Bokslutskommuniké januari-december 2019

Totalavkastningen för Bure-aktien var 97,9 procent

Delårsperiod januari – december 2019

 • Substansvärdet var 196,6 kr per aktie jämfört med 137,1 kr vid årsskiftet vilket motsvarar en ökning med 43,5 procent.
 • Bures substansvärde var 13 563 Mkr jämfört med 9 454 Mkr vid årets inledning.
 • Totalavkastningen för Bure-aktien var 97,9 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 35,0 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 4 229 Mkr (1 821). Resultatet per aktie uppgick till 61,3 kr (26,3).

Fjärde kvartalet 2019

 • Substansvärdet per aktie var 196,6 kr jämfört med 159,2 kr vid kvartalets början vilket motsvarar en ökning med 23,5 procent.
 • Bure avyttrade aktier i Mercuri till bolagets ledning till bokfört värde vilket motsvarar det upptagna substansvärdet. Mercuri förvärvade vidare Prosales, en ledande svensk forsknings- och konsultfirma, specialiserad inom B2B säljträning. I samband med detta förvärvade Prosales ledning nyemitterade aktier i Mercuri. Bures ägarandel i Mercuri uppgår till 90,4 procent efter transaktionerna.
 • Bure Growth förvärvade ytterligare aktier i ScandiNova Systems för 10 Mkr och ökade ägarandelen till 27,8 procent.

Händelser efter periodens slut

 • Substansvärdet uppgick till 187,5 kr per aktie den 19 februari 2020 vilket motsvarar en minskning med 4,7 procent sedan årsskiftet.
 • Styrelsen föreslår årsstämman en ordinarie utdelning om 2,00 kr per aktie (2,00) och en extra utdelning om 0,50 kr per aktie (0,00).

Vd-ord

2019 var ännu ett framgångsrikt år för Bure. Substansvärdet per aktie ökade med 43,5 procent och vid årsskiftet uppgick substansvärdet till drygt 13,5 miljarder kronor. Trots osäkerhet kring den ekonomiska konjunkturen fortsatte flertalet av portföljbolagen att uppvisa såväl omsättningstillväxt som vinstförbättringar. Bures två huvudinnehav Mycronic och Vitrolife stod även 2019 för den enskilt största värdeuppgången vilket är helt fantastiskt. Under året bidrog även den onoterade delen av portföljen till tillväxten i substansvärdet. Innehavet i cybersäkerhetsbolaget Yubico var vid årsskiftet Bures tredje största innehav efter uppvärdering under året i enlighet med IFRS 9.

Året innehöll flera förändringar i portföljen. Inledningsvis genomförde både Cavotec och Ovzon nyemissioner i vilka Bure ökade sitt innehav. Under första kvartalet lanserades även satsningen inom aktiv kapitalförvaltning under det nygamla namnet Atle. Atle är idag delägare i ett antal framgångsrika kapitalförvaltare och var bl.a. med och etablerade årets kanske mest uppmärksammade nystart, TIN Fonder. I början av mars avyttrades en mindre del av innehavet i både Mycronic och Vitrolife. Bakgrunden till detta var att skapa finansiellt utrymme för nya investeringar. Under andra kvartalet investerade vi i två spännande tillväxtbolag. Bure var s.k. ankarinvesterare vid börsnoteringen av Mentice samt förvärvade en större minoritetspost i Scandinova.

I likhet med året innan var avslutningen på 2019 dramatisk. Men till skillnad från det branta fall vi upplevde 2018, rekordsteg istället börsen under det fjärde kvartalet 2019 med ca 10 procent. Bures aktiekurs steg under det sista kvartalet med hela 47,2 procent vilket medförde en totalavkastning för helåret på 97,9 procent. Denna utveckling är självklart väldigt tillfredställande och sammantaget med årets substansvärdestillväxt tycker jag det stärker övertygelsen att långsiktighet, närvaro och engagemang i portföljbolagen gör Bure till en bra ägare.

Bure Equity AB (publ)

Bokslutskommuniké januari-december 2018

Rättelse i pressmeddelande: I detta pressmeddelande har hänvisning till gällande lagstiftning korrigerats.

Delårsperiod januari – december 2018

 • Substansvärdet var 137,1 kr per aktie jämfört med 111,7 kr vid föregående årsskifte vilket motsvarar en ökning med 22,7 procent. Substansvärdet per aktie inklusive återlagd utdelning på 2,0 kr per aktie har ökat med 24,5 procent under 2018.
 • Bures substansvärde var 9 454 Mkr jämfört med 7 743 Mkr vid årets inledning.
 • Totalavkastningen för Bure-aktien var 12,7 procent jämfört med SIX Return Index som föll med 4,4 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 821 Mkr (834). Resultatet per aktie uppgick till 26,3 kr (12,0).

Fjärde kvartalet 2018

 • Substansvärdet per aktie var 137,1 kr jämfört med 125,2 kr vid kvartalets början vilket motsvarar en ökning med 9,5 procent.

Händelser efter periodens slut

 • Substansvärdet uppgick till 156,4 kr per aktie den 21 februari 2019 vilket motsvarar en ökning med 14,1 procent sedan årsskiftet.
 • Cavotec genomförde en företrädesemission på 204 Mkr i januari 2019. Bure tecknade aktier för 76 Mkr. Bures ägarandel uppgår till 27,1 procent efter emissionen.
 • Ovzon genomförde en företrädesemission på 748 Mkr i januari 2019. Bure tecknade aktier för 113 Mkr. Bures ägarandel uppgår till 14,3 procent efter emissionen.
 • Bure avyttrade 2 miljoner aktier i Mycronic för 262 Mkr vilket gav ett exitresultat på 237 Mkr i februari 2019. Bures ägarandel uppgår till 27,9 procent efter transaktionen.
   

Vd-ord

Under 2018 ökade Bures substansvärde till 9 454 Mkr motsvarande en uppgång på 24,5 procent eller 1 850 Mkr inklusive återlagd utdelning. Därmed har Bure ökat substansvärdet sju år i rad!
Flertalet portföljbolag bidrog positivt till Bures substansvärdeutveckling. De noterade portföljbolagen stod för merparten av ökningen med en uppgång på 1 662 Mkr. Den fina kursutvecklingen för de noterade portföljbolagen var en belöning för deras framgångar under året med rekordresultat för flera av bolagen. Omsättnings- såväl som vinsttillväxten i Mycronic, Vitrolife, Medcap och Xvivo var oerhört imponerande. Under året bidrog även de onoterade portföljbolagen med 353 Mkr vilket främst beror på marknadsvärderingen av Yubico i enlighet med IFRS 9.

Ovzon tillkom under året som portföljbolag. Efter att ha följt bolaget under flera års tid var Bure s.k. ankarinvesterare vid börsnoteringen i maj. Bolaget, vars affärsidé är att skapa mobilt bredband via satellit, står inför en spännande framtid. Bolagets ambition är att skjuta upp en egen geo-stationerad satellit år 2021 och därigenom vidareutveckla sina unika kommunikationstjänster. Under året har även tilläggsinvesteringar genomförts i framförallt Cavotec, Yubico och Bure Financial Services.

En tilltagande oro för den globala konjunkturutvecklingen skapade en dramatisk avslutning på året. De finansiella marknaderna föll kraftigt överlag och Nasdaq Stockholm tappade över 18 procent från toppen till botten under det fjärde kvartalet. För ett år sedan skrev jag här att vi befinner oss i den senare delen av konjunkturcykeln. 2018 visade sig dock bli ett starkt år för majoriteten av portföljbolagen. Osäkerheten kring konjunkturen framåt kvarstår men än så länge finns det få tendenser på vikande marknadsförut-sättningarna i portföljbolagen. Jag ser därför framåt med fortsatt tillförsikt dock med höjd beredskap.
 

Bure Equity AB (publ)
 

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

Denna information är sådan information som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019 kl. 8:30 CET.

Bokslutskommuniké januari – december 2017

Delårsperiod januari-december 2017

 • Substansvärdet var 111,69 kr per aktie jämfört med 101,74 kr vid föregående årsskifte vilket motsvarar en ökning med 9,8 procent. Substansvärdet per aktie inklusive återlagd aktieutdelning på 2,00 kr per aktie ökade med 11,7 procent under 2017.
 • Bures substansvärde var 7 743 Mkr jämfört med 7 054 Mkr vid årsskiftet.
 • Totalavkastningen för Bureaktien var -3,3 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 9,5 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 834 Mkr (1 173). Resultatet per aktie uppgick till 12,03 kr (16,92).

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Substansvärdet uppgick till 119,34 kr per aktie den 21 februari 2018 vilket motsvarar en ökning med 6,8 procent sedan årsskiftet.

Vd-ord

Bure ökade under det gångna året substansvärdet med 9,6 procent och går in i 2018 som ett starkare bolag. Under 2017 förbättrade flertalet portföljbolag sina resultat och Bures finansiella position förstärktes. Bures två största portföljbolag fortsatte att imponera under 2017. Mycronics omsättning ökade till 3 mdkr och resultatet förbättrades till 848 Mkr. Tillväxten i Vitrolife håller i sig, 22 procent för helåret. Försäljningen översteg för första gången 1 mdkr och bolaget har nu redovisat 60 kvartal med stigande omsättning. Fantastiskt!

Utöver en ökning av innehavet i Cavotec investerade vi i säkerhetsbolaget Yubico. Bolaget utvecklar lösningar för enkel och säker inloggning till datorer och nättjänster. Säkerheten på Internet blir en allt mer affärskritisk fråga i takt med digitaliseringen. I juni avyttrade vi innehavet i Catella vilket blev en god affär som resulterade årlig avkastning om 52 procent.

Blickar vi framåt mot 2018 ser jag en tydlig polarisering. Optimister, vilka är styrkta av den positiva utvecklingen av världskonjunkturen och de som oroar sig för höga tillgångspriser på både aktier och skuldinstrument. Återhämtningen från krisen 2008/2009 är nu inne på sitt tionde år. Att vi då befinner oss i den senare delen av konjunkturcykeln råder det nog därför ingen tvekan om. En hastig avmattning i efterfrågan är dock svårt att motivera och jag är därför fortsatt positiv till marknadsförutsättningarna för våra portföljbolag. Samtidigt bör man vara lite försiktig med börsen. God vinstutveckling kan försvara relativt höga värderingsmultiplar men det är svårt att se en liknande utveckling av värderings-multiplarna framöver som vi gjort de senaste åren. Viktigt för 2018 blir därför att försöka hitta investeringssituationer som motsvarar denna relativt komplicerade förväntansbild.

Bure Equity AB (publ)

 
Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

 
Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2018 kl. 8:30.

Bokslutskommuniké januari – december 2016

Totalavkastningen för Bureaktien var 54,7 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 9,6 procent

Delårsperiod januari – december 2016

 • Substansvärdet var 101,74 kr per aktie vid årets utgång jämfört med 87,40 kr vid föregående årsskifte vilket motsvarar en ökning med 16,4 procent.
 • Bures substansvärde var 7 054 Mkr (6 060) vid årets utgång.
 • Totalavkastningen för Bureaktien var 54,7 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 9,6 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 173 Mkr (2 940). Resultatet per aktie uppgick till 16,92 kr (41,98).

Fjärde kvartalet 2016

 • Substansvärdet per aktie var 101,74 kr jämfört med 116,54 kr vid kvartalets början vilket motsvarar en minskning med 12,7 procent.
 • Totalavkastningen för Bureaktien var 2,7 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 3,4 procent under kvartalet.

Händelser efter periodens slut

 • Substansvärdet uppgick till 106,77 kr per aktie den 23 februari 2017 vilket motsvarar en ökning med 4,9 procent sedan årsskiftet.
 • Bure kommer att erhålla en tilläggsköpeskilling på 24,0 Mkr från försäljningen av Carnegie Holding.
 • Styrelsen föreslår årsstämman en ordinarie utdelning om 1,50 kr per aktie (1,00) och en extra utdelning om 0,50 kr per aktie (1,00), totalt 137,8 Mkr.

Vd-kommentar
År 2016 var återigen ett framgångsrikt år för Bure. Efter en svag inledning på året kan Bure redovisa en ökning av substansvärdet med 1 mdkr, eller 16,4 procent. Utvecklingen av Bures aktiekurs var ännu bättre med en totalavkastning på +54,7 procent, motsvarande en ökning om 2,4 mdkr, inklusive aktieutdelning. Bures aktie handlades därmed till en premie mot substansvärdet på 2 procent vid årsskiftet jämfört med en rabatt om 20 procent vid årets inledning. Fallande substansrabatt är även något som flera av våra investmentsbolagskollegor erfarit under året.

Uppgången i både Mycronic och Vitrolife fortsatte under 2016 och stod för merparten av Bures substansvärdestillväxt. Vid årsskiftet uppgick andelen av dessa två innehav till c. 70 procent av Bures totala substansvärde. Detta är givetvis en stor andel, båda bolagen har dock framgångsrikt vidareutvecklat sin respektive affär genom spännande förvärv och produktutvecklingar. Att ha möjligheten att då kunna vara en långsiktig ägare är något jag tror utmärker Bure som investerare.

I juni investerade vi i ett nytt portföljbolag i samband med Lauritz.coms börsnotering på Nasdaq First North. Lauritz har en intressant historia där de utmanar en traditionell och konservativ auktionsbransch med digitala lösningar. Kursutvecklingen för bolaget har inledningsvis tyvärr varit mindre rolig, vilket bl.a. visar på de strukturella utmaningarna att ta ett onoterat entreprenörslett bolag till en noterad miljö.

Överlag anser jag att vi har sett stora förflyttningar i samtliga våra portföljbolag. Att förändra, förbättra och utveckla tar tid och kräver tålamod. Min övertygelse är att om vi som ägare kan visa respekt och förståelse för våra portföljbolags förutsättningar och utmaningar, kommer det att även i fortsättningen ge långsiktiga resultat. Givet den fantastiska utvecklingen vi har haft de senaste åren är det naturligt att vara lite ödmjuk inför 2017.


Henrik Blomquist
Verkställande direktör

För information kontakta
Henrik Blomquist, VD 08 – 614 00 20
Max Jonson, CFO 08 – 614 00 20

Bure offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2017, kl 08:30.

Bokslutskommuniké 2015

Helåret januari – december 2015

 • Substansvärdet per aktie var 87,40 kr vid årets utgång jämfört med 46,09 kr föregående årsskifte vilket motsvarar en ökning med 89,6 procent.
 • Bures substansvärde var 6 060 Mkr (3 291) vid årets utgång.
 • Totalavkastningen för Bureaktien var 95,4 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 10,4 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 2 940 Mkr (961). Resultatet per aktie uppgick till 41,98 kr (12,83). 
   

Fjärde kvartalet 2015

 • Substansvärdet per aktie var 87,40 kr jämfört med 60,21 kr vid kvartalets början vilket motsvarar en ökning med 45,2 procent.
 • Totalavkastningen för Bureaktien var 57,3 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 6,3 procent under kvartalet.
 • Bure avyttrade 7 800 000 aktier i Mycronic för 499 Mkr vilket resulterade i ett exitresultat om 394 Mkr.

Händelser efter periodens slut

 • Substansvärdet per aktie uppgick till 83,18 kr den 22 februari 2016 vilket motsvarar en minskning med 4,8 procent sedan årsskiftet.
 • Styrelsen föreslår årsstämman en ordinarie utdelning om 1,00 kr per aktie (1,00) och en extra utdelning om 1,00 kr per aktie.

Med 95 procent i totalavkastning under 2015 noterar Bure sitt bästa år i bolagets historia! Värdet på våra två största innehav, Mycronic och Vitrolife, har sammantaget ökat med över 2,5 mdkr under 2015. Jag ser värdeuppgången som resultatet av ett  fantastiskt arbete som lyft bolagen till en ny och högre nivå. Med en omsättningstillväxt på 23 resp. 41 procent och en ännu högre vinsttillväxt, 95 resp. 67 procent, förtjänar båda bolagen denna värdeuppgång.

Ytterligare ett glädjeämne under 2015 var utvecklingen i vårt dotterbolag Mercuri International. Efter några turbulenta år med ledningsbyten och omstruktureringar har resultatet nu vänt till 28 Mkr i vinst under 2015. Mercuris nya Vd sedan 18 månader har på ett mycket imponerande sätt skapat lönsamhet och nu  fortsätter arbetet att förbättra bolagets processer och därigenom skapa tillväxt.

Som ett steg i en generell marknadskonsolidering förvärvade, den finska branschkollegan, Scanfil i somras PartnerTech varvid Bure erhöll 289 Mkr. Under hösten minskades innehavet i Mycronic med ca 500 Mkr, köpare var i huvudsak två svenska institutioner. Det innebär att under året har avyttringar genomförts för totalt 800 Mkr.

Småbolagsrallyt, vilket jag skrev om i Q3-rapporten, tilltog under sista kvartalet 2015. En viss justering har skett inledningsvis 2016 men jag tycker det är svårt att motivera denna skillnad i värdering mellan små och stora bolag. Att den marknadsoro vi nu upplevt under starten av 2016 slår mot flera av våra noterade  bolag är oundvikligt. Sen årets början har Bures substansvärde per aktie minskat med 4,8 procent. Paradoxalt nog ser jag denna marknadsoro med viss tillförsikt. Med grunden i Bures situationsbaserade investeringsstrategi tror jag vi kommer se fler intressanta investeringsmöjligheter i ett mer volatilt  marknadsklimat. Genom fjolårets avyttringar av PartnerTech och i Mycronic har vi därför byggt en stark finansiell position. Vi har idag en knapp miljard kronor tillgängliga för nya investeringar.

Henrik Blomquist
Verkställande direktör

För information kontakta
Henrik Blomquist, VD 08 – 614 00 20
Max Jonson, CFO 08 – 614 00 20

Bure offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och /eller svensk lag om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 23 februari 2016, kl 08:30.

Bokslutskommuniké 2014

Helåret januari – december 2014

 • Substansvärdet per aktie uppgick till 46,09 kr vid årets utgång jämfört med 33,47 kr föregående årsskifte.
 • Ökningen av substansvärdet per aktie, justerat för utdelning om 1,00 kr per aktie, uppgick till 40,7 procent sedan årsskiftet.
 • Bures substansvärde var 3 291 Mkr (2 545) vid årets utgång.
 • Six Return Index ökade med 15,8 procent.
 • Totalavkastningen för Bure-aktien var 43,0 procent (21,0).
 • Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till 953,1 Mkr (503,5). Resultatet per aktie uppgick till 12,72 kr (6,40).

Fjärde kvartalet 2014

 • Substansvärdet per aktie ökade med 13,1 procent under kvartalet.
 • Six Return Index ökade med 6,1 procent.
 • Bure fullföljde förvärvet av 20,1 procent i Fondbolaget Fondita Ab i Finland.
 • Bure Financial Services etablerades som ägarbolag för aktieposterna i Catella om 10,4 procent och Fondbolaget Fondita om 20,1 procent.
 • Bure avyttrade 1 miljon aktier i Vitrolife, 300 000 aktier i Xvivo Perfusion och en mindre aktiepost i PartnerTech till ledningen i PartnerTech. Total försäljningslikvid uppgick till 172 Mkr.
 • Bure återköpte 4 108 043 aktier under kvartalet. Bure innehar härefter totalt 4 684 068 egna aktier vilket motsvarar 6,2 procent av det totala antalet utgivna aktier i bolaget.

Händelser efter årets slut

 • Substansvärdet per aktie uppgick till 60,06 kr den 19 februari 2015 vilket motsvarar en ökning om 30,3 procent sedan årsskiftet.
 • Styrelsen föreslår årsstämman en ordinarie utdelning om 1,00 kr per aktie.
 • Bure har efter rapportperiodens utgång återköpt 563 732 aktier för 22,2 Mkr. Bures innehav av återköpta aktier uppgick den 19 februari 2015 till 5 247 800 aktier motsvarande 6,9 procent av totalt antal aktier.

Årets uppgång i substansvärdet per aktie slutade på fantastiska 40,7 procent. Kraftiga uppgångar i två av våra mest långsiktiga innehav Mycronic (+ 100 %) och Vitrolife (+ 76 %) ligger till grund för denna utveckling. Detta faktum är extra roligt då det visar på att långsiktigt och uthålligt arbete verkligen lönar sig. Six Return Index slutade på + 15,8 procent.

Under året har vi gjort två nya portföljbolagsinvesteringar. I september investerade vi ca 200 Mkr i den noterade industrikoncernen Cavotec. Cavotec verkar inom ett antal olika marknadssegment, i vilka de marknadsför egenutvecklade system och produkter. Vår ambition är att tillsammans med ledningen ta nästa kliv i bolagets utveckling. Utöver investeringen i Cavotec har vi även återvänt till den finansiella sektorn. Detta har vi gjort genom att förvärva 20 procent i den finska fondförvaltaren Fondita samt 10 procent i Catella. Fondita har en imponerande historia som en av de ledande oberoende aktiefondsförvaltarna i Norden. Catella, vilket är en börsnoterad finansiell rådgivare och kapitalförvaltare, har sedan investeringstillfället i mars utvecklats mycket bra med en uppgång om ca 100 procent. I samband med dessa investeringar skapade vi även en egen struktur för våra innehav i den finansiella sektorn, Bure Financial Services AB.

Under 2014 har vi fortsatt återköpen av egna aktier. Totalt har vi köpt tillbaka 4,7 miljoner aktier, motsvarande 6,2 procent av kapitalet, till ett snittpris om 30,55 kr.

Mycket tack vare vår försäljning av 1 miljon aktier i Vitrolife i december hade vi vid utgången av 2014 återigen cirka 500 Mkr i investeringsbara medel. Trots att vi i dagsläget ser historiskt höga tillgångspriser fortsätter vi att lägga stort fokus och arbete på att utvärdera nya investeringar. Vi ser t ex många intressanta situationer där Bure kan spela en tydlig roll.

Avslutningsvis vill jag kommentera vår exceptionella inledning av 2015. Bures substansvärde per aktie är i skrivande stund 60,1 kr vilket motsvarar en uppgång om 30,3 procent. Den enskilt största orsaken är utvecklingen i Mycronics aktiekurs. Sedan årsskiftet har aktiekursen stigit med hela 100 procent. Jag kan konstatera att det är ett kvitto på ett väl genomfört arbete för alla som jobbar på bolaget!

Henrik Blomquist
Verkställande direktör

För information kontakta
Henrik Blomquist, VD 08 – 614 00 20
Max Jonson, CFO 08 – 614 00 20

Bure offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och /eller svensk lag om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 20 februari 2015, kl 08.30.

Bokslutskommuniké 2013

Helåret januari – december 2013

 • Substansvärdet per aktie uppgick till 33,47 kr vid årets utgång jämfört med 27,06 kr föregående årsskifte. Justerat för utdelning motsvarar detta en ökning med 25,5 procent sedan årsskiftet.
 • Bures substansvärde uppgick till 2 545 Mkr (2 195).
 • Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till 503 Mkr (128).
 • Resultat per aktie i moderbolaget uppgick till 6,40 kr (1,58).
 • Totalavkastningen för Bure-aktien uppgick till 21,0 procent (39,8). Six Return Index har ökat med 28,0 procent.
 • Styrelsen föreslår årsstämman en ordinarie utdelning om 0,50 kr per aktie samt en extra utdelning om 0,50 kr.

Fjärde kvartalet 2013

 • Substansvärdet per aktie ökade med 3,5 procent under kvartalet. Six Return Index ökade med 9,2 procent.
 • Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till 85 Mkr (-61).
 • Värdet på noterade intressebolag ökade med 189 Mkr.
 • Värdeökningen från Bures kortfristiga placeringar uppgick till 11 Mkr under det fjärde kvartalet.
 • Under det fjärde kvartalet gjorde Bure nedskrivningar av tillgångar med totalt 119 Mkr varav merparten avser Mercuri International (79 Mkr) och RushRail (21 Mkr).
 • Bure återköpte 1 000 000 aktier i oktober 2013. Bure innehar härefter totalt 5 050 475 egna aktier vilket motsvarar 6,2 procent av det totala antalet utgivna aktier i bolaget.

Händelser efter årets slut

 • Bures substansvärde per aktie uppgick till 35,46 kr den 20 februari 2014.
 • Styrelsen i Bure Equity utsåg på ordinarie styrelsemöte den 20 februari 2014 Henrik Blomquist till Verkställande Direktör. Henrik Blomquist är tillförordnad VD sedan april 2013 och var tidigare vice VD sedan 2010.

  
2013 blev börsens år. Trots en avvaktande världsekonomi har höga förväntningar på bolagens framtida vinster drivit på börsen. SIX Return Index steg med hela 28 procent. Även Bures noterade innehav hade ett framgångsrikt år. Sammantaget steg våra noterade portföljbolag med drygt 61 procent 2013. De största bidragsgivarna var framförallt Vitrolife, Micronic Mydata och Xvivo. Detta har självklart påverkat utvecklingen av Bures substansvärde per aktie positivt. Justerat för utdelning ökade substansvärdet per aktie med 25,5 procent under 2013.

Portföljsammansättningen har delvis förändrats 2013. Nytt portföljbolag är MedCap, i vilket Bure är enskilt största ägare sedan första kvartalet. Under året har vi därtill avyttrat merparten av verksamheten i Theducation. Denna försäljning sätter därmed punkt för ett nästan 15-årigt engagemang som Bure har haft inom friskolesektorn.

Under året inrättades ett placeringsutskott i Bure. Utskottets uppdrag är att till låg risk skapa avkastning på Bures kassa fram till dess att nya portföljbolagsinvesteringar genomförs. Placeringarna utgörs främst av räntefonder och likvida noterade aktier. Glädjande är att denna förvaltning trots en försiktig strategi har uppvisat en avkastning på drygt 13 procent.

Vi har även haft negativa avvikelser under året vilket föranlett nedskrivningar. Mercuris resultatutfall har varit en besvikelse och under andra halvåret har ytterligare åtgärder vidtagits för att vända utvecklingen. Uthyrningen av lok till Trätågs timmertransporter inleddes under året. Transportsystemet utvecklas enligt plan medan tågoperatören RushRail, i vilken vi äger en minoritetsandel har hamnat i ekonomiska problem.

Avslutningsvis, portföljbolaget Micronic Mydata styrelse har föreslagit årsstämman att lämna en extra utdelning i år. En andel av denna utdelning anser styrelsen bör tillfalla Bures aktieägare. Mot denna bakgrund avser styrelsen, att vid sidan av en ordinarie utdelning om 0,50 kr/aktie, föreslå årsstämman i Bure en extra utdelning om 0,50 kr/aktie.

Henrik Blomquist
Verkställande direktör

För information kontakta
Henrik Blomquist, VD 08- 614 00 20
Max Jonson, CFO 08- 614 00 20

Bure offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och /eller svensk lag om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 21 februari 2014, kl 08.30.

Bokslutskommuniké 2012

Fjärde kvartalet 2012

 • Substansvärdet minskade med 5,6 procent under kvartalet och uppgick till 27,1 SEK per aktie.
 • Vitrolife knoppade av bolaget Xvivo Perfusion AB – nytt innehav i Bures portfölj.
 • Nedskrivning av innehaven i portföljbolagen Mercuri International samt Theducation på totalt -140 MSEK.
 • Bure förvärvade aktier i Vitrolife till ett värde av 3,8 MSEK samt i bolaget MedCap till ett värde av 4,5 MSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,79 SEK (0,92).

Helåret januari – december 2012

 • Substansvärdet per aktie har ökat från 25,0 SEK till 27,1 SEK mostvarande en ökning med 8,2 procent.
 • Substansvärdet uppgick till 2 195 MSEK vid årets slut.
 • Bure-aktiens totalavkastning uppgick till 39,8 procent. SIXR index steg med 16,5 procent under samma period.
 • Likvida medel samt kortfristiga placeringar i moderbolaget uppgick till 829 MSEK (476).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -2,04 SEK (-0,62).

Händelser efter årets slut

 • Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning på 0,50 SEK (0,30) per aktie.
 • Substansvärde per aktie per den 20 februari 2013 var 28,8 SEK, en ökning med 6,3 procent.

VD-KOMMENTAR
Året som gått har inneburit stora förändringar i Bures portfölj och dess portföljbolag. Ett resultat av dessa affärer är att Bure idag har en stor kassa och att den underliggande portföljen av bolag fått en delvis annan inriktning.

Under våren annonserade Bure att innehaven i Carnegie-bolagen hade sålts. Resultatet blev en reavinst på knappt 280 MSEK motsvarande 3,40 SEK per aktie. I maj beslöt Bure att investera drygt 240 MSEK i godstågsbranschen. Främst genom förvärv av nya lok från Bombardier samt en minoritetsandel i en godstågsoperatör. Loken hyrs ut för att kunna leverera transporttjänster enligt ett flerårigt transportavtal, vilket ger Bure en stabil avkastning.

Genom försäljningen av Carnegie-innehaven och investeringen i godstågsbranschen har Bures portfölj förändrats. Den underliggande exponeringen mot marknaden för finansiella tjänster har försvunnit samtidigt som portföljen har fått en betydligt stabilare avkastningsprofil.

Portföljbolaget Vitrolife har under året slutfört den renodling av verksamheten, som tidigare kommunicerats, genom att man till sina aktieägare delat ut transplantationsverksamheten – Xvivo Perfusion. Renodlingen skapar bättre förutsättningar för båda bolagen att fokusera och fortsätta sin positiva utveckling.

Även om glädjeämnena varit många under året finns det också besvikelser. Både PartnerTech och Mercuri International har fått vidkännas svagare efterfrågan under andra halvåret ifjol och resultaten på helår kom in under förväntan. Portföljbolaget Micronic Mydata hade en stark utveckling i sin kärnverksamhet under året, men tvingades tyvärr meddela att bolagets stora nya projekt drabbats av försening, vilket medförde att bolaget genomförde ett neddragningsprogram som har belastat resultatet.

Mot bakgrund av Bures starka kassa och framgångsrika avyttringar kommer styrelsen föreslå en höjd utdelning till 0,50 SEK per aktie.

Patrik Tigerschiöld
Verkställande direktör

    
FÖR INFORMATION KONTAKTA

Patrik Tigerschiöld, VD 08- 614 00 20
Andreas Berglin, CFO 08- 614 00 20

Bure offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och /eller svensk lag om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2013, kl 08.30.

Bokslutskommuniké 2011

Fjärde kvartalet 2011

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 223 MSEK (215).
 • Koncernens resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 75 MSEK (149).
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,92 SEK (1,66).
 • Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till 66 MSEK (166). Reversering av nedskrivning hänförlig till de noterade portföljbolagen PartnerTech samt Micronic Mydata har påverkat resultatet positivt med 88 MSEK.
 • Portföljbolagen The Chimney Pot samt H. Lundén Holding avyttrades under december månad.
 • Bure återköpte under kvartalet 1 681 669 egna aktier. Per 31 december 2011 innehade Bure totalt 3 970 746 st egna aktier, vilket mostvarar 4,6 procent av totalt antal aktier.

Finansiell information helåret 2011

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 806 MSEK (787).
 • Koncernens resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till -54 MSEK (571).
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till -0,62 SEK (6,60).
 • Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till -112 MSEK (197). Nedskrivning i portföljbolagen har påverkat resultatet med -102 MSEK.
 • Bures substansvärde per 31 december 2011 uppgick till 2 035 MSEK (2 419). Substansvärdet per aktie uppgick till 25,01 (26,98).
 • Totalavkastningen för Bure-aktien uppgick till – 43,5 procent (28,1). Substansvärde-förändringen per aktie uppgick till -7,3 procent.
 • Inlösenprogram genomfört under året, 164 MSEK har utbeta lats till Bures aktieägare.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Styrelsen avser att föreslå årsstämman en utdelning på 0,30 kr.

 
VD-KOMMENTAR

Fjärde kvartalet har fortsatt präglats av oro och turbulens kring Euro samarbetet och banksystemet i Europa. En viss konjunkturell optimism har dock återkommit då ekonomisk statistik, från i första hand USA, varit positiv. Aktiemarknaderna steg under slutet av året och har inlett 2012 starkt.

Resultaten i våra portföljbolag under årets sista kvartal har varit blandade. Carnegie Holding uppvisade ett svagt kvartal och gjorde en förlust i rörelsen på helåret. Därtill kom engångsposter och omstruktureringskostnader som medförde att årsresultatet blev -268 MSEK. Med de åtgärder som nu genomförs skapas bättre förutsättningar för att säkerställa lönsamhet inom Carnegies samtliga affärsområden.

Glädjande var att PartnerTech under kvartalet visade en vinst på 29 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 4,5 procent, och därmed fortsatte den positiva trend bolaget visat under året.

Under kvartalet avyttrades två portföljbolag, The Chimney Pot och H. Lundén Holding samtidigt som vi erhöll en tilläggsköpeskilling från försäljningen av Textilia 2008. Totalt inbringade detta ca 85 MSEK.

Under fjärde kvartalet har moderbolaget Bure gjort reverseringar på 88 MSEK som en följd av stigande börskurser på våra noterade innehav. Totalt sett har vi under året gjort nedskrivningar i portföljen på 102 MSEK varav i den noterade delen med 42 MSEK och i den onoterade delen med 60 MSEK. Börskursen föll under fjolåret och totalavkastningen, justerat för inlösenprogrammet, blev minus 43,5 procent. Som en jämförelse kan vi konstatera att substansvärdet per aktie minskade med 7 procent.

Bure har idag, efter att ha avyttrat sex bolag under året, en koncentrerad portfölj med åtta innehav. Bure har en stark finansiell ställning med nära 500 MSEK i investeringsbara medel vilket skapar förutsättningar för nya investeringar.

 
FÖR INFORMATION KONTAKTA
Patrik Tigerschiöld, VD 08- 614 00 20
Andreas Berglin, CFO O 08- 614 00 20

Bure offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 februari 2012, kl 09.00

Bokslutskommuniké 2010

Fjärde Kvartalet 2010
• Koncernens nettoomsättning uppgick till 215 MSEK (160).
• Koncernens resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 149 MSEK (-60).
• Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 1,66 SEK (-1,18).
• Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till 166 MSEK (-54).
• Bure sålde dotterbolaget Energo till ÅF (publ). Realisationsvinst uppgick till 122 MSEK i moderbolaget samt 123 MSEK i koncernen.

Finansiell information helåret 2010
• Koncernens nettoomsättning uppgick till 792 MSEK (661).
• Koncernens resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 571 MSEK (46).
• Resultatet har påverkats positivt av upplösning av negativ goodwill hänförlig till fusionen mellan Bure och Skanditek på 235 MSEK samt av exitvinster på 226 MSEK.
• Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 6,60 SEK (0,85).
• Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till 197 MSEK (-140).
• Sammantagen utdelning under året uppgick till 505 MSEK varav 478 MSEK var en extrautdelning till Bures aktieägare före fusion med Skanditek.
• Totalavkastningen för Bure-aktien under 2010 uppgick till 28,1 procent.

Viktiga händelser efter periodens utgång
• Mercuri International förvärvade Celemi. Affären finansierades av Bure på totalt 37 MSEK.
• Bures innehav i Aptilo Networks avvytrades till Norvestor V L.P. för totalt 9,2 MSEK.
• Styrelsen kommer att, istället för utdelning, föreslå årsstämman att besluta om ett frivilligt inlösenprogram om ca 175 MSEK.

VD-KOMMENTAR
Med utgången av 2010 avslutades det nya Bures första verksamhetsår. Fusionen mellan Bure och Skanditek slutfördes i januari i fjol och de uppsatta målsättningarna om kostnadssynergier har under året realiserats genom besparingar på personal och kontor. Bures aktieägare erhöll före fusionens genomförande en engångsutdelning på 478 MSEK, motsvarande 9,50 SEK per aktie.
Bures portföljbolag har under året utvecklats positivt avseende omsättning och resultat. Särskilt glädjande har utvecklingen varit i Micronic Mydata där orderingången ökade med 62 procent under året och rörelseresultatet blev 73 MSEK (-179). Carnegie hade ett starkt år inom Investment Banking samtidigt som rankingen och marknadsandelarna ökade för Securities. Carnegies förvärv av HQ Bank och HQ Fonder bidrar starkt till att utveckla och förstärka kunderbjudandet inom Private Banking området.
Carnegie Asset Management uppvisade ett svagare resultat än väntat på grund av kostnader hänförliga till bolagisering, ägarspridning och valutakurseffekter.
Bure sålde under året sina aktier i portföljbolagen AcadeMedia och Energo. Totalt inbringade försäljningarna ca 550 MSEK och avkastningen på respektive investering blev drygt 40 respektive 29 procent, att jämföra med Bures långsiktiga målsättning på 12 procent.
Bure har efter försäljningarna en stark finansiell ställning med en kassa som uppgår till ca 700 MSEK. Trots de negativa omräkningseffekterna av kronförstärkningen, som kommer påverka resultatutvecklingen i våra exportorienterade bolag, är vi försiktigt optimistiska och bedömer att den positiva trenden i efterfrågeutvecklingen under fjolåret skall fortgå under 2011.

Patrik Tigerschiöld
verkställande direktör


FÖR INFORMATION KONTAKTA
Patrik Tigerschiöld, VD, 08- 614 00 20
Andreas Berglin, CFO, 08- 614 00 20