Årsstämma i Bure Equity AB 2007

Vid årsstämma i Bure Equity AB (publ) den 26 april 2007 behandlades bland annat följande ärenden:

VAL AV STYRELSE
Till Bures styrelse omvaldes tidigare ledamöterna Björn Björnsson, Kjell Duveblad, Håkan Larsson, Ann-Sofi Lodin samt ordföranden Patrik Tigerschiöld. Vid konstituerande styrelsemöte efter stämman har Håkan Larsson utsetts till vice ordförande.

UTDELNING
Ingen utdelning kommer att lämnas för verksamhetsåret 2006.

AKTIE- OCH OPTIONSPROGRAM I DOTTERBOLAGET ENERGO-RETEA GROUP AB
Årsstämman godkände införandet av aktie- och optionsprogram i dotterbolaget Energo-Retea Group AB. De anställda erbjuds att förvärva köpoptioner och aktier. Totalt erbjuds optioner och aktier motsvarande 5,8 procent av kapitalet i bolaget. Erbjudandet sker till marknadsvärde fastställt vid förvärvs¬tid¬punkten. Antalet deltagare uppgår till högst 20 personer, vilka är anställda i ledande befattningar inom bolaget. Optionens löptid är 5 år och kan utnyttjas för förvärv av aktier under perioden 1 – 30 maj 2012 eller vid den tidigare tidpunkt då företagets aktier noteras eller övergår i annans ägo. Lösenpriset motsvarar aktiens bedömda marknadsvärde per idag med en uppräkning om 10 procent årligen, vilket vid löp¬tidens slut motsvarar 177.156 kronor. Marknadsvärdet, som ligger till grund för förvärvspriset enligt villkoren, baseras på en värdering som utförts av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och uppgår till 110.000 kronor per aktie och 8.085 kronor per köpoption.

OPTIONSPROGRAM I DOTTERBOLAGET VITTRA AB
Årsstämman godkände införandet av optionsprogram i dotterbolaget Vittra AB. Programmet avser köpoptioner avseende aktier i Vittra AB, vilket bolag även äger dotterbolagen Vittra Utbildning AB, IT Gymnasiet Sverige AB och Framtidsgymnasiet i Göteborg AB. Antalet erbjudna optioner motsvarar 4,1 procent av Bures innehav (410 optioner). Antalet deltagare uppgår till högst 15 personer, vilka är anställda i ledande befattningar inom Vittra-koncernen. Optionens löptid är 5 år och köp med stöd av optionen kan ske under perioden 1 - 30 maj 2012 eller vid den tidigare tidpunkt då företagets aktier noteras eller övergår i annans ägo. Lösenpriset motsvarar aktiens beräknade marknadsvärde per idag med en uppräkning om 10 procent årligen, vilket vid löptidens slut motsvarar 72.473 kronor. Marknadsvärdet, som ligger till grund för förvärvspriset enligt villkoren, baseras på en värdering som utförts av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och uppgår till 3.332 kronor per köpoption.

MINSKNING OCH ÖKNING AV BOLAGETS AKTIEKAPITAL
Som en följd av att bolaget återköpt 31.332.000 aktier beslöt årsstämman att minskning av bolagets aktiekapital skall ske genom indragning av de återköpta aktierna utan återbetalning till aktieägarna. Samtidigt beslöts att bolagets aktiekapital skall ökas genom fondemission med samma belopp, 23.499.000 kronor, genom överföring av 23.499.000 kronor från fritt eget kapital. Beslutet skall registreras tidigast den 16 juni 2007. Inga nya aktier skall ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet.

ÅTERKÖP OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER
Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma förvärva och försälja egna aktier. Efter genomförda förvärv får bolaget maximalt inneha 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

ÅTERKÖP AV TECKNINGSOPTIONER
Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill den 15 juni 2007 återköpa bolagets teckningsoptioner av serie 2003/2007 för sammanlagt 753.200.000 kronor.

KONTANTEMISSION MED AVVIKELSE FRÅN AKTIEÄGARNAS FÖRETRÄDESRÄTT
Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst nio (9) aktier till Swedbank AB (publ), varigenom aktiekapitalet kan komma att öka med högst 6,75 kronor.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget härigenom på enklast möjliga och mest kostnadseffektiva sätt kan åstadkomma nödvändig förutsättning för den beslutade sammanläggningen av bolagets aktier (omvänd split 1:10).

ÄNDRAD BOLAGSORDNING (OMVÄND SPLIT 1:10)
Årsstämman beslöt att bolagets aktier skall sammanläggas (s.k. omvänd split), varvid tio (10) befintliga aktier skall berättiga till en (1) ny aktie. Som verkställighetsdag hos VPC för sammanläggningen beslutades preliminärt fredagen den 6 juli 2007.

Årsstämman beslöt anta ny bolagsordning, varigenom § 5 skulle lyda enligt följande: "Antalet aktier skall vara lägst 40.000.000 och högst 160.000.000."

MINSKNING AV BOLAGETS AKTIEKAPITAL GENOM INLÖSEN AV AKTIER
Årsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att genomföra ett frivilligt inlösenprogram om maximalt 922.400.000 kronor. Inlösenprogrammets slutliga storlek är beroende av summan av inom bolaget genomförda återköp av egna aktier och teckningsoptioner av serie 2003/2007 på så sätt att programmet inte kan omfatta ett högre belopp än summan av 922.400.000 kronor minskat med det belopp som under perioden den 27 april 2007 till och med den 15 juni 2007 åtgått till återköp av egna aktier och teckningsoptioner av serie 2003/2007 samt till återköpta teckningsoptioner hänförlig utebliven teckningslikvid (”Inlösenbeloppet”).

Inlösenprogrammet kommer att genomföras med ett erbjudande som preliminärt är aktieägarna tillhanda den 9 augusti 2007. Sista anmälningsdag för inlösen kommer preliminärt att vara den 7 september och utbetalning förväntas under september 2007.

ÖKNING AV BOLAGETS AKTIEKAPITAL GENOM FONDEMISSION
Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att öka bolagets aktiekapital genom fondemission med ett belopp som är beroende av den slutliga omfattningen av det frivilliga inlösenprogrammet enligt föregående punkt. Fondemissionen kan därmed uppgå till mellan 0 - 175.000.000 kronor. Inga nya aktier skall ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet.

Göteborg den 27 april 2007

Bure Equity AB (publ)
Styrelsen

wkr0010.pdf