Bokslutskommuniké januari – december 2016

Totalavkastningen för Bureaktien var 54,7 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 9,6 procent

Delårsperiod januari – december 2016

 • Substansvärdet var 101,74 kr per aktie vid årets utgång jämfört med 87,40 kr vid föregående årsskifte vilket motsvarar en ökning med 16,4 procent.
 • Bures substansvärde var 7 054 Mkr (6 060) vid årets utgång.
 • Totalavkastningen för Bureaktien var 54,7 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 9,6 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 173 Mkr (2 940). Resultatet per aktie uppgick till 16,92 kr (41,98).

Fjärde kvartalet 2016

 • Substansvärdet per aktie var 101,74 kr jämfört med 116,54 kr vid kvartalets början vilket motsvarar en minskning med 12,7 procent.
 • Totalavkastningen för Bureaktien var 2,7 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 3,4 procent under kvartalet.

Händelser efter periodens slut

 • Substansvärdet uppgick till 106,77 kr per aktie den 23 februari 2017 vilket motsvarar en ökning med 4,9 procent sedan årsskiftet.
 • Bure kommer att erhålla en tilläggsköpeskilling på 24,0 Mkr från försäljningen av Carnegie Holding.
 • Styrelsen föreslår årsstämman en ordinarie utdelning om 1,50 kr per aktie (1,00) och en extra utdelning om 0,50 kr per aktie (1,00), totalt 137,8 Mkr.

Vd-kommentar
År 2016 var återigen ett framgångsrikt år för Bure. Efter en svag inledning på året kan Bure redovisa en ökning av substansvärdet med 1 mdkr, eller 16,4 procent. Utvecklingen av Bures aktiekurs var ännu bättre med en totalavkastning på +54,7 procent, motsvarande en ökning om 2,4 mdkr, inklusive aktieutdelning. Bures aktie handlades därmed till en premie mot substansvärdet på 2 procent vid årsskiftet jämfört med en rabatt om 20 procent vid årets inledning. Fallande substansrabatt är även något som flera av våra investmentsbolagskollegor erfarit under året.

Uppgången i både Mycronic och Vitrolife fortsatte under 2016 och stod för merparten av Bures substansvärdestillväxt. Vid årsskiftet uppgick andelen av dessa två innehav till c. 70 procent av Bures totala substansvärde. Detta är givetvis en stor andel, båda bolagen har dock framgångsrikt vidareutvecklat sin respektive affär genom spännande förvärv och produktutvecklingar. Att ha möjligheten att då kunna vara en långsiktig ägare är något jag tror utmärker Bure som investerare.

I juni investerade vi i ett nytt portföljbolag i samband med Lauritz.coms börsnotering på Nasdaq First North. Lauritz har en intressant historia där de utmanar en traditionell och konservativ auktionsbransch med digitala lösningar. Kursutvecklingen för bolaget har inledningsvis tyvärr varit mindre rolig, vilket bl.a. visar på de strukturella utmaningarna att ta ett onoterat entreprenörslett bolag till en noterad miljö.

Överlag anser jag att vi har sett stora förflyttningar i samtliga våra portföljbolag. Att förändra, förbättra och utveckla tar tid och kräver tålamod. Min övertygelse är att om vi som ägare kan visa respekt och förståelse för våra portföljbolags förutsättningar och utmaningar, kommer det att även i fortsättningen ge långsiktiga resultat. Givet den fantastiska utvecklingen vi har haft de senaste åren är det naturligt att vara lite ödmjuk inför 2017.


Henrik Blomquist
Verkställande direktör

För information kontakta
Henrik Blomquist, VD 08 – 614 00 20
Max Jonson, CFO 08 – 614 00 20

Bure offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2017, kl 08:30.

Delårsrapport januari – september 2016

Totalavkastningen var 44,6 procentenheter bättre än index under januari – september 2016.

Delårsperiod januari – september 2016

 • Substansvärdet var 116,54 kr per aktie jämfört med 87,40 kr vid årsskiftet vilket motsvarar en ökning med 33,3 procent.
 • Bures substansvärde var 8 080 Mkr jämfört med 6 060 Mkr vid årsskiftet.
 • Totalavkastningen för Bureaktien var 50,6 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 6,0 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 2 178 Mkr (1 053). Resultatet per aktie uppgick till 31,41 kr (14,99).

Tredje kvartalet 2016

 • Substansvärdet per aktie var 116,54 kr jämfört med 90,29 kr vid kvartalets början vilket motsvarar en ökning med 29,1 procent.
 • Totalavkastningen för Bureaktien var 40,9 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 10,1 procent under kvartalet.

Händelser efter periodens slut

 • Substansvärdet uppgick till 100,25 kr per aktie den 10 november 2016 vilket motsvarar en ökning med 14,7 procent sedan årsskiftet.

Vd-kommentar
Under det tredje kvartalet ökade Bures substansvärde per aktie med 29,1 procent, att jämföra med SIX Return som steg med 10,1 procent.

Trots relativt mediokra makroekonomiska förutsättningar har utvecklingen på kapitalmarknaden under året fortsatt att vara exceptionell. Vi har upplevt mängder av börsnoteringar med stigande värderingar, särskilt för små och medelstora bolag. Samtidigt är det svårt att hitta placeringsalternativ med låg risk som överhuvudtaget ger någon avkastning. Effekten har blivit en volymdriven marknad där den stora tillgången på riskvilligt kapital delvis satt normala värderingsprinciper ur spel.

Hur påverkar detta Bure investeringsmöjligheter? Bures investeringsfilosofi bygger i huvudsak på två grundstenar; rätt investeringssituation och långsiktighet. Rätt situation för Bure är en situation där vi tydligt kan identifiera Bures roll och betydelse för målbolagets framgång. Min bedömning är att i rådande marknad bör man visa stor försiktighet. Jakten på avkastning och bristen på placeringsalternativ skapar i grunden stora felprissättningar. Vi lägger därför mycket kraft på vår egen analys i investeringsprocessen för att säkerställa att vi hittar och väljer rätt situation för Bure.

Vid utgången av kvartalet uppgick Bures investeringsbara medel till c. 700 Mkr.

Efter periodens utgång har Bures två största portföljbolag Mycronic och Vitrolife, rapporterat sina tredje kvartal. Trots att bolagen fortsätter att utvecklas väl och presenterar fina resultat har båda bolagen tyvärr handlats ned av marknaden. Från toppen vid månadsskiftet september/oktober är Vitrolife ned 26 procent och Mycronic 13 procent.

Henrik Blomquist
Verkställande direktör

För information kontakta
Henrik Blomquist, VD 08 – 614 00 20
Max Jonson, CFO 08 – 614 00 20

Bure offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 november 2016, kl 08:30.

Delårsrapport januari – juni 2016

Totalavkastningen var 10,6 procentenheter bättre än index under första halvåret 2016.

Delårsperiod januari – juni 2016

 • Substansvärdet var 90,29 kr per aktie jämfört med 87,40 kr vid årsskiftet vilket motsvarar en ökning med 3,3 procent.
 • Bures substansvärde var 6 260 Mkr jämfört med 6 060 Mkr vid årsskiftet.
 • Totalavkastningen för Bureaktien var 6,9 procent jämfört med SIX Return Index som föll med 3,7 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 364 Mkr (1 572). Resultatet per aktie uppgick till 5,25 kr (22,21).

Andra kvartalet 2016

 • Substansvärdet per aktie var 90,29 kr jämfört med 86,24 kr vid kvartalets början vilket motsvarar en ökning med 4,7 procent.
 • Totalavkastningen för Bureaktien var 5,7 procent jämfört med SIX Return Index som föll med 0,3 procent under kvartalet.
 • Bure förvärvade i maj ytterligare 2,75 miljoner aktier i Cavotec för 55,1 Mkr och ökadeägarandelen till 16,6 procent från 13,1 procent.
 • Bure förvärvade i juni 4,6 miljoner aktier i Lauritz. com för 68,9 Mkr vilket motsvarar enägarandel om 11,3 procent.
 • Efter årsstämmans beslut utbetalades en ordinarie utdelning om 1,00 kr per aktie och enextra utdelning om 1,00 kr per aktie.

Händelser efter periodens slut

 • Substansvärdet uppgick till 104,32 kr per aktie den 17 augusti 2016 vilket motsvarar en ökning med 19,4 procent sedan årsskiftet.
 • Substansvärdets ökning sedan den 30 juni 2016 var 15,5 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 6,0 procent.

Vd-kommentar
Bures substansvärde per aktie steg med 4,7 procent under det andra kvartalet. Sedan årsskiftet har därmed substansvärdet per aktie justerat för utdelningen ökat med 5,6 procent att jämföras med SIX Return Index som fallit med 3,7 procent.

Under kvartalet ökade vi vårt innehav i Cavotec. Trots ett rätt motigt första halvår för Cavotec ser vi stor potential för bolagets system och teknologi till framförallt hamnar och flygplatser. Efter förvärvet uppgår Bures ägarandel till 16,6 procent, en ökning med 3,5 procentenheter.

I juni deltog Bure som s.k. ankarsinvesterare vid börsnoteringen av det danska nätauktionsbolaget Lauritz.com. Lauritz har sedan år 2000 drivits mycket framgångsrikt av entreprenören Bengt Sundström och idag har bolaget 27 filialer i fem länder. En starkare balansräkning och nya ägare skapar goda förutsättningar för fortsatt expansion. Investeringen i Lauritz är ett intressant komplement i Bures portfölj då den ökar exponeringen mot online och internet. Bure har investerat c. 70 Mkr och äger 11,3 procent av bolaget. Lauritz kommer att kommuniceras som ett nytt portföljbolag.

Efter periodens utgång presenterade Mycronic en mycket stark delårsrapport med 37 procent försäljningstillväxt, kraftigt ökat rörelseresultat och rekordstor orderstock vilket fick bolagets aktiekurs att stiga över 40 procent. Det är oerhört glädjande att se att bolagets strategi fortsätter att ge fina resultat. Denna uppgång har även påverkat Bures substansvärde positivt vilket uppgick till 104,32 kr per aktie vid rapportdatumet.

Vid utgången av kvartalet uppgick likvida medel och kortfristiga placeringar till c. 880 Mkr varav investe­ringsbara medel c. 700 Mkr.

Henrik Blomquist
Verkställande direktör

För information kontakta
Henrik Blomquist, VD 08 – 614 00 20
Max Jonson, CFO 08 – 614 00 20

Bure offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2016, kl 08:30.

Delårsrapport Januari – mars 2016

Första kvartalet 2016

 • Substansvärdet per aktie var 86,24 kr vid kvartalets utgång jämfört med 87,40 kr föregående årsskifte vilket motsvarar en minskning med 1,3 procent.
 • Bures substansvärde var 5 979 Mkr jämfört med 6 060 Mkr vid årsskiftet.
 • Totalavkastningen för Bureaktien var 1,1 procent jämfört med SIX Return Index som föll med 3,4 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -75 Mkr (1 142). Resultatet per aktie uppgick till -1,09 kr (16,11).

Händelser efter periodens slut

 •  Substansvärdet per aktie uppgick till 85,61 kr den 27 april 2016 vilket motsvarar en minskning med 2,0 procent sedan årsskiftet.

Efter en dramatisk inledning av året då Stockholmsbörsen föll nära 13 procent i januari, återhämtade sig börsen nästan helt i mars. Liknande utveckling såg vi även i Bures aktiekurs. Vid kvartalets utgång hade dock Bures aktiekurs stigit med 1,1 procent att jämföra med SIX Return Index som föll med 3,4 procent. Osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen globalt kvarstår. Det har därtill varit stora svängningar på valutamarknaderna, både euron och kronan har t.ex. stärkts mot den amerikanska dollarn.

Under kvartalet genomförde vi två mindre nyinvesteringar. I februari investerade vi, genom Bure Growth, 5 Mkr i diagnostikbolaget Life Genomics. Life Genomics är en relativt nystartad verksamhet som med hjälp av ny teknologi läser av DNA och därigenom ger möjlighet till helt nya applikationer och tester.

I februari kommunicerade vi även att Bure startar en ny hedgefond, Arcturus, tillsammans med förvaltaren Mikael Idevall. I ett osäkert marknadsklimat med exceptionellt ränteläge tror vi intresset kommer att öka för alternativa placeringar under aktiv förvaltning. Fonden förvaltas av Mikael Idevall som har en lång erfarenhet och framgångsrik historik som förvaltare av fonden Camelot. Utöver investeringen i fondbolaget, som ingår i Bure Financial Services, har Bure även långsiktigt placerat kapital i fonden.

Vid utgången av kvartalet uppgick Bures investeringsbara medel till c. 900 Mkr.

Henrik Blomquist
Verkställande direktör

För information kontakta
Henrik Blomquist, VD 08 – 614 00 20
Max Jonson, CFO 08 – 614 00 20

Bure offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och /eller svensk lag om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2016, kl 08:30.

Bures årsredovisning 2015

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2016.
    

Bure publicerar idag årsredovisningen för 2015 på www.bure.se

Årsredovisningen kommer att distribueras under kommande vecka, till de personer som begärt detta via Bures prenumerationstjänst, www.bure.se, Investor Relations, Prenumerationstjänst.
    

Bure Equity AB (publ)
    

För mer information kontakta:
Max Jonson, CFO
Tfn: 08-614 00 29

Bokslutskommuniké 2015

Helåret januari – december 2015

 • Substansvärdet per aktie var 87,40 kr vid årets utgång jämfört med 46,09 kr föregående årsskifte vilket motsvarar en ökning med 89,6 procent.
 • Bures substansvärde var 6 060 Mkr (3 291) vid årets utgång.
 • Totalavkastningen för Bureaktien var 95,4 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 10,4 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 2 940 Mkr (961). Resultatet per aktie uppgick till 41,98 kr (12,83). 
   

Fjärde kvartalet 2015

 • Substansvärdet per aktie var 87,40 kr jämfört med 60,21 kr vid kvartalets början vilket motsvarar en ökning med 45,2 procent.
 • Totalavkastningen för Bureaktien var 57,3 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 6,3 procent under kvartalet.
 • Bure avyttrade 7 800 000 aktier i Mycronic för 499 Mkr vilket resulterade i ett exitresultat om 394 Mkr.

Händelser efter periodens slut

 • Substansvärdet per aktie uppgick till 83,18 kr den 22 februari 2016 vilket motsvarar en minskning med 4,8 procent sedan årsskiftet.
 • Styrelsen föreslår årsstämman en ordinarie utdelning om 1,00 kr per aktie (1,00) och en extra utdelning om 1,00 kr per aktie.

Med 95 procent i totalavkastning under 2015 noterar Bure sitt bästa år i bolagets historia! Värdet på våra två största innehav, Mycronic och Vitrolife, har sammantaget ökat med över 2,5 mdkr under 2015. Jag ser värdeuppgången som resultatet av ett  fantastiskt arbete som lyft bolagen till en ny och högre nivå. Med en omsättningstillväxt på 23 resp. 41 procent och en ännu högre vinsttillväxt, 95 resp. 67 procent, förtjänar båda bolagen denna värdeuppgång.

Ytterligare ett glädjeämne under 2015 var utvecklingen i vårt dotterbolag Mercuri International. Efter några turbulenta år med ledningsbyten och omstruktureringar har resultatet nu vänt till 28 Mkr i vinst under 2015. Mercuris nya Vd sedan 18 månader har på ett mycket imponerande sätt skapat lönsamhet och nu  fortsätter arbetet att förbättra bolagets processer och därigenom skapa tillväxt.

Som ett steg i en generell marknadskonsolidering förvärvade, den finska branschkollegan, Scanfil i somras PartnerTech varvid Bure erhöll 289 Mkr. Under hösten minskades innehavet i Mycronic med ca 500 Mkr, köpare var i huvudsak två svenska institutioner. Det innebär att under året har avyttringar genomförts för totalt 800 Mkr.

Småbolagsrallyt, vilket jag skrev om i Q3-rapporten, tilltog under sista kvartalet 2015. En viss justering har skett inledningsvis 2016 men jag tycker det är svårt att motivera denna skillnad i värdering mellan små och stora bolag. Att den marknadsoro vi nu upplevt under starten av 2016 slår mot flera av våra noterade  bolag är oundvikligt. Sen årets början har Bures substansvärde per aktie minskat med 4,8 procent. Paradoxalt nog ser jag denna marknadsoro med viss tillförsikt. Med grunden i Bures situationsbaserade investeringsstrategi tror jag vi kommer se fler intressanta investeringsmöjligheter i ett mer volatilt  marknadsklimat. Genom fjolårets avyttringar av PartnerTech och i Mycronic har vi därför byggt en stark finansiell position. Vi har idag en knapp miljard kronor tillgängliga för nya investeringar.

Henrik Blomquist
Verkställande direktör

För information kontakta
Henrik Blomquist, VD 08 – 614 00 20
Max Jonson, CFO 08 – 614 00 20

Bure offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och /eller svensk lag om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 23 februari 2016, kl 08:30.

Delårsrapport Januari – september 2015

Delårsperioden januari – september 2015

 • Substansvärdet per aktie var 60,21 kr jämfört med 46,09 kr vid årsskiftet vilket motsvarar en ökning med 30,6 procent.
 • Bures substansvärde var 4 175 Mkr (3 075).
 • Totalavkastningen för Bureaktien var 24,2 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 3,8 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 053 Mkr (627). Resultatet per aktie uppgick till 14,99 kr (8,28).

Tredje kvartalet 2015

 • Substansvärdet per aktie var 60,21 kr jämfört med 67,60 kr vid kvartalets början vilket motsvarar en minskning med 10,9 procent.
 • Totalavkastningen för Bureaktien var -13,9 procent jämfört med SIX Return Index som föll med 5,6 procent under kvartalet.
 • Bure återköpte 427 000 aktier under kvartalet. Bure innehar härefter totalt 1 501 000 egna aktier vilket motsvarar 2,1 procent av totalt antal aktier.

Händelser efter periodens slut

 • Substansvärdet per aktie uppgick till 75,64 kr den 10 november 2015 vilket motsvarar en ökning med 64,1 procent sedan årsskiftet.

  
Tredje kvartalet var onekligen ett spännande kvartal ur ett aktiemarknadsperspektiv. Ett kvartal som dock många investerare helst vill glömma. Index inledde starkt i juli för att i augusti och september tappa drygt 12 procent. Osäkerhet kring återhämtningen i USA, tillväxten i Kina och utvecklingen i Euroområdet bidrog till lägre förväntningar på bolagens vinstutveckling.

Intressant är att de mindre bolagen har utvecklats väsentligt bättre på börsen än de större bolagen. Vid utgången av tredje kvartalet har index för OMX Sthlm Smallcap Index stigit över 40 procent att jämföra med OMX30, dvs de 30 största bolagen, som enbart har stigit med 5 procent. Ett av skälen till denna utveckling är att premien på tillväxt har stigit kraftigt. Börsens större bolag har bevisligen svårt att hitta tillväxt samtidigt som tillväxtförväntningarna fortsätter att vara höga för de mindre bolagen. Skall vi tro på historien kommer skillnaden mellan indexen att minska framöver.

Våra portföljbolag har under kvartalet fortsatt att redovisa fina resultatförbättringar, framförallt Mycronic och Vitrolife. Mycronics leverans av en PG-maskin bidrog till en  ordentlig marginalförbättring samtidigt som bolaget har en stark orderbok. Vitrolife uppvisade en organisk tillväxt om 11 procent i tredje kvartalet vilket är väsentligt högre jämfört med första halvåret. Undantaget bland portföljbolagen är Cavotec som tyvärr redovisade en förlust för kvartalet. Efter periodens utgång guidade bolaget även ned prognosen för helåret.

Volatiliteten på aktiemarknaden har fortsatt under oktober. Delar av fallet under sensommaren är nu återhämtat. Detta har vi även sett i Bure. Substansvärdet per aktie är idag högre än det var innan sommaren och uppgår per den 10 november till 75,64 kr.

Henrik Blomquist
Verkställande direktör

  
För information kontakta

Henrik Blomquist, VD 08 – 614 00 20
Max Jonson, CFO 08 – 614 00 20

Bure offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och /eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 november 2015, kl 08.30.

Delårsrapport januari – juni 2015

Delårsperioden januari – juni 2015

 • Substansvärdet per aktie var 67,60 kr jämfört med 46,09 kr vid årsskiftet vilket motsvarar en ökning med 46,7 procent.
 • Bures substansvärde var 4 716 Mkr (2 874).
 • Totalavkastningen för Bureaktien var 44,2 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 10,0 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 572 Mkr (426). Resultatet per aktie uppgick till 22,21 kr (5,62).

Andra kvartalet 2015

 • Bure avyttrade innehavet i PartnerTech till Scanfil Oyj som lämnat ett offentligt  uppköpserbjudande på bolaget. Försäljningslikviden var 189,1 Mkr och resultatet var 52,4 Mkr.
 • Substansvärdet per aktie var 67,60 kr jämfört med 62,35 kr vid kvartalets början vilket motsvarar en ökning med 8,4 procent.
 • Totalavkastningen för Bureaktien var 4,4 procent jämfört med SIX Return Index som föll med 5,0 procent under kvartalet.
 • Efter årsstämmans beslut utbetalades en ordinarie utdelning om 1,00 kr per aktie.
 • Bure makulerade 5 247 800 återköpta aktier i enlighet med beslut från årsstämman 2015.
 • Bure återköpte 1 074 000 aktier under kvartalet. Bure innehar härefter totalt 1 074 000 egna aktier vilket motsvarar 1,5 procent av totalt antal aktier.

Händelser efter periodens slut

 • Substansvärdet per aktie uppgick till 63,83 kr den 17 augusti 2015 vilket motsvarar en ökning med 44,2 procent sedan årsskiftet.
 • Bure återköpte 427 000 aktier efter utgången av det andra kvartalet och innehar härefter totalt 1 501 000 egna aktier vilket motsvarar 2,1 procent av totalt antal aktier.

 
Årets starka inledning fortsatte under det andra kvartalet. Bures substansvärde per aktie ökade med 8,4 procent trots en vikande aktiemarknad, SIX Return Index föll med 5,0 procent. Sedan årsskiftet har substansvärdet per aktie stigit med hela 46,7 procent.

I slutet av juni slutfördes försäljningen av innehavet i PartnerTech till Scanfil. Scanfil är ett finskt börsnoterat bolag verksamt i samma bransch. Konsolideringen inom kontraktstillverkningsbranschen har pågått under en längre tid och jag tror detta är en industriellt riktig affär för PartnerTech. Den nya Scanfilkoncernen blir den klart ledande nordiska aktören med global konkurrenskraft. Värdet på Bures andel vid försäljningen uppgick till 189 Mkr.

Under kvartalet har vi etablerat en ny enhet inom Bure som vi döpt till Bure Growth. Avsikten är att skapa en hemvist för våra investeringar i mindre utvecklingsbolag. Bure Growth kommer att presenteras som ett självständigt portföljbolag inom Bure vilket kommer att öka fokus och förtydliga kommunikationen kring dessa bolag. Initialt kommer innehaven i Vigmed och BioLamina att ingå i Bure Growth vilka sammantaget idag har ett värde om 50 Mkr.

Resultatet för första halvåret är ett av Bures bästa någonsin med en värdeuppgång i ortföljen om drygt 1 400 Mkr. Försäljningen av PartnerTech samt erhållna utdelningar, med reduktion för återköp av egna aktier och utbetald utdelning, har ökat Bures investeringsbara medel. Arbetet med nya investeringar är prioriterat, nuvarande marknadsprissättning är dock relativt hög så viss försiktighet råder alltjämt. Vid periodens utgång har Bure ca 600 Mkr i investeringsbara medel.

Henrik Blomquist
Verkställande direktör
  

För information kontakta
Henrik Blomquist, VD 08 – 614 00 20
Max Jonson, CFO 08 – 614 00 20

Bure offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och /eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 augusti 2015, kl 08.30.

Delårsrapport Januari – mars 2015

Delårsperioden januari – mars 2015

 • Substansvärdet per aktie uppgick till 62,35 kr jämfört med 46,09 kr vid årsskiftet.
 • Ökningen av substansvärdet per aktie uppgick till 35,3 procent sedan årsskiftet.
 • Bures substansvärde var 4 417 Mkr (2 801).
 • SIX Return Index ökade med 15,8 procent (5,0).
 • Totalavkastningen för Bureaktien var 38,2 procent (5,8).
 • Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till 1 083,3 Mkr (251,8). Resultatet per aktie uppgick till 15,28 kr (3,31).
 • Bure förvärvade i mars 1,0 miljon aktier i Cavotec till ett värde om 31,3 Mkr. Bures totala innehav i Cavotec uppgår till 9,2 miljoner aktier vilket motsvarar 11,8 procent av totalt antal aktier i bolaget.
 • Bure återköpte 563 732 aktier under kvartalet. Bure innehar härefter totalt 5 247 800 egna aktier vilket motsvarar 6,9 procent av totalt antal aktier.

Händelser efter periodens slut

 • Substansvärdet per aktie uppgick till 66,49 kr den 27 april 2015 vilket motsvarar en ökning om 44,2 procent sedan årsskiftet.

  
Året har inletts smått fantastiskt. Bures substansvärde per aktie har stigit med 35,3 procent för att vid utgången av första kvartalet uppgå till 62,35 kr. Bures aktiekurs har stigit än mer, 38,2 procent. Även aktiemarknaden i stort har stigit kraftigt under kvartalet, ivrigt påeldad av fortsatta räntesänkningar samt nya och större penningpolitiska stödprogram. SIX Return Index gick upp 15,8 procent under kvartalet.

Det bolag som utvecklades absolut bäst under första kvartalet på hela Nasdaq OMX Stockholm (large/midcap) var vårt portföljbolag Mycronic. Bolagets starka avslutning på 2014 har under årets första kvartal fortsatt eller rättare sagt accelererat. Totalt steg Mycronics aktiekurs med 115,7 procent. Bakgrunden är att bolaget fortsatt redovisa betydande resultatförbättringar, föreslagit en extra utdelning överstigande 300 Mkr samt tagit nya order inom affärsområdet Mönsterritare. Uppgången i Mycronic har medfört att Bures innehav i bolaget har stigit med över 1 miljard kronor vilket motsvarar cirka 14 kr på Bures substansvärde per aktie.

Utvecklingen i vår nybildade struktur, Bure Financial Services, har varit positiv under det första kvartalet. Kapitalförvaltningsverksamheter gynnas självklart av en stark aktiemarknad men vi såg även resultat av stora verksamhetsförbättringar i framförallt Catella, vars aktiekurs också steg med 58 procent under kvartalet.

Bure har vid utgången av kvartalet ca 450 Mkr i investeringsbara medel. Arbetet med att hitta nya spännande investeringar är fortsatt prioriterat även om det rådande exceptionella ekonomiska läget manar till viss försiktighet.

Henrik Blomquist
Verkställande direktör

  
För information kontakta

Henrik Blomquist, VD, 08 – 614 00 20
Max Jonson, CFO, 08 – 614 00 20

Bure offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och /eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2015, kl 08.30.

Bures årsredovisning 2014

Bure publicerar idag årsredovisningen för 2014 på www.bure.se.

Årsredovisningen kommer att distribueras i början av april till de personer som begärt detta via Bures prenumerationstjänst, www.bure.se, Investor Relations, Prenumerations­tjänst.

Bure Equity AB (publ)

Kontaktperson på Bure:
Max Jonson, ekonomichef

Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2015 kl. 19:15.