Årsstämma i Bure Equity AB 2010

Vid årsstämma i Bure Equity AB (publ) den 28 april 2010 behandlades bland annat följande ärenden:

Val av styrelse Till Bures styrelse omvaldes tidigare ledamöterna Håkan Larsson och Mathias Uhlén, samt ordföranden Björn Björnsson. Till nya styrelseledamöter valdes Eva Gidlöf och Carl Björkman. Styrelseledamöterna Ann-Sofi Lodin och Kjell Duveblad har avböjt omval. Vid konstituerande styrelsemöte efter stämman omvaldes Håkan Larsson som vice ordförande. Utdelning Årsstämman beslutade om en kontantutdelning på 0,30 SEK per aktie, motsvarande totalt 26,9 MSEK. Avstämningsdag fastställdes till måndagen den 3 maj 2010, vilket innebär att utbetalning av utdelningen beräknas ske torsdagen den 6 maj 2010. Incitamentsprogram avseende utgivande av teckningsoptioner Årsstämman godkände utgivandet av högst 260.000 teckningsoptioner berättigande till teckning av högst 260.000 aktier i Bure Equity AB. Teckningsoptionerna skall emitteras till en kurs motsvarande deras marknadsvärde vid utgivandetillfället beräknat enligt Black and Scholes-modellen. Per den 30 mars 2010 har denna beräknats till 1,16 SEK per teckningsoption. Teckning och betalning av optionsrätterna skall ske senast den 9 juni 2010. Teckningsoptionerna skall tecknas av dotterbolaget Skanditek AB med rätt och skyldighet att vidareöverlåta dessa till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i moderbolaget. Priset för vidareöverlåtna teckningsoptioner skall motsvara emissionskursen. Teckning av aktie på grund av teckningsoption kan ske från och med den 9 juni 2012 till och med den 9 juni 2013 till en teckningskurs om 150 procent av marknadsvärdet vid utgivandetillfället. Fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i beslutet innebär en ökning av aktiekapitalet med 1.549.709 SEK, innebärande en utspädning om cirka 0,3 procent av antalet aktier och röster i Bure Equity AB. Återköp av egna aktier Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma förvärva egna aktier. Efter genomförda förvärv får bolaget maximalt inneha 10 procent av samtliga aktier i bolaget. ---------------- Utnyttjande av återköpsbemyndigande Gårdagens årsstämma beslutade bemyndiga bolagets styrelse att besluta om förvärv av egna aktier i syfte att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Vid efterföljande konstituerande sammanträde beslutade styrelsen att utnyttja detta bemyndigande. Förvärv kommer att ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet när styrelsen bedömer det fördelaktigt för bolagets aktieägare. Förvärv skall kunna ske från och med den 29 april 2010 till och med nästa års årsstämma. Inga förvärv kommer dock att göras under 30 dagar innan offentliggörande av kvartalsrapport, dagen för offentliggörandet inkluderad. Bure äger för närvarande 0 egna aktier. Totala antalet aktier utgivna av Bure är för närvarande 89.645.727 stycken. Högsta antalet aktier som kan återköpas är därför 8.964.573 stycken. Stockholm den 29 april 2010 Bure Equity AB (publ) Styrelsen För mer information kontakta: Patrik Tigerschiöld, VD tel. 08-614 00 20 Andreas Berglin, Ekonomidirektör tel. 08-614 00 29

wkr0011.pdf