Delårsrapport januari-september 2020

 • Substansvärdet var 230,6 kr per aktie jämfört med 196,6 kr vid årsskiftet vilket motsvarar en ökning med 17,3 procent.
 • Bures substansvärde var 17 096 Mkr jämfört med 13 563 Mkr vid årets inledning.
 • Totalavkastningen för Bure-aktien var 33,9 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 8,2 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 2 536 Mkr (1 641). Resultatet per aktie uppgick till 35,7 kr (23,8).

Tredje kvartalet 2020

 • Substansvärdet var 230,6 kr per aktie jämfört med 195,8 kr vid kvartalets inledning vilket motsvarar en ökning med 17,7 procent.
 • Bure tecknade 137 000 aktier för 32,3 Mkr i Xvivo Perfusions riktade nyemission.
 • Bure Growth förvärvade 25 000 aktier i Yubico för 9,0 Mkr.

Händelser efter periodens slut

 • Substansvärdet uppgick till 217,2 kr per aktie den 4 november 2020 vilket motsvarar en ökning med 10,4 procent sedan årsskiftet.
 • Bure Growth förvärvade 0,3 miljoner aktier i BioLamina för 53,2 Mkr och ökade ägarandelen till 44,8 procent.
 • Atle Investment Management tecknade avtal om förvärv av Humle Småbolagsfond och Humle Sverigefond.

Vd-ord

Under tredje kvartalet såg vi en stark värdeutveckling i merparten av portföljbolagen, trots pågående pandemi med fortsatta restriktioner och lägre ekonomisk aktivitet. Den noterade portföljen ökade med ca 2 500 Mkr eller 22 procent. Denna uppgång återspeglades även i Bures substansvärde per aktie som totalt steg med 17,7 procent under kvartalet.

Aktiemarknadens återhämtning från det kraftiga fallet i månadsskiftet februari/mars, fortsatte även under tredje kvartalet. Six Return Index steg med 12,9 procent, för att i september något överraskande åter vara tillbaka på samma höga nivåer som innan corona-utbrottet.

Under kvartalet förvärvade portföljbolaget Xvivo Perfusion det nederländska bolaget Organ Assist. I likhet med Xvivo är Organ Assist verksamma inom transplantation men framförallt fokuserade på organ såsom njure och lever. Xvivo har idag produkter och lösningar för transplantation av lungor och hjärta och blir genom förvärvet det första bolaget i världen som har produkter inom samtliga stora organområden. Som en del i finansieringen av förvärvet gjorde Xvivo en s.k. riktad nyemission om totalt 500 Mkr i vilken Bure investerade drygt 32 Mkr.

I skrivandes stund upplever vi en kraftig och delvis oförutsedd uppgång i antalet Corona-smittade. Denna ökning har bl.a. har lett till nya restriktioner och ”lock downs” i flera europeiska storstäder. Tyvärr kan vi därmed konstatera att det är för tidigt att blåsa faran över och att vi nu skulle vara på väg tillbaka mot en normaliserad marknadssituation. Uppskattningsvis kommer corona fortsätta att påverka negativt framöver. Portföljbolagen har dock så här långt visat stor skicklighet i att bearbeta krisen och därmed anpassat sig till de rådande marknadsförutsättningarna.

Bure Equity AB (publ)

Delårsrapport januari-juni 2020

 • Substansvärdet var 195,8 kr per aktie jämfört med 196,6 kr vid årsskiftet vilket motsvarar en minskning med 0,4 procent.
 • Bures substansvärde var 14 521 Mkr jämfört med 13 563 Mkr vid årets inledning.
 • Totalavkastningen för Bure-aktien var -4,2 procent jämfört med SIX Return Index som föll med 4,1 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 21 Mkr (1 273). Resultatet per aktie uppgick till 0,3 kr (18,5).

Andra kvartalet 2020

 • Substansvärdet var 195,8 kr per aktie jämfört med 146,7 kr vid kvartalets inledning vilket motsvarar en ökning med 33,5 procent.
 • Bure genomförde en riktad nyemission på 1 mdkr till institutionella investerare. Efter emissionen på 5,175 miljoner aktier uppgår antalet aktier i Bure till 74,147 miljoner.
 • Bure förvärvade 8,5 miljoner aktier i Cavotec för 136,7 Mkr och ökade ägarandelen till 36,2 procent.
 • Bure förvärvade 1,2 miljoner aktier i Mentice för 51,7 Mkr och ökade ägarandelen till 15,1 procent.
 • Bure tecknade sin andel motsvarande 17,5 Mkr i Ovzons företrädesemission.
 • Bure Growth förvärvade aktier i BioLaminas företrädesemission för 13,2 Mkr och ökade ägarandelen till 30,6 procent.
 • I enlighet med årsstämmans beslut utbetalades en ordinarie utdelning om 1,0 kr per aktie, totalt 69 Mkr.

Händelser efter periodens slut

 • Substansvärdet uppgick till 204,0 kr per aktie den 18 augusti 2020 vilket motsvarar en ökning med 3,7 procent sedan årsskiftet.

Vd-ord

Under årets andra kvartal upplevde vi en global hälsokris där Covid-19 pandemin påverkade världsekonomin kraftigt negativt. Osäkerheten kring de marknadsmässiga effekterna av Covid-19 var nästan som störst just vid kvartalsskiftet mars/april vilket medförde att svängningarna mellan kvartalen var enormt stora. Lika dramatisk som nedgången var i Bures substansvärde per aktie under första kvartalet, -25,4 procent, lika stark var uppgången i andra kvartalet, +33,5 procent. Det motsvarar ca 3,5 miljarder kronor.

Under årets första 6 månader var utvecklingen av Bures substansvärde per aktie marginellt negativ, -0,4 procent. Six Return Index föll under samma period med 4,1 procent. Flera av Bures portföljbolag har hittills erfarit en begränsad corona-effekt men osäkerheten kvarstår kring pandemins fortsatta utveckling. I de bolag som dock påverkats ser vi glädjande nog en försiktig återhämtning. Under det senaste kvartalet investerade Bure drygt 210 Mkr i befintliga portföljbolag. Framförallt ökade vi ägarandelarna i Cavotec och Mentice. Efter dessa transaktioner uppgår Bures ägarandel i bolagen till 36,2 procent respektive 15,1 procent.

I juni genomförde vi en nyemission i Bure. Mitt uppdrag som VD är att kontinuerligt försöka utveckla Bure och ta tillvara på de affärsmöjligheter vi ser. Bure har en lång historia av att utveckla företag framgångsrikt och nuvarande förvaltnings- och investeringsorganisation har kapacitet att öka sin verksamhet varför en riktad nyemission om 1 miljard kronor genomfördes. Ambitionen är att med hjälp av detta kapitaltillskott accelerera Bures tillväxt och därmed skapa värde för våra aktieägare. Nyemissionen genomfördes till Bures beräknade substansvärde vilket också var väldigt tillfredställande då detta inte innebar någon värdemässig utspädning för befintliga aktieägare.

Bure Equity AB (publ)

Delårsrapport januari-mars 2020

 • Substansvärdet var 146,7 kr per aktie jämfört med 196,6 kr vid årsskiftet vilket motsvarar en minskning med 25,4 procent.
 • Bures substansvärde var 10 117 Mkr jämfört med 13 563 Mkr vid årets inledning.
 • Totalavkastningen för Bure-aktien var -25,8 procent jämfört med SIX Return Index som föll med 18,2 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -3 460 Mkr (1 919). Resultatet per aktie uppgick till -50,2 kr (27,8).
 • Bure förvärvade 0,65 miljoner aktier i Cavotec för 11,2 Mkr och ökade ägarandelen till 27,8 procent.

Händelser efter periodens slut

 • Substansvärdet uppgick till 180,8 kr per aktie den 27 april 2020 vilket motsvarar en minskning med 8,1 procent sedan årsskiftet.
 • I april förvärvade Bure 1,2 miljoner aktier i Mentice för 51,7 Mkr och ökade ägarandelen till 15,1 procent.

Vd-ord

Covid-19 epidemin försatte större delen av västvärlden i kristillstånd under kvartalet. Flera länder stängde sina nationella gränser samt skolor, universitet och arbetsplatser. Mängder av människor förbjöds att gå ut eller uppmanades att inte lämna sina hem. Denna utveckling skapade en dramatisk scenförändring på de finansiella marknaderna världen över. Efter en stark inledning i januari med flera all-time-high noteringar föll SIX RX med 18 procent under kvartalet.

Bures substansvärde utvecklades också negativt under perioden då samtliga noterade portföljbolag drogs med i börsfallet. Substansvärdet per aktie föll med 25 procent och uppgick till 146,7 kr per aktie vid utgången av mars. Denna substansvärdesnedgång om c. 3,5 miljarder kronor är enkom hänförlig till kursnedgångar i de noterade portföljbolagen. Det är därför med lättnad vi hittills i april har sett en kursåterhämtning.

Vid sidan aktiemarknadsutvecklingen kommer de realekonomiska konsekvenserna troligtvis att bli omfattande. Uteblivna intäkter och en fast kostnadsbas är en utmanade kombination. Merparten av Bures portföljbolag har en global marknadsposition och egna produkter ofta med högt teknikinnehåll vilket ökar sannolikheten att eventuella intäktsbortfall mer handlar om en fördröjning. Efterfrågan för dessa typer av produkter och tjänster bör komma tillbaka när spridningen av viruset lagt sig. Bure har därtill sedan länge haft en konservativ syn på finansiell risk vilket medför att portföljbolagen överlag är välkapitaliserade.

Inledningsvis kan drastiska åtgärder behöva vidtas för att anpassa verksamheterna efter de nya förutsättningarna. För oss som ägare är det också viktigt att se framåt. Kriser varar inte för evigt. Min ambition är att Bure kan hjälpa portföljbolagen att vara proaktiva och bibehålla perspektiv och att tänka långsiktigt för att komma stärkta ur denna kris.

Bure Equity AB (publ)

Bokslutskommuniké januari-december 2019

Totalavkastningen för Bure-aktien var 97,9 procent

Delårsperiod januari – december 2019

 • Substansvärdet var 196,6 kr per aktie jämfört med 137,1 kr vid årsskiftet vilket motsvarar en ökning med 43,5 procent.
 • Bures substansvärde var 13 563 Mkr jämfört med 9 454 Mkr vid årets inledning.
 • Totalavkastningen för Bure-aktien var 97,9 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 35,0 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 4 229 Mkr (1 821). Resultatet per aktie uppgick till 61,3 kr (26,3).

Fjärde kvartalet 2019

 • Substansvärdet per aktie var 196,6 kr jämfört med 159,2 kr vid kvartalets början vilket motsvarar en ökning med 23,5 procent.
 • Bure avyttrade aktier i Mercuri till bolagets ledning till bokfört värde vilket motsvarar det upptagna substansvärdet. Mercuri förvärvade vidare Prosales, en ledande svensk forsknings- och konsultfirma, specialiserad inom B2B säljträning. I samband med detta förvärvade Prosales ledning nyemitterade aktier i Mercuri. Bures ägarandel i Mercuri uppgår till 90,4 procent efter transaktionerna.
 • Bure Growth förvärvade ytterligare aktier i ScandiNova Systems för 10 Mkr och ökade ägarandelen till 27,8 procent.

Händelser efter periodens slut

 • Substansvärdet uppgick till 187,5 kr per aktie den 19 februari 2020 vilket motsvarar en minskning med 4,7 procent sedan årsskiftet.
 • Styrelsen föreslår årsstämman en ordinarie utdelning om 2,00 kr per aktie (2,00) och en extra utdelning om 0,50 kr per aktie (0,00).

Vd-ord

2019 var ännu ett framgångsrikt år för Bure. Substansvärdet per aktie ökade med 43,5 procent och vid årsskiftet uppgick substansvärdet till drygt 13,5 miljarder kronor. Trots osäkerhet kring den ekonomiska konjunkturen fortsatte flertalet av portföljbolagen att uppvisa såväl omsättningstillväxt som vinstförbättringar. Bures två huvudinnehav Mycronic och Vitrolife stod även 2019 för den enskilt största värdeuppgången vilket är helt fantastiskt. Under året bidrog även den onoterade delen av portföljen till tillväxten i substansvärdet. Innehavet i cybersäkerhetsbolaget Yubico var vid årsskiftet Bures tredje största innehav efter uppvärdering under året i enlighet med IFRS 9.

Året innehöll flera förändringar i portföljen. Inledningsvis genomförde både Cavotec och Ovzon nyemissioner i vilka Bure ökade sitt innehav. Under första kvartalet lanserades även satsningen inom aktiv kapitalförvaltning under det nygamla namnet Atle. Atle är idag delägare i ett antal framgångsrika kapitalförvaltare och var bl.a. med och etablerade årets kanske mest uppmärksammade nystart, TIN Fonder. I början av mars avyttrades en mindre del av innehavet i både Mycronic och Vitrolife. Bakgrunden till detta var att skapa finansiellt utrymme för nya investeringar. Under andra kvartalet investerade vi i två spännande tillväxtbolag. Bure var s.k. ankarinvesterare vid börsnoteringen av Mentice samt förvärvade en större minoritetspost i Scandinova.

I likhet med året innan var avslutningen på 2019 dramatisk. Men till skillnad från det branta fall vi upplevde 2018, rekordsteg istället börsen under det fjärde kvartalet 2019 med ca 10 procent. Bures aktiekurs steg under det sista kvartalet med hela 47,2 procent vilket medförde en totalavkastning för helåret på 97,9 procent. Denna utveckling är självklart väldigt tillfredställande och sammantaget med årets substansvärdestillväxt tycker jag det stärker övertygelsen att långsiktighet, närvaro och engagemang i portföljbolagen gör Bure till en bra ägare.

Bure Equity AB (publ)

Totalavkastningen för Bure-aktien var 34,4 procent

Delårsperiod januari – september 2019

 • Substansvärdet var 159,2 kr per aktie jämfört med 137,1 kr vid årsskiftet vilket motsvarar en ökning med 16,1 procent.
 • Bures substansvärde var 10 978 Mkr jämfört med 9 454 Mkr vid årets inledning.
 • Totalavkastningen för Bure-aktien var 34,4 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 23,0 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 641 Mkr (997). Resultatet per aktie uppgick till 23,80 kr (14,39).

Tredje kvartalet 2019

 • Substansvärdet per aktie var 159,2 kr jämfört med 153,5 kr vid kvartalets början vilket motsvarar en ökning med 3,7 procent.
 • Yubico genomförde en riktad nyemission under det tredje kvartalet. I samband med detta förvärvade Bure Growth 140 000 aktier i Yubico från befintliga aktieägare för 50,2 Mkr.
 • Bure Growth slutförde förvärvet av 24,4 procent av aktierna i ScandiNova Systems för 70,9 Mkr.

Händelser efter periodens slut

 • Substansvärdet uppgick till 186,1 kr per aktie den 6 november 2019 vilket motsvarar en ökning med 35,7 procent sedan årsskiftet.

Vd-ord
I slutet av augusti genomförde portföljbolaget Yubico en riktad nyemission om USD 25 miljoner till det amerikanska investeringsbolaget Meritech Capital Partners. I anslutning till denna transaktion förvärvade Bure aktier från befintliga aktieägare för totalt 50 Mkr. Till följd av transaktionen och i enlighet med IFRS 9 skrev Bure upp värdet på det totala innehavet i Yubico med 507 Mkr. Efter transaktionen uppgår det bokförda värdet på Bures totala aktieinnehav i Yubico till 989 Mkr och utgör därmed Bures tredje största innehav. Yubico fortsätter att växa kraftigt. Fokus under året har bl.a. varit att bredda bolagets kundbas utanför de ledande internetbolagen såsom Google, Facebook, Amazon, etc. samt att öka marknadsnärvaron i Europa.

Bures substansvärde steg under det tredje kvartalet med 3,7 procent vilket överträffade SIX Return Index som steg med 2,0 procent. Under årets första 9 månader ökade substansvärdet per aktie med 16,1 procent.

Aktiemarknaden fortsätter att vara förvånansvärt stark. Hittills i år är SIX Return Index upp hela 30 procent. Detta trots en vikande konjunktur, diverse olika oroshärdar i världen och en generellt svagare vinstutveckling för bolagen. Svensk industri får dock draghjälp av den svaga kronan. Intressant att notera är den s.k. rotation som skett på kapitalmarknaden från mindre till större bolag. OMX Stockholm 30 har under de senaste tre månaderna stigit med cirka 12,5 procent samtidigt som OMX Small Cap enbart ökat med cirka 0,4 procent.

Av de portföljbolag som rapporterat för det tredje kvartalet utmärker sig Mycronic, Vitrolife och Xvivo. Orderingången inom Mycronics båda affärsområden var fortsatt väldigt stark, vilket fick bolagets aktiekurs att nå nya toppnivåer. Både Vitrolife och Xvivo fortsätter att uppvisa tvåsiffriga tillväxttal och god bruttomarginal vilket också är starkt.

Bure Equity AB (publ)

Bure Equity: Delårsrapport januari-Juni 2019

Totalavkastningen för Bure-aktien var 47,9 procent

Delårsperiod januari – juni 2019

 • Substansvärdet var 153,5 kr per aktie jämfört med 137,1 kr vid årsskiftet vilket motsvarar en ökning med 12,0 procent.
 • Bures substansvärde var 10 591 Mkr jämfört med 9 454 Mkr vid årets inledning.
 • Totalavkastningen för Bure-aktien var 47,9 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 20,7 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 273 Mkr (1 132). Resultatet per aktie uppgick till 18,46 kr (16,33).

Andra kvartalet 2019

 • Substansvärdet per aktie var 153,5 kr jämfört med 165,0 kr vid kvartalets början vilket motsvarar en minskning med 6,9 procent.
 • Bure förvärvade 2,45 miljoner aktier i Mentice för 120 Mkr i samband med bolagets börsintroduktion, vilket motsvarar en ägarandel på 10,1 procent.
 • Bure Growth ingick avtal om förvärv av 24,4 procent av aktierna i ScandiNova Systems.
 • I enlighet med årsstämmans beslut utbetalades en ordinarie utdelning om 2,00 kr per aktie, totalt 138 Mkr.

Händelser efter periodens slut

 • Substansvärdet uppgick till 156,2 kr per aktie den 15 augusti 2019 vilket motsvarar en ökning med 14,0 procent sedan årsskiftet.
 • Bure Growth genomförde förvärvet av aktier i ScandiNova Systems.

Vd-ord

Aktiviteten på Bure var fortsatt hög under det andra kvartalet. I juni kommunicerades nya investeringar, i två tillväxtbolag inom tech-sektorn. Mentice, vilket utvecklar simuleringsprogram inom endovasculär kirurgi, börsnoterades i juni och Bure var en av ankarinvesterarna. Scandinova är ett onoterat bolag med ursprung i Uppsala. Bolaget utvecklar s.k. pulsgeneratorer vilket bl.a. är en viktig komponent i strålningsmaskiner för cancerbehandling. Teknikdrivna bolag med ett internationellt fokus är något som tilltalar oss och som vi har erfarenhet ifrån. Utvecklingsmöjligheterna i bolag som bevisat sin affärsmodell och med en etablerad marknadsposition är oerhört spännande. Vår förhoppning är att vi långsiktigt kan bidra till bolagens fortsatta utveckling.

Omvärldssignalerna fortsatte att vara försiktigt negativa – flertalet indikatorer visar nu på en lägre ekonomisk aktivitet både globalt och i Europa. Trots detta var aktiemarknaden uppåt under sommarens inledande månader. För årets första sex månader uppgick Bures totalavkastning till +47,9 procent att jämföra med SIX RX som steg 20,7 procent.

Efter en stark inledning i första kvartalet föll Bures substansvärde per aktie tillbaka något under det andra kvartalet, -6,9 procent. Orsaken var framförallt nedgångarna i de två största portföljbolagen, Vitrolife och Mycronic, som båda föll med ca 14 procent under kvartalet. Sedan årsskiftet har dock substansvärdet ökat med 12 procent.

Flera av portföljbolagen presenterade imponerande kvartalsrapporter. Mycronic redovisade sitt starkaste kvartal någonsin omsättningsmässigt, vilket var en härlig start för den nytillträdde vdn Anders Lindqvist. Mycronics aktie steg med över 20 procent efter rapporten. Avslutningsvis vill jag passa på att rikta ett stort tack till Lena Olving. Hennes insatser som vd under sex år har varit starkt bidragande till Mycronics framgångsrika utveckling.

Bure Equity AB (publ)

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

Denna information är sådan information som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2019 kl. 8:30 CET.

Delårsrapport januari-mars 2019

Delårsperiod januari – mars 2019

 • Substansvärdet var 165,0 kr per aktie jämfört med 137,1 kr vid årsskiftet vilket motsvarar en ökning med 20,4 procent.
 • Bures substansvärde var 11 379 Mkr jämfört med 9 454 Mkr vid årets inledning.
 • Totalavkastningen för Bure-aktien var 43,5 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 13,2 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 919 Mkr (495). Resultatet per aktie uppgick till 27,83 kr (7,13).
 • Cavotec genomförde en företrädesemission på 204 Mkr i januari 2019. Bures nettoförvärv av aktier var 74 Mkr. Bures ägarandel uppgår till 27,1 procent efter emissionen.
 • Ovzon genomförde en företrädesemission på 748 Mkr i januari 2019. Bure tecknade aktier för 113 Mkr. Bures ägarandel uppgår till 14,3 procent efter emissionen.
 • Bure avyttrade 2 miljoner aktier i Mycronic för 262 Mkr vilket gav ett exitresultat på 237 Mkr i februari 2019. Bures ägarandel uppgår till 27,9 procent efter transaktionen.
 • Bure avyttrade 2 miljoner aktier i Vitrolife för 384 Mkr vilket gav ett exitresultat på 370 Mkr i mars 2019. Bures ägarandel uppgår till 19,0 procent efter transaktionen.

Händelser efter periodens slut

 • Substansvärdet uppgick till 160,2 kr per aktie den 24 april 2019 vilket motsvarar en ökning med 16,8 procent sedan årsskiftet.

Vd-ord

Årets första kvartal var ovanligt händelserikt. I inledningen av kvartalet genomförde två portföljbolag, Ovzon respektive Cavotec, kapitalanskaffningar. Nyemissionen i Ovzon utgjorde en del av finansieringen för att kunna skjuta upp bolagets första egna satellit. I Cavotec behövdes ytterligare kapital för att framförallt stödja pågående omstrukturerings-program. Bure deltog i båda dessa emissioner med 113 Mkr respektive 76 Mkr.

Under februari namnändrade vi Bure Financial Services till Atle. Detta var väldigt roligt eftersom Atle är ett namn som är nära förknippat med Bure som dess systerbolag. Atle Investment Management utgör nu stommen i Bures satsning inom aktiv kapitalförvaltning. Med Atle vill vi samla ledande aktiva förvaltare under ett tak och ge dem rätt förut-sättningar för att utveckla sina investeringsstrategier. Atle är idag stolt partner med Alcur Fonder, finska Fondita, Meetoo Kapitalförvaltning samt nyetablerade TIN Fonder. I februari lanserade TIN Fonder teknologifonden Core Ny Teknik som efter två månader hade över 30 000 kunder. Se mer på www.atle.se.

I månadsskiftet februari/mars avyttrade Bure aktier i Mycronic och Vitrolife. De är Bures två enskilt största innehav vilka har utvecklats fantastiskt och utgör 70 procent av Bures totala substans efter avyttringarna. Försäljningarna som inbringade cirka 650 Mkr gjordes i syfte att skapa finansiellt utrymme för nya investeringar. Givet dessa avyttringar uppgår Bures investeringsbara medel till drygt 1 mdkr, vilket i dagsläget motsvarar knappt nio procent av substansen.

Sammanfattningsvis ökade Bures substansvärde per aktie med 20 procent och uppgick vid kvartalets utgång till 165 kr per aktie, vilket är en ny toppnotering. Även totalavkastningen var positiv, under kvartalet steg aktiekursen med 44 procent att jämföra med SIX Return Index som steg med 13 procent.

Bure Equity AB (publ)

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

Denna information är sådan information som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 8:30 CET.

Bokslutskommuniké januari-december 2018

Rättelse i pressmeddelande: I detta pressmeddelande har hänvisning till gällande lagstiftning korrigerats.

Delårsperiod januari – december 2018

 • Substansvärdet var 137,1 kr per aktie jämfört med 111,7 kr vid föregående årsskifte vilket motsvarar en ökning med 22,7 procent. Substansvärdet per aktie inklusive återlagd utdelning på 2,0 kr per aktie har ökat med 24,5 procent under 2018.
 • Bures substansvärde var 9 454 Mkr jämfört med 7 743 Mkr vid årets inledning.
 • Totalavkastningen för Bure-aktien var 12,7 procent jämfört med SIX Return Index som föll med 4,4 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 821 Mkr (834). Resultatet per aktie uppgick till 26,3 kr (12,0).

Fjärde kvartalet 2018

 • Substansvärdet per aktie var 137,1 kr jämfört med 125,2 kr vid kvartalets början vilket motsvarar en ökning med 9,5 procent.

Händelser efter periodens slut

 • Substansvärdet uppgick till 156,4 kr per aktie den 21 februari 2019 vilket motsvarar en ökning med 14,1 procent sedan årsskiftet.
 • Cavotec genomförde en företrädesemission på 204 Mkr i januari 2019. Bure tecknade aktier för 76 Mkr. Bures ägarandel uppgår till 27,1 procent efter emissionen.
 • Ovzon genomförde en företrädesemission på 748 Mkr i januari 2019. Bure tecknade aktier för 113 Mkr. Bures ägarandel uppgår till 14,3 procent efter emissionen.
 • Bure avyttrade 2 miljoner aktier i Mycronic för 262 Mkr vilket gav ett exitresultat på 237 Mkr i februari 2019. Bures ägarandel uppgår till 27,9 procent efter transaktionen.
   

Vd-ord

Under 2018 ökade Bures substansvärde till 9 454 Mkr motsvarande en uppgång på 24,5 procent eller 1 850 Mkr inklusive återlagd utdelning. Därmed har Bure ökat substansvärdet sju år i rad!
Flertalet portföljbolag bidrog positivt till Bures substansvärdeutveckling. De noterade portföljbolagen stod för merparten av ökningen med en uppgång på 1 662 Mkr. Den fina kursutvecklingen för de noterade portföljbolagen var en belöning för deras framgångar under året med rekordresultat för flera av bolagen. Omsättnings- såväl som vinsttillväxten i Mycronic, Vitrolife, Medcap och Xvivo var oerhört imponerande. Under året bidrog även de onoterade portföljbolagen med 353 Mkr vilket främst beror på marknadsvärderingen av Yubico i enlighet med IFRS 9.

Ovzon tillkom under året som portföljbolag. Efter att ha följt bolaget under flera års tid var Bure s.k. ankarinvesterare vid börsnoteringen i maj. Bolaget, vars affärsidé är att skapa mobilt bredband via satellit, står inför en spännande framtid. Bolagets ambition är att skjuta upp en egen geo-stationerad satellit år 2021 och därigenom vidareutveckla sina unika kommunikationstjänster. Under året har även tilläggsinvesteringar genomförts i framförallt Cavotec, Yubico och Bure Financial Services.

En tilltagande oro för den globala konjunkturutvecklingen skapade en dramatisk avslutning på året. De finansiella marknaderna föll kraftigt överlag och Nasdaq Stockholm tappade över 18 procent från toppen till botten under det fjärde kvartalet. För ett år sedan skrev jag här att vi befinner oss i den senare delen av konjunkturcykeln. 2018 visade sig dock bli ett starkt år för majoriteten av portföljbolagen. Osäkerheten kring konjunkturen framåt kvarstår men än så länge finns det få tendenser på vikande marknadsförut-sättningarna i portföljbolagen. Jag ser därför framåt med fortsatt tillförsikt dock med höjd beredskap.
 

Bure Equity AB (publ)
 

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

Denna information är sådan information som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019 kl. 8:30 CET.

Delårsrapport januari-september 2018

Delårsperiod januari–september 2018

 • Substansvärdet var 125,2 kr per aktie jämfört med 111,7 kr vid föregående årsskifte vilket motsvarar en ökning med 12,1 procent. Substansvärdet per aktie har ökat med 13,9 procent inklusive återlagd utdelning.
 • Bures substansvärde var 8 664 Mkr jämfört med 7 743 Mkr vid årsskiftet.
 • Totalavkastningen för Bureaktien var 18,3 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 11,3 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 997 Mkr (1 864). Resultatet per aktie uppgick till 14,39 kr (26,88).

Tredje kvartalet 2018

 • Substansvärdet per aktie var 125,2 kr jämfört med 127,1 kr vid kvartalets början vilket motsvarar en minskning med 1,5 procent.
 • Bure Growth investerade 9 Mkr i My Driving Academy och ökade ägarandelen till 32,0 procent.
 • Bure Financial Services slutförde förvärvet av 32,5 procent i Alcur Fonder AB.

Händelser efter periodens slut

 • Substansvärdet uppgick till 144,0 kr per aktie den 7 november 2018 vilket motsvarar en ökning med 29,0 procent sedan årsskiftet. Substansvärdet per aktie har ökat med 30,7 procent inklusive återlagd utdelning.

Vd-ord

Verksamheten i Bures portföljbolag har fortsatt att utvecklas väl och flera av portföljbolagen presenterade starka rapporter för årets tredje kvartal. Framför allt Mycronic fortsatte att imponera. Jämfört med föregående år ökade Mycronics omsättning med över 120 procent med en rörelsemarginal på 40 procent (13). Värt att notera är utvecklingen inom affärsområdet Assembly Solutions som visade stark ordertillväxt men framför allt en underliggande rörelsemarginal om 10 procent. I augusti inledde tågoperatören Railcare järnmalmstrafiken för Kaunis Iron mellan Pitkäjärvi och Narvik.
 
Bures lokleasingverksamhet, vilken under våren tecknade hyreskontrakt för fyra lok med Railcare, är därmed mycket glädjande åter igång och lönsam.
Under årets tredje kvartal steg Stockholmsbörsen index med nästan 7 procent. Bures aktiekurs steg mer än så under kvartalet, +12 procent. Substansvärdet per aktie minskade dock marginellt. Sammantaget medförde detta en betydande minskning av den s.k. substansrabatten. Bures totalavkastning för året uppgick vid kvartalets utgång till 18 procent, inklusive återlagd utdelning.

Efter kvartalets utgång har vi sett dramatiska fall på många av världens börser. S&P 500 föll som mest med 9 procent, mycket drivet av nedgången i teknologisektorn medan SIX RX har fallit med 7 procent. Många faktorer spelar givetvis in men sammantaget har rapportperioden gett indikationer på att vi kanske närmar oss slutet av konjunkturcykeln. De framåtblickande nyckeltalen har som ett resultat gått ned ordentligt, t.ex. har P/E-talet för Stockholmsbörsen under oktober gått från 18 till drygt 14. Bures aktiekurs har dock hittills klarat sig väsentligt bättre än index och det är min förhoppning att det oroliga marknadsklimatet kan komma att skapa intressanta affärssituationer framöver.

Bure Equity AB (publ)

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 november 2018 kl. 8:30.

Delårsrapport januari-juni 2018

Delårsperiod januari-juni 2018

 • Substansvärdet var 127,1 kr per aktie jämfört med 111,7 kr vid föregående årsskifte vilket motsvarar en ökning med 13,8 procent. Substansvärdet per aktie har ökat med 15,5 procent inklusive återlagd utdelning.
 • Bures substansvärde var 8 792 Mkr jämfört med 7 743 Mkr vid årsskiftet.
 • Totalavkastningen för Bureaktien var 5,2 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 4,1 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 132 Mkr (312). Resultatet per aktie uppgick till 16,33 kr (4,49).

Andra kvartalet 2018

 • Substansvärdet per aktie var 127,1 kr jämfört med 120,0 kr vid kvartalets början vilket motsvarar en ökning med 5,9 procent.
 • Bure förvärvade ytterligare 4,2 miljoner aktier i Cavotec för 104 Mkr och ökade ägarandelen till 25,4 procent.
 • Under kvartalet omvärderades innehavet i Yubico med 212 Mkr i enlighet med IFRS 9 efter det att Bure Growth förvärvat ytterligare aktier för 26 Mkr.
 • Bure avyttrade 0,3 miljoner aktier i Xvivo Perfusion för 30 Mkr. Ingångsvärdet på aktierna var 6 Mkr och exitresultatet uppgick till 24 Mkr.
 • I enlighet med årsstämmans beslut utbetalades en ordinarie utdelning om 1,50 kr per aktie och en extra utdelning om 0,50 kr per aktie, totalt 139 Mkr.

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Substansvärdet uppgick till 122,7 kr per aktie den 15 augusti 2018 vilket motsvarar en ökning med 9,9 procent sedan årsskiftet. Substansvärdet per aktie har ökat med 11,7 procent inklusive återlagd utdelning.

Vd-ord

Samtliga Bures noterade portföljbolag visade på kursuppgångar under årets första sex månader. MedCap och Xvivo utmärker sig med procentuella uppgångar om 97 respektive 31 procent. Även värdet på Bures innehav i Yubico ökade. Omvärderingen av detta onoterade bolag är en konsekvens av den transaktion som genomfördes under kvartalet då bl.a. en amerikansk venture fond ökade sin andel i bolaget. Bure deltog i denna transaktion och försvarade därmed sin ägarandel. Sammantaget ökade Bures substansvärde per aktie under perioden med 13,8 procent, att jämföra med SIX Return Index som steg med 4,1 procent. Vid halvårsskiftet uppgick Bures substansvärde till totalt 8 792 Mkr vilket motsvarar 127,1 kr per aktie.

Ett antal transaktioner genomfördes under kvartalet. Bure ökade ägarandelen i Cavotec till 25,4 procent genom att förvärva aktier för 104 Mkr. I maj börsnoterades satellitkommunikationsbolaget Ovzon. Bure var s.k. ankarinvesterare i transaktionen och Ovzon blev därigenom Bures tionde portföljbolag. Ovzon har en världsledande teknologi och en lönsam affärsmodell på marknaden för mobil satellitkommunikation. Bure har följt Ovzon under en längre tid och förhoppningen är att Bure kan bidra till bolagets fortsatta utveckling genom vår erfarenhet av att utveckla teknikintensiva bolag.

Under kvartalet tecknade Bure Financial Services avtal om förvärv av 32,5 procent av Alcur Fonder AB – en affär som förväntas genomföras under det tredje kvartalet. Alcur Fonder är en alternativ kapitalförvaltare som framgångsrikt förvaltat den absolutavkastande fonden Alcur i över 11 år. Vi tror att intresset för aktiva investeringsstrategier kommer att öka framöver.
  

Bure Equity AB (publ)
  

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 augusti 2018 kl. 8:30.