Bures valberedning inför årsstämman 2019

Valberedningen till Bures årsstämma 2019 har utsetts. Enligt årsstämmans beslut ska Bures tre största aktieägare eller ägargrupper erbjudas att vardera utse en ledamot att ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ingår i valberedningen:

Valberedningen har följande sammansättning:

Per Björkman, utsedd av familjen Björkman
Erik Durhan, utsedd av Nordea Fonder
Patrik Tigerschiöld, utsedd av familjen Tigerschiöld

Styrelsens ordförande, Patrik Tigerschiöld, är sammankallande till valberedningens första möte.

Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes av årsstämman 2018. Valberedningen representerar tillsammans 41,3 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget.

Årsstämma i Bure hålls den 7 maj 2019.

Frågor att behandla för valberedningen finns beskrivna på hemsidan, www.bure.se

Aktieägare som önskar lämna förslag till Bures valberedning kan skicka e-post till info@bure.se (rubricera ”Till Valberedningen”) eller brev till Bure Equity AB, Att: Styrelsens ordförande,
Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm, senast den 31 januari 2019.
  

Bure Equity AB (publ)
  

För mer information kontakta:

Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande
Te: 08-614 00 20
  

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 september 2018 kl 11:00.

HENRIK BLOMQUIST, VD PÅ BURE EQUITY, KOMMENTERAR DELÅRSRAPPORTEN JANUARI-JUNI 2018

Klicka här för att komma till filmen »

Filmen finns också på Bures hemsida: www.bure.se

Bure Equity AB (publ)

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 augusti 2018 kl. 8:31.

Delårsrapport januari-juni 2018

Delårsperiod januari-juni 2018

 • Substansvärdet var 127,1 kr per aktie jämfört med 111,7 kr vid föregående årsskifte vilket motsvarar en ökning med 13,8 procent. Substansvärdet per aktie har ökat med 15,5 procent inklusive återlagd utdelning.
 • Bures substansvärde var 8 792 Mkr jämfört med 7 743 Mkr vid årsskiftet.
 • Totalavkastningen för Bureaktien var 5,2 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 4,1 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 132 Mkr (312). Resultatet per aktie uppgick till 16,33 kr (4,49).

Andra kvartalet 2018

 • Substansvärdet per aktie var 127,1 kr jämfört med 120,0 kr vid kvartalets början vilket motsvarar en ökning med 5,9 procent.
 • Bure förvärvade ytterligare 4,2 miljoner aktier i Cavotec för 104 Mkr och ökade ägarandelen till 25,4 procent.
 • Under kvartalet omvärderades innehavet i Yubico med 212 Mkr i enlighet med IFRS 9 efter det att Bure Growth förvärvat ytterligare aktier för 26 Mkr.
 • Bure avyttrade 0,3 miljoner aktier i Xvivo Perfusion för 30 Mkr. Ingångsvärdet på aktierna var 6 Mkr och exitresultatet uppgick till 24 Mkr.
 • I enlighet med årsstämmans beslut utbetalades en ordinarie utdelning om 1,50 kr per aktie och en extra utdelning om 0,50 kr per aktie, totalt 139 Mkr.

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Substansvärdet uppgick till 122,7 kr per aktie den 15 augusti 2018 vilket motsvarar en ökning med 9,9 procent sedan årsskiftet. Substansvärdet per aktie har ökat med 11,7 procent inklusive återlagd utdelning.

Vd-ord

Samtliga Bures noterade portföljbolag visade på kursuppgångar under årets första sex månader. MedCap och Xvivo utmärker sig med procentuella uppgångar om 97 respektive 31 procent. Även värdet på Bures innehav i Yubico ökade. Omvärderingen av detta onoterade bolag är en konsekvens av den transaktion som genomfördes under kvartalet då bl.a. en amerikansk venture fond ökade sin andel i bolaget. Bure deltog i denna transaktion och försvarade därmed sin ägarandel. Sammantaget ökade Bures substansvärde per aktie under perioden med 13,8 procent, att jämföra med SIX Return Index som steg med 4,1 procent. Vid halvårsskiftet uppgick Bures substansvärde till totalt 8 792 Mkr vilket motsvarar 127,1 kr per aktie.

Ett antal transaktioner genomfördes under kvartalet. Bure ökade ägarandelen i Cavotec till 25,4 procent genom att förvärva aktier för 104 Mkr. I maj börsnoterades satellitkommunikationsbolaget Ovzon. Bure var s.k. ankarinvesterare i transaktionen och Ovzon blev därigenom Bures tionde portföljbolag. Ovzon har en världsledande teknologi och en lönsam affärsmodell på marknaden för mobil satellitkommunikation. Bure har följt Ovzon under en längre tid och förhoppningen är att Bure kan bidra till bolagets fortsatta utveckling genom vår erfarenhet av att utveckla teknikintensiva bolag.

Under kvartalet tecknade Bure Financial Services avtal om förvärv av 32,5 procent av Alcur Fonder AB – en affär som förväntas genomföras under det tredje kvartalet. Alcur Fonder är en alternativ kapitalförvaltare som framgångsrikt förvaltat den absolutavkastande fonden Alcur i över 11 år. Vi tror att intresset för aktiva investeringsstrategier kommer att öka framöver.
  

Bure Equity AB (publ)
  

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 augusti 2018 kl. 8:30.

Bures har förvärvat aktier i Ovzon AB

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 maj 2018 kl 13:00.

Bure Equity AB (publ) (”Bure”) har i samband med börsnoteringen av Ovzon AB (”Ovzon”), förvärvat 1.007.568 aktier motsvarande 12,0 procent av totala antalet aktier och röster i bolaget förutsatt att övertilldelningsoptionen i erbjudandet utnyttjas till fullo (motsvarande 13,1 procent om övertilldelningsoptionen ej utnyttjas). Ovzon noterades idag den 18 maj 2018 på Nasdaq First North Premier Stockholm. 

Bure Equity AB (publ)

För mer information kontakta:

Henrik Blomquist, Vd

Tel. 08 – 614 00 20

Bures innehav i Cavotec SA

Bure Equity AB (publ) har förvärvat 4 155 000 aktier i Cavotec SA och innehar därefter 25,4 procent av kapitalet och rösterna.

Cavotec SA är noterat på Nasdaq Stockholm. Bures innehav i Cavotec uppgår därefter till 19 914 837 aktier vilket motsvarar 25,4 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Bure Equity AB (publ)

 
För mer information kontakta:

Henrik Blomquist, Vd
Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2018 kl 10:10.

ÅRSSTÄMMA I BURE EQUITY AB (PUBL) 2018

Vid årsstämma i Bure Equity AB (publ) den 3 maj 2018 behandlades bland annat följande ärenden:

Val av styrelse
Stämman beslutade att antalet ledamöter i styrelsen ska vara 6 (7). Till Bures styrelse omvaldes ledamöterna Carl Björkman, Bengt Engström, Charlotta Falvin, Sarah McPhee, Patrik Tigerschiöld och Mathias Uhlén. Hans Biörck har avböjt omval. Till styrelsens ordförande omvaldes Patrik Tigerschiöld.

Val av revisor
Till revisor valdes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill årsstämman 2019. Till huvudansvarig revisor valdes Michael Bengtsson.

Beslut om utdelning
Årsstämman beslutade om en kontantutdelning på 1,50 SEK per aktie i ordinarie utdelning och 0,50 SEK per aktie i extra utdelning. Avstämningsdag fastställdes till den 7 maj 2018, vilket innebär att utbetalning av utdelningen beräknas ske den 11 maj 2018.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
Årsstämman antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Återköp av egna aktier
Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma besluta om förvärv av egna aktier i syfte att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Efter genomförda förvärv får bolaget maximalt inneha 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Förvärv får ske genom handel på Nasdaq Stockholm (”börsen”), eller i enlighet med ett förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare. Förvärv skall kunna ske från och med den 3 maj 2018 till och med nästa årsstämma. Inga förvärv kommer dock att göras under 30 dagar innan offentliggörande av kvartalsrapport, dagen för offentliggörandet inkluderad. Förvärv på börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Betalning för aktierna skall erläggas kontant. Förvärv av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.

Bure Equity AB äger för närvarande inga egna aktier. Totala antalet aktier utgivna av Bure Equity AB är för närvarande 69 332 710 stycken. Högsta antalet aktier som kan återköpas är därför 6 933 271 stycken.

Utnyttjande av återköpsbemyndigande
Vid efterföljande konstituerande sammanträde beslutade styrelsen att utnyttja bemyndigandet om återköp av egna aktier enligt ovan.

Beslut om godkännande avyttring av aktier i dotterbolaget Celemiab International Aktiebolag till personer i den s.k. LEO-kretsen
Årsstämman beslutade om att godkänna överlåtelse av samtliga aktier i Celemiab International Aktiebolag, ett av Mercuri helägt dotterbolag, till JaKMa Holding AB. Köpeskillingen för aktierna i Celemi uppgår till 24 Mkr, vilket motsvarar dess bokförda värde i moderbolaget Mercuri.
   

Informationen är sådan som Bure Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2018 kl 19:00.
  

Stockholm den 3 maj 2018

Bure Equity AB (publ)

För mer information kontakta:

Henrik Blomquist, Vd
Tel. 08 – 614 00 20

Henrik Blomquist, Vd på Bure Equity, kommenterar delårsrapporten januari-mars 2018

Klicka här för att komma till filmen »

Filmen finns också på Bures hemsida: www.bure.se

Bure Equity AB (publ)

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2018 kl. 09:05.

Delårsrapport januari-mars 2018

Delårsperiod januari-mars 2018

 • Substansvärdet var 120,02 kr per aktie jämfört med 111,69 kr vid föregående årsskifte vilket motsvarar en ökning med 7,5 procent.
 • Bures substansvärde var 8 321 Mkr jämfört med 7 743 Mkr vid årsskiftet. Totalavkastningen för Bureaktien var -6,5 procent jämfört med SIX Return Index som föll med 0,5 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 495 Mkr (13). Resultatet per aktie uppgick till 7,13 kr (0,19).
 • Implementeringen av IFRS 9 – Finansiella instrument har resulterat i en ökning av substansvärdet med 56 Mkr.
 • Reversering av tidigare nedskrivning av dotterbolaget Mercuri International har ökat substansvärdet med ytterligare 50 Mkr.

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Substansvärdet uppgick till 124,50 kr per aktie den 25 april 2018 vilket motsvarar en ökning med 11,5 procent sedan årsskiftet.
    

Vd-ord

Under årets första kvartal ökade Bures substansvärde per aktie med 7,5 procent, att jämföra med SIX Return Index som föll med 0,5 procent. Värdeuppgången i Mycronic stod för huvuddelen av denna tillväxt. En stark avslutning på 2017 samt en fortsatt positiv guidning för 2018 bidrog till att Mycronics aktiekurs steg med över 25 procent under kvartalet. Bures totalavkastning sjönk däremot under kvartalet med 6,5 procent vilket följaktligen medförde att den s.k. substansrabatten tyvärr ökade. Efter periodens utgång har dock aktiekursen återhämtat sig något.

En nyhet i denna kvartalsrapport är att Bures onoterade innehav är upptagna till marknadsvärde i substansvärdestabellen (på sida 2). Bakgrunden är en förändring av redovisningsreglerna. Historiskt har Bure alltid utgått ifrån anskaffningsvärde för de onoterade tillgångarna men i och med införandet av IFRS 9 ska de onoterade tillgångarna nu marknadsvärderas.

Tillvägagångssättet för värderingen bygger på riktlinjer utgivna av IPEV (International Private Equity and Venture Capital valuation guidelines). Total effekt i kvartalet uppgår till +56 Mkr. Därtill har vi även reverserat en tidigare nedskrivning av dotterbolaget Mercuri med totalt 50 Mkr. Mercuri har under de senaste två åren återvänt till tillväxt, stabiliserat resultatnivån samt kraftigt förbättrat sin finansiella position.

Under kvartalet avslutades arbetet i de olika valberedningarna. Att tillsätta rätt kompetens och hitta en bra komposition i portföljbolagens styrelser är en viktig del i Bures ägarstyrningsmodell. Trots att inte alla stämmor är genomförda och de formella besluten är fattade vill jag passa på att hälsa de nya ledamöterna välkomna såväl som att tacka de avgående ledamöterna för det arbete de utfört.
 

Bure Equity AB (publ)

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2018 kl. 08:59.

Bures årsredovisning 2017

Bure publicerar idag årsredovisningen för 2017 på www.bure.se

Årsredovisningen kommer att distribueras under kommande vecka, till de personer som begärt detta via Bures prenumerationstjänst, www.bure.se, Investor Relations, Prenumerationstjänst.
 
 
Bure Equity AB (publ)

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20
 
 
Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2018 kl. 18:00.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Bure Equity AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 3 maj 2018 kl. 16.00 på IVA Konferenscenter, Wallenbergsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm.
Entrén öppnas kl. 15.00. Lättare förtäring serveras före stämman.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 26 april 2018,
dels    anmäla sitt deltagande hos bolaget under adress Bure Equity AB, Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm, per tel. 08-614 00 20, per fax 08-614 00 38 eller per e-post: arsstamma@bure.se senast torsdagen den 26 april 2018 kl. 12.00. 

Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer och person- eller organisationsnummer samt uppgift om eventuellt biträde (högst 2 st) anges. Anmälda stämmodeltagare kommer att erhålla ett inträdeskort, som medtas och uppvisas vid ingången till stämmolokalen.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett senast torsdagen den 26 april 2018.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud, skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om så särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida www.bure.se och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Ärenden

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justerare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 9. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall väljas av stämman
 11. Fastställande av arvode åt styrelsen
 12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 13. Val av revisor
 14. Fastställande av arvode åt revisorerna
 15. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning samt instruktion till valberedningen
 16. Fastställande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier
 18. Beslut om avyttring av aktier i Celemiab International Aktiebolag, ett dotterbolag i Mercuri-koncernen, till personer i den s.k. Leo-kretsen
 19. Avslutande av stämman

Valberedningens beslutsförslag

Valberedningen inför årsstämman 2018 består av Erik Durhan (utsedd av Nordea Fonder), Patrik Tigerschiöld (utsedd av familjen Tigerschiöld) och Per Björkman (utsedd av familjen Björkman). Per Björkman utsågs av valberedningen till valberedningens ordförande. Nedan följer de huvudsakliga dragen i valberedningens förslag. Fullständiga förslag samt motiverat yttrande hålls tillgängliga inför stämman tillsammans med övrig dokumentation.

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Björn Kristiansson väljs till ordförande för årsstämman.

Punkt 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall väljas av stämman

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av 6 ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 11. Fastställande av arvode åt styrelsen

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen skall uppgå till sammanlagt 3 500 000 kronor fördelat med 2 000 000 kronor till styrelsens ordförande och till övriga av stämman utsedda ordinarie ledamöter 300 000 kronor per ledamot.

Punkt 12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Carl Björkman, Bengt Engström, Charlotta Falvin, Sarah McPhee, Patrik Tigerschiöld och Mathias Uhlén. Hans Biörck har avböjt omval. Patrik Tigerschiöld föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Punkt 13. Val av revisor

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag väljs till revisor och att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs för tiden intill slutet av årsstämman 2019 (med den auktoriserade revisorn Michael Bengtsson som huvudansvarig revisor tills vidare).

Punkt 14. Fastställande av arvode åt revisorerna

Valberedningen föreslår att arvode till revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 15. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning samt instruktion till valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar fastställa principer för tillsättande av valberedningen i enlighet med nedan. Förslaget är oförändrat från föregående år.

Styrelsens ordförande skall – senast vid utgången av tredje kvartalet varje år – tillse att bolagets röstmässigt tre största aktieägare eller ägargrupper, erbjuds att vardera utse var sin representant att ingå i valberedningen. Avstämningen baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i augusti eller sådant annat underlag som aktieägare eller ägargrupper vid denna tid redovisar som belägg för sitt aktieägande. Där en eller flera aktieägare avstår från att utse ledamot i valberedningen, ska ytterligare en eller flera av de nästföljande aktieägarna i ägarandel erbjudas att utse ledamot i valberedningen. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i valberedningen skall styrelsens ordförande uppställa erforderliga ordningsregler såsom senaste svarsdag, etc.

Styrelsens beslutsförslag

Punkt 9 b) – Vinstdisposition

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 krona i ordinarie utdelning per aktie och 0,50 krona i extra utdelning per aktie för verksamhetsåret 2017. Som avstämningsdag föreslås den 7 maj 2018. Med denna avstämningsdag beräknas utbetalning ske den 11 maj 2018.

Punkt 16 – Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens förslag beträffande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare i enlighet med följande.

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, pension samt övriga ersättningar. Alla pensionsförmåner är avgiftsbestämda. Rörliga ersättningar bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen.

A. Fast grundlön

Fast grundlön för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare omprövas årligen. Fördelning mellan grundlön och, i förekommande fall, rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavares ansvar och befogenheter.

B. Rörlig ersättning (Short-Term Incentive, STI)

Den rörliga ersättningen för verkställande direktören uppgår till maximalt 100 procent av årslönen. För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till 80-100 procent av en årslön. Den rörliga ersättningen för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare baseras på utfallet av ett antal, i huvudsak, kvantitativa parametrar, jämfört med fastställda mål. De kvantitativa parametrarna är hänförliga till bolagets börskursutveckling, utvecklingen av bolagets substansvärde per aktie och respektive verksamhetsårs fokusfrågor. Övriga ledande befattningshavare, dock ej verkställande direktör, innehar även en diskretionär parameter. Bolagets sammanlagda kostnad för den totala rörliga ersättningen för samtliga anställda skall ej överstiga 10,1 Mkr (inklusive sociala avgifter).

C. Långsiktigt incitamentsprogram (Long-Term Incentive, LTI)

I syfte att sammanlänka de anställdas intressen med aktieägarnas och för att uppmuntra de anställdas förvärv av aktier i bolaget ska, i tillägg till den ovan beskrivna årliga rörliga ersättningen, ett långsiktigt incitamentsprogram med följande huvudsakliga komponenter tillämpas för samtliga anställda i bolaget:

i. Om anställd, under viss period och inom ramen för LTI, köper aktier upp till ett visst belopp, ska bolaget matcha detta genom kontant utbetalning av samma belopp, kompenserat för den anställdes marginalskattekostnad, i form av en engångsutbetalning (”Matchningsbeloppet”). Den anställde skall använda Matchningsbeloppet för att förvärva aktier i bolaget. Dessa aktier skall via avtal behållas i minst 3 år.

ii. Om villkoren enligt punkt iii. är uppfyllda skall bolaget utbetala ytterligare en engångsutbetalning (”Prestationsbeloppet”). Den anställde ska använda Prestationsbeloppet, netto efter skatt, för att förvärva aktier i bolaget. Dessa aktier ska via avtal behållas i minst 1 år.

iii. Kriterierna för utbetalningen av Prestationsbeloppet ska bland annat vara att den anställde fortfarande är anställd och under hela perioden behållit sina förvärvade aktier enligt punkt i., samt att av styrelsen fastställt prestationsmål avseende bolagets årliga totalavkastning fram till 2021 uppfyllts.

iv. Vid fulltecknande av LTI-programmet blir kostnaden för bolaget avseende utbetalning av Matchningsbeloppet inklusive sociala avgifter maximalt 2,3 Mkr medan kostnaden för Prestationsbeloppet inklusive sociala avgifter uppgår till högst 11,7 Mkr.

Övrigt

I den mån stämmovald styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning vid sidan av styrelsearbetet, skall avtal upprättas samt marknadsmässig ersättning för sådant arbete kunna utgå enligt beslut av styrelsen. Styrelsen skall årligen göra en översyn av ingångna avtal.

Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 17 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier 

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier enligt följande. Förvärv av aktier i bolaget får endast ske på Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget efter makulering och vidare förutsatt att det efter återköp fortfarande finns full täckning för bolagets bundna egna kapital.

Ovanstående bemyndiganden får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman år 2019. Förvärv av aktier på börsen får endast ske till ett pris inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet.

Syftet med ovanstående bemyndigande att förvärva aktier är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Återköpta aktier avses att makuleras vid årsstämman 2019.

Punkt 18 – Beslut om godkännande avyttring av aktier i dotterbolaget Celemiab International Aktiebolag till personer i den s.k. LEO-kretsen 

Bure äger 99,1 procent av aktierna i Mercuri International Group AB (Mercuri). Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner beslut om överlåtelse av samtliga aktier i Celemiab International Aktiebolag (Celemi), ett av Mercuri helägt dotterbolag, till JaKMa Holding AB (Jakma). JaKMa ägs gemensamt av den externa VD:n, ledande befattningshavare, en styrelseledamot i Celemi och externa investerare. Överlåtelsen är därför en sådan transaktion som enligt 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. LEO-lagen, ska underställas bolagsstämman i Bure före godkännande med särskild majoritet.

Köpeskillingen för aktierna i Celemi uppgår till 24 Mkr, vilket motsvarar dess bokförda värde i moderbolaget Mercuri. Mercuri har, med hjälp av externa rådgivare, anordnat en strukturerad försäljningsprocess i vilken ett stort antal intressenter deltagit. Efter en utvärdering av de bud som lämnats har styrelsen kommit till slutsatsen att det mest förmånliga budet lämnades av JaKMa. Styrelsen bedömer därmed att villkoren för överlåtelsen, inklusive köpeskillingen, är marknadsmässiga.

Celemi tillhandahåller konsulttjänster inom främst affärssimulering med fokus på ekonomi, projektarbete, marknadsföring och försäljning. Celemi-koncernens nettoomsättning var 62,1 Mkr och rörelseresultatet var 3,1 Mkr under 2017. Styrelsen i Mercuri anser att det finns begränsade synergier mellan Mercuri och Celemi och att Celemi inte uppfyller Mercuris avkastningskrav. Därmed anses Celemi inte längre passa in i Mercuri. Med bakgrund av styrelsen i Mercuris förslag anser Styrelsen i Bure att det är till fördel för såväl Bure som Celemi att Celemi överlåts till dess nuvarande ledning.

Styrelsens avsikt är att försäljningen ska genomföras så snart som möjligt, men absolut senast den 30 september 2018.

Styrelsen rekommenderar årsstämman att godkänna överlåtelsen till JaKMa enligt ovan.

Majoritetskrav

För giltigt beslut avseende punkt 17 enligt ovanstående förslag krävs att beslutet biträtts av aktieägare med två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut avseende punkt 18 enligt ovanstående förslag krävs att beslutet biträtts av aktieägare med nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Bemyndigande

VD, eller den VD utser, föreslås bemyndigas att vidta erforderliga och mindre ändringar i syfte att möjliggöra registrering av besluten hos Bolagsverket.

Övrigt

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 69 332 710 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Årsredovisning och övriga handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017 samt valberedningens och styrelsens fullständiga förslag till beslut inklusive underlag under punkterna 9 och 15–18 hålls tillgängliga för aktieägarna på Bure Equity ABs kontor, Nybrogatan 6 i Stockholm, och på bolagets hemsida www.bure.se, senast den 12 april 2018 samt översändes per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2018

Styrelsen