Årsstämma i Bure equity AB 2011

Vid årsstämma i Bure Equity AB (publ) den 28 april 2011 behandlades bland annat följande ärenden:

Val av styrelse

Till Bures styrelse omvaldes tidigare ledamöterna Håkan Larsson, Eva Gidlöf, Carl Björkman och Mathias Uhlén samt ordföranden Björn Björnsson.

Incitamentsprogram avseende utgivande av teckningsoptioner

Årsstämman godkände utgivandet av högst 990.000 teckningsoptioner berättigande till teckning av högst 990.000 aktier i Bure Equity AB. Teckningsoptionerna skall emitteras till en kurs motsvarande deras marknadsvärde vid utgivandetillfället beräknat enligt Black and Scholes-modellen. Vid tidpunkten för kallelsen hade denna beräknats till 1,31 SEK per teckningsoption. Teckning och betalning av optionsrätterna skall ske senast den 1 juni 2011. Teckningsoptionerna skall emitteras av dotterbolaget Skanditek AB med rätt och skyldighet att vidareöverlåta dessa till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i moderbolaget. Priset för vidareöverlåtna teckningsoptioner skall motsvara emissionskursen. Teckning av aktie på grund av teckningsoption kan ske från och med den 1 juni 2013 till och med den 1 juni 2014 till en teckningskurs om 140 procent av marknadsvärdet vid utgivandetillfället. Fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i beslutet innebär en ökning av aktiekapitalet med 5.871.763 SEK, innebärande en utspädning om cirka 1,1 procent av antalet aktier och röster i Bure Equity AB.

Beslut om friviligt inlösenprogram

Årsstämman beslutade om en minskning av bolagets aktiekapital med högst cirka 26 716 303,36 kronor genom indragning av högst 4 482 286 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om cirka 5,96 kronor. Ändamålet med minskningen är återbetalning till bolagets aktieägare med ett belopp om totalt högst 170 326 868 kronor.

Minskningen skall genomföras genom frivillig inlösen där de aktier som slutligen skall dras in är de aktier för vilka inlösen påkallats av bolagets aktieägare. Rätten att påkalla inlösen skall tillkomma aktieägare med inlösenrätter. Varje aktieägare skall erhålla en (1) inlösenrätt per innehavd aktie och tjugo (20) inlösenrätter skall berättiga aktieägaren att påkalla inlösen av en (1) aktie i Bolaget. Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter skall vara torsdagen den 5 maj 2011.

Anmälningsperioden för påkallande av inlösen skall löpa mellan tisdagen den 10 maj 2011 och fredagen den 27 maj 2011. Handel med inlösenrätter på NASDAQ OMX Stockholm avses att pågå mellan tisdagen den 10 maj 2011 och tisdagen den 24 maj 2011. Mottagare av inlösenrätter skall ha rätt att sälja högst 1 000 inlösenrätter courtagefritt. För varje inlöst aktie skall aktieägare erhålla en kontant ersättning om 38 kronor.

Som en konsekvens av inlösenprogrammet beslöt bolagsstämman bemyndiga styrelsen att genom fondemission öka bolagets aktiekapital med belopp motsvarande minst minskningsbeloppet, dock högst 26 716 303,36 kronor genom överföring från fritt eget kapital. Fondemissionen skall ske utan utgivande av nya aktier.

Beslut om avyttring av aktier i AB Scandinavian Retail Center

Årsstämman beslutade att godkänna bolagets överlåtelse av aktierna i dotterbolaget AB Scandinavian Retail Center, org.nr. 556573-0263 (”Dotterbolaget”) till ledningen i Dotterbolaget (dvs. Ola Dolck, Robert Kron, Eva Leonard Lundh och Addi Runolfsdottir) genom ett gemensamt bolag AB Grundstenen 135042, 556845-5678, uät Dolck och Partners AB (”Köparen”). Bure Equity AB äger för närvarande 95,5 procent av aktierna i Dotterbolaget. Övriga aktier i Dotterbolaget ägs av ledningen i Dotterbolaget. Köparen skall erlägga en köpeskilling om 5.000.000 kronor för aktierna i Dotterbolaget.

Beslut om aktie- och optionsprogram i dotterbolaget Mercuri International AB

Årsstämman beslutade anta incitamentsprogram i Mercuri International AB i form av ett delägarprogram på koncernnivå samt genom lokala delägarprogram enligt vilka vissa anställda inom Mercuri-koncernen ges möjlighet att förvärva aktier i dotterbolag inom Mercuri-koncernen. De personer som skall äga rätt att förvärva aktier i de lokala delägarprogrammen är VD, ekonomichef och seniora konsulter inom respektive lokalt operativt Mercuri-bolag, samt i delägarprogrammet på koncernnivå anställda inom Mercuris koncernledning, VD för vissa lokala marknader, regionchefer samt partnerbolaget. Antalet deltagare i de lokala delägarprogrammen beräknas uppgå till 50 – 55 personer. 

Genom de föreslagna programmen kan Bure Equity AB:s totala direkta och indirekta ägarandel i Mercuri vid maximalt utfall minska från nuvarande 98 procent till 92 procent.

Återköp av egna aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma förvärva egna aktier. Efter genomförda förvärv får bolaget maximalt inneha 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Utnyttjande av återköpsbemyndigande

Gårdagens årsstämma beslutade bemyndiga bolagets styrelse att besluta om förvärv av egna aktier i syfte att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Vid efterföljande konstituerande sammanträde beslutade styrelsen att utnyttja detta bemyndigande.

Förvärv får ske genom handel på NASDAQ OMX Stockholm (”börsen”), eller i enlighet med ett förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare.

Förvärv skall kunna ske från och med den 29 april 2011 till och med nästa årsstämma. Inga förvärv kommer dock att göras under 30 dagar innan offentliggörande av kvartalsrapport, dagen för offentliggörandet inkluderad. Förvärv på börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Betalning för aktierna skall erläggas kontant. Förvärv av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.

Bure Equity AB äger för närvarande 0 egna aktier. Totala antalet aktier utgivna av Bure Equity AB är för närvarande 89.645.727 stycken. Högsta antalet aktier som kan återköpas är därför 8.964.573 stycken.

Stockholm den 29 april 2011

Kontaktpersoner på Bure:

Patrik Tigerschiöld, VD                                                                             
Tel. 08 – 614 00 20                                                                                        

Andreas Berglin, ekonomichef
Tel. 08 – 614 00 20

wkr0001.pdf