Bures aktiekapital och antal aktier per 31 maj 2019

Det totala antalet utestående aktier i Bure Equity AB (publ) ("Bure") uppgår per den 31 maj 2019 till 68 971 921 aktier. Aktiekapitalet uppgår till 535 518 034,36 kronor.

Vid månadens ingång uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 69 332 710 aktier, varav 360 789 aktier innehades i egen räkning. Aktiekapitalet uppgick då till 535 518 034,36 kronor.

Bure har efter beslut av årsstämman den 7 maj 2019 makulerat 360 789 återköpta aktier varigenom minskning av aktiekapitalet har skett med 2 786 693,55 kronor genom indragning av 360 789 aktier. En fondemission om 2 786 693,55 kronor genomfördes även i syfte att återställa aktiekapitalet. Minskningen av aktiekapitalet och fondemissionen registrerades av Bolagsverket den 24 maj 2019.

  
Bure Equity AB (publ)

  
Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

  
Denna information är sådan information som Bure Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2019 kl. 9:00 CET.

ÅRSSTÄMMA I BURE EQUITY AB (PUBL) 2019

Vid årsstämma i Bure Equity AB (publ) den 7 maj 2019 behandlades bland annat följande ärenden:

Val av styrelse
Stämman beslutade att antalet ledamöter i styrelsen ska vara 6 (6). Till Bures styrelse omvaldes ledamöterna Carl Björkman, Bengt Engström, Charlotta Falvin, Sarah McPhee och Patrik Tigerschiöld. Nyval av Carsten Browall. Mathias Uhlén hade avböjt omval. Till styrelsens ordförande omvaldes Patrik Tigerschiöld.

Val av revisor 
Till revisor valdes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill årsstämman 2020. Till huvudansvarig revisor valdes Magnus Svensson Henryson.

Beslut om utdelning 
Årsstämman beslutade om en kontantutdelning på 2,00 SEK per aktie i ordinarie utdelning. Avstämningsdag fastställdes till den 9 maj 2019, vilket innebär att utbetalning av utdelningen beräknas ske den 14 maj 2019.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare 
Årsstämman antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Beslut om minskning av aktiekapital samt fondemission 
Årsstämman beslutade att makulera de aktier som återköpts under året. Detta innebär en minskning av bolagets aktiekapital med 2 786 693,55 SEK, genom indragning av 360 789 aktier utan återbetalning för avsättning till fri fond.

Som en konsekvens av makuleringen beslöt årsstämman att genom fondemission öka bolagets aktiekapital med belopp motsvarande minskningsbeloppet, 2 786 693,55 SEK genom överföring från fritt eget kapital. Fondemissionen skall ske utan utgivande av nya aktier.

Återköp av egna aktier 
Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma besluta om förvärv av egna aktier i syfte att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Efter genomförda förvärv får bolaget maximalt inneha 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Förvärv får ske genom handel på Nasdaq Stockholm (”börsen”), eller i enlighet med ett förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare. Förvärv skall kunna ske från och med den 7 maj 2019 till och med nästa årsstämma. Inga förvärv kommer dock att göras under 30 dagar innan offentliggörande av kvartalsrapport, dagen för offentliggörandet inkluderad. Förvärv på börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Betalning för aktierna skall erläggas kontant. Förvärv av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.

Bure Equity AB äger för närvarande inga egna aktier. Totala antalet aktier utgivna av Bure Equity AB är för närvarande 68 971 921 stycken. Högsta antalet aktier som kan återköpas är därför 6 897 192 stycken.

Utnyttjande av återköpsbemyndigande
Vid efterföljande konstituerande sammanträde beslutade styrelsen att utnyttja bemyndigandet om återköp av egna aktier enligt ovan.

Beslut om godkännande avyttring av aktier i dotterbolaget Mercuri International Group AB till personer i den s.k. LEO-kretsen
Årsstämman beslutade om att godkänna överlåtelse av upp till 9 procent av aktierna i Mercuri International Group AB till ledande befattningshavare i Mercuri. Köpeskillingen för aktierna skall minst uppgå till bokfört värde på aktierna i moderbolaget.

Stockholm den 7 maj 2019

Bure Equity AB (publ)

För mer information kontakta:
Henrik Blomquist, Vd Tel. 08 – 614 00 20

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2019 kl 19:30.

Henrik Blomquist, Vd på Bure Equity, kommenterar delårsrapporten januari–mars 2019

Klicka här för att komma till filmen »

Filmen finns också på Bures hemsida: www.bure.se

Bure Equity AB (publ)

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

Denna information är sådan information som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 8:31 CET.

Delårsrapport januari-mars 2019

Delårsperiod januari – mars 2019

 • Substansvärdet var 165,0 kr per aktie jämfört med 137,1 kr vid årsskiftet vilket motsvarar en ökning med 20,4 procent.
 • Bures substansvärde var 11 379 Mkr jämfört med 9 454 Mkr vid årets inledning.
 • Totalavkastningen för Bure-aktien var 43,5 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 13,2 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 919 Mkr (495). Resultatet per aktie uppgick till 27,83 kr (7,13).
 • Cavotec genomförde en företrädesemission på 204 Mkr i januari 2019. Bures nettoförvärv av aktier var 74 Mkr. Bures ägarandel uppgår till 27,1 procent efter emissionen.
 • Ovzon genomförde en företrädesemission på 748 Mkr i januari 2019. Bure tecknade aktier för 113 Mkr. Bures ägarandel uppgår till 14,3 procent efter emissionen.
 • Bure avyttrade 2 miljoner aktier i Mycronic för 262 Mkr vilket gav ett exitresultat på 237 Mkr i februari 2019. Bures ägarandel uppgår till 27,9 procent efter transaktionen.
 • Bure avyttrade 2 miljoner aktier i Vitrolife för 384 Mkr vilket gav ett exitresultat på 370 Mkr i mars 2019. Bures ägarandel uppgår till 19,0 procent efter transaktionen.

Händelser efter periodens slut

 • Substansvärdet uppgick till 160,2 kr per aktie den 24 april 2019 vilket motsvarar en ökning med 16,8 procent sedan årsskiftet.

Vd-ord

Årets första kvartal var ovanligt händelserikt. I inledningen av kvartalet genomförde två portföljbolag, Ovzon respektive Cavotec, kapitalanskaffningar. Nyemissionen i Ovzon utgjorde en del av finansieringen för att kunna skjuta upp bolagets första egna satellit. I Cavotec behövdes ytterligare kapital för att framförallt stödja pågående omstrukturerings-program. Bure deltog i båda dessa emissioner med 113 Mkr respektive 76 Mkr.

Under februari namnändrade vi Bure Financial Services till Atle. Detta var väldigt roligt eftersom Atle är ett namn som är nära förknippat med Bure som dess systerbolag. Atle Investment Management utgör nu stommen i Bures satsning inom aktiv kapitalförvaltning. Med Atle vill vi samla ledande aktiva förvaltare under ett tak och ge dem rätt förut-sättningar för att utveckla sina investeringsstrategier. Atle är idag stolt partner med Alcur Fonder, finska Fondita, Meetoo Kapitalförvaltning samt nyetablerade TIN Fonder. I februari lanserade TIN Fonder teknologifonden Core Ny Teknik som efter två månader hade över 30 000 kunder. Se mer på www.atle.se.

I månadsskiftet februari/mars avyttrade Bure aktier i Mycronic och Vitrolife. De är Bures två enskilt största innehav vilka har utvecklats fantastiskt och utgör 70 procent av Bures totala substans efter avyttringarna. Försäljningarna som inbringade cirka 650 Mkr gjordes i syfte att skapa finansiellt utrymme för nya investeringar. Givet dessa avyttringar uppgår Bures investeringsbara medel till drygt 1 mdkr, vilket i dagsläget motsvarar knappt nio procent av substansen.

Sammanfattningsvis ökade Bures substansvärde per aktie med 20 procent och uppgick vid kvartalets utgång till 165 kr per aktie, vilket är en ny toppnotering. Även totalavkastningen var positiv, under kvartalet steg aktiekursen med 44 procent att jämföra med SIX Return Index som steg med 13 procent.

Bure Equity AB (publ)

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

Denna information är sådan information som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 8:30 CET.

Bures årsredovisning 2018

Bure publicerar idag årsredovisningen för 2018 på www.bure.se

Årsredovisningen kommer att distribueras i mitten av april, till de personer som begärt detta via Bures prenumerationstjänst, www.bure.se, Investor Relations, Prenumerationstjänst.

 
Bure Equity AB (publ)

 
Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2019 kl. 18:00.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Bure Equity AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 7 maj 2019 kl. 16.00 på IVA Konferenscenter, Wallenbergsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm. Entrén öppnas kl. 15.00.
På stämman kommer vi att uppmärksamma Bures 25-årsfirande 2018. Ulf Petersson, författaren till boken ”Bure från Staten till Kapitalet”, berättar mer om Bures dramatiska tillblivelse och spännande resa. Historien om striden kring löntagarfonderna visas i en kort film framtagen till jubileet.
Kaffe serveras före stämman och en buffé därefter.

Anmälan
Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 30 april 2019,

dels anmäla sitt deltagande hos bolaget under adress Bure Equity AB, Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm, per tel. 08-614 00 20, per fax 08-614 00 38 eller per e-post: arsstamma@bure.se senast den 30 april 2019 kl. 12.00.

Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer och person- eller organisationsnummer samt uppgift om eventuellt biträde (högst 2 st.) anges. Anmälda stämmodeltagare kommer att erhålla ett inträdeskort, som medtas och uppvisas vid ingången till stämmolokalen.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett senast den 30 april 2019.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud, skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om så särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida www.bure.se och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Ärenden

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justerare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 9. Beslut
        a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
        b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
        c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall väljas av stämman
 11. Fastställande av arvode åt styrelsen
 12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 13. Val av revisor
 14. Fastställande av arvode åt revisorerna
 15. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning samt instruktion till valberedningen
 16. Fastställande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
 17. Beslut om minskning av aktiekapitalet samt fondemission
 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier
 19. Beslut om avyttring av aktier i Mercuri International Group AB till personer i den s.k. Leo-kretsen
 20. Avslutande av stämman

Valberedningens beslutsförslag

Valberedningen inför årsstämman 2019 består av Per Björkman (utsedd av familjen Björkman), Erik Durhan (utsedd av Nordea Fonder) och Patrik Tigerschiöld (utsedd av familjen Tigerschiöld). Per Björkman utsågs av valberedningen till valberedningens ordförande. Nedan följer de huvudsakliga dragen i valberedningens förslag. Fullständiga förslag samt motiverat yttrande hålls tillgängliga inför stämman tillsammans med övrig dokumentation.

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Björn Kristiansson väljs till ordförande för årsstämman.

Punkt 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall väljas av stämman
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av 6 ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 11. Fastställande av arvode åt styrelsen
Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen skall uppgå till sammanlagt 3 500 000 kronor fördelat med 2 000 000 kronor till styrelsens ordförande och till övriga av stämman utsedda ordinarie ledamöter 300 000 kronor per ledamot.

Punkt 12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Carl Björkman, Bengt Engström, Charlotta Falvin, Sarah McPhee och Patrik Tigerschiöld samt nyval av Carsten Browall. Mathias Uhlén har avböjt omval. Patrik Tigerschiöld föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Carsten Browall är ordförande i GHP Specialty Care AB (publ) och styrelseledamot i Osstell AB, Cellink AB och S2 Medical AB. Han har tidigare innehaft ledande positioner på Unfors RaySafe AB, Capio AB, Nobel Biocare AB och Mölnlycke Health Care.

Punkt 13. Val av revisor
Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag väljs till revisor och att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs för tiden intill slutet av årsstämman 2020 (med den auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor tills vidare).

Punkt 14. Fastställande av arvode åt revisorerna
Valberedningen föreslår att arvode till revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 15. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning samt instruktion till valberedningen
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar fastställa principer för tillsättande av valberedningen i enlighet med nedan. Förslaget är oförändrat från föregående år.

Styrelsens ordförande skall – senast vid utgången av tredje kvartalet varje år – tillse att bolagets röstmässigt tre största aktieägare eller ägargrupper, erbjuds att vardera utse var sin representant att ingå i valberedningen. Avstämningen baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i augusti eller sådant annat underlag som aktieägare eller ägargrupper vid denna tid redovisar som belägg för sitt aktieägande. Där en eller flera aktieägare avstår från att utse ledamot i valberedningen, ska ytterligare en eller flera av de nästföljande aktieägarna i ägarandel erbjudas att utse ledamot i valberedningen. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i valberedningen skall styrelsens ordförande uppställa erforderliga ordningsregler såsom senaste svarsdag, etc.

Styrelsens beslutsförslag
Punkt 9 b) – Vinstdisposition
Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 kronor i ordinarie utdelning per aktie för verksamhetsåret 2018. Som avstämningsdag föreslås den 9 maj 2019. Med denna avstämningsdag beräknas utbetalning ske den 14 maj 2019.

Punkt 16 – Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens förslag beträffande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare i enlighet med följande.

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, pension samt övriga ersättningar. Alla pensionsförmåner är avgiftsbestämda. Rörliga ersättningar bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen.

 1. Fast grundlön
  Fast grundlön för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare omprövas årligen. Fördelning mellan grundlön och, i förekommande fall, rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavares ansvar och befogenheter.
 2. Rörlig ersättning (Short-Term Incentive, STI)
  Den rörliga ersättningen för verkställande direktören uppgår till maximalt 100 procent av årslönen. För ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till 80 procent av en årslön. Den rörliga ersättningen för verkställande direktören och ledande befattningshavare baseras på utfallet av ett antal, i huvudsak, kvantitativa parametrar, jämfört med fastställda mål. De kvantitativa parametrarna är hänförliga till bolagets börskursutveckling, utvecklingen av bolagets substansvärde per aktie och respektive verksamhetsårs fokusfrågor. Övriga ledande befattningshavare, dock ej verkställande direktör, innehar även en diskretionär parameter. Bolagets sammanlagda kostnad för den totala rörliga ersättningen för samtliga anställda skall ej överstiga 10,5 Mkr (inklusive sociala avgifter).
 3. Långsiktigt incitamentsprogram (Long-Term Incentive, LTI)
  I syfte att sammanlänka de anställdas intressen med aktieägarnas och för att uppmuntra de anställdas förvärv av aktier i bolaget ska, i tillägg till den ovan beskrivna årliga rörliga ersättningen, ett långsiktigt incitamentsprogram med följande huvudsakliga komponenter tillämpas för samtliga anställda i bolaget:
 1. Om anställd, under viss period och inom ramen för LTI, köper aktier upp till ett visst belopp, ska bolaget matcha detta genom kontant utbetalning av samma belopp, kompenserat för den anställdes marginalskattekostnad, i form av en engångsutbetalning (”Matchningsbeloppet”). Den anställde skall använda Matchningsbeloppet för att förvärva aktier i bolaget. Dessa aktier skall via avtal behållas i minst 3 år.
 2. Om villkoren enligt punkt iii. är uppfyllda skall bolaget utbetala ytterligare en engångsutbetalning (”Prestationsbeloppet”). Den anställde ska använda Prestationsbeloppet, netto efter skatt, för att förvärva aktier i bolaget. Dessa aktier ska via avtal behållas i minst 1 år.
 3. Kriterierna för utbetalningen av Prestationsbeloppet ska bland annat vara att den anställde fortfarande är anställd och under hela perioden behållit sina förvärvade aktier enligt punkt i., samt att av styrelsen fastställt prestationsmål avseende bolagets årliga totalavkastning fram till 2022 uppfyllts.
 4. Vid fulltecknande av LTI-programmet blir kostnaden för bolaget avseende utbetalning av Matchningsbeloppet inklusive sociala avgifter maximalt 2,3 Mkr medan kostnaden för Prestationsbeloppet inklusive sociala avgifter uppgår till högst 11,7 Mkr.

Övrigt
I den mån stämmovald styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning vid sidan av styrelsearbetet, skall avtal upprättas samt marknadsmässig ersättning för sådant arbete kunna utgå enligt beslut av styrelsen. Styrelsen skall årligen göra en översyn av ingångna avtal.

Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 17 – Beslut om minskning av aktiekapitalet samt fondemission (makulering av återköpta aktier) 
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om indragning av återköpta aktier samt fondemission i enlighet med nedanstående förslag. Besluten skall fattas tillsammans som ett beslut.

I. Beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar makulera de aktier som återköpts baserat på tidigare återköpsbemyndiganden genom minskning av bolagets aktiekapital med 2 786 693,55 kr genom indragning av sammanlagt 360 789 aktier utan återbetalning för avsättning till fri fond.

II. Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission

För att åstadkomma ett tidseffektivt förfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att återställa bolagets aktiekapital till dess ursprungliga belopp genom att öka bolagets aktiekapital med 2 786 693,55 kr genom fondemission utan utgivande av nya aktier genom överföring av emissionsbeloppet från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital.

Punkt 18 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier 
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier enligt följande. Förvärv av aktier i bolaget får endast ske på Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget efter makulering och vidare förutsatt att det efter återköp fortfarande finns full täckning för bolagets bundna egna kapital.

Ovanstående bemyndiganden får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman år 2020. Förvärv av aktier på börsen får endast ske till ett pris inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet.

Syftet med ovanstående bemyndigande att förvärva aktier är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Återköpta aktier avses att makuleras vid årsstämman 2020.

Punkt 19 – Beslut om godkännande avyttring av aktier i dotterbolaget Mercuri International Group AB till personer i den s.k. LEO-kretsen 
Bure äger 99,1 procent av aktierna i Mercuri International Group AB (Mercuri). Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner en avyttring av upp till 9 procent av aktierna i Mercuri till ledande befattningshavare i Mercuri. Överlåtelsen är därför en sådan transaktion som enligt 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. LEO-lagen, ska underställas bolagsstämman i Bure för godkännande.

Bure har ägt Mercuri sedan 1998. Skälet till en avyttring av aktier i Mercuri till ledande befattningshavare är att styrelsen bedömer att en avyttring till ledande befattningshavare är ett effektivt verktyg för att möjliggöra en framtida god värdetillväxt på Bures innehav i Mercuri genom att ge ledande befattningshavare ett kraftfullt incitament att verka för en positiv utveckling av Mercuris verksamhet. Styrelsen bedömer att detta är till fördel för Bure och att villkoren för överlåtelsen är marknadsmässig.

Köpeskillingen för aktierna skall minst uppgå till bokfört värde på aktierna i moderbolaget. Under 2018 omvärderades innehavet i Mercuri vilket medförde en reversering av tidigare nedskrivningar med 50 Mkr. Aktierna är bokförda till 105 Mkr per den 31 december 2018. Genom att verkställa överlåtelsen på marknadsmässiga villkor bedöms inga kostnader för sociala avgifter uppstå.

Mercuri International är Europas ledande konsult- och utbildningsföretag inom försäljning och ledarskap med verksamhet i alla världsdelar. Mercuri-koncernens nettoomsättning och rörelseresultat under 2018 exklusive Celemi som avyttrades i maj 2018 var 377 Mkr respektive 27 Mkr.

Styrelsens avsikt är att försäljningen ska genomföras senast den 31 oktober 2019.

Styrelsen rekommenderar årsstämman att godkänna en överlåtelse av upp till 9 procent av aktierna i Mercuri enligt ovan.

Majoritetskrav
För giltigt beslut avseende punkt 17 och 18 enligt ovanstående förslag krävs att beslutet biträtts av aktieägare med två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut avseende punkt 19 enligt ovanstående förslag krävs att beslutet biträtts av aktieägare med nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Bemyndigande
Vd, eller den Vd utser, föreslås bemyndigas att vidta erforderliga och mindre ändringar i syfte att möjliggöra registrering av besluten hos Bolagsverket.

Övrigt
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 69 332 710 stycken. Bolaget innehar 360 789 egna aktier.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Årsredovisning och övriga handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018 kommer att offentliggöras senast den 16 april 2019. Valberedningens och styrelsens fullständiga förslag till beslut inklusive underlag under punkterna 9 och 15–19 hålls tillgängliga för aktieägarna på Bure Equity ABs kontor, Nybrogatan 6 i Stockholm, och på bolagets hemsida www.bure.se, senast den 28 mars 2019 samt översändes per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i mars 2019
Styrelsen

_____________________

Bure Equity AB (publ), org nr 556454-8781 
Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm
Tel. 08 – 614 00 20 · Fax 08 – 614 00 38
info@bure.se · www.bure.se

Bokslutskommuniké januari-december 2018

Rättelse i pressmeddelande: I detta pressmeddelande har hänvisning till gällande lagstiftning korrigerats.

Delårsperiod januari – december 2018

 • Substansvärdet var 137,1 kr per aktie jämfört med 111,7 kr vid föregående årsskifte vilket motsvarar en ökning med 22,7 procent. Substansvärdet per aktie inklusive återlagd utdelning på 2,0 kr per aktie har ökat med 24,5 procent under 2018.
 • Bures substansvärde var 9 454 Mkr jämfört med 7 743 Mkr vid årets inledning.
 • Totalavkastningen för Bure-aktien var 12,7 procent jämfört med SIX Return Index som föll med 4,4 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 821 Mkr (834). Resultatet per aktie uppgick till 26,3 kr (12,0).

Fjärde kvartalet 2018

 • Substansvärdet per aktie var 137,1 kr jämfört med 125,2 kr vid kvartalets början vilket motsvarar en ökning med 9,5 procent.

Händelser efter periodens slut

 • Substansvärdet uppgick till 156,4 kr per aktie den 21 februari 2019 vilket motsvarar en ökning med 14,1 procent sedan årsskiftet.
 • Cavotec genomförde en företrädesemission på 204 Mkr i januari 2019. Bure tecknade aktier för 76 Mkr. Bures ägarandel uppgår till 27,1 procent efter emissionen.
 • Ovzon genomförde en företrädesemission på 748 Mkr i januari 2019. Bure tecknade aktier för 113 Mkr. Bures ägarandel uppgår till 14,3 procent efter emissionen.
 • Bure avyttrade 2 miljoner aktier i Mycronic för 262 Mkr vilket gav ett exitresultat på 237 Mkr i februari 2019. Bures ägarandel uppgår till 27,9 procent efter transaktionen.
   

Vd-ord

Under 2018 ökade Bures substansvärde till 9 454 Mkr motsvarande en uppgång på 24,5 procent eller 1 850 Mkr inklusive återlagd utdelning. Därmed har Bure ökat substansvärdet sju år i rad!
Flertalet portföljbolag bidrog positivt till Bures substansvärdeutveckling. De noterade portföljbolagen stod för merparten av ökningen med en uppgång på 1 662 Mkr. Den fina kursutvecklingen för de noterade portföljbolagen var en belöning för deras framgångar under året med rekordresultat för flera av bolagen. Omsättnings- såväl som vinsttillväxten i Mycronic, Vitrolife, Medcap och Xvivo var oerhört imponerande. Under året bidrog även de onoterade portföljbolagen med 353 Mkr vilket främst beror på marknadsvärderingen av Yubico i enlighet med IFRS 9.

Ovzon tillkom under året som portföljbolag. Efter att ha följt bolaget under flera års tid var Bure s.k. ankarinvesterare vid börsnoteringen i maj. Bolaget, vars affärsidé är att skapa mobilt bredband via satellit, står inför en spännande framtid. Bolagets ambition är att skjuta upp en egen geo-stationerad satellit år 2021 och därigenom vidareutveckla sina unika kommunikationstjänster. Under året har även tilläggsinvesteringar genomförts i framförallt Cavotec, Yubico och Bure Financial Services.

En tilltagande oro för den globala konjunkturutvecklingen skapade en dramatisk avslutning på året. De finansiella marknaderna föll kraftigt överlag och Nasdaq Stockholm tappade över 18 procent från toppen till botten under det fjärde kvartalet. För ett år sedan skrev jag här att vi befinner oss i den senare delen av konjunkturcykeln. 2018 visade sig dock bli ett starkt år för majoriteten av portföljbolagen. Osäkerheten kring konjunkturen framåt kvarstår men än så länge finns det få tendenser på vikande marknadsförut-sättningarna i portföljbolagen. Jag ser därför framåt med fortsatt tillförsikt dock med höjd beredskap.
 

Bure Equity AB (publ)
 

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

Denna information är sådan information som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019 kl. 8:30 CET.

Henrik Blomquist, Vd på Bure Equity, kommenterar delårsrapporten januari-december 2018

Klicka här för att komma till filmen »

Filmen finns också på Bures hemsida: www.bure.se

Bure Equity AB (publ)

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

 
Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2019 kl. 8:31.

Henrik Blomquist, Vd på Bure Equity, kommenterar delårsrapporten januari-september 2018

Klicka här för att komma till filmen »

Filmen finns också på Bures hemsida: www.bure.se

Bure Equity AB (publ)

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 november 2018 kl. 8:31.

Delårsrapport januari-september 2018

Delårsperiod januari–september 2018

 • Substansvärdet var 125,2 kr per aktie jämfört med 111,7 kr vid föregående årsskifte vilket motsvarar en ökning med 12,1 procent. Substansvärdet per aktie har ökat med 13,9 procent inklusive återlagd utdelning.
 • Bures substansvärde var 8 664 Mkr jämfört med 7 743 Mkr vid årsskiftet.
 • Totalavkastningen för Bureaktien var 18,3 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 11,3 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 997 Mkr (1 864). Resultatet per aktie uppgick till 14,39 kr (26,88).

Tredje kvartalet 2018

 • Substansvärdet per aktie var 125,2 kr jämfört med 127,1 kr vid kvartalets början vilket motsvarar en minskning med 1,5 procent.
 • Bure Growth investerade 9 Mkr i My Driving Academy och ökade ägarandelen till 32,0 procent.
 • Bure Financial Services slutförde förvärvet av 32,5 procent i Alcur Fonder AB.

Händelser efter periodens slut

 • Substansvärdet uppgick till 144,0 kr per aktie den 7 november 2018 vilket motsvarar en ökning med 29,0 procent sedan årsskiftet. Substansvärdet per aktie har ökat med 30,7 procent inklusive återlagd utdelning.

Vd-ord

Verksamheten i Bures portföljbolag har fortsatt att utvecklas väl och flera av portföljbolagen presenterade starka rapporter för årets tredje kvartal. Framför allt Mycronic fortsatte att imponera. Jämfört med föregående år ökade Mycronics omsättning med över 120 procent med en rörelsemarginal på 40 procent (13). Värt att notera är utvecklingen inom affärsområdet Assembly Solutions som visade stark ordertillväxt men framför allt en underliggande rörelsemarginal om 10 procent. I augusti inledde tågoperatören Railcare järnmalmstrafiken för Kaunis Iron mellan Pitkäjärvi och Narvik.
 
Bures lokleasingverksamhet, vilken under våren tecknade hyreskontrakt för fyra lok med Railcare, är därmed mycket glädjande åter igång och lönsam.
Under årets tredje kvartal steg Stockholmsbörsen index med nästan 7 procent. Bures aktiekurs steg mer än så under kvartalet, +12 procent. Substansvärdet per aktie minskade dock marginellt. Sammantaget medförde detta en betydande minskning av den s.k. substansrabatten. Bures totalavkastning för året uppgick vid kvartalets utgång till 18 procent, inklusive återlagd utdelning.

Efter kvartalets utgång har vi sett dramatiska fall på många av världens börser. S&P 500 föll som mest med 9 procent, mycket drivet av nedgången i teknologisektorn medan SIX RX har fallit med 7 procent. Många faktorer spelar givetvis in men sammantaget har rapportperioden gett indikationer på att vi kanske närmar oss slutet av konjunkturcykeln. De framåtblickande nyckeltalen har som ett resultat gått ned ordentligt, t.ex. har P/E-talet för Stockholmsbörsen under oktober gått från 18 till drygt 14. Bures aktiekurs har dock hittills klarat sig väsentligt bättre än index och det är min förhoppning att det oroliga marknadsklimatet kan komma att skapa intressanta affärssituationer framöver.

Bure Equity AB (publ)

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 november 2018 kl. 8:30.