Andra kvartalet 2010

• Aktieinnehavet i AcadeMedia avyttrades under andra kvartalet, vilket påverkat kassan positivt med 311 MSEK. Reavinsten i koncernen uppgick till 105 MSEK.
• Bure tecknade sin andel av den tidigare kommunicerade nyemissionen i Micronic Mydata på 93 MSEK.
• Utdelning om 27 MSEK utbetalades till aktieägarna under kvartalet.
• Aktieägartillskott i dotterbolaget Mercuri International på 25 MSEK.
• Koncernens nettoomsättning uppgick till 309 MSEK (275).
• Koncernens resultat efter skatt uppgick till 139 MSEK (122).
• Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 1,55 SEK (2,57).
• Bures andel av portföljbolagens EBITA-resultat uppgick till 50 MSEK (-33).
• Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till 107 MSEK (-98).

Finansiell information första halvåret 2010
• Koncernens nettoomsättning uppgick till 596 MSEK (543).
• Koncernens resultat efter skatt uppgick till 405 MSEK (109).
• Resultatet har påverkats positivt av upplösning av negativ goodwill hänförlig til fusionen mellan Bure och Skanditek på 264 MSEK.
• Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 4,81 SEK (2,34).
• Bures andel av portföljbolagens EBITA-resultat uppgick till 88 MSEK (-17).
• Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till 93 MSEK (-84).
• Totalt har utdelning om 505 MSEK utbetalats till aktieägarna under första halvåret.
• Totalavkastningen för Bure-aktien uppgick till 3,2 procent.


FÖR INFORMATION KONTAKTA
Patrik Tigerschiöld, VD 08- 614 00 20
Andreas Berglin, CFO 08- 614 00 20

wkr0005.pdf