Anskaffningsvärde Observer

Fördelning av anskaffningsvärde mellan aktier i Bure och Observer Bure Equity AB har under maj 2001 utdelat samtliga aktier i Observer AB till aktieägarna. Förmånen för aktieägare, att utan vederlag erhålla aktier i annat bolag, är att likställa med utdelning. Enligt bestämmelserna i lagen om statlig inkomstskatt är dock sådan utdelning skattefri under vissa angivna förutsättningar. Riksskatteverket har funnit att nämnda bestämmelse om skattefrihet är tillämplig på denna utdelning. Under sådana omständigheter skall som anskaffningsvärde för de utdelade aktierna i Observer anses så stor del av det genomsnittliga anskaffningsvärdet av aktierna i Bure som svarar mot förändringen i marknadsvärdet på dessa aktier till följd av utdelningen. Sista dag för handel med aktier i Bure med rätt till utdelning var den 26 april 2001, varvid lägsta betalkurs var 49,00 kronor. Första dag för handel med aktier i Bure utan rätt till utdelning var den 27 april 2001, varvid lägsta betalkurs var 33,50 kronor. Mot bakgrund härav har Riksskatteverket utfärdat rekommendationer i skrivelse Dnr 7754-01/140 och meddelat att anskaffningsvärdet bör fördelas enligt följande: Rekommendationer: · Av anskaffningsvärdet för aktier i Bure bör 74 % hänföras till dessa aktier och 26 % till aktierna i Observer (serie A). Dessa rekommendationer tillämpas från och med 2002 års taxering. Utdelningen innebar att för varje sextal aktier i Bure utdelades en aktie i Observer. Göteborg den 8 november 2001 Bure Equity (publ) För mer information: Johanna Pettersson, Informatör, Bure 031-335 76 33, 0708-35 76 51 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/08/20011108BIT00380/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/08/20011108BIT00380/bit0002.pdf

bit0002.doc

bit0002.pdf