Årsstämma i Bure Equity AB 2006

Vid årsstämma i Bure Equity AB (publ) den 27 april 2006 behandlades bland annat följande ärenden: Val av styrelse Till Bures styrelse omvaldes ledamöterna Björn Björnsson, Kjell Duveblad, Håkan Larsson samt ordföranden Patrik Tigerschiöld. Nyval gjordes av ledamoten Ann-Sofi Lodin. Vid konstituerande styrelsemöte efter stämman har Håkan Larsson utsetts till vice ordförande. Styrelseledamoten Helena Levander har avböjt omval. Nyvalde ledamoten Ann-Sofi Lodin, född 1962, har arbetat inom sjukvårdskoncernen Capio i drygt 10 år, bl.a. som VD för Capio Lundby Sjukhus. Ann-Sofi är sedan drygt två år VD och affärsområdeschef i Capio Sjukvård Norden, med ansvar för Capios nordiska sjukvårdsverksamheter, bl.a. Capio S:t Görans Sjukhus. Hon har tidigare varit controller för Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Förutom styrelseuppdrag inom Capio-koncernen är hon även styrelseledamot i Stiftelsen Richard C. Malmstens minne. Utdelning Ingen utdelning kommer att lämnas för verksamhetsåret 2005. Återköp av aktier Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma förvärva och försälja egna aktier. Efter genomförda förvärv får bolaget maximalt inneha 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp av teckningsoptioner Årsstämman fastställde vidare, att det mandat för återköp av teckningsoptioner med upp till 300 MSEK som beviljades vid extra bolagsstämma den 9 december 2004, fortsatt gäller. Ändrad bolagsordning Med anledning av att ny aktiebolagslag trätt ikraft antog årsstämman en ny bolagsordning. Valberedning Årsstämman antog i enlighet med valberedningens förslag en instruktion avseende bolagets valberedning. Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter, varav bolagets tre största aktieägare skall ha rätt att utse en vardera. Därutöver skall styrelsens ordförande ingå i valberedningen. Göteborg den 28 april 2006 Bure Equity AB (publ) Styrelsen För information kontakta: Mikael Nachemson, VD tel 031-708 64 20 Anders Mörck, Ekonomidirektör tel 031-708 64 41, 0706-46 52 11

wkr0001.pdf