Halvårsrapport

Rapport för första halvåret 2001 STARK FINANSIELL STÄLLNING - GODA FÖRVÄRVS-MÖJLIGHETER I TURBULENT MARKNAD Aktieägarna tillfördes 19,50 SEK per aktie genom Observer- och kontantutdelning Substansvärdet uppgick till 40 SEK per aktie efter utdelningar och värdejustering av portföljen Resultatet efter skatt uppgick till 127 MSEK för halvåret. Nedskrivningar och frånvaro av exits gav negativt resultat i moderbolaget under andra kvartalet på -311 MSEK Investeringarna ökade till 296 MSEK under andra kvartalet jämfört med första kvartalet (99 MSEK) Navbolagens utveckling god i en svår marknad Många förvärvsmöjligheter utvärderas Återköp av egna aktier har skett med 1 miljon aktier under andra kvartalet och med 2 miljoner aktier efter rapportperiodens utgång Efter rapportperiodens utgång Förvärv av Propello och Journalistgruppen - ledande grupp inom affärskommunikation bildad Inledning Efter renodling, framgångsrika exits och betydande utdelningar till aktieägarna är Bure nu inne i en investeringsfas. Vi fortsätter att arbeta utifrån vår bevisligen framgångsrika strategi. Vi har en beprövad modell för att bygga upp marknadsledande företag inom fragmenterade kunskaps- och tillväxtbranscher. Under 2001 har vi vässat organisationen och ökat vårt branschfokus ytterligare och fortsätter våra investeringar inom IT, infomedia och utbildning. Verksamheten delas därför in i investeringsområdena IT Solutions, IT Services & Logistics, InfoMedia och Training & Education, inom vilka Bure kommer att fortsätta att skapa strategiska navföretag. Den fortsatta värdenedgången på börsen för aktier i IT-sektorn har medfört att Bure har gjort värdeanpassningar av portföljen enligt EVCAs rekommendationer. Detta tillsammans med genomförda utdelningar har på verkat substansvärdet. Bure har fortsatt en stark finansiell position, som ger en hög investeringskapacitet och handlingsfrihet. Mer attraktiva företags värderingar har skapat ett gynnsamt läge för nya investeringar. Bures organisation är väl rustad för detta. Koncernen Resultat Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick andra kvartalet till -339 MSEK (560) och för halvåret till 109 MSEK (2 403). Moderbolaget Resultat Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till -311 MSEK (346) och för halvåret till 127 MSEK (1 677). Exitvinsterna uppgick under halvåret till 570 MSEK. Andra kvartalet har påverkats av nedskrivningar med 315 MSEK enligt nedan: - noterade innehav161 MSEK - onoterade innehav 112 MSEK - fordringar 42 MSEK Utdelningar har erhållits med 44 MSEK (60) under andra kvartalet och uppgick sammanlagt till 44 MSEK (60) under halvåret. Förvaltningsomkostnaderna uppgick till 57 MSEK (35) för andra kvartalet och till 86 MSEK (72) för halvåret. Av detta utgör cirka 12 MSEK engångs kostnader. Räntenettot uppgick till 17 MSEK (-8) under andra kvartalet och till 35 MSEK (-16) under halvåret, vilket är resultatet av den positiva nettolåneskulden. Finansiell ställning Moderbolagets balansomslutning uppgick vid halvårsskiftet till 3 823 MSEK jämfört med 4 690 MSEK vid ingången av året. Balansomslutningen påverkades med 940 MSEK under andra kvartalet genom utdelningar till aktieägarna. Det egna kapitalet uppgick vid halvårsskiftet till 3 467 MSEK och soliditeten var 91 procent jämfört med 92 procent vid årets ingång. Den positiva nettolåneskulden uppgick vid periodens utgång till 822 MSEK, vilket innebar en minskning med 858 MSEK under kvartalet. Merparten av detta avsåg kontantutdelning och investeringar. Vid årsskiftet uppgick den positiva nettolåneskulden till 1 149 MSEK. Aktieportföljen, som förvaltas av Bure Kapital och ingår i den positiva nettolåneskulden, uppgick till 627 MSEK. Avkastningen var cirka 8 procent under kvartalet jämfört med index som var cirka 4 procent. Avyttringar och exitresultat Bures samtliga aktier i Observer har under andra kvartalet delats ut till Bures aktieägare. För varje sextal aktier i Bure erhölls en aktie i Observer. Anskaffningsvärdet för Observeraktien har ännu inte fastställts men kommer att meddelas så snart RSVs beslut föreligger. Bure har under kvartalet också avyttrat sitt innehav i Chematur. Bolaget har under de senaste åren visat kraftiga förluster och Bure har i samband med försäljningen medverkat till en finansiell rekonstruktion. Bure har i tidigare bokslut avsatt medel som bedöms täcka Bures åtagande för denna rekonstruktion. Totalt har under halvåret genomförts avyttringar på 770 MSEK med ett sammanlagt exitresultat på 570 MSEK. Investeringar Totalt uppgick investeringarna under andra kvartalet till 296 MSEK mot 99 MSEK under första kvartalet. Bure har under andra kvartalet ökat sin ägarandel i Cygate från 67 till drygt 74 procent. Investeringen uppgick till cirka 47 MSEK. I april förvärvade Bure eventföretaget Convenio och filmproduktionsföretaget Stark av Citat. Investeringarna uppgick till 17 respektive 45 MSEK. Bolagen ingår i Bures investeringsområde InfoMedia, vilket befinner sig i snabb utveckling. I maj genomfördes ett förvärv från Framfab, som innebär att Erda Technology återuppstår som fristående enhet inom Bure. Bures investering uppgick till cirka 15 MSEK. Erda, som är verksamt inom tillämpade IT- lösningar inom bioteknik och kommunikation, ingick i Guide när detta bolag förvärvades av Framfab från Bure i början av 2000. Erda Technology kommer att utgöra en komponent i Bures satsning inom teknisk IT-konsulting. Bure har i juni investerat 40 MSEK, motsvarande 30 procents ägarandel, i utbildningsföretaget Celemi. Bolaget har cirka 100 anställda och omsätter 140 MSEK inom affärssimuleringar och utbildningslösningar för större internationella koncerner. Bure har under andra kvartalet via CR&T Ventures investerat 9 MSEK i WeSpot. Bolaget är en avknoppning från C Technologies och har utvecklat en ny typ av intelligenta övervakningssensorer. Genom Nordic Capital har 53 MSEK investerats i Mölnlycke Health Care. Ägarandelen uppgår därefter till 13,8 procent av Mölnlycke Health Care. Ytterligare 32 MSEK har investerats i andra bolag via Nordic Capital under kvartalet. I juni träffade Bure och Investor avtal om att tillsammans bilda Customer Group AB, en koncern av specialistföretag inom Customer Relationship Management (CRM). De två första bolagen i den nybildade koncernen kommer att utgöras av Bures helägda dotterbolag Vendator Institutet samt Oculos, med Investor Growth Capital som största ägare och resterande av grundarna. Customer Group kommer att ägas till 40 procent av Bure och till 20 procent av Investor. Den nya koncernen beräknas från start omsätta cirka 100 MSEK. Substansvärde Det redovisade substansvärdet minskade under andra kvartalet från 68,00 SEK per aktie till 40,00 SEK per aktie. Nedgången är orsakad av utdelningar, kursnedgångar på noterade aktier samt nedvärdering av onoterade innehav enligt följande: Redovisat substansvärde vid utgången av första kvartalet (SEK/aktie) 68,00 utdelning av Observer-16,50 kontantutdelning -3,00 kursnedgång noterade-2,40 omvärdering onoterade innehav -5,00 - nedskrivningar mm-1,10 -28,00 Redovisat substansvärde vid utgången av första halvåret 40,00 Det beräknade substansvärdet per aktie den 20 augusti var 37,00 SEK. Bures aktiekurs Bures aktiekurs var vid halvårsskiftet 31,80 SEK, jämfört med 49,00 SEK vid första kvartalets slut och 51,50 SEK vid årsskiftet. Justerat för kontantutdelning och utdelning av Observer, värderat till utdelningsdagens kurs, har Bureaktien sjunkit med 4,9 procent första halvåret. Bureaktiens utveckling kan jämföras med SAX-index (fd Generalindex) under samma period, som minskade med 14,1 procent. Substansvärderabatten, d v s aktiekursen jämfört med det redovisade substansvärdet, minskade från 28 procent till 20 procent under kvartalet. Den 20 augusti uppgick rabatten till 35 procent, då kursen var 23,90 SEK. Skattefrågor Bure har sedan tidigare två väsentliga skatteärenden för vilka ingen ny information framkommit under andra kvartalet. Avseende räkenskapsåret 1993 (taxeringsåret 1994) finns en skattetvist som rör Bures status som investmentbolag under detta år. Bure har vunnit målet i såväl länsrätten som kammarrätten. Riksskatteverket (RSV) har överklagat kammarrättens dom till Regeringsrätten, som ännu inte meddelat prövningstillstånd. Bure redovisar tvisten som en ansvarsförbindelse som uppgår till 201 MSEK. I december 2000 meddelade Skattemyndigheten att man omprövar Bures taxering för räkenskapsåret 1998 (taxeringsåret 1999). Skattemyndigheten ifrågasätter om Bure under 1998 uppfyllt kriterierna som investmentbolag. Bure anser att alla kriterier för att betraktas som investmentbolag är uppfyllda och får stöd för detta från ledande skatteexperter. Bure har överklagat Skattemyndighetens beslut och har begärt förhandsbesked för 2001. Skulle Skattemyndigheten få rätt, är Bures skatteskuld 735 MSEK. Beloppet redovisas som en ansvars förbindelse. Personaloptionsprogram Bures styrelse beslutade i juni att införa ett personaloptionsprogram för bolagets medarbetare. Programmet omfattar optioner motsvarande cirka 0,7 procent av bolagets utestående aktier. För säkerställande av leverans av aktier och för täckande av uppkommande sociala avgifter med anledning av programmet har avtal träffats med bank om ett s k aktiederivatarrangemang. Därigenom undviks att någon utspädningseffekt, med anledning av programmet, uppkommer för bolagets aktieägare. Optionerna har en löptid på fem år, med möjlighet att utnyttja optionen efter en inledande inlåsningsperiod på tre år förutsatt att anställningsförhållandet består. Lösenpriset fastställdes till 110 procent av Bureaktiens volymvägda genomsnittskurs på Stockholmsbörsen under en period av 15 handelsdagar före tilldelningen och blev 36 SEK. De sammanlagt 750 000 optionerna fördelar sig på verkställande direktören 80 000 optioner, övriga ledande befattningshavare 50 000 per person, nyckelbefattningshavare 10 000-30 000 per person och övriga medarbetare 1 500-2 000 optioner per person. Återköp av egna aktier Det av bolagsstämman beslutade mandatet att återköpa upp till 10 procent av bolagets utestående aktier intill nästa bolagsstämma har under andra kvartalet utnyttjats med återköp av 1 miljon aktier, motsvarande 1 procent av utestående aktier. Göteborg den 21 augusti 2001 Peter Sandberg VD och koncernchef ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/21/20010821BIT00730/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/21/20010821BIT00730/bit0001.pdf Hela rapporten

Bure förvärvar Journalistgruppen och Propello

Bure förvärvar Journalistgruppen och Propello Bure förvärvar 100 procent av kommunikationsbyrån Journalistgruppen och 100 procent av filmproduktionsföretaget Propello från Cell Network. Förvärven innebär att Bure ytterligare förstärker sin position inom kommunikations- och informationsrelaterade tjänster. Journalistgruppen är en av Sveriges ledande kommunikationsbyråer. Företaget erbjuder rådgivning inom intern- och externkommunikation, samt innehållsproduktion. Exempel på tongivande kunder är SEB, Pharmacia, Ericsson, Assa Abloy och Telia. Under 2000 omsattes ca 100 MSEK. Bolaget sysselsätter idag ca 140 anställda. Propello producerar film för intern- och externkommunikation. Några av de största kunderna är Telia, IKEA, Astra Zeneca, Ericsson och Tetra Pak. Propello omsatte ca 45 MSEK under 2000 och har i dagsläget ett 20- tal anställda. Propello kommer att fusioneras med Stark Filmproduktion som är ett helägt dotterbolag till Bure. Tillsammans kommer Stark och Propello att ta en ledande position i Sverige inom kommunikation med rörliga bilder. "Med Bure som ägare kommer vi att få ökade utvecklingsmöjligheter i en miljö där kommunikation är en del av kärnverksamheten" säger Anders Lugn, VD Journalistgruppen. "Vi ser mycket positivt på den här affären och ser stora möjligheter till en stark framtida utveckling inom Bure koncernen" tillägger Pehr Andersson, VD Propello. "Affärskommunikation har en stark tillväxtpotential och kunderna ställer allt högre krav vid inköp av denna typ av tjänster. Journalistgruppen och Propello är två företag som båda har en stark position och förmåga att leverera till mycket hög kvalitet. Möjligheterna att skapa attraktiva kunderbjudanden genom synergier med andra företag inom Bure koncernen blir stora." säger Örjan Serner, Senior Investment Manager för Bures investeringsområde Media & Information. Genom förvärven fortsätter Bure att stärka sin position inom kommunikations- och informationsrelaterade tjänster. I investeringsområdet Media & Information ingår även Appelberg (kundtidningar), Stark (filmproduktion) Citat (system för marknadskommunikation) och Convenio (event marketing). Göteborg den 16 juli 2001 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Örjan Serner, Senior Investment Manager, Bure Media & Information 0708-13 44 82 Anders Lugn, VD Journalistgruppen 0706-08 87 80 Pehr Andersson, VD Propello 0739-73 39 00 Magnus Boldyn, VD Stark 0708-84 03 90 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/07/16/20010713BIT00450/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/07/16/20010713BIT00450/bit0002.pdf

Personaloptionsprogram till medarbetare i Bure Equity

Personaloptionsprogram till medarbetare i Bure Equity Bure Equity AB:s ("Bure") styrelse har i dag beslutat att införa ett personaloptionsprogram för bolagets medarbetare. Programmet omfattar sammanlagt 750 000 optioner, motsvarande cirka 0,7 % av bolagets utestående aktier. Verkställande direktören har tilldelats 80 000 optioner, övriga ledande befattningshavare har tilldelats 50 000 optioner per person, nyckelbefattningshavare har tilldelats 10 000-30 000 optioner per person och övriga medarbetare har tilldelats 1 500 - 2 000 optioner per person. Löptiden för optionerna uppgår till 5 år med möjlighet att utnyttja optioner efter utgången av en inledande 3 års inlåsningsperiod, förutsatt, i princip, att anställningsförhållandet då alltjämt består. Lösenpriset för optionerna har fastställts till 36 SEK, motsvarande 110 % av Bureaktiens volymvägda genomsnittskurs på Stockholmsbörsen under en period av 15 handelsdagar före tilldelningen. För säkerställande av leverans av aktier och för täckande av uppkommande sociala avgifter i anledning av programmet har bolaget träffat avtal med en svensk bank om ett s k aktiederivatarrangemang, varigenom undviks att någon utspädningseffekt i anledning av programmet uppkommer för bolagets aktieägare. Säkringsarrangemanget beräknas inte medföra någon nettokostnad för Bure. Göteborg den 28 juni 2001 Bure Equity AB (publ) För ytterligare information kontakta: Benny Averpil, Finansdirektör 031-335 76 47 0708-63 54 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/28/20010628BIT00520/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/28/20010628BIT00520/bit0001.pdf

Bure och Investor bildar gemensamt bolag inom CRM

Bure och Investor bildar gemensamt bolag inom CRM - Customer Group AB Bure Equity AB och Investor AB bildar tillsammans en koncern av specialistföretag inom Customer Relationship Management (CRM). De två första byggstenarna i den nya koncernen, Customer Group AB, är Vendator Institutet och Oculos. Customer Group kommer att ägas till 40 procent av Bure och till 20 procent av Investor. Customer Group ska samla ledande företag inom CRM-branschens olika segment och bilda en "one stop shop" för företag som ställer om sina organisationer från produkt- till kundfokus. Vendator, som är ett helägt dotterbolag till Bure, är verksamma i Sverige inom sälj- och serviceinriktad utbildning samt inom change management. Oculos, med Investors helägda dotterbolag, Investor Growth Capital som största ägare, är specialister inom IT-stöd för CRM och kundfokuserad affärsutveckling. Customer Group får från start cirka 100 MSEK i omsättning och cirka 100 medarbetare. "Det pågår en omfattande omställningsprocess i storföretag världen över från produkt- till kundorientering. Detta skapar en stark efterfrågan på tjänster inom strategi och implementering av nya system och processer inom CRM", säger Sven-Åke Lewin, Senior Investment Manager e-Knowledge inom Bure Equity. "Customer Group kommer som ett av de första företagen i världen att kunna erbjuda helhetslösningar inom CRM- tjänster. Avsikten är att snabbt attrahera fler specialistbolag och de bästa konsulterna och bygga upp en ledande aktör på den nordiska marknaden för CRM". "Det här är en offensiv satsning i en bransch med mycket stor tillväxtpotential," säger vidare Sven-Åke Lewin "Investeringen i Customer Group passar väl in i Bures strategi att satsa på kunskapsintensiva företag med stor tillväxtpotential." "Som största ägare i Oculos ser vi det här som en mycket intressant utveckling av Oculos verksamhet", kommenterar Håkan Jansson, Senior Investment Manager, Investor Growth Capital. "Vi ser stora potentialer med bildandet av Customer Group AB med tanke på CRM marknadens tillväxtpotentialer." Den 25 juni 2001 Bure Equity AB (publ) Investor AB (publ) För mer information kontakta: Sven-Åke Lewin, Senior Investment Manager, e-Knowledge Bure 0706-45 47 00 Johanna Pettersson, Information Bure 0708-35 76 51 Håkan Jansson, Investor Growth Capital 0708-24 20 21 Om Bure Equity AB Bure är ett tillväxt- och kunskapsföretag inom private equity. Affärsidén är att som aktiv ägare tillföra kapital och kompetens i syfte att skapa hög värdetillväxt för aktieägarna. Bure investerar främst i onoterade bolag inom Telecom, IT, Media och e-Knowledge. www.bure.se Om Investor AB Investor AB är Sveriges största investmentbolag. Affärsidén är att skapa värde för aktieägarna genom långsiktigt aktivt ägande och en aktiv investeringsverksamhet. Den årliga genomsnittliga totalavkastningen till aktieägarna under de senaste 20 åren har i genomsnitt uppgått till 27%. Investor är ledande ägare i ABB, AstraZeneca, Atlas Copco, Electrolux, Ericsson, Gambro, OM Saab AB, Scania, SEB och WM-data. Investor har också en växande portfölj av nya, noterade och onoterade företag inom tillväxtområdena IT och hälsovård. Till området nya investeringar har Investor allokerat USD 3 miljarder. Utöver huvudkontor i Stockholm har Investor kontor i Amsterdam, Hongkong, London, New York och Palo Alto. www.investorab.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/25/20010625BIT00580/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/25/20010625BIT00580/bit0001.pdf

Bure investerar i utbildningsföretaget Celemi

Bure investerar i utbildningsföretaget Celemi Bure Equity investerar 40 MSEK i Celemiab Group AB. Celemi är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag som genom affärssimuleringar och kvalificerade utbildningslösningar hjälper företag att uppnå bättre resultat. Bure stärker därmed positionen som ledande investerare inom utbildning. Celemi grundades 1986 och är idag ledande på marknaden för strategiska lärprogram. Bolaget arbetar globalt med kontor i Sverige, USA, England, Belgien, Tyskland samt representation i ytterligare ett 20-tal länder. År 2000 omsatte bolaget 140 MSEK med ca 100 anställda. Celemi erbjuder lösningar till företag för att uppnå bättre resultat genom lärande, exempelvis vid företagssammanslagningar, produktlanseringar och införande av nya företagsstrategier. Genom att använda lärandet som en strategisk resurs kan företag skapa varaktiga konkurrensfördelar. Bland kunderna finns många stora internationella företag, exempelvis Ericsson, Inter IKEA Systems, Pharmacia Corporation, Siemens och DaimlerChrysler. "Ett av de starkaste tillväxtsegmenten inom utbildningsområdet utgörs av strategiska utbildningslösningar som ger tydlig resultateffekt för större företag. Celemi är ett mycket intressant företag inom detta segment. Under de senaste fem åren har tillväxten i Celemi varit mellan 25-30 procent per år och vår ambition är att medverka till att denna tillväxt ytterligare stärks. Investeringen i Celemi kompletterar väl Bures investeringar inom området e-Knowledge, där bl.a. Mercuri har en överlappande kundbas" säger Sven-Åke Lewin Senior Investment Manager e- Knowledge. "Vi ser Bure som en kapitalstark och offensiv ägare som förstår utbildningsindustrin och Celemi passar bra in i Bures långsiktiga satsning inom e-Knowledge området. Nu är målet för Celemi att ytterligare förstärka sin marknadsposition genom ökad penetration på de prioriterade marknaderna genom såväl förvärv som möjlighet till samverkan med övriga utbildningsföretag inom Bure" säger Margareta Barchan, grundare av Celemi. I investeringsområdet e-Knowledge ingår Mercuri International, Informator Training Group International, skolföretaget Vittra, Scandinavian Retail Center och Vendator Institutet. Göteborg 20 juni 2001 Bure Equity AB För mer information kontakta: Sven-Åke Lewin, Senior Investment Manager, e-Knowledge0706-45 47 00 Johanna Pettersson, Information Bure 0708-35 76 51 Margareta Barchan, Grundare Celemi 0709-63 24 50 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/20/20010620BIT00300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/20/20010620BIT00300/bit0001.pdf

Iréne Axelsson chef för Investor Relations och Information i Bure Equity

Iréne Axelsson chef för Investor Relations och Information i Bure Equity Iréne Axelsson har tillträtt befattningen som chef för Investor Relations och Information inom Bure och kommer att ingå i bolagets ledning. Iréne har arbetat på Bure sedan starten 1993. De senaste fyra åren har Iréne varit anställd som controller för Bures investeringsområde IT. Hon tillträder sin nya befattning den 1 juni 2001. Göteborg den 11 maj 2001 Bure Equity AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/11/20010511BIT00970/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/11/20010511BIT00970/bit0001.pdf

Erda Technology återuppstår i Bure

Erda Technology återuppstår i Bure Erda Technology AB återuppstår som en fristående enhet inom Bure IT- solutions. Det blir resultatet när Bure Equity förvärvar nuvarande Framfab Technology AB från Framtidsfabriken AB. Framfab Technology AB är en enhet inom Framfab som i huvudsak består av tidigare Bureägda konsultenheter. Här ingår bl a Erda Technology som ingick i Guide när detta förvärvades av Framtidsfabriken från Bure under år 2000. "Erda Technology utgör en betydelsefull komponent i Bures satsning inom teknisk IT-konsulting. Bolaget är välskött och har goda förutsättningar att kunna utvecklas väl med Bure som huvudägare" säger Björn Boldt- Christmas, Senior Investment Manager, Bure. "Vi ser Bure som en stark investerare med stor erfarenhet inom vårt verksamhetsområde. Vi är övertygade om att det kommer att ge oss förutsättningar att stärka våra positioner inom den tekniknära konsult verksamheten och att vi därmed kan möta våra kunder med ett ännu bättre erbjudande." säger Olle Frimanson, VD, Erda Technology AB Erda Technology AB är ett tekniskt IT-konsultbolag verksamt inom bl.a. inbyggda system och IP-baserade lösningar i tillämpningar som bioteknik och kommunikation. Bland kunderna återfinns flera av Sveriges största företag. Bolaget är lönsamt och har 51 anställda med kontor i Linköping, Uppsala och Stockholm. Göteborg den 10 maj 2001 Bure Equity AB (publ) För mer information: Björn Boldt-Christmas, Bure 031-335 76 85 Johanna Pettersson, informationsansvarig, Bure 031-335 76 33 Olle Frimanson, VD, Erda Technology 018-430 01 01 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/10/20010510BIT00690/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/10/20010510BIT00690/bit0001.pdf

Bure noteras idag exklusive utdelning

Bure noteras idag exklusive utdelning Bure noteras idag exklusive kontantutdelning och utdelning av Observer. Det beräknade substansvärdet efter utdelningarna är 50 SEK. Göteborg , 27 april 2001 Bure Equity AB (publ) För ytterligare information kontakta: Benny Averpil, Finansdirektör 031-335 76 47, 0708-63 54 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/27/20010427BIT00310/bit0003.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/27/20010427BIT00310/bit0003.pdf