Henrik Blomquist, Vd på Bure Equity, kommenterar delårsrapporten januari-september 2018

Klicka här för att komma till filmen »

Filmen finns också på Bures hemsida: www.bure.se

Bure Equity AB (publ)

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 november 2018 kl. 8:31.

Delårsrapport januari-september 2018

Delårsperiod januari–september 2018

 • Substansvärdet var 125,2 kr per aktie jämfört med 111,7 kr vid föregående årsskifte vilket motsvarar en ökning med 12,1 procent. Substansvärdet per aktie har ökat med 13,9 procent inklusive återlagd utdelning.
 • Bures substansvärde var 8 664 Mkr jämfört med 7 743 Mkr vid årsskiftet.
 • Totalavkastningen för Bureaktien var 18,3 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 11,3 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 997 Mkr (1 864). Resultatet per aktie uppgick till 14,39 kr (26,88).

Tredje kvartalet 2018

 • Substansvärdet per aktie var 125,2 kr jämfört med 127,1 kr vid kvartalets början vilket motsvarar en minskning med 1,5 procent.
 • Bure Growth investerade 9 Mkr i My Driving Academy och ökade ägarandelen till 32,0 procent.
 • Bure Financial Services slutförde förvärvet av 32,5 procent i Alcur Fonder AB.

Händelser efter periodens slut

 • Substansvärdet uppgick till 144,0 kr per aktie den 7 november 2018 vilket motsvarar en ökning med 29,0 procent sedan årsskiftet. Substansvärdet per aktie har ökat med 30,7 procent inklusive återlagd utdelning.

Vd-ord

Verksamheten i Bures portföljbolag har fortsatt att utvecklas väl och flera av portföljbolagen presenterade starka rapporter för årets tredje kvartal. Framför allt Mycronic fortsatte att imponera. Jämfört med föregående år ökade Mycronics omsättning med över 120 procent med en rörelsemarginal på 40 procent (13). Värt att notera är utvecklingen inom affärsområdet Assembly Solutions som visade stark ordertillväxt men framför allt en underliggande rörelsemarginal om 10 procent. I augusti inledde tågoperatören Railcare järnmalmstrafiken för Kaunis Iron mellan Pitkäjärvi och Narvik.
 
Bures lokleasingverksamhet, vilken under våren tecknade hyreskontrakt för fyra lok med Railcare, är därmed mycket glädjande åter igång och lönsam.
Under årets tredje kvartal steg Stockholmsbörsen index med nästan 7 procent. Bures aktiekurs steg mer än så under kvartalet, +12 procent. Substansvärdet per aktie minskade dock marginellt. Sammantaget medförde detta en betydande minskning av den s.k. substansrabatten. Bures totalavkastning för året uppgick vid kvartalets utgång till 18 procent, inklusive återlagd utdelning.

Efter kvartalets utgång har vi sett dramatiska fall på många av världens börser. S&P 500 föll som mest med 9 procent, mycket drivet av nedgången i teknologisektorn medan SIX RX har fallit med 7 procent. Många faktorer spelar givetvis in men sammantaget har rapportperioden gett indikationer på att vi kanske närmar oss slutet av konjunkturcykeln. De framåtblickande nyckeltalen har som ett resultat gått ned ordentligt, t.ex. har P/E-talet för Stockholmsbörsen under oktober gått från 18 till drygt 14. Bures aktiekurs har dock hittills klarat sig väsentligt bättre än index och det är min förhoppning att det oroliga marknadsklimatet kan komma att skapa intressanta affärssituationer framöver.

Bure Equity AB (publ)

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 november 2018 kl. 8:30.

Bures valberedning inför årsstämman 2019

Valberedningen till Bures årsstämma 2019 har utsetts. Enligt årsstämmans beslut ska Bures tre största aktieägare eller ägargrupper erbjudas att vardera utse en ledamot att ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ingår i valberedningen:

Valberedningen har följande sammansättning:

Per Björkman, utsedd av familjen Björkman
Erik Durhan, utsedd av Nordea Fonder
Patrik Tigerschiöld, utsedd av familjen Tigerschiöld

Styrelsens ordförande, Patrik Tigerschiöld, är sammankallande till valberedningens första möte.

Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes av årsstämman 2018. Valberedningen representerar tillsammans 41,3 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget.

Årsstämma i Bure hålls den 7 maj 2019.

Frågor att behandla för valberedningen finns beskrivna på hemsidan, www.bure.se

Aktieägare som önskar lämna förslag till Bures valberedning kan skicka e-post till info@bure.se (rubricera ”Till Valberedningen”) eller brev till Bure Equity AB, Att: Styrelsens ordförande,
Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm, senast den 31 januari 2019.
  

Bure Equity AB (publ)
  

För mer information kontakta:

Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande
Te: 08-614 00 20
  

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 september 2018 kl 11:00.

HENRIK BLOMQUIST, VD PÅ BURE EQUITY, KOMMENTERAR DELÅRSRAPPORTEN JANUARI-JUNI 2018

Klicka här för att komma till filmen »

Filmen finns också på Bures hemsida: www.bure.se

Bure Equity AB (publ)

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 augusti 2018 kl. 8:31.

Delårsrapport januari-juni 2018

Delårsperiod januari-juni 2018

 • Substansvärdet var 127,1 kr per aktie jämfört med 111,7 kr vid föregående årsskifte vilket motsvarar en ökning med 13,8 procent. Substansvärdet per aktie har ökat med 15,5 procent inklusive återlagd utdelning.
 • Bures substansvärde var 8 792 Mkr jämfört med 7 743 Mkr vid årsskiftet.
 • Totalavkastningen för Bureaktien var 5,2 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 4,1 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 132 Mkr (312). Resultatet per aktie uppgick till 16,33 kr (4,49).

Andra kvartalet 2018

 • Substansvärdet per aktie var 127,1 kr jämfört med 120,0 kr vid kvartalets början vilket motsvarar en ökning med 5,9 procent.
 • Bure förvärvade ytterligare 4,2 miljoner aktier i Cavotec för 104 Mkr och ökade ägarandelen till 25,4 procent.
 • Under kvartalet omvärderades innehavet i Yubico med 212 Mkr i enlighet med IFRS 9 efter det att Bure Growth förvärvat ytterligare aktier för 26 Mkr.
 • Bure avyttrade 0,3 miljoner aktier i Xvivo Perfusion för 30 Mkr. Ingångsvärdet på aktierna var 6 Mkr och exitresultatet uppgick till 24 Mkr.
 • I enlighet med årsstämmans beslut utbetalades en ordinarie utdelning om 1,50 kr per aktie och en extra utdelning om 0,50 kr per aktie, totalt 139 Mkr.

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Substansvärdet uppgick till 122,7 kr per aktie den 15 augusti 2018 vilket motsvarar en ökning med 9,9 procent sedan årsskiftet. Substansvärdet per aktie har ökat med 11,7 procent inklusive återlagd utdelning.

Vd-ord

Samtliga Bures noterade portföljbolag visade på kursuppgångar under årets första sex månader. MedCap och Xvivo utmärker sig med procentuella uppgångar om 97 respektive 31 procent. Även värdet på Bures innehav i Yubico ökade. Omvärderingen av detta onoterade bolag är en konsekvens av den transaktion som genomfördes under kvartalet då bl.a. en amerikansk venture fond ökade sin andel i bolaget. Bure deltog i denna transaktion och försvarade därmed sin ägarandel. Sammantaget ökade Bures substansvärde per aktie under perioden med 13,8 procent, att jämföra med SIX Return Index som steg med 4,1 procent. Vid halvårsskiftet uppgick Bures substansvärde till totalt 8 792 Mkr vilket motsvarar 127,1 kr per aktie.

Ett antal transaktioner genomfördes under kvartalet. Bure ökade ägarandelen i Cavotec till 25,4 procent genom att förvärva aktier för 104 Mkr. I maj börsnoterades satellitkommunikationsbolaget Ovzon. Bure var s.k. ankarinvesterare i transaktionen och Ovzon blev därigenom Bures tionde portföljbolag. Ovzon har en världsledande teknologi och en lönsam affärsmodell på marknaden för mobil satellitkommunikation. Bure har följt Ovzon under en längre tid och förhoppningen är att Bure kan bidra till bolagets fortsatta utveckling genom vår erfarenhet av att utveckla teknikintensiva bolag.

Under kvartalet tecknade Bure Financial Services avtal om förvärv av 32,5 procent av Alcur Fonder AB – en affär som förväntas genomföras under det tredje kvartalet. Alcur Fonder är en alternativ kapitalförvaltare som framgångsrikt förvaltat den absolutavkastande fonden Alcur i över 11 år. Vi tror att intresset för aktiva investeringsstrategier kommer att öka framöver.
  

Bure Equity AB (publ)
  

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 augusti 2018 kl. 8:30.

Bures har förvärvat aktier i Ovzon AB

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 maj 2018 kl 13:00.

Bure Equity AB (publ) (”Bure”) har i samband med börsnoteringen av Ovzon AB (”Ovzon”), förvärvat 1.007.568 aktier motsvarande 12,0 procent av totala antalet aktier och röster i bolaget förutsatt att övertilldelningsoptionen i erbjudandet utnyttjas till fullo (motsvarande 13,1 procent om övertilldelningsoptionen ej utnyttjas). Ovzon noterades idag den 18 maj 2018 på Nasdaq First North Premier Stockholm. 

Bure Equity AB (publ)

För mer information kontakta:

Henrik Blomquist, Vd

Tel. 08 – 614 00 20

Bures innehav i Cavotec SA

Bure Equity AB (publ) har förvärvat 4 155 000 aktier i Cavotec SA och innehar därefter 25,4 procent av kapitalet och rösterna.

Cavotec SA är noterat på Nasdaq Stockholm. Bures innehav i Cavotec uppgår därefter till 19 914 837 aktier vilket motsvarar 25,4 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Bure Equity AB (publ)

 
För mer information kontakta:

Henrik Blomquist, Vd
Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2018 kl 10:10.

ÅRSSTÄMMA I BURE EQUITY AB (PUBL) 2018

Vid årsstämma i Bure Equity AB (publ) den 3 maj 2018 behandlades bland annat följande ärenden:

Val av styrelse
Stämman beslutade att antalet ledamöter i styrelsen ska vara 6 (7). Till Bures styrelse omvaldes ledamöterna Carl Björkman, Bengt Engström, Charlotta Falvin, Sarah McPhee, Patrik Tigerschiöld och Mathias Uhlén. Hans Biörck har avböjt omval. Till styrelsens ordförande omvaldes Patrik Tigerschiöld.

Val av revisor
Till revisor valdes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill årsstämman 2019. Till huvudansvarig revisor valdes Michael Bengtsson.

Beslut om utdelning
Årsstämman beslutade om en kontantutdelning på 1,50 SEK per aktie i ordinarie utdelning och 0,50 SEK per aktie i extra utdelning. Avstämningsdag fastställdes till den 7 maj 2018, vilket innebär att utbetalning av utdelningen beräknas ske den 11 maj 2018.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
Årsstämman antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Återköp av egna aktier
Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma besluta om förvärv av egna aktier i syfte att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Efter genomförda förvärv får bolaget maximalt inneha 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Förvärv får ske genom handel på Nasdaq Stockholm (”börsen”), eller i enlighet med ett förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare. Förvärv skall kunna ske från och med den 3 maj 2018 till och med nästa årsstämma. Inga förvärv kommer dock att göras under 30 dagar innan offentliggörande av kvartalsrapport, dagen för offentliggörandet inkluderad. Förvärv på börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Betalning för aktierna skall erläggas kontant. Förvärv av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.

Bure Equity AB äger för närvarande inga egna aktier. Totala antalet aktier utgivna av Bure Equity AB är för närvarande 69 332 710 stycken. Högsta antalet aktier som kan återköpas är därför 6 933 271 stycken.

Utnyttjande av återköpsbemyndigande
Vid efterföljande konstituerande sammanträde beslutade styrelsen att utnyttja bemyndigandet om återköp av egna aktier enligt ovan.

Beslut om godkännande avyttring av aktier i dotterbolaget Celemiab International Aktiebolag till personer i den s.k. LEO-kretsen
Årsstämman beslutade om att godkänna överlåtelse av samtliga aktier i Celemiab International Aktiebolag, ett av Mercuri helägt dotterbolag, till JaKMa Holding AB. Köpeskillingen för aktierna i Celemi uppgår till 24 Mkr, vilket motsvarar dess bokförda värde i moderbolaget Mercuri.
   

Informationen är sådan som Bure Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2018 kl 19:00.
  

Stockholm den 3 maj 2018

Bure Equity AB (publ)

För mer information kontakta:

Henrik Blomquist, Vd
Tel. 08 – 614 00 20

Henrik Blomquist, Vd på Bure Equity, kommenterar delårsrapporten januari-mars 2018

Klicka här för att komma till filmen »

Filmen finns också på Bures hemsida: www.bure.se

Bure Equity AB (publ)

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2018 kl. 09:05.

Delårsrapport januari-mars 2018

Delårsperiod januari-mars 2018

 • Substansvärdet var 120,02 kr per aktie jämfört med 111,69 kr vid föregående årsskifte vilket motsvarar en ökning med 7,5 procent.
 • Bures substansvärde var 8 321 Mkr jämfört med 7 743 Mkr vid årsskiftet. Totalavkastningen för Bureaktien var -6,5 procent jämfört med SIX Return Index som föll med 0,5 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 495 Mkr (13). Resultatet per aktie uppgick till 7,13 kr (0,19).
 • Implementeringen av IFRS 9 – Finansiella instrument har resulterat i en ökning av substansvärdet med 56 Mkr.
 • Reversering av tidigare nedskrivning av dotterbolaget Mercuri International har ökat substansvärdet med ytterligare 50 Mkr.

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Substansvärdet uppgick till 124,50 kr per aktie den 25 april 2018 vilket motsvarar en ökning med 11,5 procent sedan årsskiftet.
    

Vd-ord

Under årets första kvartal ökade Bures substansvärde per aktie med 7,5 procent, att jämföra med SIX Return Index som föll med 0,5 procent. Värdeuppgången i Mycronic stod för huvuddelen av denna tillväxt. En stark avslutning på 2017 samt en fortsatt positiv guidning för 2018 bidrog till att Mycronics aktiekurs steg med över 25 procent under kvartalet. Bures totalavkastning sjönk däremot under kvartalet med 6,5 procent vilket följaktligen medförde att den s.k. substansrabatten tyvärr ökade. Efter periodens utgång har dock aktiekursen återhämtat sig något.

En nyhet i denna kvartalsrapport är att Bures onoterade innehav är upptagna till marknadsvärde i substansvärdestabellen (på sida 2). Bakgrunden är en förändring av redovisningsreglerna. Historiskt har Bure alltid utgått ifrån anskaffningsvärde för de onoterade tillgångarna men i och med införandet av IFRS 9 ska de onoterade tillgångarna nu marknadsvärderas.

Tillvägagångssättet för värderingen bygger på riktlinjer utgivna av IPEV (International Private Equity and Venture Capital valuation guidelines). Total effekt i kvartalet uppgår till +56 Mkr. Därtill har vi även reverserat en tidigare nedskrivning av dotterbolaget Mercuri med totalt 50 Mkr. Mercuri har under de senaste två åren återvänt till tillväxt, stabiliserat resultatnivån samt kraftigt förbättrat sin finansiella position.

Under kvartalet avslutades arbetet i de olika valberedningarna. Att tillsätta rätt kompetens och hitta en bra komposition i portföljbolagens styrelser är en viktig del i Bures ägarstyrningsmodell. Trots att inte alla stämmor är genomförda och de formella besluten är fattade vill jag passa på att hälsa de nya ledamöterna välkomna såväl som att tacka de avgående ledamöterna för det arbete de utfört.
 

Bure Equity AB (publ)

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2018 kl. 08:59.