Bure avyttrar sitt innehav i Catella AB

Bure Equity AB (publ) har, via sitt helägda dotterbolag Bure Financial Services AB, avyttrat 341.271 A-aktier samt 8.430.617 B-aktier i Catella AB. Efter transaktionen innehar Bure Equity AB (publ) inga aktier i Catella AB.

Catella AB är noterat på Nasdaq Stockholm.

 
Bure Equity AB (publ)

Informationen är sådan som Bure Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 juni 2017 kl 16:00.

För mer information kontakta:
Henrik Blomquist, Vd
Tel. 08 – 614 00 20

Bures innehav i Cavotec SA

Bure Equity AB (publ) har förvärvat 500 000 aktier i Cavotec SA och innehar därefter 20,1 procent av kapitalet och rösterna.

Cavotec SA är noterat på Nasdaq Stockholm. Bures innehav i Cavotec uppgår därefter till 15 759 837 aktier vilket motsvarar 20,1 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Bure Equity AB (publ)

För mer information kontakta:

Henrik Blomquist, Vd
Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 maj 2017 kl 11:00.

ÅRSSTÄMMA I BURE EQUITY AB (PUBL) 2017

Vid årsstämma i Bure Equity AB (publ) den 3 maj 2017 behandlades bland annat följande ärenden:

Val av styrelse  
Till Bures styrelse omvaldes ledamöterna Carl Björkman, Hans Biörck, Bengt Engström, Charlotta Falvin, Sarah McPhee, Patrik Tigerschiöld och Mathias Uhlén. Till styrelsens ordförande omvaldes Patrik Tigerschiöld. Stämman beslutade att antalet ledamöter i styrelsen ska vara sju (7).

Val av revisor  
Till revisor valdes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill årsstämman 2018. Till huvudansvarig revisor valdes Michael Bengtsson.

Beslut om utdelning  
Årsstämman beslutade om en kontantutdelning på 1,50 SEK per aktie i ordinarie utdelning och 0,50 SEK per aktie i extra utdelning. Avstämningsdag fastställdes till den 5 maj 2017, vilket innebär att utbetalning av utdelningen beräknas ske den 10 maj 2017.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare  
Årsstämman antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Återköp av egna aktier  
Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma besluta om förvärv av egna aktier i syfte att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Efter genomförda förvärv får bolaget maximalt inneha 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Förvärv får ske genom handel på Nasdaq Stockholm (”börsen”), eller i enlighet med ett förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare. Förvärv skall kunna ske från och med den 3 maj 2017 till och med nästa årsstämma. Inga förvärv kommer dock att göras under 30 dagar innan offentliggörande av kvartalsrapport, dagen för offentliggörandet inkluderad. Förvärv på börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Betalning för aktierna skall erläggas kontant. Förvärv av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.

Bure Equity AB äger för närvarande inga egna aktier. Totala antalet aktier utgivna av Bure Equity AB är för närvarande 69 332 710 stycken. Högsta antalet aktier som kan återköpas är därför 6 933 271 stycken.

Utnyttjande av återköpsbemyndigande
Vid efterföljande konstituerande sammanträde beslutade styrelsen att utnyttja bemyndigandet om återköp av egna aktier enligt ovan.  

Stockholm den 3 maj 2017

Bure Equity AB (publ)

För mer information kontakta:

Henrik Blomquist, Vd Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2017 kl 19:00. 

Delårsrapport januari – mars 2017

Delårsperiod januari – mars 2017

 • Substansvärdet var 101,81 kr per aktie vid kvartalets utgång jämfört med 101,74 kr vid föregående årsskifte vilket motsvarar en ökning med 0,1 procent.
 • Bures substansvärde var 7 059 Mkr jämfört med 7 054 Mkr vid årsskiftet.
 • Totalavkastningen för Bureaktien var -5,3 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 6,5 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 13 Mkr (-75). Resultatet per aktie uppgick till   0,19 kr (-1,09).
 • Bure Growth förvärvade 19,75 procent av säkerhetsföretaget Yubico AB.

Händelser efter periodens slut

 • Substansvärdet uppgick till 105,88 kr per aktie den 26 april 2017 vilket motsvarar en ökning med 4,1 procent sedan årsskiftet.

Vd-kommentar
Det är onekligen en intressant och dynamisk tid att vara investerare och ägare. Oväntade händelser fortsätter att påverka världens marknader på ett oväntat sätt. Ledande ekonomiska indikatorer har därtill under kvartalet drivit på förhoppningarna om högre global tillväxt. Detta resulterade bl.a. i att S&P 500 noterade nya all time-high och Stockholmsbörsen steg med drygt 6 procent. Bures substansvärde var dock oförändrat under kvartalet samtidigt som totalavkastningen uppgick till -5,3 procent.

Nya förutsättningar skapar nya möjligheter. I mars investerade vi via Bure Growth i säkerhetsföretaget Yubico. Entreprenörerna Stina och Jacob Ehrensvärd har byggt upp en imponerade marknadsposition på en global marknad där de idag bl.a. har nio av världens tio största internetbolag som kunder. Med ambitionsnivån att göra Internet säkert har Yubico utvecklat en enkel nyckellösning för inloggning vilket möjliggör säker access till filer, applikationer och mer sofistikerade online-tjänster. Befintliga lösningar, byggda på användarnamn och lösenord, är relativt lätta att bryta igenom. Detta hotar den personliga säkerheten och identiteten online och begränsar därmed användningsområdena. Att kunna säkerställa den personliga identiteten på Internet är en helt avgörande faktor för fortsatt innovation och utveckling.

Som alltid utgör själva genomförandet av en nyinvestering bara en bråkdel av jobbet. Det riktiga jobbet och uppgiften är att tillsammans med bolagens anställda, styrelse och ägarpartners lyckas nå de uppsatta målen. I Yubico tror vi det finns goda förutsättningar för detta och jag skulle vara väldigt stolt om Bure kan medverka till att Yubico på sikt når sin vision att skapa en världsstandard inom säker identifiering på Internet.

Henrik Blomquist
Verkställande direktör

För information kontakta
Henrik Blomquist, VD 08 – 614 00 20
Max Jonson, CFO 08 – 614 00 20

Bure offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2017, kl 08:30.

Bures innehav i Xvivo Perfusion AB

Xvivo Perfusion AB (publ) beslöt på en extra bolagsstämma den 10 april 2017 att genomföra en riktad nyemission till institutionella investerare. Denna nyemission registrerades vid Bolagsverket den 13 april 2017. Som en konsekvens av detta minskade Bure Equity AB:s ägarandel i Xvivo Perfusion AB från 20,7% till 18,8 %.
 
Bure Equity AB:s andel av kapitalet och röster uppgår därefter till 18,8%.
 
 
Bure Equity AB (publ)
 
För mer information kontakta:
Henrik Blomquist, Vd
Tel. 08 – 614 00 20
 
Informationen är sådan som Bure Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 april kl 09.00.

Bures årsredovisning 2016

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2017.

Bure publicerar idag årsredovisningen för 2016 på www.bure.se

Årsredovisningen kommer att distribueras under kommande vecka, till de personer som begärt detta via Bures prenumerationstjänst, www.bure.se, Investor Relations, Prenumerationstjänst.

    Bure Equity AB (publ)

      
För mer information kontakta:
Max Jonson, CFO

Tfn: 08-614 00 29

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Bure Equity AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 3 maj 2017 kl. 16.00 på IVA:s Konferenscenter, Wallenbergsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm.
Entrén öppnas kl. 15.00. Kaffe serveras före stämman.

Anmälan
Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, skall

dels          vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 26 april 2017,

dels          anmäla sitt deltagande hos bolaget under adress Bure Equity AB, Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm, per tel. 08-614 00 20, per fax 08-614 00 38 eller per e-post: arsstamma@bure.se senast onsdagen den 26 april 2017 kl. 12.00.

Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer och person- eller organisationsnummer samt uppgift om eventuellt biträde (högst 2 st) anges. Anmälda stämmodeltagare kommer att erhålla ett inträdeskort, som medtas och uppvisas vid ingången till stämmolokalen.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett senast onsdagen den 26 april 2017.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud, skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om så särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida www.bure.se och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Ärenden

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justerare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 9. Beslut
  a)    om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b)   om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
  c)    om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall väljas av stämman
 11. Fastställande av arvode åt styrelsen
 12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 13. Val av revisor
 14. Fastställande av arvode åt revisorerna
 15. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning samt instruktion till valberedningen
 16. Fastställande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier
 18. Avslutande av stämman

Valberedningens beslutsförslag
Valberedningen inför årsstämman 2017 består av Bengt Belfrage (utsedd av Nordea Fonder), Patrik Tigerschiöld (utsedd av familjen Tigerschiöld) och Per Björkman (utsedd av familjen Björkman). Per Björkman utsågs av valberedningen till valberedningens ordförande. Nedan följer de huvudsakliga dragen i valberedningens förslag. Fullständiga förslag samt motiverat yttrande hålls tillgängliga inför stämman tillsammans med övrig dokumentation.

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Björn Kristiansson väljs till ordförande för årsstämman.

Punkt 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall väljas av stämman
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av 7 ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 11. Fastställande av arvode åt styrelsen
Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen skall uppgå till sammanlagt 2 450 000 kronor fördelat med 800 000 kronor till styrelsens ordförande och till övriga av stämman utsedda ordinarie ledamöter 275 000 kronor per ledamot.

Punkt 12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Hans Biörck, Carl Björkman, Bengt Engström, Charlotta Falvin, Sarah McPhee, Patrik Tigerschiöld och Mathias Uhlén. Patrik Tigerschiöld föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Punkt 13. Val av revisor
Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag väljs till revisor och att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs för tiden intill slutet av årsstämman 2018 (med den auktoriserade revisorn Michael Bengtsson som huvudansvarig revisor tills vidare).

Punkt 14. Fastställande av arvode åt revisorerna
Valberedningen föreslår att arvode till revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 15. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning samt instruktion till valberedningen
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar fastställa principer för tillsättande av valberedningen i enlighet med nedan. Förslaget är oförändrat från föregående år.

Styrelsens ordförande skall – senast vid utgången av tredje kvartalet varje år – tillse att bolagets röstmässigt tre största aktieägare eller ägargrupper, erbjuds att vardera utse var sin representant att ingå i valberedningen. Avstämningen baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i augusti eller sådant annat underlag som aktieägare eller ägargrupper vid denna tid redovisar som belägg för sitt aktieägande. Där en eller flera aktieägare avstår från att utse ledamot i valberedningen, ska ytterligare en eller flera av de nästföljande aktieägarna i ägarandel erbjudas att utse ledamot i valberedningen. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i valberedningen skall styrelsens ordförande uppställa erforderliga ordningsregler såsom senaste svarsdag etc.

Styrelsens beslutsförslag
Punkt 9 b) – Vinstdisposition

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 krona i ordinarie utdelning per aktie och 0,50 krona i extra utdelning per aktie för verksamhetsåret 2016. Som avstämningsdag föreslås den 5 maj 2017. Med denna avstämningsdag beräknas utbetalning ske den 10 maj 2017.

Punkt 16 – Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens förslag beträffande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare i enlighet med följande.

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, pension samt övriga ersättningar. Alla pensionsförmåner är avgiftsbestämda. Rörliga ersättningar bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen.

A. Fast grundlön
Fast grundlön för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare omprövas årligen. Fördelning mellan grundlön och, i förekommande fall, rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavares ansvar och befogenheter.

B. Rörlig ersättning (Short-Term Incentive, STI)

Den rörliga ersättningen för verkställande direktören uppgår till maximalt 100 procent av årslönen. För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till 70–100 procent av en årslön. Den rörliga ersättningen för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare baseras på utfallet av ett antal, i huvudsak, kvantitativa parametrar, jämfört med fastställda mål. De kvantitativa parametrarna är hänförliga till bolagets börskursutveckling, utvecklingen av bolagets substansvärde per aktie och respektive verksamhetsårs fokusfrågor. Övriga ledande befattningshavare, dock ej verkställande direktör, innehar även en diskretionär parameter. Bolagets sammanlagda kostnad för den totala rörliga ersättningen skall ej överstiga 8,9 Mkr (inklusive sociala avgifter).

C. Långsiktigt incitamentsprogram (Long-Term Incentive, LTI)

I syfte att sammanlänka de anställdas intressen med aktieägarnas och för att uppmuntra de anställdas förvärv av aktier i bolaget ska, i tillägg till den ovan beskrivna årliga rörliga ersättningen, ett långsiktigt incitamentsprogram med följande huvudsakliga komponenter tillämpas för samtliga anställda i bolaget:

i. Om anställd, under viss period och inom ramen för LTI, köper aktier upp till ett visst belopp, ska bolaget matcha detta genom kontant utbetalning av samma belopp, kompenserat för den anställdes marginalskattekostnad, i form av en engångsutbetalning (”Matchningsbeloppet”). Anställda ska ha rätt att köpa aktier för ett belopp som står i relation till den fasta grundlönens storlek. Den anställde skall använda Matchningsbeloppet för att förvärva aktier i bolaget. Dessa aktier skall via avtal behållas i minst 3 år.


ii. Om villkoren enligt punkt iii. är uppfyllda skall bolaget utbetala ytterligare en engångsutbetalning motsvarande Matchningsbeloppet, dock ej kompenserat för den anställdes marginalskattekostnad (”Prestationsbeloppet”). Den anställde ska använda Prestationsbeloppet (efter att avdrag gjorts för den enskildes skatt) för att förvärva aktier i bolaget. Dessa aktier ska via avtal behållas i minst 1 år.


iii. Kriterierna för utbetalningen av Prestationsbeloppet ska bland annat vara att den anställde fortfarande är anställd och under hela perioden behållit sina förvärvade aktier enligt punkt i., samt att av styrelsen fastställt prestationsmål avseende bolagets årliga totalavkastning fram till 2020 uppfyllts.


iv. Den sammantagna kostnaden för bolaget avseende utbetalning av Matchnings- och Prestationsbelopp skall inte överstiga 2,2 Mkr.

Övrigt
I den mån stämmovald styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning vid sidan av styrelsearbetet, skall avtal upprättas samt marknadsmässig ersättning för sådant arbete kunna utgå enligt beslut av styrelsen. Styrelsen skall årligen göra en översyn av ingångna avtal.

Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 17 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier enligt följande. Förvärv av aktier i bolaget får endast ske på Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget efter makulering och vidare förutsatt att det efter återköp fortfarande finns full täckning för bolagets bundna egna kapital.

Ovanstående bemyndiganden får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman år 2018. Förvärv av aktier på börsen får endast ske till ett pris inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet.

Syftet med ovanstående bemyndigande att förvärva aktier är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Återköpta aktier avses att makuleras vid årsstämman 2018.

Majoritetskrav
För giltigt beslut avseende punkt 17 enligt ovanstående förslag krävs att beslutet biträtts av aktieägare med två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Bemyndigande
VD, eller den VD utser, föreslås bemyndigas att vidta erforderliga och mindre ändringar i syfte att möjliggöra registrering av besluten hos Bolagsverket.

Övrigt
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 69 332 710 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Årsredovisning och övriga handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2016 samt valberedningens och styrelsens fullständiga förslag till beslut inklusive underlag under punkterna 9 och 15-17 hålls tillgängliga för aktieägarna på Bure Equity AB:s kontor, Nybrogatan 6 i Stockholm, och på bolagets hemsida www.bure.se, senast den 31 mars 2017 samt översändes per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2017
Styrelsen

Bure förvärvar 19,75 procent i Yubico AB.

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 mars 2017 kl. 11:00

Bure har per 16 mars 2017 förvärvat 19,75 procent av aktierna i säkerhetsföretaget Yubico AB. Förvärvet har främst skett via förvärv av befintliga aktier från privata investerare. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.

”Vi har följt Yubico en längre tid och är imponerande av vad bolaget och dess grundare, Stina och Jakob Ehrensvärd har åstadkommit. I takt med att allt mer känslig information flyttar upp i molnet och intrången blir allt mer sofistikerade ökar vikten av högre säkerhet. Yubico har på ett innovativt sätt lyckas ta fram en säkerhetslösning som är säker, flexibel och enkel att använda. Den kommersiella framgång man nått i USA med i princip alla ledande globala internetföretag som kunder är enastående. Vi ser med spänning fram emot att stötta bolaget i den fortsatta resan och vi delar företagets vision att göra internet säkert för såväl företag som privatpersoner”, säger Henrik Blomquist, Vd för Bure.

”Det är glädjande att en långsiktig ägare som Bure förvärvat en större andel i Yubico. Även om vi nått stora framgångar i USA så har vi fortfarande kvar våra rötter i Sverige och vi har dessutom en stor utvecklingsavdelning i Stockholm. Vi bör vidare kunna växa väsentligt mer i Europa.” säger Stina Ehrensvärd, Vd och grundare.  

Innehavet i Yubico kommer redovisas i Bure Growth, vilket är ett helägt dotterbolag till Bure för investeringar i utvecklingsbolag.

Bure Equity AB (publ)

 
Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

Bokslutskommuniké januari – december 2016

Totalavkastningen för Bureaktien var 54,7 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 9,6 procent

Delårsperiod januari – december 2016

 • Substansvärdet var 101,74 kr per aktie vid årets utgång jämfört med 87,40 kr vid föregående årsskifte vilket motsvarar en ökning med 16,4 procent.
 • Bures substansvärde var 7 054 Mkr (6 060) vid årets utgång.
 • Totalavkastningen för Bureaktien var 54,7 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 9,6 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 173 Mkr (2 940). Resultatet per aktie uppgick till 16,92 kr (41,98).

Fjärde kvartalet 2016

 • Substansvärdet per aktie var 101,74 kr jämfört med 116,54 kr vid kvartalets början vilket motsvarar en minskning med 12,7 procent.
 • Totalavkastningen för Bureaktien var 2,7 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 3,4 procent under kvartalet.

Händelser efter periodens slut

 • Substansvärdet uppgick till 106,77 kr per aktie den 23 februari 2017 vilket motsvarar en ökning med 4,9 procent sedan årsskiftet.
 • Bure kommer att erhålla en tilläggsköpeskilling på 24,0 Mkr från försäljningen av Carnegie Holding.
 • Styrelsen föreslår årsstämman en ordinarie utdelning om 1,50 kr per aktie (1,00) och en extra utdelning om 0,50 kr per aktie (1,00), totalt 137,8 Mkr.

Vd-kommentar
År 2016 var återigen ett framgångsrikt år för Bure. Efter en svag inledning på året kan Bure redovisa en ökning av substansvärdet med 1 mdkr, eller 16,4 procent. Utvecklingen av Bures aktiekurs var ännu bättre med en totalavkastning på +54,7 procent, motsvarande en ökning om 2,4 mdkr, inklusive aktieutdelning. Bures aktie handlades därmed till en premie mot substansvärdet på 2 procent vid årsskiftet jämfört med en rabatt om 20 procent vid årets inledning. Fallande substansrabatt är även något som flera av våra investmentsbolagskollegor erfarit under året.

Uppgången i både Mycronic och Vitrolife fortsatte under 2016 och stod för merparten av Bures substansvärdestillväxt. Vid årsskiftet uppgick andelen av dessa två innehav till c. 70 procent av Bures totala substansvärde. Detta är givetvis en stor andel, båda bolagen har dock framgångsrikt vidareutvecklat sin respektive affär genom spännande förvärv och produktutvecklingar. Att ha möjligheten att då kunna vara en långsiktig ägare är något jag tror utmärker Bure som investerare.

I juni investerade vi i ett nytt portföljbolag i samband med Lauritz.coms börsnotering på Nasdaq First North. Lauritz har en intressant historia där de utmanar en traditionell och konservativ auktionsbransch med digitala lösningar. Kursutvecklingen för bolaget har inledningsvis tyvärr varit mindre rolig, vilket bl.a. visar på de strukturella utmaningarna att ta ett onoterat entreprenörslett bolag till en noterad miljö.

Överlag anser jag att vi har sett stora förflyttningar i samtliga våra portföljbolag. Att förändra, förbättra och utveckla tar tid och kräver tålamod. Min övertygelse är att om vi som ägare kan visa respekt och förståelse för våra portföljbolags förutsättningar och utmaningar, kommer det att även i fortsättningen ge långsiktiga resultat. Givet den fantastiska utvecklingen vi har haft de senaste åren är det naturligt att vara lite ödmjuk inför 2017.


Henrik Blomquist
Verkställande direktör

För information kontakta
Henrik Blomquist, VD 08 – 614 00 20
Max Jonson, CFO 08 – 614 00 20

Bure offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2017, kl 08:30.

Telefonkonferens bokslutskommuniké 2016

Bure Equity AB inbjuder till telefonkonferens i samband med publicering av boksluts­kommunikén januari-december 2016, fredagen den 24 februari 2017 kl 10:00. Inbjudna att delta är journalister och professionella aktörer på kapitalmarknaden. VD Henrik Blomquist och CFO Max Jonson kommer att delta i konferensen.

Telefonnummer
För att kopplas till telefonkonferensen, vänligen ring 08-506 269 10, pin kod 507348.

Presentation
Presentationen för bokslutskommunikén ligger på Bures hemsida; https://www.bure.se/

Bokslutskommunikén kommer att publiceras fredagen den 24 februari 2017 kl 08:30.

Bure Equity AB (publ)

Kontaktperson på Bure:
Henrik Blomquist, verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

 
Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 februari 2017 kl. 10:30