Delårsrapport januari-juni 2020

 • Substansvärdet var 195,8 kr per aktie jämfört med 196,6 kr vid årsskiftet vilket motsvarar en minskning med 0,4 procent.
 • Bures substansvärde var 14 521 Mkr jämfört med 13 563 Mkr vid årets inledning.
 • Totalavkastningen för Bure-aktien var -4,2 procent jämfört med SIX Return Index som föll med 4,1 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 21 Mkr (1 273). Resultatet per aktie uppgick till 0,3 kr (18,5).

Andra kvartalet 2020

 • Substansvärdet var 195,8 kr per aktie jämfört med 146,7 kr vid kvartalets inledning vilket motsvarar en ökning med 33,5 procent.
 • Bure genomförde en riktad nyemission på 1 mdkr till institutionella investerare. Efter emissionen på 5,175 miljoner aktier uppgår antalet aktier i Bure till 74,147 miljoner.
 • Bure förvärvade 8,5 miljoner aktier i Cavotec för 136,7 Mkr och ökade ägarandelen till 36,2 procent.
 • Bure förvärvade 1,2 miljoner aktier i Mentice för 51,7 Mkr och ökade ägarandelen till 15,1 procent.
 • Bure tecknade sin andel motsvarande 17,5 Mkr i Ovzons företrädesemission.
 • Bure Growth förvärvade aktier i BioLaminas företrädesemission för 13,2 Mkr och ökade ägarandelen till 30,6 procent.
 • I enlighet med årsstämmans beslut utbetalades en ordinarie utdelning om 1,0 kr per aktie, totalt 69 Mkr.

Händelser efter periodens slut

 • Substansvärdet uppgick till 204,0 kr per aktie den 18 augusti 2020 vilket motsvarar en ökning med 3,7 procent sedan årsskiftet.

Vd-ord

Under årets andra kvartal upplevde vi en global hälsokris där Covid-19 pandemin påverkade världsekonomin kraftigt negativt. Osäkerheten kring de marknadsmässiga effekterna av Covid-19 var nästan som störst just vid kvartalsskiftet mars/april vilket medförde att svängningarna mellan kvartalen var enormt stora. Lika dramatisk som nedgången var i Bures substansvärde per aktie under första kvartalet, -25,4 procent, lika stark var uppgången i andra kvartalet, +33,5 procent. Det motsvarar ca 3,5 miljarder kronor.

Under årets första 6 månader var utvecklingen av Bures substansvärde per aktie marginellt negativ, -0,4 procent. Six Return Index föll under samma period med 4,1 procent. Flera av Bures portföljbolag har hittills erfarit en begränsad corona-effekt men osäkerheten kvarstår kring pandemins fortsatta utveckling. I de bolag som dock påverkats ser vi glädjande nog en försiktig återhämtning. Under det senaste kvartalet investerade Bure drygt 210 Mkr i befintliga portföljbolag. Framförallt ökade vi ägarandelarna i Cavotec och Mentice. Efter dessa transaktioner uppgår Bures ägarandel i bolagen till 36,2 procent respektive 15,1 procent.

I juni genomförde vi en nyemission i Bure. Mitt uppdrag som VD är att kontinuerligt försöka utveckla Bure och ta tillvara på de affärsmöjligheter vi ser. Bure har en lång historia av att utveckla företag framgångsrikt och nuvarande förvaltnings- och investeringsorganisation har kapacitet att öka sin verksamhet varför en riktad nyemission om 1 miljard kronor genomfördes. Ambitionen är att med hjälp av detta kapitaltillskott accelerera Bures tillväxt och därmed skapa värde för våra aktieägare. Nyemissionen genomfördes till Bures beräknade substansvärde vilket också var väldigt tillfredställande då detta inte innebar någon värdemässig utspädning för befintliga aktieägare.

Bure Equity AB (publ)