Bure förvärvar Stark och Convenio från Citat

Bure förvärvar Stark och Convenio från Citat Bure Equity förvärvar eventföretaget Convenio och filmproduktionsföretaget Stark av Citat. Genom förvärvet blir bolagen fristående och kommer under sina egna varumärken att få ökade möjligheter att växa inom sina branscher. Bolagen kommer att ingå i Bures investeringsområde Media & Information. "Med Bure som direkt huvudägare kommer Stark och Convenio att bättre kunna utveckla sina verksamheter och därigenom bli än mer konkurrenskraftiga. Bolagen kommer bättre att kunna ta till vara tillväxtmöjligheterna inom sina respektive nischer ", säger Per Lundgren, Investment Manager, Bure. Stark är ett av Sveriges ledande företag inom filmproduktion för reklam, information och Internet. Bland kunderna återfinns flera av Sveriges största företag och bolaget har en rad uppmärksammade produktioner bakom sig. Stark har också gjort sig kända för att tidigt nyttja ny teknik och har varit drivande inom t ex webcasting och digital produktion. Stark omsatte 44 MSEK år 2000 och har kontor i Stockholm och Göteborg. Convenio är ett av Sveriges ledande företag inom eventbranschen med inriktning mot stora möten såsom produktlanseringar, bolagsstämmor och kundaktiviteter. Convenio omsatte år 2000 43 MSEK och har kontor i Stockholm och Göteborg. För Citat innebär försäljningen en renodling av verksamheten som nu koncentreras till effektivisering av företags marknadskommunikationsprocesser genom tjänster och systemlösningar. Citat har ingått i Burekoncernen sedan 1996 och har utvecklats till Sveriges främsta bolag när det gäller tjänster och systemlösningar för effektivisering av företags marknads-kommunikation. Citat har cirka 270 anställda och kontor Stockholm, Göteborg, Västerås och London. Göteborg den 26 april 2001 Bure Equity AB (publ) För mer information: Benny Averpil, Finansdirektör 031-335 76 47 Johanna Pettersson, Informationsansvarig 031-335 76 33 www.bure.se www.stark.se www.convenio.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT00970/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT00970/bit0001.pdf

Bure säljer Chematur Engineering

Bure säljer Chematur Engineering Bure har sålt samtliga aktier i Chematur Engineering AB. Bure har länge sökt en industriellt riktig hemvist för Chematur. Köpare är Håkan Hermansson, via bolag, som har lång och framgångsrik erfarenhet av motsvarande verksamhet inom Electrolux och Boliden, bl a som VD för Boliden Contech. Chematur har under de senaste åren visat betydande förluster. I samband med försäljningen medverkar Bure till en finansiell rekonstruktion. Försäljningen sker till bokfört värde. Göteborg den 26 april 2001 Bure Equity AB (publ) För mer information: Benny Averpil, Finansdirektör 031-335 76 47 Johanna Pettersson, Informationsansvarig 031-335 76 33 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT00150/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT00150/bit0002.pdf

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Bure Equity

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Bure Equity Aktieägarna i Bure Equity AB (nedan kallat Bure) kallas till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 26 april 2001 kl 14.30 i Göteborgs Konserthus, Stora Salen. Från 13.30 bjuder vi på kaffe och kaka samt musik av Hvila kvartetten. Anmälan Aktieägare som önskar delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast torsdag den 12 april 2001 dels anmäla sitt deltagande hos bolaget under adress Bure Equity AB, Box 5419, 402 29 Göteborg, per fax 031-778 58 38 eller tel 031-335 11 68 senast torsdag den 19 april 2001 kl 12.00. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisations-nummer. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att ha rätt att deltaga på bolagsstämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdag den 12 april 2001. Aktieägare som önskar företrädas av ombud skall inlämna daterad fullmakt i original. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av registreringsbevis e d. som ej är äldre än ett år. Ärenden 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Anförande av verkställande direktören 8. Framläggande av årsredovisningen, koncernredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2000 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2000 10. Beslut om disposition av bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter 13. Bestämmande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter /forts/ 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier 17. Beslut om utfärdande av personaloptioner i dotterbolaget Cygate AB 18. Nomineringskommitté a) Fråga om inrättande av nomineringskommitté för nominering av styrelse inför 2002 års ordinarie bolagsstämma b) Fastställande av antalet ledamöter i nomineringskommittén c) Val av ledamöter till nomineringskommittén 19. Övriga frågor som ankommer stämman enligt lag eller bolagsordning. 20. Avslutande av stämman. Utdelning (punkt 10) Styrelsen föreslår att kontantutdelning sker med 3:00 SEK per aktie. Som avstämningsdag föreslås den 2 maj 2001. Den av bolagsstämman beslutade utdelningen beräknas utsändas den 7 maj 2001. Styrelsen föreslår därutöver att samtliga Bures aktier i Observer AB utdelas till aktieägarna i förhållande till innehavda aktier i Bure. Som avstämningsdag föreslås den 2 maj 2001. Förslaget innebär att för sex aktier i Bure erhålles en aktie i Observer AB. Det bokförda värdet på den utdelade tillgången uppgår till 612,3 MSEK, vilket motsvarar 33:67 SEK per aktie. Förslag till val av styrelse och arvoden till styrelsens ledamöter (punkt 12, 13 och 14) Den av bolagsstämman 2000 valda nomineringskommittén har underrättat bolaget att de föreslår sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Nomineringskommittén föreslår omval av Gösta Wiking, Leif Edvinsson, Erling Gustafsson, Maria Lilja och Hans Wilandh samt nyval av Peter Sandberg. Roger Holtback har avböjt omval. Gösta Wiking föreslås bli styrelsens ordförande. Nomineringskommittén föreslår att arvode skall utgå med 310 000 kronor (280 000) till ordföranden och 140 000 kronor (140 000) till övriga av bolagsstämman valda ledamöter som ej är fast anställda i bolaget. I nomineringskommittén har ingått Jan-Erik Erenius, Caroline af Ugglas och Christer Mattsson. Förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 16) Styrelsen föreslår att styrelsen för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma bemyndigas att fatta beslut, om dels förvärv av egna aktier av serie B på börs respektive förvärv enligt förvärvserbjudande riktat till aktieägarna, dels överlåtelse av egna aktier på börs eller på annat sätt än på börs innefattande rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske med annat än pengar. Återköp får ske så att det egna innehavet uppgår till högst 1/10 av samtliga aktier i bolaget. Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och/eller i samband med finansiering av företagsförvärv. /forts/ Beslut om utfärdande av personaloptioner i dotterbolaget Cygate AB (punkt 17) Styrelsen föreslår att Bure utfärdar personaloptioner innebärande rätt att förvärva aktier i dotterbolaget Cygate AB på de villkor som följer nedan. Varje personaloption skall ge rätt att under perioden från och med den 2 januari 2004 till och med den 31 mars 2004, från Bure, förvärva en aktie i Cygate mot betalning av ett lösenpris uppgående till 37 SEK. Personaloptionerna skall utfärdas vederlagsfritt till tillsvidareanställda, med lägst halvtidstjänst, i dotterbolaget Cygate och i dess dotterbolag. Högst 208 000 personaloptioner skall utfärdas av Bure. Vid fullt utnyttjande minskas Bures ägande i Cygate med 0,88%, från 67,14% till 66,26% av antalet aktier. Utfärdande skall ske med högst 34 780 personaloptioner till ledande befattningshavare, med högst 17 390 personaloptioner till nyckelpersoner, med högst 3 130 personaloptioner till övriga anställda. Av bolagsstämma utsedda styrelseledamöter inom Cygate-koncernen skall ej erhålla personaloptioner. Garanterad tilldelning kommer inte att förekomma. Vid utfärdande enligt ovan skall bland annat den anställdes prestation liksom dennes position inom och betydelse för Cygate-koncernen beaktas. Bure skall även äga rätt att utfärda personaloptioner, i enlighet med vad som följer av detta förslag, till personer som i framtiden erhåller sådan befattning och anställning som avses i denna punkt tredje stycket ovan i Cygate-koncernen. Bolagsstämman föreslås uppdra åt styrelsen för Bure att verkställa utfärdandet av personaloptioner enligt ovan. Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att inställa er bjudandet att erhålla personaloptioner senast den 1 september 2001 om marknadsförhållandena eller omständigheterna i övrigt av styrelsen vid denna tidpunkt bedöms som olämpliga. Bolagsstämmans beslut avseende denna punkt ovan är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsens fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga för aktieägarna på Bures kontor i Göteborg fr o m 11 april samt översändes per post till de aktieägare som begär detta. Göteborg i mars 2001 STYRELSEN Bure Equity AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/22/20010322BIT01210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/22/20010322BIT01210/bit0001.pdf

Bure avyttrar del av innehavet i Observer – exitresultat på 181 MSEK

Bure avyttrar del av innehavet i Observer - exitresultat på 181 MSEK Bure har avyttrat 2.967.989 B-aktier i Observer AB samt konvertibelt förlagslån 1997/02 i Observer med ett nominellt värde om 3.348.000 kronor. Exitresultatet uppgår till 181 MSEK. Bures innehav efter försäljning uppgår till 18.183.333 A-aktier, vilket motsvarar 32,8 procent av kapitalet och 57,9 procent av rösterna. Försäljningen är ytterligare ett led i Bures fokusering mot onoterade innehav inom TIME-sektorn. Bures styrelse föreslår att bolagsstämman beslutar om utdelning av en aktie i Observer AB för varje sextal aktier i Bure Equity AB. För att utdelningen skall kunna ske utan skattebelastning för Bures aktieägare enligt lex Asea krävs att samtliga aktier i Observer delas ut. För att uppnå detta har Bure idag, efter omstämpling till B-aktier, avyttrat 2,9 miljoner aktier i Observer med ett exitresultat på 181 MSEK. "Försäljningen har skett till institutionella investerare utomlands och i Sverige och intresset har varit mycket stort. Genom ett breddat ägande skapas ökad likviditet och möjlighet för ökad handel i Observeraktien. Vi har som aktiv ägare varit med och byggt upp Observer från en mindre division inom Scribonakoncernen till ett ledande europeiskt omvärldsbevakningsföretag och vill ge aktieägarna fortsatt möjlighet att ta del av Observers utveckling." säger Roger Holtback, VD och koncernchef i Bure. Bures kvarvarande innehav, motsvarande 18.183.333 miljoner A-aktier avses omstämplas till B-aktier innan utdelning sker till aktieägarna. Göteborg den 9 mars 2001 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Benny Averpil, finansdirektör, Bure 031-335 76 47 0708-63 54 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/09/20010309BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/09/20010309BIT00280/bit0001.pdf

Årsredovisning 00

Årsredovisning 00 https://www.bure.se/report2000swe ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se