Delårsrapport januari – september 2016

Totalavkastningen var 44,6 procentenheter bättre än index under januari – september 2016.

Delårsperiod januari – september 2016

 • Substansvärdet var 116,54 kr per aktie jämfört med 87,40 kr vid årsskiftet vilket motsvarar en ökning med 33,3 procent.
 • Bures substansvärde var 8 080 Mkr jämfört med 6 060 Mkr vid årsskiftet.
 • Totalavkastningen för Bureaktien var 50,6 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 6,0 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 2 178 Mkr (1 053). Resultatet per aktie uppgick till 31,41 kr (14,99).

Tredje kvartalet 2016

 • Substansvärdet per aktie var 116,54 kr jämfört med 90,29 kr vid kvartalets början vilket motsvarar en ökning med 29,1 procent.
 • Totalavkastningen för Bureaktien var 40,9 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 10,1 procent under kvartalet.

Händelser efter periodens slut

 • Substansvärdet uppgick till 100,25 kr per aktie den 10 november 2016 vilket motsvarar en ökning med 14,7 procent sedan årsskiftet.

Vd-kommentar
Under det tredje kvartalet ökade Bures substansvärde per aktie med 29,1 procent, att jämföra med SIX Return som steg med 10,1 procent.

Trots relativt mediokra makroekonomiska förutsättningar har utvecklingen på kapitalmarknaden under året fortsatt att vara exceptionell. Vi har upplevt mängder av börsnoteringar med stigande värderingar, särskilt för små och medelstora bolag. Samtidigt är det svårt att hitta placeringsalternativ med låg risk som överhuvudtaget ger någon avkastning. Effekten har blivit en volymdriven marknad där den stora tillgången på riskvilligt kapital delvis satt normala värderingsprinciper ur spel.

Hur påverkar detta Bure investeringsmöjligheter? Bures investeringsfilosofi bygger i huvudsak på två grundstenar; rätt investeringssituation och långsiktighet. Rätt situation för Bure är en situation där vi tydligt kan identifiera Bures roll och betydelse för målbolagets framgång. Min bedömning är att i rådande marknad bör man visa stor försiktighet. Jakten på avkastning och bristen på placeringsalternativ skapar i grunden stora felprissättningar. Vi lägger därför mycket kraft på vår egen analys i investeringsprocessen för att säkerställa att vi hittar och väljer rätt situation för Bure.

Vid utgången av kvartalet uppgick Bures investeringsbara medel till c. 700 Mkr.

Efter periodens utgång har Bures två största portföljbolag Mycronic och Vitrolife, rapporterat sina tredje kvartal. Trots att bolagen fortsätter att utvecklas väl och presenterar fina resultat har båda bolagen tyvärr handlats ned av marknaden. Från toppen vid månadsskiftet september/oktober är Vitrolife ned 26 procent och Mycronic 13 procent.

Henrik Blomquist
Verkställande direktör

För information kontakta
Henrik Blomquist, VD 08 – 614 00 20
Max Jonson, CFO 08 – 614 00 20

Bure offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 november 2016, kl 08:30.

Bures valberedning inför årsstämman 2017

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 November 2016 kl. 13:00.

Till ledamöter i Bures valberedning har utsetts:

Bengt Belfrage, utsedd av Nordea Fonder
Patrik Tigerschiöld, utsedd av familjen Tigerschiöld
Per Björkman, utsedd av familjen Björkman

Styrelsens ordförande, Patrik Tigerschiöld, är sammankallande till valberedningens första möte och ingår i valberedningen som ledamot.

Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes av årsstämman 2016. Valberedningen representerar tillsammans cirka 43 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget.

Årsstämma i Bure hålls den 3 maj 2017.

Frågor att behandla för valberedningen finns beskrivna på hemsidan, www.bure.se.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Bures valberedning kan skicka e-post till info@bure.se (rubricera ”Till Valberedningen”) eller brev till Bure Equity AB, Att: Styrelsens ordförande, Nybro-gatan 6, 114 34 Stockholm, senast den 31 januari 2017.

Stockholm den 1 november 2016

Bure Equity AB (publ)

För mer information kontakta:

Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande
Tel: 08-614 00 20

Delårsrapport januari – juni 2016

Totalavkastningen var 10,6 procentenheter bättre än index under första halvåret 2016.

Delårsperiod januari – juni 2016

 • Substansvärdet var 90,29 kr per aktie jämfört med 87,40 kr vid årsskiftet vilket motsvarar en ökning med 3,3 procent.
 • Bures substansvärde var 6 260 Mkr jämfört med 6 060 Mkr vid årsskiftet.
 • Totalavkastningen för Bureaktien var 6,9 procent jämfört med SIX Return Index som föll med 3,7 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 364 Mkr (1 572). Resultatet per aktie uppgick till 5,25 kr (22,21).

Andra kvartalet 2016

 • Substansvärdet per aktie var 90,29 kr jämfört med 86,24 kr vid kvartalets början vilket motsvarar en ökning med 4,7 procent.
 • Totalavkastningen för Bureaktien var 5,7 procent jämfört med SIX Return Index som föll med 0,3 procent under kvartalet.
 • Bure förvärvade i maj ytterligare 2,75 miljoner aktier i Cavotec för 55,1 Mkr och ökadeägarandelen till 16,6 procent från 13,1 procent.
 • Bure förvärvade i juni 4,6 miljoner aktier i Lauritz. com för 68,9 Mkr vilket motsvarar enägarandel om 11,3 procent.
 • Efter årsstämmans beslut utbetalades en ordinarie utdelning om 1,00 kr per aktie och enextra utdelning om 1,00 kr per aktie.

Händelser efter periodens slut

 • Substansvärdet uppgick till 104,32 kr per aktie den 17 augusti 2016 vilket motsvarar en ökning med 19,4 procent sedan årsskiftet.
 • Substansvärdets ökning sedan den 30 juni 2016 var 15,5 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 6,0 procent.

Vd-kommentar
Bures substansvärde per aktie steg med 4,7 procent under det andra kvartalet. Sedan årsskiftet har därmed substansvärdet per aktie justerat för utdelningen ökat med 5,6 procent att jämföras med SIX Return Index som fallit med 3,7 procent.

Under kvartalet ökade vi vårt innehav i Cavotec. Trots ett rätt motigt första halvår för Cavotec ser vi stor potential för bolagets system och teknologi till framförallt hamnar och flygplatser. Efter förvärvet uppgår Bures ägarandel till 16,6 procent, en ökning med 3,5 procentenheter.

I juni deltog Bure som s.k. ankarsinvesterare vid börsnoteringen av det danska nätauktionsbolaget Lauritz.com. Lauritz har sedan år 2000 drivits mycket framgångsrikt av entreprenören Bengt Sundström och idag har bolaget 27 filialer i fem länder. En starkare balansräkning och nya ägare skapar goda förutsättningar för fortsatt expansion. Investeringen i Lauritz är ett intressant komplement i Bures portfölj då den ökar exponeringen mot online och internet. Bure har investerat c. 70 Mkr och äger 11,3 procent av bolaget. Lauritz kommer att kommuniceras som ett nytt portföljbolag.

Efter periodens utgång presenterade Mycronic en mycket stark delårsrapport med 37 procent försäljningstillväxt, kraftigt ökat rörelseresultat och rekordstor orderstock vilket fick bolagets aktiekurs att stiga över 40 procent. Det är oerhört glädjande att se att bolagets strategi fortsätter att ge fina resultat. Denna uppgång har även påverkat Bures substansvärde positivt vilket uppgick till 104,32 kr per aktie vid rapportdatumet.

Vid utgången av kvartalet uppgick likvida medel och kortfristiga placeringar till c. 880 Mkr varav investe­ringsbara medel c. 700 Mkr.

Henrik Blomquist
Verkställande direktör

För information kontakta
Henrik Blomquist, VD 08 – 614 00 20
Max Jonson, CFO 08 – 614 00 20

Bure offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2016, kl 08:30.

Bure har förvärvat aktier i Lauritz.com Group A/S

Bure Equity AB (publ) (”Bure”) har i samband med börsnoteringen av Lauritz.com Group A/S (”Lauritz”), förvärvat 4.595.333 aktier motsvarande 11,3 procent av totala antalet aktier och röster i bolaget. Lauritz är noterat på NASDAQ First North Premier Stockholm.
 
Bure Equity AB (publ)
 
 
Kontaktpersoner på Bure:

Henrik Blomquist, verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

Bures aktiekapital och antal aktier per 31 maj 2016

Informationen är sådan som Bure Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2016 kl 15:00.

Det totala antalet utestående aktier i Bure Equity AB (publ) ("Bure") uppgår per den 31 maj 2016 till 69 332 710 aktier. Aktiekapitalet uppgår till 535 518 034,36 kronor.

Vid månadens ingång uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 70 833 710 aktier, varav 1 501 000 aktier innehades i egen räkning. Aktiekapitalet uppgick då till 535 518 034,36 kronor.

Bure har efter beslut av årsstämman den 9 maj 2016 makulerat 1 501 000 återköpta aktier varigenom minskning av aktiekapitalet har skett med 11 347 881,81 kronor genom indragning av 1 501 000 aktier. En fondemission om 11 347 881,81 kronor genomfördes även i syfte att återställa aktiekapitalet. Minskningen av aktiekapitalet och fondemissionen registrerades av Bolagsverket den 31 maj 2016.

Denna information utgör offentliggörande av ändring av antalet aktier enligt 4 kap. 9 § första stycket lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

    
Bure Equity AB (publ)

     
För mer information kontakta:

Henrik Blomquist, VD
Tel. 08 – 614 00 20     

Bures innehav i Cavotec SA

Informationen är sådan som Bure Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 maj 2016 kl 14:00.

Bure Equity AB (publ) har förvärvat 2 750 000 aktier i Cavotec SA och innehar därefter 16,6 procent av kapitalet och rösterna.

Cavotec SA är noterat på Nasdaq Stockholm. Bures innehav i Cavotec uppgår därefter till 12 998 970 aktier vilket motsvarar 16,6 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.
 

Bure Equity AB (publ)

För mer information kontakta:

Henrik Blomquist, VD
Tel. 08 – 614 00 20     

ÅRSSTÄMMA I BURE EQUITY AB (PUBL) 2016

Informationen är sådan som Bure Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2016 kl 8:30.

Vid årsstämma i Bure Equity AB (publ) den 9 maj 2016 behandlades bland annat följande ärenden:

Val av styrelse
Till Bures styrelse omvaldes tidigare ledamöterna Carl Björkman, Hans Biörck, Bengt Engström, Charlotta Falvin, Patrik Tigerschiöld och Mathias Uhlén. Nyval av Sarah McPhee. Till styrelsens ordförande omvaldes Patrik Tigerschiöld. Stämman beslutade att antalet ledamöter i styrelsen ska vara sju (7).

Val av revisor
Till revisor valdes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill årsstämman 2017. Till huvudansvarig revisor valdes Michael Bengtsson.

Beslut om utdelning
Årsstämman beslutade om en kontantutdelning på 1 SEK per aktie i ordinarie utdelning och 1 SEK per aktie i extra utdelning. Avstämningsdag fastställdes till den 11 maj 2016, vilket innebär att utbetalning av utdelningen beräknas ske den 16 maj 2016.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
Årsstämman antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Beslut om minskning av aktiekapital samt fondemission
Årsstämman beslutade att makulera de aktier som återköpts under året. Detta innebär en minskning av bolagets aktiekapital med 11 347 881,81 SEK, genom indragning av 1 501 000 aktier utan återbetalning för avsättning till fri fond.

Som en konsekvens av makuleringen beslöt årsstämman att genom fondemission öka bolagets aktiekapital med belopp motsvarande minskningsbeloppet, 11 347 881,81 SEK genom överföring från fritt eget kapital. Fondemissionen skall ske utan utgivande av nya aktier.  

Återköp av egna aktier
Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma besluta om förvärv av egna aktier i syfte att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Efter genomförda förvärv får bolaget maximalt inneha 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Förvärv får ske genom handel på Nasdaq Stockholm (”börsen”), eller i enlighet med ett förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare. Förvärv skall kunna ske från och med den 9 maj 2016 till och med nästa årsstämma. Inga förvärv kommer dock att göras under 30 dagar innan offentliggörande av kvartalsrapport, dagen för offentliggörandet inkluderad. Förvärv på börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Betalning för aktierna skall erläggas kontant. Förvärv av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.

Bure Equity AB äger för närvarande inga egna aktier. Totala antalet aktier utgivna av Bure Equity AB är för närvarande 69 332 710 stycken. Högsta antalet aktier som kan återköpas är därför 6 933 271 stycken.

Utnyttjande av återköpsbemyndigande
Vid efterföljande konstituerande sammanträde beslutade styrelsen att utnyttja bemyndigandet om återköp av egna aktier enligt ovan.  

Stockholm den 10 maj 2016

Bure Equity AB (publ)

    
För mer information kontakta:

Henrik Blomquist, VD        Max Jonson, CFO
Tel. 08 – 614 00 20 Tel. 08 – 614 00 20

Delårsrapport Januari – mars 2016

Första kvartalet 2016

 • Substansvärdet per aktie var 86,24 kr vid kvartalets utgång jämfört med 87,40 kr föregående årsskifte vilket motsvarar en minskning med 1,3 procent.
 • Bures substansvärde var 5 979 Mkr jämfört med 6 060 Mkr vid årsskiftet.
 • Totalavkastningen för Bureaktien var 1,1 procent jämfört med SIX Return Index som föll med 3,4 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -75 Mkr (1 142). Resultatet per aktie uppgick till -1,09 kr (16,11).

Händelser efter periodens slut

 •  Substansvärdet per aktie uppgick till 85,61 kr den 27 april 2016 vilket motsvarar en minskning med 2,0 procent sedan årsskiftet.

Efter en dramatisk inledning av året då Stockholmsbörsen föll nära 13 procent i januari, återhämtade sig börsen nästan helt i mars. Liknande utveckling såg vi även i Bures aktiekurs. Vid kvartalets utgång hade dock Bures aktiekurs stigit med 1,1 procent att jämföra med SIX Return Index som föll med 3,4 procent. Osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen globalt kvarstår. Det har därtill varit stora svängningar på valutamarknaderna, både euron och kronan har t.ex. stärkts mot den amerikanska dollarn.

Under kvartalet genomförde vi två mindre nyinvesteringar. I februari investerade vi, genom Bure Growth, 5 Mkr i diagnostikbolaget Life Genomics. Life Genomics är en relativt nystartad verksamhet som med hjälp av ny teknologi läser av DNA och därigenom ger möjlighet till helt nya applikationer och tester.

I februari kommunicerade vi även att Bure startar en ny hedgefond, Arcturus, tillsammans med förvaltaren Mikael Idevall. I ett osäkert marknadsklimat med exceptionellt ränteläge tror vi intresset kommer att öka för alternativa placeringar under aktiv förvaltning. Fonden förvaltas av Mikael Idevall som har en lång erfarenhet och framgångsrik historik som förvaltare av fonden Camelot. Utöver investeringen i fondbolaget, som ingår i Bure Financial Services, har Bure även långsiktigt placerat kapital i fonden.

Vid utgången av kvartalet uppgick Bures investeringsbara medel till c. 900 Mkr.

Henrik Blomquist
Verkställande direktör

För information kontakta
Henrik Blomquist, VD 08 – 614 00 20
Max Jonson, CFO 08 – 614 00 20

Bure offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och /eller svensk lag om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2016, kl 08:30.

Bures årsredovisning 2015

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2016.
    

Bure publicerar idag årsredovisningen för 2015 på www.bure.se

Årsredovisningen kommer att distribueras under kommande vecka, till de personer som begärt detta via Bures prenumerationstjänst, www.bure.se, Investor Relations, Prenumerationstjänst.
    

Bure Equity AB (publ)
    

För mer information kontakta:
Max Jonson, CFO
Tfn: 08-614 00 29

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Bure Equity AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den 9 maj 2016 kl. 16.00 på IVAs Konferenscenter, Wallenbergsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm. Entrén öppnas kl. 15.00. Kaffe serveras före stämman.

Anmälan
Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 2 maj 2016,
dels anmäla sitt deltagande hos bolaget under adress Bure Equity AB, Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm, via bolagets hemsida www.bure.se (endast privatpersoner), per tel. 08-614 00 20, per fax 08-614 00 38 eller per e-post: arsstamma@bure.se senast måndagen den 2 maj 2016 kl. 12.00.

Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer och person- eller organisationsnummer samt uppgift om eventuellt biträde (högst 2 st) anges. Anmälda stämmodeltagare kommer att erhålla ett inträdeskort, som medtas och uppvisas vid ingången till stämmolokalen.
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett senast måndagen den 2 maj 2016.
Aktieägare som önskar företrädas av ombud, skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om så särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress.  Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida www.bure.se och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Ärenden

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justerare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 9. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall väljas av stämman
 11. Fastställande av arvode åt styrelsen
 12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 13. Val av revisor
 14. Fastställande av arvode åt revisorerna
 15. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning samt instruktion till valbe-redningen
 16. Fastställande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsled-ningen
 17. Beslut om minskning av aktiekapitalet samt fondemission
 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier
 19. Avslutande av stämman

Valberedningens beslutsförslag
Valberedningen inför årsstämman 2016 består av Bengt Belfrage (utsedd av Nordea Fonder), Patrik Tigerschiöld (utsedd av familjen Tigerschiöld) och Per Björkman (utsedd av familjen Björkman). Per Björkman utsågs av valberedningen till valberedningens ordförande. Nedan följer de huvudsakliga dragen i valberedningens förslag. Fullständiga förslag samt motiverat yttrande hålls tillgängliga inför stämman tillsammans med övrig dokumentation.

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Björn Kristiansson väljs till ordförande för årsstämman.

Punkt 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall väljas av stämman
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av 7 ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 11. Fastställande av arvode åt styrelsen
Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen skall uppgå till sammanlagt 2 450 000 kronor fördelat med 800 000 kronor till styrelsens ordförande och till övriga av stämman utsedda ordinarie ledamöter 275 000 kronor per ledamot.

Punkt 12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Hans Biörck, Carl Björkman, Bengt Engström, Charlotta Falvin, Patrik Tigerschiöld och Mathias Uhlén samt nyval av Sarah McPhee. Patrik Tigerschiöld föreslås omväljas till styrelsens ordförande. Eva Gidlöf har avböjt omval.

Sarah McPhee, född 1954, är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har en M.A. från Stanford University. Sarah har en lång och gedigen erfarenhet från den finansiella sektorn där hon fram till 2015 var verkställande direktör på SPP Group. För närvarande är Sarah styrelseordförande i Studieförbundet Näringsliv och Samhälle och ledamot i Axel Johnson Inc. och Klarna m.fl.

Punkt 13. Val av revisor
Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag väljs till revisor och att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs för tiden intill slutet av årsstämman 2017 (med den auktoriserade revisorn Michael Bengtsson som huvudansvarig revisor tills vidare).

Punkt 14. Fastställande av arvode åt revisorerna
Valberedningen föreslår att arvode till revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 15. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning samt instruktion till val-beredningen
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar fastställa principer för tillsättande av valberedningen i enlighet med nedan. Förslaget är oförändrat från föregående år.

Styrelsens ordförande skall – senast vid utgången av tredje kvartalet varje år – tillse att bolagets röstmässigt tre största aktieägare eller ägargrupper, erbjuds att vardera utse var sin representant att ingå i valberedningen. Avstämningen baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i augusti eller sådant annat underlag som aktieägare eller ägargrupper vid denna tid redovisar som belägg för
sitt aktieägande. Där en eller flera aktieägare avstår från att utse ledamot i valberedningen, ska ytterligare en eller flera av de nästföljande aktieägarna i ägarandel erbjudas att utse ledamot i valberedningen. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i valberedningen skall styrelsens ordförande uppställa erforderliga ordningsregler såsom senaste svarsdag etc.

Styrelsens beslutsförslag
Punkt 9 b) – Vinstdisposition
Styrelsen föreslår en utdelning om 1 krona i ordinarie utdelning per aktie och 1 krona i extra utdelning per aktie för verksamhetsåret 2015. Som avstämningsdag föreslås den 11 maj 2016. Med denna avstämningsdag beräknas utbetalning ske den 16 maj 2016.

Punkt 16 – Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens förslag beträffande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare i enlighet med följande.
Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, pension samt övriga ersättningar. Alla pensionsförmåner är avgiftsbestämda. Rörliga ersättningar bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen.

A. Fast grundlön
Fast grundlön för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare omprövas årligen. Fördelning mellan grundlön och, i förekommande fall, rörlig er-sättning skall stå i proportion till befattningshavares ansvar och befogenheter.

B. Rörlig ersättning (Short-Term Incentive, STI)
Den rörliga ersättningen för verkställande direktören uppgår till maximalt 100 procent av årslönen. För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till 60-100 procent av en årslön. Den rörliga ersättningen för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare baseras på utfallet av ett antal, i huvudsak, kvantitativa parametrar, jämfört med fastställdamål. De kvantitativa parametrarna är hänförliga till bolagets börskursutveckling, utvecklingen av bolagets substansvärde per aktie och respektive verksamhetsårs fokusfrågor. Övriga ledande befattningshavare, dock ej verkställande direktör, innehar även en diskretionär parameter. Bolagets sammanlagda kostnad för den totala rörliga ersättningen skall ej överstiga 8,0 Mkr (inklusive sociala avgifter).

C. Långsiktigt incitamentsprogram (Long-Term Incentive, LTI)
I syfte att sammanlänka de anställdas intressen med aktieägarnas och för att uppmuntra de anställdas förvärv av aktier i bolaget ska, i tillägg till den ovan beskrivna årliga rörliga ersättningen, ett långsiktigt incitamentsprogram med följande huvudsakliga komponenter tillämpas för samtliga anställda i bolaget:

i. Om anställd, under viss period och inom ramen för LTI, köper aktier upp till ett visst belopp, ska bolaget matcha detta genom kontant utbetalning av samma belopp, kompenserat för den anställdes marginalskattekostnad, i form av en engångsutbetalning (”Matchningsbeloppet”). Anställda ska ha rätt att köpa aktier för ett belopp som står i relation till den fasta grundlönens storlek. Den anställde skall använda Matchningsbeloppet för att förvärva aktier i bolaget. Dessa aktier skall via avtal behållas i minst 3 år.

ii. Om villkoren enligt punkt iii. är uppfyllda skall bolaget utbetala ytterligare en engångsutbetalning motsvarande Matchningsbeloppet, dock ej kompenserat för den anställdes marginalskattekostnad (”Prestationsbeloppet”). Den an-ställde ska använda Prestationsbeloppet (efter att avdrag gjorts för den en-skildes skatt) för att förvärva aktier i bolaget. Dessa aktier ska via avtal behållas i minst 1 år.

iii. Kriterierna för utbetalningen av Prestationsbeloppet ska bland annat vara att den anställde fortfarande är anställd och under hela perioden behållit sina förvärvade aktier enligt punkt i., samt att av styrelsen fastställt prestationsmål avseende bolagets årliga totalavkastning fram till 2019 uppfyllts.

iv. Den sammantagna kostnaden för bolaget avseende utbetalning av Match-nings- och Prestationsbelopp skall inte överstiga 2,2 Mkr.

Övrigt
I den mån stämmovald styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning vid sidan av styrelsearbetet, ska marknadsmässig kontant ersättning för sådant arbete kunna utgå enligt beslut av styrelsen.
Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 17 – Beslut om minskning av aktiekapitalet samt fondemission (makulering av återkö-pta aktier)
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om indragning av återköpta aktier samt fondemission i enlighet med nedanstående förslag. Besluten skall fattas tillsammans som ett beslut.

I. Beslut om minskning av aktiekapitalet
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar makulera de aktier som återköpts base-rat på tidigare återköpsbemyndiganden genom minskning av bolagets aktiekapital med 11 347 881,81 kr genom indragning av sammanlagt 1 501 000 aktier utan återbetalning för avsättning till fri fond.

II. Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission
För att åstadkomma ett tidseffektivt förfarande utan krav på tillstånd från Bolags-verket eller allmän domstol, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att återställa bolagets aktiekapital till dess ursprungliga belopp genom att öka bolagets aktieka-pital med 11 347 881,81 kr genom fondemission utan utgivande av nya aktier ge-nom överföring av emissionsbeloppet från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital.

Punkt 18 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier enligt följande. Förvärv av aktier i bolaget får endast ske på Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget efter makulering och vidare förutsatt att det efter återköp fortfarande finns full täckning för bolagets bundna egna kapital.
Ovanstående bemyndiganden får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman år 2017. Förvärv av aktier på börsen får endast ske till ett pris inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet.
Syftet med ovanstående bemyndigande att förvärva aktier är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Återköpta aktier avses att makuleras vid årsstämman 2017.

Majoritetskrav
För giltigt beslut avseende punkterna 17 och 18 enligt ovanstående förslag krävs att beslu-ten biträtts av aktieägare med två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Bemyndigande

VD, eller den VD utser, föreslås bemyndigas att vidta erforderliga och mindre ändringar i syfte att möjliggöra registrering av besluten hos Bolagsverket.

Övrigt

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 70 833 710 varav bolaget innehar 1 501 000 egna aktier och röster.
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Årsredovisning och övriga handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015 samt valberedningens och styrelsens fullständiga förslag till beslut inklusive underlag under punkterna 9 och 15-18 hålls tillgängliga för aktieägarna på Bure Equity ABs kontor, Nybrogatan 6 i Stockholm, och på bolagets hemsida www.bure.se, senast den 18 april 2016 samt översändes per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
  
Stockholm i april 2016
Styrelsen