Kvartalsrapport Jan-Sept

Rapport för de tre första kvartalen 2001 ÖKAD INVESTERINGSTAKT * Substansvärdet uppgick till 37,50 SEK per aktie (beräknat substansvärde 38,50 SEK per aktie den 24 oktober 2001). * Moderbolagets resultat efter skatt var 48 MSEK under kvartalet och 175 MSEK för de tre första kvartalen. * Investeringarna var 139 MSEK under kvartalet och 534 MSEK för de tre första kvartalen. * Avtal har träffats om förvärv av Svenska PA System, Retea och Xdin. * Hävdad utveckling för navbolagen i en försvagad marknad. * Fortsatt stark finansiell ställning ger utrymme för ytterligare investeringar. * Ny utdelningspolitik - kontantutdelningen minst 5 procent av utgående eget kapital Efter rapportperiodens utgång: Förvärv av cirka 51 procent av Danmarks största teknikkonsultföretag, Carl Bro. Positivt förhandsbesked i skattefrågan angående investmentbolagsstatus. RSV överklagar till Regeringsrätten. Moderbolaget Resultat Moderbolagets resultat efter skatt uppgick tredje kvartalet till 48 MSEK (609). Resultatet påverkades positivt med 37 MSEK, till följd av upplösning av reserverad skatt, då processen avseende taxeringen 1994 nu är avgjord. För de tre första kvartalen var resultatet efter skatt 175 MSEK (2 309). Förvaltningskostnaderna uppgick under tredje kvartalet till 29 MSEK (50) och för de tre första kvartalen till 114 MSEK (122). Räntenettot uppgick under tredje kvartalet till 18 MSEK (-8) och till 53 MSEK (-24) under de tre första kvartalen. Finansiell ställning Moderbolagets balansomslutning uppgick vid utgången av tredje kvartalet till 4 297 MSEK (5 673) och vid årsskiftet till 4 690 MSEK. Balans omslutningen ökade under tredje kvartalet med 453 MSEK, främst beroende av ökad upplåning mot deposit i avvaktan på inkommande investerings åtaganden. Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 3 453 MSEK. Under tredje kvartalet har 2 miljoner egna aktier syntetiskt återköpts, varvid det egna kapitalet har minskat med 61 MSEK. Soliditeten uppgick till 80 procent, en minskning med 11 procentenheter sedan utgången av halvåret. Den positiva nettolåneskulden uppgick vid periodens utgång till 509 MSEK, vilket innebar en minskning med 313 MSEK under kvartalet. Vid årsskiftet uppgick den positiva nettolåneskulden till 1 149 MSEK. Aktieportföljen, som förvaltas av Bure Kapital uppgick till 442 MSEK. Avkastningen var -20 procent under kvartalet, vilket kan jämföras med index som var -17 procent. Avyttringar och exitresultat Bure har under tredje kvartalet gjort ett antal avyttringar av mindre restposter från tidigare innehav. Dessa avyttringar har sammantaget medfört exitvinster på 21 MSEK, varav utnyttjande av optioner i Capio utgjort merparten. Totalt har, under de tre första kvartalen, genomförts avyttringar på 780 MSEK med ett sammanlagt exitresultat på 591 MSEK. Vidare har Bures samtliga aktier i Observer utdelats till Bures aktieägare. Investeringar InfoMedia I juli förvärvade Bure kommunikationsbyrån Journalistgruppen och filmproduktionsföretaget Propello. Journalistgruppen är en av Sveriges ledande kommunikationsbyråer med cirka 130 anställda och en omsättning på drygt 100 MSEK. Propello producerar film för intern och extern företagskommunikation. Företaget har ett 20-tal anställda och omsätter ca 45 MSEK. Propello kommer att ingå i det av Bure helägda Stark Filmproduktion. Genom förvärven av Journalistgruppen och Propello kompletterar Bure sin företagsgrupp inom Affärskommunikation, där sedan tidigare Appelberg och Stark ingår. IT Solutions I slutet av augusti träffade Bure avtal om att förvärva samtliga aktier i Svenska PA System och Retea från TurnIT. Bures beräknade investering uppgår till 214 MSEK samt övertagande av lån på 150 MSEK. Affären är villkorad av Konkurrensverkets godkännande, vilket förväntas erhållas under oktober månad. Svenska PA-koncernen erbjuder totallösningar inom löne- och personaladministration och har drygt 125 anställda med verksamhet i Sverige och Norge. Omsättningen uppgår till cirka 200 MSEK på årsbasis. Svenska PA-koncernen kommer att utgöra nav för fortsatta satsningar från Bures sida inom Human Resource-området. Retea är ett konsultbolag inom datakommunikation och teleteknik med en årsomsättning på drygt 40 MSEK. I september slöt Bure avtal om att förvärva 35 procent av aktierna i Xdin. Bolaget arbetar med produkt- och processutveckling för framför allt fordonsindustri och har expanderat kraftigt under de senaste åren. Xdin omsätter cirka 200 MSEK och har drygt 200 anställda i Sverige och USA. Fonder Genom riskkapitalfonden Nordic Capital deltar Bure i det konsortium som tillsammans med Pharmacia står bakom bildandet av bioteknikföretaget Biovitrum. Bures investering uppgick till 15 MSEK. Bure har vidare deltagit i Nordic Capitals tilläggsinvestering i läkemedelsföretaget Nycomed Pharma. Investeringen uppgick för Bures del till 50 MSEK. Totalt uppgick investeringarna för Bure under tredje kvartalet till 139 MSEK. De ovan nämnda förvärven av Xdin, Svenska PA System och Retea ingår ej i beloppet då Konkurrensverkets godkännande ännu inte erhållits. Totalt under de tre första kvartalen uppgick investeringarna till 534 MSEK. Substansvärde Bures substansvärde minskade under tredje kvartalet från 4 310 MSEK till 3 998 MSEK, räknat per aktie från 40,00 SEK till 37,50 SEK. Nedgången kan helt hänföras till värdenedgång för de noterade innehaven. Vid ingången av året uppgick substansvärdet till 69,00 SEK. Indirekt innehav inom Nordic Capital har uppvärderats med 182 MSEK enligt EVCAs principer. Detta baserat på transaktion inom Nycomed Pharma. Av minskningen på 31,50 SEK per aktie under de tre första kvartalen motsvaras 19,50 SEK av kontantutdelning och utdelning av Observer till aktieägarna. Resterande värdeminskning förklaras av kursnedgång på noterade innehav samt av de omvärderingar och nedskrivningar av onoterade innehav som genomfördes under andra kvartalet. Det beräknade substansvärdet per aktie den 24 oktober var 38,50 SEK. Bures aktiekurs Bures aktiekurs var per den 30 september 23,00 SEK, jämfört med 31,80 SEK vid halvårsskiftet. Avkastningen blev därmed under tredje kvartalet -28 procent jämfört med SAX-index, som minskade med 17 procent. Justerat för kontantutdelning och utdelning av Observer, värderat till utdelnings dagens kurs, har Bureaktien sjunkit med 17 procent sedan årsskiftet. Substansvärderabatten, d v s aktiekursen jämfört med det redovisade substansvärdet, ökade under kvartalet från 20 till 39 procent. Den 24 oktober uppgick rabatten till 31 procent, då kursen var 26,50 SEK. Skattefrågor Sedan föregående rapport har Bure vunnit framgångar i två väsentliga skatteärenden. Skattemyndigheten och Riksskatteverket har ifrågasatt Bures status som investmentbolag avseende räkenskapsåret 1993 (taxeringsåret 1994). Bure har tidigare vunnit i såväl Länsrätten som Kammarrätten. I september 2001 beslutade Regeringsrätten att inte meddela Riksskatteverket prövningstillstånd i detta ärende. Regeringsrättens beslut innebär att tvisten nu är slutligt avgjord och att Bure, i enlighet med Länsrättens och Kammarrättens domar, ska beskattas som investmentbolag vid 1994 års taxering. I årsredovisningen för år 2000 redovisades tvisten som en ansvarsförbindelse på 201 MSEK. Att Bure inte längre har något åtagande för taxeringen 1994 påverkar resultatet positivt med 37 MSEK. I december 2000 meddelade Skattemyndigheten att man omprövar Bures taxering för räkenskapsåret 1998 (taxeringsåret 1999). Skattemyndigheten ifrågasätter om Bure under 1998 uppfyllt kriterierna som investmentbolag. Skulle Skattemyndigheten få rätt, är Bures skatteskuld 735 MSEK, inklusive ränta. Beloppet redovisas som en ansvarsförbindelse. Bure, som anser att alla kriterier för att betraktas som investmentbolag är uppfyllda, överklagade Skattemyndighetens beslut samt begärde förhandsbesked för 2001. Den 3 oktober fastställde Skatterättsnämnden i ett förhandsbesked att Bure kan bedriva likviditetsförvaltning i moderbolaget, oavsett i vilken omfattning och hur ofta Bure omsätter sin värdepappersportfölj, utan att det påverkar Bures status som investmentföretag. Riksskatteverket har överklagat Skatterättsnämndens besked till Regeringsrätten. Väsentliga ägarförändringar Sedan föregående rapport har Stena Metall Finans förvärvat aktier i Bure motsvarande sammanlagt 11,9 procent av röster och kapital vid utgången av tredje kvartalet. Sjätte AP-fonden har under tredje kvartalet ökat sitt innehav i Bure från 14,9 till 16,7 procent av röster och kapital. Återköp av aktier Det av bolagsstämman 2001 beslutade mandatet att intill nästa bolagsstämma återköpa upp till 10 procent av bolagets utestående aktier har under tredje kvartalet utnyttjats med återköp av 2 miljoner aktier. Återköpet har skett genom ett s k syntetiskt arrangemang med svensk bank. Detta innebär att Bure uppdragit åt banken att förvärva aktierna. Bure betalar ränta för bankens finansiering, men erhåller å andra sidan den avkastning som är knuten till aktieinnehavet. Återköpet har redovisats som en skuld till banken och motposten har, i likhet med vanliga återköp, reducerat det fria egna kapitalet. Vid beräkning av nyckeltal har de återköpta aktierna reducerat antal utestående aktier. Sammanlagt har 3 miljoner aktier återköpts, motsvarande 3 procent av bolagets utestående aktier. Ny utdelningspolitik Bure arbetar konsekvent med att generera värde för aktieägarna och skapa förtroende för företaget på marknaden. Värden som skapas under Bures ägande synliggörs, realiseras och kommer aktieägarna till del genom en offensiv överföringspolitik och därmed god kursutveckling över tiden. Bures överföringspolitik till aktieägarna är dynamisk och bygger på att kontantutdelning, utdelning av tillgångar samt köp av egna utestående aktier utnyttjas i kombinationer för att ge bästa aktieägarvärde. Sammantaget skall överföring av värde till aktieägarna över tiden vara mycket konkurrenskraftig, varvid den årliga kontantutdelningen minst skall uppgå till 5 procent av utgående eget kapital. Göteborg den 25 oktober 2001 Peter Sandberg VD och koncernchef ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00870/bit0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00870/bit0001.pdf Hela Rapporten

Ny utdelningspolitik i Bure

Ny utdelningspolitik i Bure Kontantutdelning, utdelning av tillgångar, t ex i form av aktier i dotterbolag, samt köp av egna utestående aktier skall i olika kombinationer utnyttjas för att överföra värden till Bures aktieägare. Det är innebörden av den nya överföringspolitik som fastställts av Bures styrelse. Den årliga kontantutdelningen skall uppgå till minst 5 procent av utgående eget kapital. "Den nya utdelningspolitiken speglar en mer modern syn och är mer effektiv genom att olika instrument för kapitalöverföring till aktieägarna kan användas. Bure är i framkant av ett sådant synsätt genom bl a Capio- och Observerutdelningarna," säger Peter Sandberg, VD och koncernchef för Bure. Sammantaget skall överföringen av värde till aktieägarna över tiden vara mycket konkurrenskraftig, varvid den årliga kontantutdelningen skall uppgå till minst 5 procent av utgående eget kapital. Styrelsen Göteborg den 25 oktober Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Benny Averpil, Ekonomi- och finansdirektör 031-335 76 47, 0708-63 54 07 Irene Axelsson, Informationsdirektör 031-335 76 32, 0706-32 81 83 www.bure.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00750/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00750/bit0001.pdf

Bure har sålt sitt innehav i Ski Star

Flaggningsmeddelande Bure har sålt sitt innehav i Ski Star (fd Sälenstjärnan) om 934 600 aktier. Göteborg den 23 oktober 2001 Bure Equity AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00340/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00340/bit0002.pdf

Bure förvärvar majoriteten i Danmarks största teknikkonsultföretag

Bure förvärvar majoriteten i Danmarks största teknikkonsultföretag Bure har idag tecknat avtal om att förvärva cirka 51 procent av Danmarks största teknikkonsultföretag Carl Bro a/s från Unibank och ett antal mindre aktieägare. Förvärvet innebär att Bure tar aktiv del i omstruktureringen av den nordiska teknikkonsultbranschen. "Bures affärsidé är att investera i kunskapsintensiva tjänsteföretag och att som aktiv ägare utveckla företag och branschstrukturer. Förvärvet av Carl Bro innebär att vi får möjlighet att delta i omstruktureringen av den nordiska teknikkonsultbranschen. Det är en bransch som är fragmenterad och där vi ser stora möjligheter till värdehöjande strukturförändringar av det slag som Bure arbetat med inom andra branscher", säger Peter Sandberg, VD och koncernchef för Bure. Carl Bro grundades 1959 och är idag det största danska teknikkonsultföretaget med ca 2 100 anställda. Företaget är verksamt inom bland annat teknik, IT/telecom, industri, byggnation, transport och miljö. Företaget omsatte 1 446 MDK år 1999/2000 och redovisade ett rörelseresultat om 35 MDK. "Carl Bro har en mycket stark marknadsposition i Danmark och ett stort kunnande. Vår ambition är att med Carl Bro som nav bygga en ledande nordisk aktör som på några års sikt kan börsnoteras eller delta i en industriell strukturaffär," säger Börje Bengtsson, Senior Investment Manager på Bure och ansvarig för innehavet i Carl Bro. Teknikkonsultbranschen innehåller många attraktiva tillväxtsegment, erbjuder goda förvärvsmöjligheter och visar tecken på en tilltagande konsolidering och internationalisering. "Vi ser Bure som en önskepartner för Carl Bro genom deras starka track- record och erfarenhet från kunskapsindustrin," säger Jesper Rasmussen, VD och koncernchef i Carl Bro-gruppen. Bure bidrar med den finansiella kompetens och de resurser vi behöver för att kunna delta i branschomstruktureringen. Bure kommer att äga Carl Bro tillsammans med företagsledningen och Löndmodtagarnes Dyrtidsfond. Carl Bro har huvudkontor i Glostrup utanför Köpenhamn och dotterbolag i Storbritannien och Tyskland. Av den totala omsättningen kommer ca 60 procent från Danmark, cirka 15 procent från Storbritannien och cirka 5 procent från Tyskland. Internationella projekt, bl a utvecklings- och biståndsprojekt, svarar för cirka 20 procent. Bland kunderna finns flera av Danmarks största företag och offentliga myndigheter. Göteborg den 10 oktober Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Börje Bengtsson, Senior Investment Manager, Bure +46 708- 28 49 87 Jesper Rasmussen, VD Carl Bro a/s +45 27-23 45 45 Irene Axelsson, Informationsdirektör, Bure +46-706-32 81 83 Johanna Pettersson, Presskontakt, Bure +46-31- 335 76 33 Bure Equity AB (publ) Bure är ett av Sveriges ledande private equity-företag. Bures idé är att gå in som aktiv ägare i kunskapsintensiva tjänsteföretag med potential att bli marknadsledande inom sina branscher. Genom att bidra med kapital, kunskap, erfarenhet och Burekoncernens nätverk utvecklar vi företag och omstrukturerar hela branscher. Bure hjälper företagen att växa sig starka och står kvar som engagerad ägare till dess att företagen nått ledande positioner. Under det senaste året har vi bland annat fört vårdföretaget Capio, IT-integratören Dimension samt medieföretaget Observer till Stockholmsbörsen. Bure har sin bas i Sverige men perspektivet för oss och våra företag är internationellt. Bure startades 1992 och är noterat på Stockholmsbörsens A-lista. www.bure.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/10/20011010BIT00040/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/10/20011010BIT00040/bit0002.pdf

Slutliga avtal med PA Svenska System och Retea

Bure har tecknat slutgiltiga avtal avseende förvärv av Svenska PA System och Retea Bure har idag tecknat slutgiltiga avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Svenska PA System AB och Retea AB från TurnIT AB. Affären är villkorad av konkurrensverkets godkännande vilket förväntas erhållas under oktober månad. "Inom de berörda företagen ser vi bara positivt på att få Bure som ny ägare. Möjligheterna att förverkliga vår ambition att utveckla företagsgruppen till att bli en av de ledande aktörerna på den nordiska HRM-marknaden har ytterligare förstärkts i och med att Bure gått in som ny ägare", säger Ulf Ericsson, VD för företagsgruppen som består av Svenska Pa System, Palett HRM och TimeRecorder Data. "Vi ser stora möjligheter att ytterligare stärka vår position på marknaden med Bure som ägare. Bure är en investerare med dokumenterad erfarenhet som ägare av konsultbolag inom datakom och telekom, vilket kommer att bidra positivt till vår framtida utveckling". Säger Bengt Lundgren, VD, Retea AB. Göteborg den 5 oktober Bure Equity AB (publ) För ytterligare information kontakta: Björn Boldt-Christmas, Senior Investment 031-335 76 85 Manager, IT Solutions 0705-88 76 85 Irene Axelsson, Informationsdirektör 031-335 76 32 0706-32 81 83 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/05/20011005BIT00660/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/05/20011005BIT00660/bit0001.pdf

Förhandsbesked angående Bures skattestatus

Förhandsbesked angående Bures skattestatus Skatterättsnämnden har i förhandsbesked per idag fastställt att Bure kan bedriva likviditetsförvaltning i moderbolaget, oavsett i vilken omfattning och hur ofta Bure omsätter sin värdepappersportfölj, utan att det påverkar Bures status som investmentföretag. Riksskatteverket har haft motsatt uppfattning. Skatterättsnämnden accepterar inte Riksskatteverkets synsätt. Förhandsbeskedet kan av Riksskatteverket överklagas till Regeringsrätten fram till 2001-10-24. Vad avser den skattetvist som rörde taxering 1994 har tidigare Regeringsrätten per den 10 september nekat Riksskatteverket prövningstillstånd varvid Bure vann denna process. Göteborg den 3 oktober 2001 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Benny Averpil, Finansdirektör 031-335 76 47 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/03/20011003BIT00680/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/03/20011003BIT00680/bit0001.pdf

Bure ökar innehavet i Appelberg

Bure ökar innehavet i Appelberg Bure förvärvar, via en riktad nyemission, ytterligare aktier i Appelberg Publishing Agency AB. Bures innehav uppgår därmed till 34,4 procent. Bure har option på att öka sitt ägande ytterligare under september 2002. Appelberg är ledande i Sverige på företagstidningar. Appelberg är Sveriges ledande bolag inom produktion av tryckta och digitala företagstidningar för stora internationella bolag. Appelberg finns idag representerat i Stockholm, Lund, Hong Kong och Shanghai och omsätter ca 90 MSEK. På kundlistan återfinns bl a Alfa Laval, American Express, Bayer, Ericsson, Gambro, Microsoft, SCA, SKF, Tetra Pak och Walt Disney. Bolaget sysselsätter 65 personer och hanterar journalistisk kommunikation på 25 språk, internt och genom sitt internationella nätverk av skribenter och fotografer. "Appelbergs verksamhetsområde är mycket spännande och vi ser flera möjligheter att växa både inom Sverige och internationellt. Bolaget har hittills också stått starkt i en försämrad konjunktur och tagit flera nya och spännande uppdrag. Tillväxtmöjligheterna är således goda", säger Örjan Serner, Senior Investment Manager, Bure Equity. "Det känns stimulerande att Bure investerar ytterligare i Appelberg. Vi ser Bure som en stark och stabil ägare med god branschkunskap. Tillsammans har vi mycket goda förutsättningar att förstärka Appelbergs marknadsposition ytterligare, både genom organisk tillväxt och kompletterande förvärv", säger Olle Appelberg, VD och grundare av Appelberg Publishing Agency. Appelberg ingår i Bures investeringsområde InfoMedia, i vilket också STARK Filmproduktion, Journalistgruppen, Citat och Convenio ingår. Göteborg 3 oktober 2001 Bure Equity AB För mer information kontakta: Örjan Serner, Senior Investment Manager, Bure Equity 031 - 335 76 41 Olle Appelberg, VD Appelberg Publishing Agency 08 - 406 54 21 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/03/20011003BIT00220/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/03/20011003BIT00220/bit0001.pdf

Bure investerar i Xdin

Bure investerar i Xdin Bure Equity AB förvärvar 35 procent av aktierna i Xdin AB. Bolagets verksamhet innefattar programvaror och tjänster inom områdena idé-, produkt- och processutveckling. Xdin kommer att ingå i Bures investeringsområde IT Solutions. Xdin är ett kunskapsföretag inom produktutveckling för framförallt fordonsindustrin och har expanderat kraftigt under de senaste åren. Huvudkontoret finns i Göteborg. Xdin har också verksamhet på andra orter i Sverige samt i USA. Bolaget omsätter ca 200 MSEK och har i dag ca 210 anställda. Genom att Bure inträder som aktiv ägare och tillför kapital kommer Xdin kunna fortsatta utvecklas mot att bli ett ledande företag inom sina verksamhetsområden. "Xdin är ett företag som sticker ut i mängden. Här finns en fräschör och ett nytänkande som på många sätt är unikt. Xdin har många av de ingredienser som Bure bedömer som väsentliga för att skapa verklig kundnytta och attrahera de bästa kompetenserna i dagens kunskapsföretag." säger Björn Boldt-Christmas, Senior Investment Manager, Bure. "Efter ett antal framgångsrika, expansiva år har tiden blivit mogen för Xdin att ta in en extern huvudägare. Bure med sitt imponerande track record inom den kunskapsintensiva industrin blir den perfekta partnern. Vi kommer tillsammans att utveckla bolaget mot förverkligande av de mål vi satt upp." säger Hans Norén, VD, Xdin AB. Inom investeringsområde IT Solutions finns sedan tidigare även Cygate, Dimension, Systeam, CR&T, Erda och Newmad. Göteborg den 19 september 2001 Bure Equity AB (publ) För mer information: Björn Boldt-Christmas, Bure 0705-88 76 85 Johanna Pettersson, Information, Bure 031-335 76 33 Hans Norén, VD, Xdin 0736-88 12 01 www.xdin.com www.bure.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/19/20010919BIT00540/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/19/20010919BIT00540/bit0001.pdf

Regeringsrätten friade Bure

Regeringsrätten friade Bure Regeringsrätten har beslutat att inte meddela Riksskatteverket prövningstillstånd i mål om inkomsttaxering 1994 för Bure Equity AB. Skattemyndigheten och Riksskatteverket har i en långdragen skatteprocess hävdat att Bure inte anses som ett investmentföretag vid 1994 års taxering. Regeringsrättens beslut innebär att Bure, i enlighet med länsrättens och kammarrättens domar, skall beskattas som ett investmentföretag vid 1994 års taxering. Beslutet innebär att tvisten nu är slutligt avgjord och att Bure därmed inte längre har något åtagande för taxeringen 1994. I årsredovisningen för år 2000 redovisades en ansvarsförbindelse för tvisten med ett belopp på drygt 200 MSEK. Bure har även ett skatteärende för taxeringsåret 1999 angående bolagets status som investmentbolag. Statusen i detta ärende är oförändrat. Göteborg den 10 september 2001 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Benny Averpil, Finansdirektör Bure 031-335 76 47 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/10/20010910BIT00070/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/10/20010910BIT00070/bit0002.pdf

Bure avser att förvärva Svenska PA System och Retea

Bure avser att förvärva Svenska PA System och Retea Bure Equity AB har ingått en principöverenskommelse om att förvärva samtliga aktier i Svenska PA System AB och Retea AB från TurnIT AB. Svenska PA koncernen (Svenska PA System AB, Palett AB och Time Recorder Data A/S) är en av Sveriges ledande leverantörer inom HRM-system (Human Resource Management). Koncernen erbjuder totallösningar innefattande tjänster, produkter och produktion inom lön, personaladministration och tid. Den övergripande nordiska marknaden för HRM-system förväntas fortsatt växa stabilt, marknadens underliggande drivkraft återfinns främst i kundernas allt starkare intresse att förädla och administrera sitt human- och strukturkapital. Svenska PA System har idag ca 125 anställda med verksamhet i Sverige och Norge. Omsättningen första halvåret 2001 uppgick till 101 MSEK med ett rörelseresultat om 22 MSEK som har belastats med extraordinära kostnader på cirka 5 MSEK. Retea är ett IT-konsultbolag inom data- och telekommunikation med ca 45 anställda. Bolaget har idag verksamhet i Stockholm. Omsättningen första halvåret 2001 uppgick till 23 MSEK med ett rörelseresultat om 5 MSEK. "Bure står finansiellt starkt och är nu inne i en period av investeringar där vi utvärderar ett stort antal förvärvsmöjligheter. Dessa två förvärv är exempel på kvalitativa investeringar i enlighet med den strategi vi lagt upp och som innebär investeringar inom IT, infomedia och utbildning" säger Peter Sandberg, VD och koncernchef. "Det är mycket positivt att vi nu förvärvar två företag med goda möjligheter att utvecklas vidare inom Buresfären. Svenska PA System ligger långt framme i utvecklingen av IT-lösningar inom Human Resource- området och kommer att utgöra en bas för våra fortsatta satsningar inom området" säger Björn Boldt-Christmas, Senior Investment Manager IT Solutions. "Retea har betydande kompetens inom datakommunikation och teleteknik och utgör ett värdefullt tillskott till vår satsning inom nätverksintegration fortsätter Björn Boldt-Christmas. Bures nettoinvestering beräknas uppgå till cirka 200 MSEK. Överenskommelsen är villkorad av fördjupad due diligence, Konkurrensverkets godkännande samt av att sedvanliga garantier erhålls från TurnIT. Slutliga avtal beräknas tecknas omkring den 20 september 2001 varefter affären beräknas bli formellt klar under oktober månad då Konkurrensverket förväntas lämna sitt godkännande. Göteborg den 29 augusti 2001 Bure Equity AB (publ) För ytterligare information kontakta: Björn Boldt-Christmas, Senior Investment 031-335 76 85 Manager, IT Solutions 0705-88 76 85 Irene Axelsson, Informationsdirektör 031-335 76 32 0706-32 81 83 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/29/20010829BIT00150/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/29/20010829BIT00150/bit0002.pdf