Bures årsredovisning 2017

Bure publicerar idag årsredovisningen för 2017 på www.bure.se

Årsredovisningen kommer att distribueras under kommande vecka, till de personer som begärt detta via Bures prenumerationstjänst, www.bure.se, Investor Relations, Prenumerationstjänst.
 
 
Bure Equity AB (publ)

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20
 
 
Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2018 kl. 18:00.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Bure Equity AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 3 maj 2018 kl. 16.00 på IVA Konferenscenter, Wallenbergsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm.
Entrén öppnas kl. 15.00. Lättare förtäring serveras före stämman.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 26 april 2018,
dels    anmäla sitt deltagande hos bolaget under adress Bure Equity AB, Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm, per tel. 08-614 00 20, per fax 08-614 00 38 eller per e-post: arsstamma@bure.se senast torsdagen den 26 april 2018 kl. 12.00. 

Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer och person- eller organisationsnummer samt uppgift om eventuellt biträde (högst 2 st) anges. Anmälda stämmodeltagare kommer att erhålla ett inträdeskort, som medtas och uppvisas vid ingången till stämmolokalen.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett senast torsdagen den 26 april 2018.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud, skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om så särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida www.bure.se och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Ärenden

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justerare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 9. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall väljas av stämman
 11. Fastställande av arvode åt styrelsen
 12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 13. Val av revisor
 14. Fastställande av arvode åt revisorerna
 15. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning samt instruktion till valberedningen
 16. Fastställande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier
 18. Beslut om avyttring av aktier i Celemiab International Aktiebolag, ett dotterbolag i Mercuri-koncernen, till personer i den s.k. Leo-kretsen
 19. Avslutande av stämman

Valberedningens beslutsförslag

Valberedningen inför årsstämman 2018 består av Erik Durhan (utsedd av Nordea Fonder), Patrik Tigerschiöld (utsedd av familjen Tigerschiöld) och Per Björkman (utsedd av familjen Björkman). Per Björkman utsågs av valberedningen till valberedningens ordförande. Nedan följer de huvudsakliga dragen i valberedningens förslag. Fullständiga förslag samt motiverat yttrande hålls tillgängliga inför stämman tillsammans med övrig dokumentation.

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Björn Kristiansson väljs till ordförande för årsstämman.

Punkt 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall väljas av stämman

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av 6 ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 11. Fastställande av arvode åt styrelsen

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen skall uppgå till sammanlagt 3 500 000 kronor fördelat med 2 000 000 kronor till styrelsens ordförande och till övriga av stämman utsedda ordinarie ledamöter 300 000 kronor per ledamot.

Punkt 12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Carl Björkman, Bengt Engström, Charlotta Falvin, Sarah McPhee, Patrik Tigerschiöld och Mathias Uhlén. Hans Biörck har avböjt omval. Patrik Tigerschiöld föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Punkt 13. Val av revisor

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag väljs till revisor och att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs för tiden intill slutet av årsstämman 2019 (med den auktoriserade revisorn Michael Bengtsson som huvudansvarig revisor tills vidare).

Punkt 14. Fastställande av arvode åt revisorerna

Valberedningen föreslår att arvode till revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 15. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning samt instruktion till valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar fastställa principer för tillsättande av valberedningen i enlighet med nedan. Förslaget är oförändrat från föregående år.

Styrelsens ordförande skall – senast vid utgången av tredje kvartalet varje år – tillse att bolagets röstmässigt tre största aktieägare eller ägargrupper, erbjuds att vardera utse var sin representant att ingå i valberedningen. Avstämningen baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i augusti eller sådant annat underlag som aktieägare eller ägargrupper vid denna tid redovisar som belägg för sitt aktieägande. Där en eller flera aktieägare avstår från att utse ledamot i valberedningen, ska ytterligare en eller flera av de nästföljande aktieägarna i ägarandel erbjudas att utse ledamot i valberedningen. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i valberedningen skall styrelsens ordförande uppställa erforderliga ordningsregler såsom senaste svarsdag, etc.

Styrelsens beslutsförslag

Punkt 9 b) – Vinstdisposition

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 krona i ordinarie utdelning per aktie och 0,50 krona i extra utdelning per aktie för verksamhetsåret 2017. Som avstämningsdag föreslås den 7 maj 2018. Med denna avstämningsdag beräknas utbetalning ske den 11 maj 2018.

Punkt 16 – Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens förslag beträffande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare i enlighet med följande.

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, pension samt övriga ersättningar. Alla pensionsförmåner är avgiftsbestämda. Rörliga ersättningar bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen.

A. Fast grundlön

Fast grundlön för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare omprövas årligen. Fördelning mellan grundlön och, i förekommande fall, rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavares ansvar och befogenheter.

B. Rörlig ersättning (Short-Term Incentive, STI)

Den rörliga ersättningen för verkställande direktören uppgår till maximalt 100 procent av årslönen. För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till 80-100 procent av en årslön. Den rörliga ersättningen för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare baseras på utfallet av ett antal, i huvudsak, kvantitativa parametrar, jämfört med fastställda mål. De kvantitativa parametrarna är hänförliga till bolagets börskursutveckling, utvecklingen av bolagets substansvärde per aktie och respektive verksamhetsårs fokusfrågor. Övriga ledande befattningshavare, dock ej verkställande direktör, innehar även en diskretionär parameter. Bolagets sammanlagda kostnad för den totala rörliga ersättningen för samtliga anställda skall ej överstiga 10,1 Mkr (inklusive sociala avgifter).

C. Långsiktigt incitamentsprogram (Long-Term Incentive, LTI)

I syfte att sammanlänka de anställdas intressen med aktieägarnas och för att uppmuntra de anställdas förvärv av aktier i bolaget ska, i tillägg till den ovan beskrivna årliga rörliga ersättningen, ett långsiktigt incitamentsprogram med följande huvudsakliga komponenter tillämpas för samtliga anställda i bolaget:

i. Om anställd, under viss period och inom ramen för LTI, köper aktier upp till ett visst belopp, ska bolaget matcha detta genom kontant utbetalning av samma belopp, kompenserat för den anställdes marginalskattekostnad, i form av en engångsutbetalning (”Matchningsbeloppet”). Den anställde skall använda Matchningsbeloppet för att förvärva aktier i bolaget. Dessa aktier skall via avtal behållas i minst 3 år.

ii. Om villkoren enligt punkt iii. är uppfyllda skall bolaget utbetala ytterligare en engångsutbetalning (”Prestationsbeloppet”). Den anställde ska använda Prestationsbeloppet, netto efter skatt, för att förvärva aktier i bolaget. Dessa aktier ska via avtal behållas i minst 1 år.

iii. Kriterierna för utbetalningen av Prestationsbeloppet ska bland annat vara att den anställde fortfarande är anställd och under hela perioden behållit sina förvärvade aktier enligt punkt i., samt att av styrelsen fastställt prestationsmål avseende bolagets årliga totalavkastning fram till 2021 uppfyllts.

iv. Vid fulltecknande av LTI-programmet blir kostnaden för bolaget avseende utbetalning av Matchningsbeloppet inklusive sociala avgifter maximalt 2,3 Mkr medan kostnaden för Prestationsbeloppet inklusive sociala avgifter uppgår till högst 11,7 Mkr.

Övrigt

I den mån stämmovald styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning vid sidan av styrelsearbetet, skall avtal upprättas samt marknadsmässig ersättning för sådant arbete kunna utgå enligt beslut av styrelsen. Styrelsen skall årligen göra en översyn av ingångna avtal.

Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 17 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier 

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier enligt följande. Förvärv av aktier i bolaget får endast ske på Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget efter makulering och vidare förutsatt att det efter återköp fortfarande finns full täckning för bolagets bundna egna kapital.

Ovanstående bemyndiganden får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman år 2019. Förvärv av aktier på börsen får endast ske till ett pris inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet.

Syftet med ovanstående bemyndigande att förvärva aktier är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Återköpta aktier avses att makuleras vid årsstämman 2019.

Punkt 18 – Beslut om godkännande avyttring av aktier i dotterbolaget Celemiab International Aktiebolag till personer i den s.k. LEO-kretsen 

Bure äger 99,1 procent av aktierna i Mercuri International Group AB (Mercuri). Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner beslut om överlåtelse av samtliga aktier i Celemiab International Aktiebolag (Celemi), ett av Mercuri helägt dotterbolag, till JaKMa Holding AB (Jakma). JaKMa ägs gemensamt av den externa VD:n, ledande befattningshavare, en styrelseledamot i Celemi och externa investerare. Överlåtelsen är därför en sådan transaktion som enligt 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. LEO-lagen, ska underställas bolagsstämman i Bure före godkännande med särskild majoritet.

Köpeskillingen för aktierna i Celemi uppgår till 24 Mkr, vilket motsvarar dess bokförda värde i moderbolaget Mercuri. Mercuri har, med hjälp av externa rådgivare, anordnat en strukturerad försäljningsprocess i vilken ett stort antal intressenter deltagit. Efter en utvärdering av de bud som lämnats har styrelsen kommit till slutsatsen att det mest förmånliga budet lämnades av JaKMa. Styrelsen bedömer därmed att villkoren för överlåtelsen, inklusive köpeskillingen, är marknadsmässiga.

Celemi tillhandahåller konsulttjänster inom främst affärssimulering med fokus på ekonomi, projektarbete, marknadsföring och försäljning. Celemi-koncernens nettoomsättning var 62,1 Mkr och rörelseresultatet var 3,1 Mkr under 2017. Styrelsen i Mercuri anser att det finns begränsade synergier mellan Mercuri och Celemi och att Celemi inte uppfyller Mercuris avkastningskrav. Därmed anses Celemi inte längre passa in i Mercuri. Med bakgrund av styrelsen i Mercuris förslag anser Styrelsen i Bure att det är till fördel för såväl Bure som Celemi att Celemi överlåts till dess nuvarande ledning.

Styrelsens avsikt är att försäljningen ska genomföras så snart som möjligt, men absolut senast den 30 september 2018.

Styrelsen rekommenderar årsstämman att godkänna överlåtelsen till JaKMa enligt ovan.

Majoritetskrav

För giltigt beslut avseende punkt 17 enligt ovanstående förslag krävs att beslutet biträtts av aktieägare med två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut avseende punkt 18 enligt ovanstående förslag krävs att beslutet biträtts av aktieägare med nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Bemyndigande

VD, eller den VD utser, föreslås bemyndigas att vidta erforderliga och mindre ändringar i syfte att möjliggöra registrering av besluten hos Bolagsverket.

Övrigt

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 69 332 710 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Årsredovisning och övriga handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017 samt valberedningens och styrelsens fullständiga förslag till beslut inklusive underlag under punkterna 9 och 15–18 hålls tillgängliga för aktieägarna på Bure Equity ABs kontor, Nybrogatan 6 i Stockholm, och på bolagets hemsida www.bure.se, senast den 12 april 2018 samt översändes per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2018

Styrelsen

Bokslutskommuniké januari – december 2017

Delårsperiod januari-december 2017

 • Substansvärdet var 111,69 kr per aktie jämfört med 101,74 kr vid föregående årsskifte vilket motsvarar en ökning med 9,8 procent. Substansvärdet per aktie inklusive återlagd aktieutdelning på 2,00 kr per aktie ökade med 11,7 procent under 2017.
 • Bures substansvärde var 7 743 Mkr jämfört med 7 054 Mkr vid årsskiftet.
 • Totalavkastningen för Bureaktien var -3,3 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 9,5 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 834 Mkr (1 173). Resultatet per aktie uppgick till 12,03 kr (16,92).

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Substansvärdet uppgick till 119,34 kr per aktie den 21 februari 2018 vilket motsvarar en ökning med 6,8 procent sedan årsskiftet.

Vd-ord

Bure ökade under det gångna året substansvärdet med 9,6 procent och går in i 2018 som ett starkare bolag. Under 2017 förbättrade flertalet portföljbolag sina resultat och Bures finansiella position förstärktes. Bures två största portföljbolag fortsatte att imponera under 2017. Mycronics omsättning ökade till 3 mdkr och resultatet förbättrades till 848 Mkr. Tillväxten i Vitrolife håller i sig, 22 procent för helåret. Försäljningen översteg för första gången 1 mdkr och bolaget har nu redovisat 60 kvartal med stigande omsättning. Fantastiskt!

Utöver en ökning av innehavet i Cavotec investerade vi i säkerhetsbolaget Yubico. Bolaget utvecklar lösningar för enkel och säker inloggning till datorer och nättjänster. Säkerheten på Internet blir en allt mer affärskritisk fråga i takt med digitaliseringen. I juni avyttrade vi innehavet i Catella vilket blev en god affär som resulterade årlig avkastning om 52 procent.

Blickar vi framåt mot 2018 ser jag en tydlig polarisering. Optimister, vilka är styrkta av den positiva utvecklingen av världskonjunkturen och de som oroar sig för höga tillgångspriser på både aktier och skuldinstrument. Återhämtningen från krisen 2008/2009 är nu inne på sitt tionde år. Att vi då befinner oss i den senare delen av konjunkturcykeln råder det nog därför ingen tvekan om. En hastig avmattning i efterfrågan är dock svårt att motivera och jag är därför fortsatt positiv till marknadsförutsättningarna för våra portföljbolag. Samtidigt bör man vara lite försiktig med börsen. God vinstutveckling kan försvara relativt höga värderingsmultiplar men det är svårt att se en liknande utveckling av värderings-multiplarna framöver som vi gjort de senaste åren. Viktigt för 2018 blir därför att försöka hitta investeringssituationer som motsvarar denna relativt komplicerade förväntansbild.

Bure Equity AB (publ)

 
Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

 
Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2018 kl. 8:30.

INFORMATION FRÅN BURE EQUITYS VALBEREDNING

Bure Equity ABs valberedning föreslår inför årsstämman den 3 maj 2018 omval av Patrik Tigerschiöld (ordförande), Carl Björkman, Bengt Engström, Charlotta Falvin, Sarah McPhee och Mathias Uhlén. Hans Biörck har avböjt omval.

Valberedningens övriga förslag – val av stämmoordförande, styrelsens arvodering, instruktion för valberedning och utseende av valberedning – kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman.

Bures valberedning utgörs av Per Björkman (ordförande), utsedd av familjen Björkman, Erik Durhan, utsedd av Nordea Fonder och Patrik Tigerschiöld, utsedd av familjen Tigerschiöld. Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes av årsstämman 2017.

Bure Equity AB (publ)
  

Kontaktperson på Bure:

Patrik Tigerschiöld, Styrelseordförande
Tel. 08 – 614 00 20
  

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 januari 2018 kl. 16:15.

Henrik Blomquist utträder ur styrelsen i Lauritz.com Group A/S

Henrik Blomquist har med omedelbar verkan begärt eget utträde ur styrelsen för Lauritz.com Group A/S.

”Jag och två andra styrelseledamöter har en annan uppfattning hur bolaget skall styras och ledas, vilket fått oss att idag lämna styrelsen med omedelbar verkan”, säger Henrik Blomquist, Vd på Bure Equity AB.
 

Bure Equity AB (publ)
 

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20
 

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 december 2017 kl. 20:10.

Delårsrapport januari-september 2017

Delårsperiod januari-september 2017

 • Substansvärdet var 126,50 kr per aktie jämfört med 101,74 kr vid föregående årsskifte vilket motsvarar en ökning med 24,3 procent.
 • Bures substansvärde var 8 770 Mkr jämfört med 7 054 Mkr vid årsskiftet.
 • Totalavkastningen för Bureaktien var 10,2 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 12,5 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 864 Mkr (2 178). Resultatet per aktie uppgick till 26,88 kr (31,41).
   

Vd-ord

Bures substansvärde per aktie steg med 21,5 procent under det tredje kvartalet. Kraftiga uppgångar i de största portföljbolagen Mycronic, +45,6 procent och Vitrolife, +24,9 procent, stod återigen bakom denna fantastiska uppgång. SIX Return Index steg under samma period med 1,5 procent. En inte alltför märkvärdig uppgång för ett kvartal men mellan månaderna var dock förändringen i indexet betydande. Under juli och augusti föll SIX RX med 3,0 respektive 0,9 procent för att sedan kraftigt vända uppåt under september med hela 5,6 procent. Årets uppgång i SIX RX summerar därmed till 12,5 procent. Hittills i år har Bures substansvärde per aktie stigit med 24,3 procent.

Flera av portföljbolagen har redovisat fina delårsrapporter. Mycronics rörelseresultat var i kvartalet något lägre än förra året men sett över nio månader är rörelseresultatet upp 87 procent. Lägg därtill en rekordstor orderingång inom bolagets båda affärsområden. Vitrolife uppnådde en milstolpe i bolagets historia då bolagets omsättning för första gången översteg 1 Mdkr, sett över rullande 12 månader. Mycket glädjande var att Mercuri efter flera år med negativ omsättningstillväxt nu har lyckats bryta den trenden. YTD har Mercuris omsättning stigit med ca 5 procent jämfört med föregående år.

Under kvartalet har det varit vaktombyte i två av våra portföljbolag. I juli tillträdde Mikael Norin som Vd för Cavotec och i september började Erik Norberg som Vd för Lauritz. Det är alltid med stor respekt man genomför ledarskapsbyten i organisationer med starka kulturer. Min förhoppning är att de nya ledarna kommer att tas emot väl i respektive organisation och att de framgångsrikt kan vidareutveckla verksamheterna och ta dem till nya nivåer. Jag vill avslutningsvis ta tillfället i akt att rikta ett stort tack till ledarna som lämnat.
 

Bure Equity AB (publ)
    

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20
 

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 november 2017 kl. 8:30.

Bures valberedning inför årsstämman 2018

Till ledamöter i Bures valberedning har utsetts:

Per Björkman, utsedd av familjen Björkman
Erik Durhan, utsedd av Nordea Fonder
Patrik Tigerschiöld, utsedd av familjen Tigerschiöld

Styrelsens ordförande, Patrik Tigerschiöld, är sammankallande till valberedningens första möte och ingår i valberedningen som ledamot.

Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes av årsstämman 2017. Valberedningen representerar tillsammans 44 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget.

Årsstämma i Bure hålls den 3 maj 2018.

Frågor att behandla för valberedningen finns beskrivna på hemsidan, www.bure.se.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Bures valberedning kan skicka e-post till info@bure.se (rubricera ”Till Valberedningen”) eller brev till Bure Equity AB, Att: Styrelsens ordförande, Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm, senast den 31 januari 2018.

Stockholm den 19 september 2017

Bure Equity AB (publ)

För mer information kontakta:

Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande
Tel: 08-614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 september 2017 kl. 13:00.

Delårsrapport Januari – juni 2017

Delårsperiod januari-juni 2017

 • Substansvärdet var 104,09 kr per aktie jämfört med 101,74 kr vid föregående årsskifte vilket motsvarar en ökning med 2,3 procent.
 • Bures substansvärde var 7 217 Mkr jämfört med 7 054 Mkr vid årsskiftet.
 • Totalavkastningen för Bureaktien var -3,6 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 10,8 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 312 Mkr (364). Resultatet per aktie uppgick till 4,49 kr (5,25).

Andra kvartalet 2017

 • Substansvärdet per aktie var 104,09 kr jämfört med 101,81 kr vid kvartalets början vilket motsvarar en ökning med 2,2 procent.
 • Totalavkastningen för Bureaktien var 1,8 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 4,1 procent under kvartalet.
 • Bure förvärvade ytterligare 0,8 miljoner aktier i Cavotec för 23 Mkr och ökade ägarandelen till 20,1 procent.
 • Bure Growth förvärvade 22,5 procent av My Driving Academy Sweden AB för 9 Mkr.
 • Bure avyttrade 0,2 miljoner aktier i Vitrolife för 100 Mkr. Ingångsvärdet på aktierna var 7 Mkr och exitresultatet uppgick till 93 Mkr.
 • Bure Financial Services avyttrade samtliga aktier i Catella för 193 Mkr. Ingångsvärdet på aktierna var 55 Mkr och exitresultatet uppgick till 138 Mkr.
 • Bure Growth avyttrade samtliga aktier i Vigmed Holding för 8 Mkr. Ingångsvärdet på aktierna var 36 Mkr och exitresultatet uppgick till -28 Mkr.
 • Efter årsstämmans beslut utbetalades en ordinarie utdelning om 1,50 kr per aktie och en extra utdelning om 0,50 kr per aktie, totalt 139 Mkr.

Händelser efter periodens slut

 • Substansvärdet uppgick till 113,28 kr per aktie den 16 augusti 2017 vilket motsvarar en ökning med 11,3 procent sedan årsskiftet.

Aktiemarknaden har inlett året starkt och SIX Return Index är upp över 10 procent första halvåret. Aktiviteten har varit hög under det andra kvartalet och Bure har genomfört flera transaktioner. Den största transaktionen var avyttringen av samtliga aktier i Catella, ett finansiellt konglomerat noterat på Nasdaq MidCap. Investeringen i Catella blev framgångsrik och Bure gjorde 4x investeringen, motsvarande en årlig avkastning, IRR, på 52 procent. Med förvärv av ytterligare aktier i Bures portföljbolag Cavotec är ägarandelen nu drygt 20 procent. Cavotec som nyligen rekryterat en ny Vd har goda förutsättningar att ytterligare kapitalisera på sitt breda teknikkunnande och globala marknadsposition.

Under kvartalet genomfördes förändringar inom ramen för Bure Growth som investerar i utvecklingsbolag. I maj avyttrades hela innehavet i Vigmed, ett medicintekniskt bolag noterat på Nasdaq First North, till den österrikiska branschkollegan Greiner Bio-One, genom ett publikt bud. Avyttringen resulterade i en förlust på 28 Mkr. En mindre nyinvestering gjordes i trafikskolebolaget My Driving Academy.

Bures substansvärde per aktie ökade under kvartalet med 2,2 procent och uppgick till 104,1 kr den sista juni, vilket var i linje med börskursens utveckling under kvartalet. Kursuppgången i portföljbolaget Vitrolife med 23 procent gör att innehavet nu, för första gången, är Bures enskilt största.

Under andra kvartalet betalades årets utdelning till aktieägarna. Trots detta har Bures finansiella position stärkts, vilken är en konsekvens av de avyttringar som genomförts. Vid kvartalets utgång uppgår kassan, eller Treasury, till en knapp miljard kronor och motsvarar cirka 13 procent av Bures substansvärde.

Henrik Blomquist
Verkställande direktör

För information kontakta:
Henrik Blomquist, Vd 08 – 614 00 20
Max Jonson, CFO 08 – 614 00 20

Bure offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och /eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 augusti 2017, kl 08:30.

Bure avyttrar sitt innehav i Catella AB

Bure Equity AB (publ) har, via sitt helägda dotterbolag Bure Financial Services AB, avyttrat 341.271 A-aktier samt 8.430.617 B-aktier i Catella AB. Efter transaktionen innehar Bure Equity AB (publ) inga aktier i Catella AB.

Catella AB är noterat på Nasdaq Stockholm.

 
Bure Equity AB (publ)

Informationen är sådan som Bure Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 juni 2017 kl 16:00.

För mer information kontakta:
Henrik Blomquist, Vd
Tel. 08 – 614 00 20

Bures innehav i Cavotec SA

Bure Equity AB (publ) har förvärvat 500 000 aktier i Cavotec SA och innehar därefter 20,1 procent av kapitalet och rösterna.

Cavotec SA är noterat på Nasdaq Stockholm. Bures innehav i Cavotec uppgår därefter till 15 759 837 aktier vilket motsvarar 20,1 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Bure Equity AB (publ)

För mer information kontakta:

Henrik Blomquist, Vd
Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 maj 2017 kl 11:00.