BURE FÖRVÄRVAR AKTIER I YUBICO AB

Yubico har genomfört en riktad nyemission till Meritech Capital Partners, en venture capital fond baserad i Palo Alto, Kalifornien. I anslutning till den riktade emissionen kommer Bure att förvärva 140 000 aktier i bolaget från befintliga ägare för totalt 50 mkr. Bures ägande kommer efter genomförd transaktion uppgå till 18,8% av bolaget före utspädning.

Till följd av transaktionen och i enlighet med IFRS 9 har Bure skrivit upp värdet på aktierna i Yubico med 507 mkr jämfört med bokfört värde vid utgången av andra kvartalet 2019. Efter transaktionen uppgår det bokförda värdet på Bures totala aktieinnehav i Yubico till 989 mkr.

Bure Equity AB (publ)

Henrik Blomquist, Vd på Bure Equity, kommenterar delårsrapporten januari-juni 2019

Klicka här för att komma till filmen » (https://vimeo.com/354028442)

Filmen finns också på Bures hemsida: www.bure.se

Bure Equity AB (publ)

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20
Denna information är sådan information som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2019 kl. 8:31 CET.

Bure Equity: Delårsrapport januari-Juni 2019

Totalavkastningen för Bure-aktien var 47,9 procent

Delårsperiod januari – juni 2019

 • Substansvärdet var 153,5 kr per aktie jämfört med 137,1 kr vid årsskiftet vilket motsvarar en ökning med 12,0 procent.
 • Bures substansvärde var 10 591 Mkr jämfört med 9 454 Mkr vid årets inledning.
 • Totalavkastningen för Bure-aktien var 47,9 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 20,7 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 273 Mkr (1 132). Resultatet per aktie uppgick till 18,46 kr (16,33).

Andra kvartalet 2019

 • Substansvärdet per aktie var 153,5 kr jämfört med 165,0 kr vid kvartalets början vilket motsvarar en minskning med 6,9 procent.
 • Bure förvärvade 2,45 miljoner aktier i Mentice för 120 Mkr i samband med bolagets börsintroduktion, vilket motsvarar en ägarandel på 10,1 procent.
 • Bure Growth ingick avtal om förvärv av 24,4 procent av aktierna i ScandiNova Systems.
 • I enlighet med årsstämmans beslut utbetalades en ordinarie utdelning om 2,00 kr per aktie, totalt 138 Mkr.

Händelser efter periodens slut

 • Substansvärdet uppgick till 156,2 kr per aktie den 15 augusti 2019 vilket motsvarar en ökning med 14,0 procent sedan årsskiftet.
 • Bure Growth genomförde förvärvet av aktier i ScandiNova Systems.

Vd-ord

Aktiviteten på Bure var fortsatt hög under det andra kvartalet. I juni kommunicerades nya investeringar, i två tillväxtbolag inom tech-sektorn. Mentice, vilket utvecklar simuleringsprogram inom endovasculär kirurgi, börsnoterades i juni och Bure var en av ankarinvesterarna. Scandinova är ett onoterat bolag med ursprung i Uppsala. Bolaget utvecklar s.k. pulsgeneratorer vilket bl.a. är en viktig komponent i strålningsmaskiner för cancerbehandling. Teknikdrivna bolag med ett internationellt fokus är något som tilltalar oss och som vi har erfarenhet ifrån. Utvecklingsmöjligheterna i bolag som bevisat sin affärsmodell och med en etablerad marknadsposition är oerhört spännande. Vår förhoppning är att vi långsiktigt kan bidra till bolagens fortsatta utveckling.

Omvärldssignalerna fortsatte att vara försiktigt negativa – flertalet indikatorer visar nu på en lägre ekonomisk aktivitet både globalt och i Europa. Trots detta var aktiemarknaden uppåt under sommarens inledande månader. För årets första sex månader uppgick Bures totalavkastning till +47,9 procent att jämföra med SIX RX som steg 20,7 procent.

Efter en stark inledning i första kvartalet föll Bures substansvärde per aktie tillbaka något under det andra kvartalet, -6,9 procent. Orsaken var framförallt nedgångarna i de två största portföljbolagen, Vitrolife och Mycronic, som båda föll med ca 14 procent under kvartalet. Sedan årsskiftet har dock substansvärdet ökat med 12 procent.

Flera av portföljbolagen presenterade imponerande kvartalsrapporter. Mycronic redovisade sitt starkaste kvartal någonsin omsättningsmässigt, vilket var en härlig start för den nytillträdde vdn Anders Lindqvist. Mycronics aktie steg med över 20 procent efter rapporten. Avslutningsvis vill jag passa på att rikta ett stort tack till Lena Olving. Hennes insatser som vd under sex år har varit starkt bidragande till Mycronics framgångsrika utveckling.

Bure Equity AB (publ)

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

Denna information är sådan information som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2019 kl. 8:30 CET.

Bure har förvärvat aktier i Mentice AB

 1. Bure Equity AB (publ) (”Bure”) har i samband med börsnoteringen av Mentice AB (”Mentice”), förvärvat 2 448 000 aktier motsvarande 10,1 procent av totala antalet aktier och röster i bolaget för 120 Mkr. Mentice noterades idag den 18 juni 2019 på Nasdaq First North Premier Stockholm. 

Bure Equity AB (publ)

  
Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juni 2019 kl. 13:00 CET.

Bure förvärvar 24,4% i ScandiNova Systems AB

Bure har ingått avtal med avsikt att förvärva 24,4% av aktierna i ScandiNova Systems AB (”ScandiNova”) via nyemission samt förvärv av befintliga aktier från Industrifonden och SEB Venture Capital. Ett erbjudande att förvärva ytterligare aktier från övriga befintliga ägare kommer även gå ut vilket kan komma att öka Bures ägarandel. Transaktionen förutsätter godkännande av nyemission på extrastämma i ScandiNova.

ScandiNova är världsledande inom utveckling och produktion av pulsade högspänningsaggregat, så kallade modulatorer, för generering av högeffekts RF pulser. Bolagets produkter används bland annat för linjäracceleratorer inom radioterapi (cancerbehandling), inom forskningsapplikationer samt vid industriella tillämpningar såsom röntgen av lastbilar. ScandiNovas huvudkontor och produktion är i Uppsala och bolaget har ca 70 anställda. Bolaget exporterar till över 40 länder främst i Europa, Nordamerika och Asien.

”Vi har följt ScandiNova under en längre tid och ser möjlighet att vara en del av att ta bolaget till nästa steg. ScandiNova har utvecklat en världsledande teknologi för pulsade modulatorer som de framgångsrikt kommersialiserat för medicinteknisk och industriell tillämpning. ScandiNova har idag en unik positionering mot kunder inom radioterapi för cancerbehandling som är en väldigt spännande marknad”, säger Henrik Blomquist, Vd för Bure.

”Vi välkomnar Bure som ägare i ScandiNova och ser fram emot ett långsiktigt samarbete i vår fortsatta tillväxtresa. Bure har visat att de är en bra ägare av teknikintensiva bolag och deras erfarenhet kommer att bidra till en fortsatt god utveckling av bolaget” säger Fredrik Mella, Vd för ScandiNova.

Innehavet i ScandiNova kommer redovisas i Bure Growth, vilket är ett helägt dotterbolag till Bure för investeringar i utvecklingsbolag.

I samband med investeringen blir Bure representerade i styrelsen i ScandiNova.

Bure Equity AB (publ)

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

Denna information är sådan information som Bure Equity AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juni 2019 kl. 14.30 CET.

Bures aktiekapital och antal aktier per 31 maj 2019

Det totala antalet utestående aktier i Bure Equity AB (publ) ("Bure") uppgår per den 31 maj 2019 till 68 971 921 aktier. Aktiekapitalet uppgår till 535 518 034,36 kronor.

Vid månadens ingång uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 69 332 710 aktier, varav 360 789 aktier innehades i egen räkning. Aktiekapitalet uppgick då till 535 518 034,36 kronor.

Bure har efter beslut av årsstämman den 7 maj 2019 makulerat 360 789 återköpta aktier varigenom minskning av aktiekapitalet har skett med 2 786 693,55 kronor genom indragning av 360 789 aktier. En fondemission om 2 786 693,55 kronor genomfördes även i syfte att återställa aktiekapitalet. Minskningen av aktiekapitalet och fondemissionen registrerades av Bolagsverket den 24 maj 2019.

  
Bure Equity AB (publ)

  
Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

  
Denna information är sådan information som Bure Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2019 kl. 9:00 CET.

ÅRSSTÄMMA I BURE EQUITY AB (PUBL) 2019

Vid årsstämma i Bure Equity AB (publ) den 7 maj 2019 behandlades bland annat följande ärenden:

Val av styrelse
Stämman beslutade att antalet ledamöter i styrelsen ska vara 6 (6). Till Bures styrelse omvaldes ledamöterna Carl Björkman, Bengt Engström, Charlotta Falvin, Sarah McPhee och Patrik Tigerschiöld. Nyval av Carsten Browall. Mathias Uhlén hade avböjt omval. Till styrelsens ordförande omvaldes Patrik Tigerschiöld.

Val av revisor 
Till revisor valdes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill årsstämman 2020. Till huvudansvarig revisor valdes Magnus Svensson Henryson.

Beslut om utdelning 
Årsstämman beslutade om en kontantutdelning på 2,00 SEK per aktie i ordinarie utdelning. Avstämningsdag fastställdes till den 9 maj 2019, vilket innebär att utbetalning av utdelningen beräknas ske den 14 maj 2019.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare 
Årsstämman antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Beslut om minskning av aktiekapital samt fondemission 
Årsstämman beslutade att makulera de aktier som återköpts under året. Detta innebär en minskning av bolagets aktiekapital med 2 786 693,55 SEK, genom indragning av 360 789 aktier utan återbetalning för avsättning till fri fond.

Som en konsekvens av makuleringen beslöt årsstämman att genom fondemission öka bolagets aktiekapital med belopp motsvarande minskningsbeloppet, 2 786 693,55 SEK genom överföring från fritt eget kapital. Fondemissionen skall ske utan utgivande av nya aktier.

Återköp av egna aktier 
Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma besluta om förvärv av egna aktier i syfte att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Efter genomförda förvärv får bolaget maximalt inneha 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Förvärv får ske genom handel på Nasdaq Stockholm (”börsen”), eller i enlighet med ett förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare. Förvärv skall kunna ske från och med den 7 maj 2019 till och med nästa årsstämma. Inga förvärv kommer dock att göras under 30 dagar innan offentliggörande av kvartalsrapport, dagen för offentliggörandet inkluderad. Förvärv på börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Betalning för aktierna skall erläggas kontant. Förvärv av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.

Bure Equity AB äger för närvarande inga egna aktier. Totala antalet aktier utgivna av Bure Equity AB är för närvarande 68 971 921 stycken. Högsta antalet aktier som kan återköpas är därför 6 897 192 stycken.

Utnyttjande av återköpsbemyndigande
Vid efterföljande konstituerande sammanträde beslutade styrelsen att utnyttja bemyndigandet om återköp av egna aktier enligt ovan.

Beslut om godkännande avyttring av aktier i dotterbolaget Mercuri International Group AB till personer i den s.k. LEO-kretsen
Årsstämman beslutade om att godkänna överlåtelse av upp till 9 procent av aktierna i Mercuri International Group AB till ledande befattningshavare i Mercuri. Köpeskillingen för aktierna skall minst uppgå till bokfört värde på aktierna i moderbolaget.

Stockholm den 7 maj 2019

Bure Equity AB (publ)

För mer information kontakta:
Henrik Blomquist, Vd Tel. 08 – 614 00 20

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2019 kl 19:30.

Henrik Blomquist, Vd på Bure Equity, kommenterar delårsrapporten januari–mars 2019

Klicka här för att komma till filmen »

Filmen finns också på Bures hemsida: www.bure.se

Bure Equity AB (publ)

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

Denna information är sådan information som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 8:31 CET.

Delårsrapport januari-mars 2019

Delårsperiod januari – mars 2019

 • Substansvärdet var 165,0 kr per aktie jämfört med 137,1 kr vid årsskiftet vilket motsvarar en ökning med 20,4 procent.
 • Bures substansvärde var 11 379 Mkr jämfört med 9 454 Mkr vid årets inledning.
 • Totalavkastningen för Bure-aktien var 43,5 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 13,2 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 919 Mkr (495). Resultatet per aktie uppgick till 27,83 kr (7,13).
 • Cavotec genomförde en företrädesemission på 204 Mkr i januari 2019. Bures nettoförvärv av aktier var 74 Mkr. Bures ägarandel uppgår till 27,1 procent efter emissionen.
 • Ovzon genomförde en företrädesemission på 748 Mkr i januari 2019. Bure tecknade aktier för 113 Mkr. Bures ägarandel uppgår till 14,3 procent efter emissionen.
 • Bure avyttrade 2 miljoner aktier i Mycronic för 262 Mkr vilket gav ett exitresultat på 237 Mkr i februari 2019. Bures ägarandel uppgår till 27,9 procent efter transaktionen.
 • Bure avyttrade 2 miljoner aktier i Vitrolife för 384 Mkr vilket gav ett exitresultat på 370 Mkr i mars 2019. Bures ägarandel uppgår till 19,0 procent efter transaktionen.

Händelser efter periodens slut

 • Substansvärdet uppgick till 160,2 kr per aktie den 24 april 2019 vilket motsvarar en ökning med 16,8 procent sedan årsskiftet.

Vd-ord

Årets första kvartal var ovanligt händelserikt. I inledningen av kvartalet genomförde två portföljbolag, Ovzon respektive Cavotec, kapitalanskaffningar. Nyemissionen i Ovzon utgjorde en del av finansieringen för att kunna skjuta upp bolagets första egna satellit. I Cavotec behövdes ytterligare kapital för att framförallt stödja pågående omstrukturerings-program. Bure deltog i båda dessa emissioner med 113 Mkr respektive 76 Mkr.

Under februari namnändrade vi Bure Financial Services till Atle. Detta var väldigt roligt eftersom Atle är ett namn som är nära förknippat med Bure som dess systerbolag. Atle Investment Management utgör nu stommen i Bures satsning inom aktiv kapitalförvaltning. Med Atle vill vi samla ledande aktiva förvaltare under ett tak och ge dem rätt förut-sättningar för att utveckla sina investeringsstrategier. Atle är idag stolt partner med Alcur Fonder, finska Fondita, Meetoo Kapitalförvaltning samt nyetablerade TIN Fonder. I februari lanserade TIN Fonder teknologifonden Core Ny Teknik som efter två månader hade över 30 000 kunder. Se mer på www.atle.se.

I månadsskiftet februari/mars avyttrade Bure aktier i Mycronic och Vitrolife. De är Bures två enskilt största innehav vilka har utvecklats fantastiskt och utgör 70 procent av Bures totala substans efter avyttringarna. Försäljningarna som inbringade cirka 650 Mkr gjordes i syfte att skapa finansiellt utrymme för nya investeringar. Givet dessa avyttringar uppgår Bures investeringsbara medel till drygt 1 mdkr, vilket i dagsläget motsvarar knappt nio procent av substansen.

Sammanfattningsvis ökade Bures substansvärde per aktie med 20 procent och uppgick vid kvartalets utgång till 165 kr per aktie, vilket är en ny toppnotering. Även totalavkastningen var positiv, under kvartalet steg aktiekursen med 44 procent att jämföra med SIX Return Index som steg med 13 procent.

Bure Equity AB (publ)

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

Denna information är sådan information som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 8:30 CET.

Bures årsredovisning 2018

Bure publicerar idag årsredovisningen för 2018 på www.bure.se

Årsredovisningen kommer att distribueras i mitten av april, till de personer som begärt detta via Bures prenumerationstjänst, www.bure.se, Investor Relations, Prenumerationstjänst.

 
Bure Equity AB (publ)

 
Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2019 kl. 18:00.