Örjan Serner ny Senior Investment Manager

Örjan Serner anställs som Senior Investment Manager i Bure Equity Örjan Serner har anställts som ansvarig för Bures investeringsområde Media & Information. I investeringsområdet ingår bolagen; Citat, Stark, Convenio och Appelberg Publishing Agency. Örjan Serner grundade Citat 1989 och har sedan dess varit VD i bolaget. Han kommer att ansvara för såväl nya investeringar som för värdeskapandet av de befintliga innehaven. Örjan Serner kommer även i fortsättningen att ha en aktiv roll i Citat i form av styrelseledamot och representant för Bure. "Med Örjan Serner som ansvarig för Media & Information adderar vi betydande kompetens och erfarenhet av mediamarknaden till Bure" säger Peter Sandberg. Göteborg den 26 april 2001 Bure Equity AB (publ) För mer information: Peter Sandberg 031-335 76 35 Johanna Pettersson, Informationsansvarig 031-335 76 33 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT01370/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT01370/bit0001.pdf

Kvartalsrapport 2001

Rapport första kvartalet 2001 FORTSATTA AVYTTRINGAR GAV STARKT EXITRESULTAT PÅ 569 MSEK *Substansvärdet var 68 SEK - i stort sett oförändrat sedan årsskiftet, trots det kraftiga fallet på Stockholmsbörsen. *Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till 438 MSEK. Reserveringar och nedskrivningar har gjorts med 121 MSEK. *Framgångsrik börsnotering av Dimension. Marknadsvärdet vid introduktionen översteg redovisat substansvärde med 552 MSEK. *Investeringskapaciteten är mycket hög - nettolånefordran var 1 680 MSEK. *Föreslagen kontantutdelning och utdelning av aktier i Observer ger Bures aktieägare sammanlagt 1 900 MSEK - cirka 17 SEK per aktie. Efter rapportperiodens utgång Chematur avyttrat Koncernen Resultat Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick första kvartalet till 448 MSEK (1 843). Moderbolaget Resultat Moderbolagets resultat efter skatt uppgick första kvartalet till 438 MSEK (1 331). Under kvartalet har tre avyttringar genomförts, med ett sammanlagt resultat på 569 MSEK (1 619). Kvartalets resultat har påverkats av reserveringar och nedskrivningar med 121 MSEK. Förvaltningskostnaderna under kvartalet uppgick till 29 MSEK (37). Det senaste årets starka kassaflöde har medfört att räntenettot för bättrades med 26 MSEK till 18 MSEK (-8) jämfört med samma kvartal före gående år. Finansiell ställning Moderbolagets balansomslutning var vid utgången av kvartalet 5 083 MSEK, jämfört med 4 690 MSEK vid årets ingång. Samtidigt ökade det egna kapitalet med 438 MSEK till 4 748 MSEK. Soliditeten ökade med 1 procentenheter och uppgick till 93 procent. Moderbolagets likvida ställning stärktes genom avyttringarna och netto lånefordran uppgick vid kvartalets utgång till 1 680 MSEK jämfört med 1 149 MSEK vid årets ingång. Största delen av nettolånefordran utgörs av räntebärande placeringar, som uppgick till drygt 1 000 MSEK. Aktieportföljen, som förvaltas av Bure Kapital, uppgick till 564 MSEK och minskade under kvartalet i värde med 22 procent. Generalindex minskade under samma period med 18 procent. Avyttringar och exitresultat Den 20 februari noterades Dimension på OM Stockholmsbörsens O-lista. Jämfört med det redovisade substansvärdet, innebar noteringsdagens betalkurs för Bures del en "uplift" (skillnaden mellan marknadsvärde och redovisat substansvärde) på 552 MSEK. Bures försäljning av drygt 7 mil joner aktier till institutioner i samband med noteringen gav en vinst på 379 MSEK. Efter försäljningen äger Bure drygt 10 miljoner aktier, motsvarande 35 procent av kapitalet och rösterna i Dimension. Marknadsvärdet på Bures kvarvarande innehav i Dimension uppgick vid kvartalets utgång till 576 MSEK. Bures styrelse föreslår bolagsstämman 2001 att besluta om utdelning av en aktie i Observer AB för varje sextal aktier i Bure Equity AB. För att utdelningen skall kunna ske utan skattebelastning för Bures aktieägare krävs enligt "Lex Asea" att samtliga aktier i Observer delas ut. För att möjliggöra en sådan utdelning har Bure under perioden avyttrat 2,9 miljoner aktier i Observer, med en vinst på 182 MSEK. I januari 2001 avyttrades också innehavet i Hagabadet med en mindre bokföringsmässig vinst. Investeringar I februari förvärvade Bure 25 procent av aktierna i Appelberg Publishing Agency. Appelberg är störst i Sverige på produktion av företags- och kundtidningar. Bures investering uppgick till 21 MSEK. Bure har option på att öka sitt ägande upp till 55 procent. I enlighet med det avtal som träffades i slutet av 2000, har Mercuri International Group förvärvat verksamheter i ett flertal länder i östra Centraleuropa. Investeringen uppgår till 48 MSEK. CR&T Ventures har under kvartalet genomfört sina första investeringar i företagen Cobolt respektive Comhat. Bures andel av investeringarna i Cobolt uppgår till 4 MSEK och i Comhat till 5 MSEK. InnKap 3, en ny fond inom Innovationskapital med ett sammanlagt kapital på 132 MEuro, startades under perioden. Bure Kapitals investeringsåtagande uppgår till ca 23 procent av fondens kapital. Oförändrat substansvärde Trots det kraftiga fallet på Stockholmsbörsen var Bures substansvärde i stort sett oförändrat. Substansvärdet per aktie uppgick såväl vid kvartalets ingång som vid utgången till 68 SEK. Bures substansvärde var vid utgången av kvartalet 7 449 MSEK. Bures aktiekurs Bures börskurs var vid utgången av kvartalet 49,00 SEK, jämfört med 51,50 SEK vid utgången av år 2000. Aktiekursen minskade därmed med 5 procent under första kvartalet, vilket kan jämföras med investmentbolagsindex som också föll 5 procent under samma period. Rabatten har ökat till 28 procent jämfört med 25 procent vid årets ingång. Övrigt I februari meddelade Scribona, där Bure representerar 51 procent av kapitalet och 37 procent av rösterna, avsikten att gå samman med PC LAN. Samgåendet sker genom att Scribona via ett offentligt erbjudande med aktier förvärvar samtliga utestående aktier i PC LAN. Vid utgången av mars hade Scribona mottagit accepter för totalt 95,4 procent av de utestående aktierna i PC LAN. Genom samgåendet skapas Nordens största leverantör av IT-produkter och IT-lösningar. Det nya bolaget blir marknadsledande på samtliga geografiska marknader där det är representerat. Bures ägande efter det planerade samgåendet kommer att uppgå till cirka 34 procent. Skattefrågor Bure Equity har avseende räkenskapsåret 1993 (taxeringsåret 1994) en skattetvist som rör Bures status som investmentbolag under detta år. Bure har vunnit målet i såväl länsrätten som i kammarrätten. Riksskatteverket (RSV) har överklagat kammarrättens dom till Regeringsrätten, som inte meddelat prövningstillstånd ännu. Bure redovisar tvisten som en ansvarsförbindelse som uppgår till 201 MSEK, inklusive ränta. Under hösten 2000 har RSV granskat den kortfristiga handeln med värdepapper i de svenska investmentbolagen. Skattemyndigheten har därvid genomfört taxeringsrevision hos Bure avseende räkenskapsåren 1998 och 1999. I december 2000 meddelade Skattemyndigheten att man omprövar Bures taxering för räkenskapsåret 1998 (taxeringen 1999). Skattemyndigheten ifrågasätter om Bure under 1998 uteslutande eller så gott som uteslutande förvaltat värdepapper, vilket är ett av kriterierna som investmentbolag ska uppfylla. Bure anser att alla kriterier för att betraktas som investmentbolag är uppfyllda och får stöd för detta från ledande skatteexperter. Bure har i princip inga andra tillgångar än aktier. Bures verksamhet består alltså så gott som uteslutande av att förvalta dessa aktier, vilket sker i enlighet med de marknadsförutsättningar och krav som aktieägarna har rätt att ställa på bolaget. Skulle Skattemyndigheten få rätt, är Bures skatteskuld 735 MSEK, inklusive ränta. Beloppet redovisas som en ansvarsförbindelse. Bure har överklagat Skattemyndighetens beslut och har begärt förhandsbesked för år 2001. Bolagsstämma Styrelsen föreslår den ordinarie bolagsstämman den 26 april 2001, att besluta om en kontantutdelning på 3 SEK per Bureaktie samt att det för varje sextal aktier ska utdelas en aktie i Observer AB. Vidare föreslår styrelsen att bolagsstämman skall ge styrelsen mandat att intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma återköpa egna aktier om maximalt 10 procent av antalet utestående aktier. Göteborg den 26 april 2001 Roger Holtback VD och koncernchef Viktiga händelser efter periodens utgång Bure har ökat sin ägarandel i Cygate från 67 till drygt 70 procent, motsvarande en investering på ca 24 MSEK. CR&T Venture har investerat 9 MSEK i WeSpot, som är en avknoppning från C Technologies. Bolaget har tagit fram en ny typ av intelligenta övervakningssensorer. Genom Nordic Capital har ytterligare investeringar gjorts med 9 MSEK som del i avtalat åtagande. Bure har vidare i april avyttrat sitt innehav i Chematur. Bolaget har under de senaste åren visat kraftiga förluster. I samband med försäljningen medverkar Bure till en finansiell rekonstruktion. I kvartalsbokslutet och i tidigare bokslut har Bure avsatt medel som bedömts täcka Bures åtaganden för denna rekonstruktion. I slutet av april förvärvade Bure eventföretaget Convenio och filmproduktionsföretaget Stark av Citat. Genom förvärvet blir bolagen fristående och kommer under sina egna varumärken att få ökade möjligheter att växa inom sina branscher. Bolagen kommer att ingå i Bures investeringsområde Media & Information. Innehav 01-03-31 Bokför Substan Över/un Värderi Andel Andel t s-värde der- NAV ngs- värde MSEK värde metod kapita röster MSEK MSEK SEK/ak l % % tie IT-solutions Cygate EVCA 67,1 67,1 343 510 167 4,65 Dimension börsvär 35,0 35,0 91 576 485 5,25 de Systeam bokf 30,0 30,0 259 259 - 2,40 värde Totalt 693 1 345 652 12,30 Media & Information Citat EVCA 74,0 74,0 52 318 266 2,90 Observer börsvär 32,8 58,4 612 1 818 1 206 16,60 de Appelberg bokf 25,0 26,6 21 21 - 0,20 värde Totalt 685 2 157 1 472 19,70 e-Knowledge ITG, Informator EVCA 100,0 100,0 106 281 175 2,55 Mercuri EVCA International 98,2 98,2 337 366 29 3,35 Vendator bokf 100,0 100,0 25 25 - 0,25 värde Vittra bokf 70,0 70,0 23 23 - 0,20 värde Totalt 491 695 204 6,35 Logistics e- Commerce Scribona börsvär 51,1 36,7 350 297 -53 2,70 de Simonsen Sverige bokf 79,9 79,9 71 71 - 0,65 värde Totalt 421 368 53 3,35 Incubator/spin-offs CR&T EVCA 65,3 49,0 56 137 81 1,25 Gatespace bokf 4,9 4,9 23 23 - 0,20 värde Newmad Technologies bokf 26,6 26,6 29 29 - 0,25 värde Totalt 108 189 81 1,70 Venture funds Indirekta CR&T Venture fond bokf 9 9 - 0,10 värde InnKap fond 1 och 2 ** 68 186 118 1,70 Nordic Capital ** fonder 398 805 407 7,35 Direkta investeringar ADC Telecom börsvär 21 6 15 0,05 de Appgate 1,5 1,5 4 4 - 0,05 Kreatel Com 3,1 3,1 15 15 - 0,15 Mitra Medical 7,6 7,6 5 5 - 0,05 Mobileopinion 52,3 19,9 - - - - Printing Network 5,0 5,0 5 5 - - Spotfire 0,9 0,9 2 2 - - Buyonet 23,9 23,9 28 28 - 0,30 MDinTouch 19,9 19,9 - - - - Totalt 555 1 065 510 9,75 Övriga Innehav Bure Kapital 1,30 ** 100,0 100,0 4 145 149 Sälenstjärnan börsvär 85 67 -18 0,60 de Övriga innehav ** 69 71 2 0,70 Övriga innehav totalt 158 7 165 0 Bure Finans* 1 637 1 637 - 14,85 Totalt 4 748 7 449 2 701 68,00 *I Bure Finans ingår moderbolagets övriga tillgångar och skulder ** Posten innehåller bolag som värderats efter fler än en metod Värderingsprinciper Noterade innehav har värderats till senaste betalkurs per balansdagen. Onoterade innehav har värderats genom användande av EVCAs (European Venture Capital Association) värderingsrekommendationer eller värderats av extern part. EVCAs rekommendationer innebär att marknadsvärdet fastställs på grundval av värdet vid senast genomförda transaktion i värdepappret där en extern part deltagit, t ex en nyemission. Övriga onoterade aktier tas upp till bokfört värde.Ett urval av innehaven IT-solutions DIMENSION Dimension är ett ledande företag inom affärskritiska infrastrukturlösningar för den digitala ekonomin. Som integratör skapar Dimension plattformar som möter den digitala ekonomins krav på snabbhet, skalbarhet, tillgänglighet och säkerhet. Dimension samarbetar med marknadsledande leverantörer av hårdvara, operativsystem och middleware. Dimension erbjuder lösningar för kostnadseffektiva och plattforms oberoende servrar, datalagring, datasäkerhet, tunna klienter och internetlösningar för e-business. · Omsättningen för första kvartalet uppgick till 398 MSEK (257), en ökning med 55 procent. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade med 68 procent till 30 MSEK (18), vilket gav en marginal på 7,5 procent (7,0). · Börsnoteringen på Stockholmsbörsens O-lista den 20 februari 2001 gav ett marknadsvärde på 1 904 MSEK. · Bure minskade sin ägarandel till 35 procent i samband med börsnoteringen. · I linje med expansionsstrategin i Baltikum skapade Dimension ett dotterbolag i Litauen i mars. Senare samma månad förvärvades det lettiska företaget Realogic. · Affärsområdet System Management bildades för produkter och tjänster inom övervakning. · Dotterbolaget Next Nordic har tecknat ett treårigt avtal med Ericsson Radio Systems, till ett värde av 300 MSEK per år. · Next Nordic etablerar verksamhet i Danmark och Finland. 3 mån 3 mån Rullande (MSEK) 2001 2000 12 mån Nettoomsättning 398 257 1 615 Rörelseresultat före goodwillavskrivn 30 18 150 Tillväxt (%) 55 95 - Op kassaflöde efter investeringar - 4 - Bures invest. kapital 91 158 - Ägarandel kapital (%) 35 69 - Medelantal anställda 241 149 - CYGATE Cygate designar, utvecklar, bygger och underhåller nätverkslösningar för all internetkommunikation. Lösningarna baseras på en kombination av Cygates egenutvecklade produkter och partners produkter. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Säkerhet, Nätverk och IT Management och är inriktad på att skapa effektiva och lönsamma internetlösningar. Cygate erbjuder expertis inom säkerhet, projektledning, installation, utbildning, drift och support samt utveckling och design. Företaget är verksamt i sex länder runt Östersjön och har cirka 250 medarbetare. · Omsättningen för första kvartalet ökade med 86 procent till 270 MSEK (145). Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 13 MSEK (0,5), vilket gav en marginal på 4,8 procent (0). Framför allt den finska verksamheten fortsätter att uppvisa mycket starkt resultat. · Cygate har av Cisco Systems tilldelats priset Gold Partner of the Year i Nordeuropa. Vidare fick Cygate priset för Outstanding Customer Satisfaction vid samma tillfälle. · I april ökade Bure sin ägarandel i Cygate från 67 till 70 procent. 3 mån 3 mån Rullande (MSEK) 2001 2000 12 mån Nettoomsättning 270 145 855 Rörelseresultat före goodwillavskrivn 13 1 25 Tillväxt (%) 86 - - Op kassaflöde efter investeringar 22 -9 41 Bures invest. kapital 343 300 - Ägarandel kapital (%) 67 62 - Medelantal anställda 238 212 - SYSTEAM Systeam stödjer sina kunders affärsutveckling med effektiva informationssystem. Företaget arbetar dels som bred IT-partner till medelstora företag och dels som specialist inom ERP (Enterprise Resource Planning), systemutveckling och managementtjänster till större företag. Systeam är specialiserade på standardiserade affärssystem och är ledande i Sverige på affärssystemen JD Edwards och Jeeves. Koncernen har idag ca 800 medarbetare och är etablerad på cirka 30 orter i Sverige, Norge och Danmark. · Omsättningen för första kvartalet uppgick till 211 MSEK (171), en ökning med 23 procent. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 11 MSEK (4), vilket gav en marginal på 5,2 procent (2,3). · I februari förvärvade Systeam Kapsax AB:s Technologyverksamhet och blev därmed ledande inom IT-baserad produktutveckling i Norden. · Systeam förvärvade BMS vårdsystem och stärkte genom detta sin position som IT-leverantör till vården. · I januari slöts ett avtal med Partena Care till ett värde av cirka 6 MSEK för de närmaste tre åren. · Marknaden för Systeam utvecklas positivt. 3 mån 3 mån Rullande (MSEK) 2001 2000 12 mån Nettoomsättning 211 171 788 Rörelseresultat före goodwillavskrivn 11 4 12 Tillväxt (%) 24 - - Op kassaflöde efter investeringar - - 30 Bures invest. kapital 259 255 - Ägarandel kapital (%) 30 30 Medelantal anställda 744 562 - Media & Information CITAT Citat är ett av Sveriges ledande kommunikationsföretag som fokuserar på att effektivisera processen för marknads-kommunikation. Citat erbjuder tjänster och systemlösningar som skapar struktur och flexibilitet, vilket leder till att företag snabbare och effektivare når marknaden med sin kommunikation. Verksamheten omfattar analys och utveckling av processer och IT-lösningar för kommunikation samt samordning och mediaproduktion inom alla tongivande media. · Citat har haft en stark inledning på året. Nettoomsättningen steg med 35 procent, jämfört med föregående år, till 95 MSEK. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 4 MSEK, vilket gav en marginal om 3,8 procent (1,4). Resultatförbättringen var 7 MSEK jämfört med föregående kvartal. · Citat och Skandia har slutit ett ramavtal om outsourcing av Skandias trycksaksproduktion. · Citat har slutit ett avtal med Ericsson Radio Systems för fortsatt utveckling av e-businesslösning, till ett värde av omkring 12 MSEK. 3 mån 3 mån Rullande (MSEK) 2001 2000 12 mån Nettoomsättning 95 70 328 Rörelseresultat före goodwillavskrivn 4 1 -9 Tillväxt (%) 35 50 - Op kassaflöde efter investeringar -6 -8 -23 Bures invest. kapital 52 32 - Ägarandel kapital (%) 74 76 - Medelantal anställda 309 259 - e-Knowledge MERCURI INTERNATIONAL Mercuri International är marknadsledande i Europa inom Sales Process Management och arbetar med utbildning och konsultation inom försäljning och ledarutveckling. Mercuri har genom internationell expansion utvecklats till en partner som kan möta globalt verksamma företags hela behov av kompetensutveckling inom sälj-, chefs-, marknads-, och service funktioner. Mercuri är verksamt i cirka 35 länder. · Nettoomsättningen första kvartalet uppgick till 192 MSEK, en ökning med 9 procent. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 15 MSEK, vilket gav en marginal på 7,8 procent (7,9). · Mercuri International har förvärvat Mercuris verksamheter i Ungern, Polen, Tjeckien, Kroatien, Slovenien, Slovakien och Rumänien. Mercuri har en stark position på dessa marknader. · Konceptet Strategic Competence Management, som ytterligare ska stärka Mercuris position som strategisk partner inom Sales Process Management, lanserades under kvartalet. 3 mån 3 mån Rullande (MSEK) 2001 2000 12 mån Nettoomsättning 192 177 684 Rörelseresultat före goodwillavskrivn 15 14 2 Tillväxt (%) 9 238 - Op kassaflöde efter investeringar -29 -2 22 Bures invest. kapital 337 258 - Ägarandel kapital (%) 98 100 - Medelantal anställda 751 544 - ITG Informator Training Group är Sveriges mest kompletta utbildningshus inom IT och projektledning och utbildar årligen omkring 85 000 personer. Inom Informator Professional genomförs kompetensutveckling inom IT och projektledning. Informator Enduser arbetar med användarutbildning inom IT. Informator Interactive tillhandahåller lärarstödd e-learning för både slutanvändare och professionella användare. Informator Competence Management är specialiserat på tjänster och produkter för strategisk kompetensutveckling inom IT-området. · Nettoomsättningen första kvartalet uppgick till 50 MSEK, en minskning med 11 procent. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till -1 MSEK, vilket gav en marginal på -2 procent (5,4). Den svagare konjunkturen påverkade såväl omsättningen som resultatet negativt. Mot slutet av perioden förbättrades dock ITGs orderingång. · Användarutbildningen har tagit marknadsandelar och uppvisar både god tillväxt och lönsamhet. 3 mån 3 mån Rullande (MSEK) 2001 2000 12 mån Nettoomsättning 50 56 207 Rörelseresultat före goodwillavskrivn -1 3 18 Tillväxt (%) -10 17 - Op kassaflöde efter investeringar 0 7 13 Bures invest. kapital 106 75 - Ägarandel kapital (%) 100 100 - Medelantal anställda 115 130 - VITTRA Vittra är med sammanlagt 2 400 elever vid tio skolor Sveriges största friskoleföretag. Vittra har för närvarande skolor i Järfälla, Lidingö, Nacka, Sollentuna och Stockholm inom såväl förskola, grundskola som gymnasium. Vittras friskoleverksamhet startade 1993 och arbetar efter en pedagogisk modell som bland annat bygger på en individuell utvecklingsplan för varje elev. · Nettoomsättningen uppgick till 37 MSEK, en ökning med 42 procent. Resultatet före goodwillavskrivningar uppgick till -3 MSEK, vilket gav en marginal på -8,1 procent (0). Resultatförsämringen är helt hänförlig till start av nya skolor och utvecklingskostnader. De befintliga verksamheterna uppvisar dock god lönsamhet. · Vittra kommer till hösten 2001 att starta fem nya skolor: en gymnasieskola i Göteborg samt grundskolor i Helsingborg, Kungsbacka, Solna och Stockholm. 3 mån 3 mån Rullande (MSEK) 2001 2000 12 mån Nettoomsättning 37 26 145 Rörelseresultat före goodwillavskrivn -3 0 0 Tillväxt (%) 43 38 - Op kassaflöde efter investeringar -1 1 -4 Bures invest. kapital 23 23 - Ägarandel kapital (%) 70 70 - Medelantal anställda 215 159 - Incubator/spin-offs CR&T CR&T (Carlstedt Research & Technology AB) är ett forskningsinriktat konsultföretag med omfattande inkubatorverksamhet, som i samarbete med högskolor och industriföretag utvecklar högteknologiska lösningar och produkter. Huvuddelen av medarbetarna har forskarutbildning på doktorandnivå inom datavetenskap och datorteknik. CR&T identifierar affärsidéer och utvecklar dem genom att tillföra externt riskkapital samt teknisk och affärsmässig kompetens. CR&T går samtidigt in som delägare i de nystartade företagen. · Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -15 MSEK (- 7). I detta ingår inga exitresultat. · Konsultverksamheten har haft en svagare utveckling, främst genom lägre beläggning, orsakad av osäkerhet i telekombranschens olika projekt. Knoppverksamheten (avspunna egna bolag) · Spotfire har under första kvartalet inhämtat riskkapital om 15 MUSD. Spotfire förbereder en notering på Nasdaq-börsen under 2001. · Appgate har i Wall Street Journal beskrivits som en av Europas intressantaste investeringar. · Gatespace har kontrakterats för arbete med Telias "connected home-initiativ". 3 mån 3 mån Rullande (MSEK) 2001 2000 12 mån Nettoomsättning 9 9 38 Resultatandelar -13 -6 -40 Exitresultat 0 0 54 Rörelseresultat före goodwillavskrivn -15 -7 19 Tillväxt (%) neg 10 - Op kassaflöde efter investeringar 4 2 13 Bures invest. kapital 56 8 - Ägarandel kapital (%) 65 49 - Medelantal anställda 47 36 - Venture funds INNOVATIONSKAPITAL Innovationskapital består av tre riskkapitalfonder - InnKap 1, InnKap 2 och InnKap 3 - i vilka Bure har ca ett 23-procentigt investerings åtagande, 370 MSEK av totalt 1 725 MSEK. Innovationskapital investerar i nystartade företag inom IT och medicinsk teknik i Norden. Portföljen bestod vid utgången av kvartalet av investeringar i bolagen: Appgate, Arexis, BioInvent, Carmen Systems, Heptagon, Kreatel, Incirco, Intermezzon, MathCore, Medeikonos, Mgage Systems, Mitra, Proximion, Printeurope, Radians Innova, Red Message, Resistentia, Samba Sensors, Simtra AeroTech och Spotfire. Bures investeringar inom Innovationskapital uppgick den 31 mars 2001 till 80 MSEK. Marknadsvärdet på dessa investeringar, beräknat enligt EVCA-modellen, uppgick till ca 200 MSEK. · Fonden InnKap 3 har under kvartalet etablerats med ett totalt kapital om 132 MEuro. Intresset för att delta i fonden var mycket stort och mer än hälften av kapitalet kommer från utländska institutionella investerare. Bures investeringsåtagande uppgår till 23 procent. NORDIC CAPITAL Riskkapitalfonden Nordic Capital har en diversifierad fondportfölj med innehav i följande bolag: Elmo-Calf, Gislaved Folie, Hilding Anders, Mölnlycke Health Care, Kirk Acoustics, Mictronic, Nopco Paper, Nybron Flooring, Nycomed Pharma, Reynolds, Trenor samt Wilson Logistics. Mölnlycke Health Care, som Bure äger till 13 procent dels via Nordic Capital och dels som en direktinvestering, har slutit avtal med Johnson & Johnson Medical att förvärva dess verksamhet operationsprodukter med varunamnet 'Barrier'. Affären förutsätter godkännande av konkurrensmyndigheter i några europeiska länder. Detta innebär att Mölnlycke i ett enda slag blir ett dubbelt så stort företag och blir en av världens ledande företag inom området engångsprodukter för kirurgiska ingrepp. CR&T VENTURES CR&T Ventures är en fond som investerar i högteknologiska företag i tidiga skeden, s k seed och early stage. Fonden bildades i slutet av år 2000 av Bure och CR&T. Bures investeringsåtagande uppgår till 100 MSEK. Genom CR&Ts engagemang får fonden tillgång till mycket högteknologiskt kunnande för utvärdering av olika investeringsprojekt. · I februari investerade CR&T Ventures 4 MSEK i Cobolt, som arbetar med avancerad laserteknik för bland annat projektionssystem. · I mars investerades 5 MSEK i Comhat, som utvecklar högeffektiva mikrovågsantenner för telekomsektorn. · I april investerade CR&T Ventures 9 MSEK i WeSpot, en avknoppning från C Technologies i Lund. CROSS ATLANTIC PARTNERS OCH ABBINGDON VENTURE Fonderna investerar i medicintekniska företag i tidiga skeden. Bures investeringsåtagande i fonderna uppgår till totalt 6 MUSD. Av detta hade 5,6 MUSD investerats per den 31 mars 2001. Bure har hittills avyttrat innehav i dessa fonder som medfört exitvinster om 53 MSEK. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT01050/bit0001.doc Hela Rapporten http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT01050/bit0002.pdf Hela Rapporten

Bure förvärvar Stark och Convenio från Citat

Bure förvärvar Stark och Convenio från Citat Bure Equity förvärvar eventföretaget Convenio och filmproduktionsföretaget Stark av Citat. Genom förvärvet blir bolagen fristående och kommer under sina egna varumärken att få ökade möjligheter att växa inom sina branscher. Bolagen kommer att ingå i Bures investeringsområde Media & Information. "Med Bure som direkt huvudägare kommer Stark och Convenio att bättre kunna utveckla sina verksamheter och därigenom bli än mer konkurrenskraftiga. Bolagen kommer bättre att kunna ta till vara tillväxtmöjligheterna inom sina respektive nischer ", säger Per Lundgren, Investment Manager, Bure. Stark är ett av Sveriges ledande företag inom filmproduktion för reklam, information och Internet. Bland kunderna återfinns flera av Sveriges största företag och bolaget har en rad uppmärksammade produktioner bakom sig. Stark har också gjort sig kända för att tidigt nyttja ny teknik och har varit drivande inom t ex webcasting och digital produktion. Stark omsatte 44 MSEK år 2000 och har kontor i Stockholm och Göteborg. Convenio är ett av Sveriges ledande företag inom eventbranschen med inriktning mot stora möten såsom produktlanseringar, bolagsstämmor och kundaktiviteter. Convenio omsatte år 2000 43 MSEK och har kontor i Stockholm och Göteborg. För Citat innebär försäljningen en renodling av verksamheten som nu koncentreras till effektivisering av företags marknadskommunikationsprocesser genom tjänster och systemlösningar. Citat har ingått i Burekoncernen sedan 1996 och har utvecklats till Sveriges främsta bolag när det gäller tjänster och systemlösningar för effektivisering av företags marknads-kommunikation. Citat har cirka 270 anställda och kontor Stockholm, Göteborg, Västerås och London. Göteborg den 26 april 2001 Bure Equity AB (publ) För mer information: Benny Averpil, Finansdirektör 031-335 76 47 Johanna Pettersson, Informationsansvarig 031-335 76 33 www.bure.se www.stark.se www.convenio.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT00970/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT00970/bit0001.pdf

Bure säljer Chematur Engineering

Bure säljer Chematur Engineering Bure har sålt samtliga aktier i Chematur Engineering AB. Bure har länge sökt en industriellt riktig hemvist för Chematur. Köpare är Håkan Hermansson, via bolag, som har lång och framgångsrik erfarenhet av motsvarande verksamhet inom Electrolux och Boliden, bl a som VD för Boliden Contech. Chematur har under de senaste åren visat betydande förluster. I samband med försäljningen medverkar Bure till en finansiell rekonstruktion. Försäljningen sker till bokfört värde. Göteborg den 26 april 2001 Bure Equity AB (publ) För mer information: Benny Averpil, Finansdirektör 031-335 76 47 Johanna Pettersson, Informationsansvarig 031-335 76 33 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT00150/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT00150/bit0002.pdf

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Bure Equity

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Bure Equity Aktieägarna i Bure Equity AB (nedan kallat Bure) kallas till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 26 april 2001 kl 14.30 i Göteborgs Konserthus, Stora Salen. Från 13.30 bjuder vi på kaffe och kaka samt musik av Hvila kvartetten. Anmälan Aktieägare som önskar delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast torsdag den 12 april 2001 dels anmäla sitt deltagande hos bolaget under adress Bure Equity AB, Box 5419, 402 29 Göteborg, per fax 031-778 58 38 eller tel 031-335 11 68 senast torsdag den 19 april 2001 kl 12.00. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisations-nummer. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att ha rätt att deltaga på bolagsstämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdag den 12 april 2001. Aktieägare som önskar företrädas av ombud skall inlämna daterad fullmakt i original. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av registreringsbevis e d. som ej är äldre än ett år. Ärenden 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Anförande av verkställande direktören 8. Framläggande av årsredovisningen, koncernredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2000 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2000 10. Beslut om disposition av bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter 13. Bestämmande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter /forts/ 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier 17. Beslut om utfärdande av personaloptioner i dotterbolaget Cygate AB 18. Nomineringskommitté a) Fråga om inrättande av nomineringskommitté för nominering av styrelse inför 2002 års ordinarie bolagsstämma b) Fastställande av antalet ledamöter i nomineringskommittén c) Val av ledamöter till nomineringskommittén 19. Övriga frågor som ankommer stämman enligt lag eller bolagsordning. 20. Avslutande av stämman. Utdelning (punkt 10) Styrelsen föreslår att kontantutdelning sker med 3:00 SEK per aktie. Som avstämningsdag föreslås den 2 maj 2001. Den av bolagsstämman beslutade utdelningen beräknas utsändas den 7 maj 2001. Styrelsen föreslår därutöver att samtliga Bures aktier i Observer AB utdelas till aktieägarna i förhållande till innehavda aktier i Bure. Som avstämningsdag föreslås den 2 maj 2001. Förslaget innebär att för sex aktier i Bure erhålles en aktie i Observer AB. Det bokförda värdet på den utdelade tillgången uppgår till 612,3 MSEK, vilket motsvarar 33:67 SEK per aktie. Förslag till val av styrelse och arvoden till styrelsens ledamöter (punkt 12, 13 och 14) Den av bolagsstämman 2000 valda nomineringskommittén har underrättat bolaget att de föreslår sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Nomineringskommittén föreslår omval av Gösta Wiking, Leif Edvinsson, Erling Gustafsson, Maria Lilja och Hans Wilandh samt nyval av Peter Sandberg. Roger Holtback har avböjt omval. Gösta Wiking föreslås bli styrelsens ordförande. Nomineringskommittén föreslår att arvode skall utgå med 310 000 kronor (280 000) till ordföranden och 140 000 kronor (140 000) till övriga av bolagsstämman valda ledamöter som ej är fast anställda i bolaget. I nomineringskommittén har ingått Jan-Erik Erenius, Caroline af Ugglas och Christer Mattsson. Förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 16) Styrelsen föreslår att styrelsen för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma bemyndigas att fatta beslut, om dels förvärv av egna aktier av serie B på börs respektive förvärv enligt förvärvserbjudande riktat till aktieägarna, dels överlåtelse av egna aktier på börs eller på annat sätt än på börs innefattande rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske med annat än pengar. Återköp får ske så att det egna innehavet uppgår till högst 1/10 av samtliga aktier i bolaget. Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och/eller i samband med finansiering av företagsförvärv. /forts/ Beslut om utfärdande av personaloptioner i dotterbolaget Cygate AB (punkt 17) Styrelsen föreslår att Bure utfärdar personaloptioner innebärande rätt att förvärva aktier i dotterbolaget Cygate AB på de villkor som följer nedan. Varje personaloption skall ge rätt att under perioden från och med den 2 januari 2004 till och med den 31 mars 2004, från Bure, förvärva en aktie i Cygate mot betalning av ett lösenpris uppgående till 37 SEK. Personaloptionerna skall utfärdas vederlagsfritt till tillsvidareanställda, med lägst halvtidstjänst, i dotterbolaget Cygate och i dess dotterbolag. Högst 208 000 personaloptioner skall utfärdas av Bure. Vid fullt utnyttjande minskas Bures ägande i Cygate med 0,88%, från 67,14% till 66,26% av antalet aktier. Utfärdande skall ske med högst 34 780 personaloptioner till ledande befattningshavare, med högst 17 390 personaloptioner till nyckelpersoner, med högst 3 130 personaloptioner till övriga anställda. Av bolagsstämma utsedda styrelseledamöter inom Cygate-koncernen skall ej erhålla personaloptioner. Garanterad tilldelning kommer inte att förekomma. Vid utfärdande enligt ovan skall bland annat den anställdes prestation liksom dennes position inom och betydelse för Cygate-koncernen beaktas. Bure skall även äga rätt att utfärda personaloptioner, i enlighet med vad som följer av detta förslag, till personer som i framtiden erhåller sådan befattning och anställning som avses i denna punkt tredje stycket ovan i Cygate-koncernen. Bolagsstämman föreslås uppdra åt styrelsen för Bure att verkställa utfärdandet av personaloptioner enligt ovan. Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att inställa er bjudandet att erhålla personaloptioner senast den 1 september 2001 om marknadsförhållandena eller omständigheterna i övrigt av styrelsen vid denna tidpunkt bedöms som olämpliga. Bolagsstämmans beslut avseende denna punkt ovan är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsens fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga för aktieägarna på Bures kontor i Göteborg fr o m 11 april samt översändes per post till de aktieägare som begär detta. Göteborg i mars 2001 STYRELSEN Bure Equity AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/22/20010322BIT01210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/22/20010322BIT01210/bit0001.pdf

Bure avyttrar del av innehavet i Observer – exitresultat på 181 MSEK

Bure avyttrar del av innehavet i Observer - exitresultat på 181 MSEK Bure har avyttrat 2.967.989 B-aktier i Observer AB samt konvertibelt förlagslån 1997/02 i Observer med ett nominellt värde om 3.348.000 kronor. Exitresultatet uppgår till 181 MSEK. Bures innehav efter försäljning uppgår till 18.183.333 A-aktier, vilket motsvarar 32,8 procent av kapitalet och 57,9 procent av rösterna. Försäljningen är ytterligare ett led i Bures fokusering mot onoterade innehav inom TIME-sektorn. Bures styrelse föreslår att bolagsstämman beslutar om utdelning av en aktie i Observer AB för varje sextal aktier i Bure Equity AB. För att utdelningen skall kunna ske utan skattebelastning för Bures aktieägare enligt lex Asea krävs att samtliga aktier i Observer delas ut. För att uppnå detta har Bure idag, efter omstämpling till B-aktier, avyttrat 2,9 miljoner aktier i Observer med ett exitresultat på 181 MSEK. "Försäljningen har skett till institutionella investerare utomlands och i Sverige och intresset har varit mycket stort. Genom ett breddat ägande skapas ökad likviditet och möjlighet för ökad handel i Observeraktien. Vi har som aktiv ägare varit med och byggt upp Observer från en mindre division inom Scribonakoncernen till ett ledande europeiskt omvärldsbevakningsföretag och vill ge aktieägarna fortsatt möjlighet att ta del av Observers utveckling." säger Roger Holtback, VD och koncernchef i Bure. Bures kvarvarande innehav, motsvarande 18.183.333 miljoner A-aktier avses omstämplas till B-aktier innan utdelning sker till aktieägarna. Göteborg den 9 mars 2001 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Benny Averpil, finansdirektör, Bure 031-335 76 47 0708-63 54 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/09/20010309BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/09/20010309BIT00280/bit0001.pdf

Årsredovisning 00

Årsredovisning 00 https://www.bure.se/report2000swe ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se