svensk rätt, lämnas till Amerikanska Aktieägare i enlighet med tillämplig amerikansk värdepapperslagstiftning och de tillämpliga undantagen därtill. I den utsträckning Erbjudandet är föremål för amerikansk värdepapperslagstiftning ska dessa regler endast tillämpas på Amerikanska Aktieägare och således inte medföra skyldigheter för några andra personer. Amerikanska Aktieägare bör uppmärksamma att Erbjudandevederlaget betalas ut i kronor och att ingen justering kommer att göras mot bakgrund av valutakursförändringar.

Det kan vara svårt för Allgons aktieägare att genomdriva sina rättigheter och eventuella anspråk som de skulle kunna ha enligt amerikansk federal eller delstatlig värdepapperslagstiftning med anledning av Erbjudandet, eftersom Allgon och Bure är belägna utanför USA och vissa eller samtliga av deras ledande befattningshavare och styrelseledamöter är bosatta i andra länder än USA. Allgons aktieägare kommer eventuellt inte att kunna stämma Allgon eller Bure eller deras ledande befattningshavare eller styrelseledamöter i en icke-amerikansk domstol för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning, och det kan vara svårt att få Allgon, Bure och/eller deras närstående att underkasta sig amerikansk jurisdiktion eller en dom från en amerikansk domstol.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar eller regler kan Bure och dess närstående eller mäklare och mäklares närstående (i egenskap av uppdragstagare för Bure eller, om tillämpligt, dess närstående) från tid till annan, under Erbjudandet, och enligt annat än Erbjudandet, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av aktier i Allgon utanför USA, eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier. Sådana köp kan antingen ske på den öppna marknaden till rådande pris eller genom privata transaktioner till förhandlat pris, och information om sådana förvärv kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande eller på andra sätt som rimligen kan förväntas för att informera amerikanska innehavare avseende sådan information. Vidare kan Bures finansiella rådgivare också komma att delta i normal handel avseende värdepapper i Allgon, vilket kan inkludera köp eller arrangemang avseende köp av sådana värdepapper såtillvida sådana köp eller arrangemang följer tillämplig lag. All information beträffande sådana köp kommer att offentliggöras, på svenska och genom en icke-bindande engelsk översättning tillgänglig för Amerikanska Aktieägare, via relevant elektronisk media om, och i den utsträckning, sådant offentliggörande krävs enligt tillämplig svensk eller amerikansk lag, förordningar eller bestämmelser.

Mottagandet av kontantvederlag i enlighet med Erbjudandet av en Amerikansk Aktieägare kan komma att utgöra en skattepliktig transaktion i amerikanskt federalt inkomstskattehänseende och enligt tillämpliga amerikanska statliga och lokala, samt utländska, skattelagar. Varje aktieägare uppmanas att konsultera en egen oberoende skatterådgivare angående de skattemässiga konsekvenserna av att acceptera Erbjudandet. Varken Bure eller dess närstående och deras respektive styrelseledamöter, ledande befattningshavare, anställda eller ombud eller annan företrädare i samband med Erbjudandet kan hållas ansvariga för skattemässiga konsekvenser eller skyldigheter som uppstår som en följd av att acceptera detta Erbjudande.

VARE SIG U.S.SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ELLER NÅGON AMERIKANSK DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET HAR GODKÄNT ELLER AVVISAT DETTA ERBJUDANDE, KOMMENTERAT HURUVIDA ERBJUDANDET ÄR RÄTTVIST ELLER FÖRDELAKTIGT, BEDÖMT RIKTIGHETEN ELLER LÄMPLIGHETEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE, ELLER UTTALAT SIG HURUVIDA INNEHÅLLET I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR KORREKT ELLER FULLSTÄNDIGT. ALLA PÅSTÅENDEN OM MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA.

[1] B-aktier är det enda utestående aktieslaget i Allgon.
[2] Om Allgon betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, för vilken avstämningsdagen inträffar före redovisning av likvid i Erbjudandet, kommer Erbjudandevederlaget att justeras i motsvarande mån.
[3] Baserat på att totalt antal aktier i Allgon är 56 222 597.

Delårsrapport januari-september 2020

 • Substansvärdet var 230,6 kr per aktie jämfört med 196,6 kr vid årsskiftet vilket motsvarar en ökning med 17,3 procent.
 • Bures substansvärde var 17 096 Mkr jämfört med 13 563 Mkr vid årets inledning.
 • Totalavkastningen för Bure-aktien var 33,9 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 8,2 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 2 536 Mkr (1 641). Resultatet per aktie uppgick till 35,7 kr (23,8).

Tredje kvartalet 2020

 • Substansvärdet var 230,6 kr per aktie jämfört med 195,8 kr vid kvartalets inledning vilket motsvarar en ökning med 17,7 procent.
 • Bure tecknade 137 000 aktier för 32,3 Mkr i Xvivo Perfusions riktade nyemission.
 • Bure Growth förvärvade 25 000 aktier i Yubico för 9,0 Mkr.

Händelser efter periodens slut

 • Substansvärdet uppgick till 217,2 kr per aktie den 4 november 2020 vilket motsvarar en ökning med 10,4 procent sedan årsskiftet.
 • Bure Growth förvärvade 0,3 miljoner aktier i BioLamina för 53,2 Mkr och ökade ägarandelen till 44,8 procent.
 • Atle Investment Management tecknade avtal om förvärv av Humle Småbolagsfond och Humle Sverigefond.

Vd-ord

Under tredje kvartalet såg vi en stark värdeutveckling i merparten av portföljbolagen, trots pågående pandemi med fortsatta restriktioner och lägre ekonomisk aktivitet. Den noterade portföljen ökade med ca 2 500 Mkr eller 22 procent. Denna uppgång återspeglades även i Bures substansvärde per aktie som totalt steg med 17,7 procent under kvartalet.

Aktiemarknadens återhämtning från det kraftiga fallet i månadsskiftet februari/mars, fortsatte även under tredje kvartalet. Six Return Index steg med 12,9 procent, för att i september något överraskande åter vara tillbaka på samma höga nivåer som innan corona-utbrottet.

Under kvartalet förvärvade portföljbolaget Xvivo Perfusion det nederländska bolaget Organ Assist. I likhet med Xvivo är Organ Assist verksamma inom transplantation men framförallt fokuserade på organ såsom njure och lever. Xvivo har idag produkter och lösningar för transplantation av lungor och hjärta och blir genom förvärvet det första bolaget i världen som har produkter inom samtliga stora organområden. Som en del i finansieringen av förvärvet gjorde Xvivo en s.k. riktad nyemission om totalt 500 Mkr i vilken Bure investerade drygt 32 Mkr.

I skrivandes stund upplever vi en kraftig och delvis oförutsedd uppgång i antalet Corona-smittade. Denna ökning har bl.a. har lett till nya restriktioner och ”lock downs” i flera europeiska storstäder. Tyvärr kan vi därmed konstatera att det är för tidigt att blåsa faran över och att vi nu skulle vara på väg tillbaka mot en normaliserad marknadssituation. Uppskattningsvis kommer corona fortsätta att påverka negativt framöver. Portföljbolagen har dock så här långt visat stor skicklighet i att bearbeta krisen och därmed anpassat sig till de rådande marknadsförutsättningarna.

Bure Equity AB (publ)

Bures valberedning inför årsstämman 2021

Valberedningen till Bures årsstämma 2021 har utsetts. Enligt årsstämmans beslut ska Bures tre största aktieägare eller ägargrupper erbjudas att vardera utse en ledamot att ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ingår i valberedningen.

Valberedningen har följande sammansättning:

Per Björkman, utsedd av familjen Björkman
Thomas Ehlin, utsedd av Fjärde AP-fonden
Patrik Tigerschiöld, utsedd av familjen Tigerschiöld

Styrelsens ordförande, Patrik Tigerschiöld, är sammankallande till valberedningens första möte.
 
Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes av årsstämman 2020. Valberedningen representerar tillsammans 36,7 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget.

Årsstämma i Bure hålls den 6 maj 2021.

Frågor att behandla för valberedningen finns beskrivna på hemsidan, www.bure.se

Aktieägare som önskar lämna förslag till Bures valberedning kan skicka e-post till info@bure.se
(rubricera ”Till Valberedningen”) eller brev till Bure Equity AB, Att: Styrelsens ordförande,
Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm, senast den 31 januari 2021.

Bure Equity AB (publ)

För mer information kontakta:

Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande
Te: 08-614 00 20