Bokslutskommuniké januari-december 2018

Rättelse i pressmeddelande: I detta pressmeddelande har hänvisning till gällande lagstiftning korrigerats.

Delårsperiod januari – december 2018

 • Substansvärdet var 137,1 kr per aktie jämfört med 111,7 kr vid föregående årsskifte vilket motsvarar en ökning med 22,7 procent. Substansvärdet per aktie inklusive återlagd utdelning på 2,0 kr per aktie har ökat med 24,5 procent under 2018.
 • Bures substansvärde var 9 454 Mkr jämfört med 7 743 Mkr vid årets inledning.
 • Totalavkastningen för Bure-aktien var 12,7 procent jämfört med SIX Return Index som föll med 4,4 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 821 Mkr (834). Resultatet per aktie uppgick till 26,3 kr (12,0).

Fjärde kvartalet 2018

 • Substansvärdet per aktie var 137,1 kr jämfört med 125,2 kr vid kvartalets början vilket motsvarar en ökning med 9,5 procent.

Händelser efter periodens slut

 • Substansvärdet uppgick till 156,4 kr per aktie den 21 februari 2019 vilket motsvarar en ökning med 14,1 procent sedan årsskiftet.
 • Cavotec genomförde en företrädesemission på 204 Mkr i januari 2019. Bure tecknade aktier för 76 Mkr. Bures ägarandel uppgår till 27,1 procent efter emissionen.
 • Ovzon genomförde en företrädesemission på 748 Mkr i januari 2019. Bure tecknade aktier för 113 Mkr. Bures ägarandel uppgår till 14,3 procent efter emissionen.
 • Bure avyttrade 2 miljoner aktier i Mycronic för 262 Mkr vilket gav ett exitresultat på 237 Mkr i februari 2019. Bures ägarandel uppgår till 27,9 procent efter transaktionen.
   

Vd-ord

Under 2018 ökade Bures substansvärde till 9 454 Mkr motsvarande en uppgång på 24,5 procent eller 1 850 Mkr inklusive återlagd utdelning. Därmed har Bure ökat substansvärdet sju år i rad!
Flertalet portföljbolag bidrog positivt till Bures substansvärdeutveckling. De noterade portföljbolagen stod för merparten av ökningen med en uppgång på 1 662 Mkr. Den fina kursutvecklingen för de noterade portföljbolagen var en belöning för deras framgångar under året med rekordresultat för flera av bolagen. Omsättnings- såväl som vinsttillväxten i Mycronic, Vitrolife, Medcap och Xvivo var oerhört imponerande. Under året bidrog även de onoterade portföljbolagen med 353 Mkr vilket främst beror på marknadsvärderingen av Yubico i enlighet med IFRS 9.

Ovzon tillkom under året som portföljbolag. Efter att ha följt bolaget under flera års tid var Bure s.k. ankarinvesterare vid börsnoteringen i maj. Bolaget, vars affärsidé är att skapa mobilt bredband via satellit, står inför en spännande framtid. Bolagets ambition är att skjuta upp en egen geo-stationerad satellit år 2021 och därigenom vidareutveckla sina unika kommunikationstjänster. Under året har även tilläggsinvesteringar genomförts i framförallt Cavotec, Yubico och Bure Financial Services.

En tilltagande oro för den globala konjunkturutvecklingen skapade en dramatisk avslutning på året. De finansiella marknaderna föll kraftigt överlag och Nasdaq Stockholm tappade över 18 procent från toppen till botten under det fjärde kvartalet. För ett år sedan skrev jag här att vi befinner oss i den senare delen av konjunkturcykeln. 2018 visade sig dock bli ett starkt år för majoriteten av portföljbolagen. Osäkerheten kring konjunkturen framåt kvarstår men än så länge finns det få tendenser på vikande marknadsförut-sättningarna i portföljbolagen. Jag ser därför framåt med fortsatt tillförsikt dock med höjd beredskap.
 

Bure Equity AB (publ)
 

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

Denna information är sådan information som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019 kl. 8:30 CET.

Delårsrapport januari-september 2018

Delårsperiod januari–september 2018

 • Substansvärdet var 125,2 kr per aktie jämfört med 111,7 kr vid föregående årsskifte vilket motsvarar en ökning med 12,1 procent. Substansvärdet per aktie har ökat med 13,9 procent inklusive återlagd utdelning.
 • Bures substansvärde var 8 664 Mkr jämfört med 7 743 Mkr vid årsskiftet.
 • Totalavkastningen för Bureaktien var 18,3 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 11,3 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 997 Mkr (1 864). Resultatet per aktie uppgick till 14,39 kr (26,88).

Tredje kvartalet 2018

 • Substansvärdet per aktie var 125,2 kr jämfört med 127,1 kr vid kvartalets början vilket motsvarar en minskning med 1,5 procent.
 • Bure Growth investerade 9 Mkr i My Driving Academy och ökade ägarandelen till 32,0 procent.
 • Bure Financial Services slutförde förvärvet av 32,5 procent i Alcur Fonder AB.

Händelser efter periodens slut

 • Substansvärdet uppgick till 144,0 kr per aktie den 7 november 2018 vilket motsvarar en ökning med 29,0 procent sedan årsskiftet. Substansvärdet per aktie har ökat med 30,7 procent inklusive återlagd utdelning.

Vd-ord

Verksamheten i Bures portföljbolag har fortsatt att utvecklas väl och flera av portföljbolagen presenterade starka rapporter för årets tredje kvartal. Framför allt Mycronic fortsatte att imponera. Jämfört med föregående år ökade Mycronics omsättning med över 120 procent med en rörelsemarginal på 40 procent (13). Värt att notera är utvecklingen inom affärsområdet Assembly Solutions som visade stark ordertillväxt men framför allt en underliggande rörelsemarginal om 10 procent. I augusti inledde tågoperatören Railcare järnmalmstrafiken för Kaunis Iron mellan Pitkäjärvi och Narvik.
 
Bures lokleasingverksamhet, vilken under våren tecknade hyreskontrakt för fyra lok med Railcare, är därmed mycket glädjande åter igång och lönsam.
Under årets tredje kvartal steg Stockholmsbörsen index med nästan 7 procent. Bures aktiekurs steg mer än så under kvartalet, +12 procent. Substansvärdet per aktie minskade dock marginellt. Sammantaget medförde detta en betydande minskning av den s.k. substansrabatten. Bures totalavkastning för året uppgick vid kvartalets utgång till 18 procent, inklusive återlagd utdelning.

Efter kvartalets utgång har vi sett dramatiska fall på många av världens börser. S&P 500 föll som mest med 9 procent, mycket drivet av nedgången i teknologisektorn medan SIX RX har fallit med 7 procent. Många faktorer spelar givetvis in men sammantaget har rapportperioden gett indikationer på att vi kanske närmar oss slutet av konjunkturcykeln. De framåtblickande nyckeltalen har som ett resultat gått ned ordentligt, t.ex. har P/E-talet för Stockholmsbörsen under oktober gått från 18 till drygt 14. Bures aktiekurs har dock hittills klarat sig väsentligt bättre än index och det är min förhoppning att det oroliga marknadsklimatet kan komma att skapa intressanta affärssituationer framöver.

Bure Equity AB (publ)

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 november 2018 kl. 8:30.

Delårsrapport januari-juni 2018

Delårsperiod januari-juni 2018

 • Substansvärdet var 127,1 kr per aktie jämfört med 111,7 kr vid föregående årsskifte vilket motsvarar en ökning med 13,8 procent. Substansvärdet per aktie har ökat med 15,5 procent inklusive återlagd utdelning.
 • Bures substansvärde var 8 792 Mkr jämfört med 7 743 Mkr vid årsskiftet.
 • Totalavkastningen för Bureaktien var 5,2 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 4,1 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 132 Mkr (312). Resultatet per aktie uppgick till 16,33 kr (4,49).

Andra kvartalet 2018

 • Substansvärdet per aktie var 127,1 kr jämfört med 120,0 kr vid kvartalets början vilket motsvarar en ökning med 5,9 procent.
 • Bure förvärvade ytterligare 4,2 miljoner aktier i Cavotec för 104 Mkr och ökade ägarandelen till 25,4 procent.
 • Under kvartalet omvärderades innehavet i Yubico med 212 Mkr i enlighet med IFRS 9 efter det att Bure Growth förvärvat ytterligare aktier för 26 Mkr.
 • Bure avyttrade 0,3 miljoner aktier i Xvivo Perfusion för 30 Mkr. Ingångsvärdet på aktierna var 6 Mkr och exitresultatet uppgick till 24 Mkr.
 • I enlighet med årsstämmans beslut utbetalades en ordinarie utdelning om 1,50 kr per aktie och en extra utdelning om 0,50 kr per aktie, totalt 139 Mkr.

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Substansvärdet uppgick till 122,7 kr per aktie den 15 augusti 2018 vilket motsvarar en ökning med 9,9 procent sedan årsskiftet. Substansvärdet per aktie har ökat med 11,7 procent inklusive återlagd utdelning.

Vd-ord

Samtliga Bures noterade portföljbolag visade på kursuppgångar under årets första sex månader. MedCap och Xvivo utmärker sig med procentuella uppgångar om 97 respektive 31 procent. Även värdet på Bures innehav i Yubico ökade. Omvärderingen av detta onoterade bolag är en konsekvens av den transaktion som genomfördes under kvartalet då bl.a. en amerikansk venture fond ökade sin andel i bolaget. Bure deltog i denna transaktion och försvarade därmed sin ägarandel. Sammantaget ökade Bures substansvärde per aktie under perioden med 13,8 procent, att jämföra med SIX Return Index som steg med 4,1 procent. Vid halvårsskiftet uppgick Bures substansvärde till totalt 8 792 Mkr vilket motsvarar 127,1 kr per aktie.

Ett antal transaktioner genomfördes under kvartalet. Bure ökade ägarandelen i Cavotec till 25,4 procent genom att förvärva aktier för 104 Mkr. I maj börsnoterades satellitkommunikationsbolaget Ovzon. Bure var s.k. ankarinvesterare i transaktionen och Ovzon blev därigenom Bures tionde portföljbolag. Ovzon har en världsledande teknologi och en lönsam affärsmodell på marknaden för mobil satellitkommunikation. Bure har följt Ovzon under en längre tid och förhoppningen är att Bure kan bidra till bolagets fortsatta utveckling genom vår erfarenhet av att utveckla teknikintensiva bolag.

Under kvartalet tecknade Bure Financial Services avtal om förvärv av 32,5 procent av Alcur Fonder AB – en affär som förväntas genomföras under det tredje kvartalet. Alcur Fonder är en alternativ kapitalförvaltare som framgångsrikt förvaltat den absolutavkastande fonden Alcur i över 11 år. Vi tror att intresset för aktiva investeringsstrategier kommer att öka framöver.
  

Bure Equity AB (publ)
  

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 augusti 2018 kl. 8:30.

Delårsrapport januari-mars 2018

Delårsperiod januari-mars 2018

 • Substansvärdet var 120,02 kr per aktie jämfört med 111,69 kr vid föregående årsskifte vilket motsvarar en ökning med 7,5 procent.
 • Bures substansvärde var 8 321 Mkr jämfört med 7 743 Mkr vid årsskiftet. Totalavkastningen för Bureaktien var -6,5 procent jämfört med SIX Return Index som föll med 0,5 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 495 Mkr (13). Resultatet per aktie uppgick till 7,13 kr (0,19).
 • Implementeringen av IFRS 9 – Finansiella instrument har resulterat i en ökning av substansvärdet med 56 Mkr.
 • Reversering av tidigare nedskrivning av dotterbolaget Mercuri International har ökat substansvärdet med ytterligare 50 Mkr.

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Substansvärdet uppgick till 124,50 kr per aktie den 25 april 2018 vilket motsvarar en ökning med 11,5 procent sedan årsskiftet.
    

Vd-ord

Under årets första kvartal ökade Bures substansvärde per aktie med 7,5 procent, att jämföra med SIX Return Index som föll med 0,5 procent. Värdeuppgången i Mycronic stod för huvuddelen av denna tillväxt. En stark avslutning på 2017 samt en fortsatt positiv guidning för 2018 bidrog till att Mycronics aktiekurs steg med över 25 procent under kvartalet. Bures totalavkastning sjönk däremot under kvartalet med 6,5 procent vilket följaktligen medförde att den s.k. substansrabatten tyvärr ökade. Efter periodens utgång har dock aktiekursen återhämtat sig något.

En nyhet i denna kvartalsrapport är att Bures onoterade innehav är upptagna till marknadsvärde i substansvärdestabellen (på sida 2). Bakgrunden är en förändring av redovisningsreglerna. Historiskt har Bure alltid utgått ifrån anskaffningsvärde för de onoterade tillgångarna men i och med införandet av IFRS 9 ska de onoterade tillgångarna nu marknadsvärderas.

Tillvägagångssättet för värderingen bygger på riktlinjer utgivna av IPEV (International Private Equity and Venture Capital valuation guidelines). Total effekt i kvartalet uppgår till +56 Mkr. Därtill har vi även reverserat en tidigare nedskrivning av dotterbolaget Mercuri med totalt 50 Mkr. Mercuri har under de senaste två åren återvänt till tillväxt, stabiliserat resultatnivån samt kraftigt förbättrat sin finansiella position.

Under kvartalet avslutades arbetet i de olika valberedningarna. Att tillsätta rätt kompetens och hitta en bra komposition i portföljbolagens styrelser är en viktig del i Bures ägarstyrningsmodell. Trots att inte alla stämmor är genomförda och de formella besluten är fattade vill jag passa på att hälsa de nya ledamöterna välkomna såväl som att tacka de avgående ledamöterna för det arbete de utfört.
 

Bure Equity AB (publ)

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2018 kl. 08:59.

Bures årsredovisning 2017

Bure publicerar idag årsredovisningen för 2017 på www.bure.se

Årsredovisningen kommer att distribueras under kommande vecka, till de personer som begärt detta via Bures prenumerationstjänst, www.bure.se, Investor Relations, Prenumerationstjänst.
 
 
Bure Equity AB (publ)

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20
 
 
Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2018 kl. 18:00.

Bokslutskommuniké januari – december 2017

Delårsperiod januari-december 2017

 • Substansvärdet var 111,69 kr per aktie jämfört med 101,74 kr vid föregående årsskifte vilket motsvarar en ökning med 9,8 procent. Substansvärdet per aktie inklusive återlagd aktieutdelning på 2,00 kr per aktie ökade med 11,7 procent under 2017.
 • Bures substansvärde var 7 743 Mkr jämfört med 7 054 Mkr vid årsskiftet.
 • Totalavkastningen för Bureaktien var -3,3 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 9,5 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 834 Mkr (1 173). Resultatet per aktie uppgick till 12,03 kr (16,92).

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Substansvärdet uppgick till 119,34 kr per aktie den 21 februari 2018 vilket motsvarar en ökning med 6,8 procent sedan årsskiftet.

Vd-ord

Bure ökade under det gångna året substansvärdet med 9,6 procent och går in i 2018 som ett starkare bolag. Under 2017 förbättrade flertalet portföljbolag sina resultat och Bures finansiella position förstärktes. Bures två största portföljbolag fortsatte att imponera under 2017. Mycronics omsättning ökade till 3 mdkr och resultatet förbättrades till 848 Mkr. Tillväxten i Vitrolife håller i sig, 22 procent för helåret. Försäljningen översteg för första gången 1 mdkr och bolaget har nu redovisat 60 kvartal med stigande omsättning. Fantastiskt!

Utöver en ökning av innehavet i Cavotec investerade vi i säkerhetsbolaget Yubico. Bolaget utvecklar lösningar för enkel och säker inloggning till datorer och nättjänster. Säkerheten på Internet blir en allt mer affärskritisk fråga i takt med digitaliseringen. I juni avyttrade vi innehavet i Catella vilket blev en god affär som resulterade årlig avkastning om 52 procent.

Blickar vi framåt mot 2018 ser jag en tydlig polarisering. Optimister, vilka är styrkta av den positiva utvecklingen av världskonjunkturen och de som oroar sig för höga tillgångspriser på både aktier och skuldinstrument. Återhämtningen från krisen 2008/2009 är nu inne på sitt tionde år. Att vi då befinner oss i den senare delen av konjunkturcykeln råder det nog därför ingen tvekan om. En hastig avmattning i efterfrågan är dock svårt att motivera och jag är därför fortsatt positiv till marknadsförutsättningarna för våra portföljbolag. Samtidigt bör man vara lite försiktig med börsen. God vinstutveckling kan försvara relativt höga värderingsmultiplar men det är svårt att se en liknande utveckling av värderings-multiplarna framöver som vi gjort de senaste åren. Viktigt för 2018 blir därför att försöka hitta investeringssituationer som motsvarar denna relativt komplicerade förväntansbild.

Bure Equity AB (publ)

 
Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

 
Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2018 kl. 8:30.

Delårsrapport januari-september 2017

Delårsperiod januari-september 2017

 • Substansvärdet var 126,50 kr per aktie jämfört med 101,74 kr vid föregående årsskifte vilket motsvarar en ökning med 24,3 procent.
 • Bures substansvärde var 8 770 Mkr jämfört med 7 054 Mkr vid årsskiftet.
 • Totalavkastningen för Bureaktien var 10,2 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 12,5 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 864 Mkr (2 178). Resultatet per aktie uppgick till 26,88 kr (31,41).
   

Vd-ord

Bures substansvärde per aktie steg med 21,5 procent under det tredje kvartalet. Kraftiga uppgångar i de största portföljbolagen Mycronic, +45,6 procent och Vitrolife, +24,9 procent, stod återigen bakom denna fantastiska uppgång. SIX Return Index steg under samma period med 1,5 procent. En inte alltför märkvärdig uppgång för ett kvartal men mellan månaderna var dock förändringen i indexet betydande. Under juli och augusti föll SIX RX med 3,0 respektive 0,9 procent för att sedan kraftigt vända uppåt under september med hela 5,6 procent. Årets uppgång i SIX RX summerar därmed till 12,5 procent. Hittills i år har Bures substansvärde per aktie stigit med 24,3 procent.

Flera av portföljbolagen har redovisat fina delårsrapporter. Mycronics rörelseresultat var i kvartalet något lägre än förra året men sett över nio månader är rörelseresultatet upp 87 procent. Lägg därtill en rekordstor orderingång inom bolagets båda affärsområden. Vitrolife uppnådde en milstolpe i bolagets historia då bolagets omsättning för första gången översteg 1 Mdkr, sett över rullande 12 månader. Mycket glädjande var att Mercuri efter flera år med negativ omsättningstillväxt nu har lyckats bryta den trenden. YTD har Mercuris omsättning stigit med ca 5 procent jämfört med föregående år.

Under kvartalet har det varit vaktombyte i två av våra portföljbolag. I juli tillträdde Mikael Norin som Vd för Cavotec och i september började Erik Norberg som Vd för Lauritz. Det är alltid med stor respekt man genomför ledarskapsbyten i organisationer med starka kulturer. Min förhoppning är att de nya ledarna kommer att tas emot väl i respektive organisation och att de framgångsrikt kan vidareutveckla verksamheterna och ta dem till nya nivåer. Jag vill avslutningsvis ta tillfället i akt att rikta ett stort tack till ledarna som lämnat.
 

Bure Equity AB (publ)
    

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20
 

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 november 2017 kl. 8:30.

Delårsrapport Januari – juni 2017

Delårsperiod januari-juni 2017

 • Substansvärdet var 104,09 kr per aktie jämfört med 101,74 kr vid föregående årsskifte vilket motsvarar en ökning med 2,3 procent.
 • Bures substansvärde var 7 217 Mkr jämfört med 7 054 Mkr vid årsskiftet.
 • Totalavkastningen för Bureaktien var -3,6 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 10,8 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 312 Mkr (364). Resultatet per aktie uppgick till 4,49 kr (5,25).

Andra kvartalet 2017

 • Substansvärdet per aktie var 104,09 kr jämfört med 101,81 kr vid kvartalets början vilket motsvarar en ökning med 2,2 procent.
 • Totalavkastningen för Bureaktien var 1,8 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 4,1 procent under kvartalet.
 • Bure förvärvade ytterligare 0,8 miljoner aktier i Cavotec för 23 Mkr och ökade ägarandelen till 20,1 procent.
 • Bure Growth förvärvade 22,5 procent av My Driving Academy Sweden AB för 9 Mkr.
 • Bure avyttrade 0,2 miljoner aktier i Vitrolife för 100 Mkr. Ingångsvärdet på aktierna var 7 Mkr och exitresultatet uppgick till 93 Mkr.
 • Bure Financial Services avyttrade samtliga aktier i Catella för 193 Mkr. Ingångsvärdet på aktierna var 55 Mkr och exitresultatet uppgick till 138 Mkr.
 • Bure Growth avyttrade samtliga aktier i Vigmed Holding för 8 Mkr. Ingångsvärdet på aktierna var 36 Mkr och exitresultatet uppgick till -28 Mkr.
 • Efter årsstämmans beslut utbetalades en ordinarie utdelning om 1,50 kr per aktie och en extra utdelning om 0,50 kr per aktie, totalt 139 Mkr.

Händelser efter periodens slut

 • Substansvärdet uppgick till 113,28 kr per aktie den 16 augusti 2017 vilket motsvarar en ökning med 11,3 procent sedan årsskiftet.

Aktiemarknaden har inlett året starkt och SIX Return Index är upp över 10 procent första halvåret. Aktiviteten har varit hög under det andra kvartalet och Bure har genomfört flera transaktioner. Den största transaktionen var avyttringen av samtliga aktier i Catella, ett finansiellt konglomerat noterat på Nasdaq MidCap. Investeringen i Catella blev framgångsrik och Bure gjorde 4x investeringen, motsvarande en årlig avkastning, IRR, på 52 procent. Med förvärv av ytterligare aktier i Bures portföljbolag Cavotec är ägarandelen nu drygt 20 procent. Cavotec som nyligen rekryterat en ny Vd har goda förutsättningar att ytterligare kapitalisera på sitt breda teknikkunnande och globala marknadsposition.

Under kvartalet genomfördes förändringar inom ramen för Bure Growth som investerar i utvecklingsbolag. I maj avyttrades hela innehavet i Vigmed, ett medicintekniskt bolag noterat på Nasdaq First North, till den österrikiska branschkollegan Greiner Bio-One, genom ett publikt bud. Avyttringen resulterade i en förlust på 28 Mkr. En mindre nyinvestering gjordes i trafikskolebolaget My Driving Academy.

Bures substansvärde per aktie ökade under kvartalet med 2,2 procent och uppgick till 104,1 kr den sista juni, vilket var i linje med börskursens utveckling under kvartalet. Kursuppgången i portföljbolaget Vitrolife med 23 procent gör att innehavet nu, för första gången, är Bures enskilt största.

Under andra kvartalet betalades årets utdelning till aktieägarna. Trots detta har Bures finansiella position stärkts, vilken är en konsekvens av de avyttringar som genomförts. Vid kvartalets utgång uppgår kassan, eller Treasury, till en knapp miljard kronor och motsvarar cirka 13 procent av Bures substansvärde.

Henrik Blomquist
Verkställande direktör

För information kontakta:
Henrik Blomquist, Vd 08 – 614 00 20
Max Jonson, CFO 08 – 614 00 20

Bure offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och /eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 augusti 2017, kl 08:30.

Delårsrapport januari – mars 2017

Delårsperiod januari – mars 2017

 • Substansvärdet var 101,81 kr per aktie vid kvartalets utgång jämfört med 101,74 kr vid föregående årsskifte vilket motsvarar en ökning med 0,1 procent.
 • Bures substansvärde var 7 059 Mkr jämfört med 7 054 Mkr vid årsskiftet.
 • Totalavkastningen för Bureaktien var -5,3 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 6,5 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 13 Mkr (-75). Resultatet per aktie uppgick till   0,19 kr (-1,09).
 • Bure Growth förvärvade 19,75 procent av säkerhetsföretaget Yubico AB.

Händelser efter periodens slut

 • Substansvärdet uppgick till 105,88 kr per aktie den 26 april 2017 vilket motsvarar en ökning med 4,1 procent sedan årsskiftet.

Vd-kommentar
Det är onekligen en intressant och dynamisk tid att vara investerare och ägare. Oväntade händelser fortsätter att påverka världens marknader på ett oväntat sätt. Ledande ekonomiska indikatorer har därtill under kvartalet drivit på förhoppningarna om högre global tillväxt. Detta resulterade bl.a. i att S&P 500 noterade nya all time-high och Stockholmsbörsen steg med drygt 6 procent. Bures substansvärde var dock oförändrat under kvartalet samtidigt som totalavkastningen uppgick till -5,3 procent.

Nya förutsättningar skapar nya möjligheter. I mars investerade vi via Bure Growth i säkerhetsföretaget Yubico. Entreprenörerna Stina och Jacob Ehrensvärd har byggt upp en imponerade marknadsposition på en global marknad där de idag bl.a. har nio av världens tio största internetbolag som kunder. Med ambitionsnivån att göra Internet säkert har Yubico utvecklat en enkel nyckellösning för inloggning vilket möjliggör säker access till filer, applikationer och mer sofistikerade online-tjänster. Befintliga lösningar, byggda på användarnamn och lösenord, är relativt lätta att bryta igenom. Detta hotar den personliga säkerheten och identiteten online och begränsar därmed användningsområdena. Att kunna säkerställa den personliga identiteten på Internet är en helt avgörande faktor för fortsatt innovation och utveckling.

Som alltid utgör själva genomförandet av en nyinvestering bara en bråkdel av jobbet. Det riktiga jobbet och uppgiften är att tillsammans med bolagens anställda, styrelse och ägarpartners lyckas nå de uppsatta målen. I Yubico tror vi det finns goda förutsättningar för detta och jag skulle vara väldigt stolt om Bure kan medverka till att Yubico på sikt når sin vision att skapa en världsstandard inom säker identifiering på Internet.

Henrik Blomquist
Verkställande direktör

För information kontakta
Henrik Blomquist, VD 08 – 614 00 20
Max Jonson, CFO 08 – 614 00 20

Bure offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2017, kl 08:30.

Bures årsredovisning 2016

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2017.

Bure publicerar idag årsredovisningen för 2016 på www.bure.se

Årsredovisningen kommer att distribueras under kommande vecka, till de personer som begärt detta via Bures prenumerationstjänst, www.bure.se, Investor Relations, Prenumerationstjänst.

    Bure Equity AB (publ)

      
För mer information kontakta:
Max Jonson, CFO

Tfn: 08-614 00 29