Årsstämma i Bure Equity AB 2009

Vid årsstämma i Bure Equity AB (publ) den 28 april 2009 behandlades bland annat följande ärenden:

Val av styrelse
Till Bures styrelse omvaldes tidigare ledamöterna Björn Björnsson, Kjell Duveblad, Håkan Larsson, Ann-Sofi Lodin samt ordföranden Patrik Tigerschiöld. Vid konstituerande styrelsemöte efter stämman omvaldes Håkan Larsson som vice ordförande.

Utdelning
Ingen utdelning kommer att lämnas för verksamhetsåret 2008.

Ändrad bolagsordning
Årsstämman beslöt anta ny bolagsordning, varigenom § 9 i) "Kallelse" skall lyda enligt följande: "Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet."

Årsstämman beslöt vidare att beslutet om ändring av bolagsordningen enligt ovan skall vara villkorat av att a) ändring av tidsfristen för kallelse till extra bolagsstämma, som ej behandlar ändring i bolagsordningen, samt b) sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft och att den ovan föreslagna lydelsen av bolagsordningen är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.

Aktie- och optionsprogram i dotterbolaget AB Scandinavian Retail Center
Årsstämman godkände införandet av aktie- och optionsprogram i dotterbolaget AB Scandinavian Retail Center (SRC). De anställda erbjuds att förvärva enheter bestående av en aktie och tre köpoptioner. Totalt erbjuds optioner och aktier motsvarande 18 procent av Bure Equity AB:s innehav av aktier. Erbjudandet sker till marknadsvärde fastställt vid förvärvstidpunkten. Antalet deltagare uppgår till maximalt 10 personer, vilka är anställda i ledande befattningar inom SRC. Optionens löptid är fem år och kan utnyttjas för förvärv av aktier under perioden 1-31 maj 2014 eller vid den tidigare tidpunkt då företagets aktier noteras eller övergår i annans ägo. Lösenpriset motsvarar aktiens bedömda marknadsvärde per idag med en uppräkning om 10 procent årligen, vilket vid löptidens slut motsvarar 2.949 kronor. Marknadsvärdet, som ligger till grund för förvärvspriset enligt villkoren, baseras på en värdering som utförts av ÖhrlingsPricewaterhouse Coopers AB.

Återköp och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma förvärva och försälja egna aktier. Efter genomförda förvärv får bolaget maximalt inneha 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

----------------

Utnyttjande av återköpsbemyndigande
Gårdagens årsstämma beslutade bemyndiga bolagets styrelse att besluta om förvärv av egna aktier i syfte att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Vid efterföljande konstituerande sammanträde beslutade styrelsen att utnyttja detta bemyndigande.

Förvärv kommer att ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet när styrelsen bedömer det fördelaktigt för bolagets aktieägare.

Förvärv skall kunna ske från och med den 29 april 2009 till och med nästa års årsstämma den 28 april 2010. Inga förvärv kommer dock att göras under 30 dagar innan offentliggörande av kvartalsrapport, dagen för offentliggörandet inkluderad.

Bure äger för närvarande 0 egna aktier. Totala antalet aktier utgivna av Bure är för närvarande 50.348.808 stycken. Högsta antalet aktier som kan återköpas är därför 5.034.881 stycken.


Göteborg den 29 april 2009

Bure Equity AB (publ)
Styrelsen
För mer information kontakta:
Carl Backman, VD, tel. 031-708 64 59
Jonas Alfredson, Ekonomidirektör, tel. 031-708 64 41, 0733-90 49 12

wkr0003.pdf