Årsstämma i Bure Equity AB 2012

Vid årsstämma i Bure Equity AB (publ) den 25 april 2012 behandlades bland annat följande ärenden:

Val av styrelse
Till Bures styrelse omvaldes tidigare ledamöterna Håkan Larsson, Eva Gidlöf, Carl Björkman och Mathias Uhlén samt. Till styrelsens ordförande omvaldes Björn Björnsson.

Till ny styrelseledamot valdes Hans Biörck. Stämman beslutade att antalet ledamöter i styrelsen ska vara sex. Det innebär en utökning av styrelsen med en ledamot.

Val av revisor
Till ny revisor valdes revisionsbolaget PwC (publ) (Öhrlings PricewaterhouseCoopers) för tiden intill årsstämman 2013. Till huvudansvarig revisor valdes Michael Bengtsson.

Incitamentsprogram avseende utgivande av teckningsoptioner
Årsstämman godkände utgivandet av högst 1.500.000 teckningsoptioner berättigande till teckning av högst 1.500.000 aktier i Bure Equity AB. Teckningsoptionerna skall emitteras till en kurs motsvarande deras marknadsvärde vid utgivandetillfället beräknat enligt Black and Scholes-modellen. Vid tidpunkten för kallelsen hade denna beräknats till 0,90 SEK per teckningsoption. Teckning och betalning av optionsrätterna skall ske senast den 1 juni 2012. Teckningsoptionerna skall emitteras av dotterbolaget Skanditek AB med rätt och skyldighet att vidareöverlåta dessa till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i moderbolaget. Priset för vidareöverlåtna teckningsoptioner skall motsvara emissionskursen. Teckning av aktie på grund av teckningsoption kan ske från och med den 1 juni 2014 till och med den 1 juni 2015 till en teckningskurs om 140 procent av marknadsvärdet vid utgivandetillfället. Fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i beslutet innebär en ökning av aktiekapitalet med 9.869.562 SEK, innebärande en utspädning om cirka 1,84 procent av antalet aktier och röster i Bure Equity AB.

Beslut om utdelning
Årsstämman beslutade om en kontantutdelning på 0,30 SEK per aktie, motsvarande totalt 24,4 MSEK.  Avstämningsdag fastställdes till måndagen den 30 april 2012, vilket innebär att utbetalning av utdelningen beräknas ske torsdagen den 4 maj 2012.

Beslut om minskning av aktiekapital samt fondemission
Årsstämman beslutade att makulera de aktier som återköpts under året. Detta innebär en minskning av bolagets aktiekapital med 24 910 556,27 kronor genom indragning av 3 970 746 aktier. Minskningen innebär att antalet aktier minskar från 85 327 987 till 81 357 241.

Som en konsekvens av makuleringen beslöt bolagsstämman bemyndiga styrelsen att genom fondemission öka bolagets aktiekapital med belopp motsvarande minskningsbeloppet, 24 910 556,27 kronor genom överföring från fritt eget kapital. Fondemissionen skall ske utan utgivande av nya aktier.

Återköp av egna aktier
Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma förvärva egna aktier. Efter genomförda förvärv får bolaget maximalt inneha 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Utnyttjande av återköpsbemyndigande
Gårdagens årsstämma beslutade bemyndiga bolagets styrelse att besluta om förvärv av egna aktier i syfte att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Vid efterföljande konstituerande sammanträde beslutade styrelsen att utnyttja detta bemyndigande.

Förvärv får ske genom handel på NASDAQ OMX Stockholm (”börsen”), eller i enlighet med ett förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare.

Förvärv skall kunna ske från och med den 26 april 2012 till och med nästa årsstämma. Inga förvärv kommer dock att göras under 30 dagar innan offentliggörande av kvartalsrapport, dagen för offentliggörandet inkluderad. Förvärv på börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Betalning för aktierna skall erläggas kontant. Förvärv av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.

Bure Equity AB äger för närvarande 0 egna aktier. Totala antalet aktier utgivna av Bure Equity AB är för närvarande 81.357.241 stycken. Högsta antalet aktier som kan återköpas är därför 8.135.724 stycken.

Stockholm den 26 april 2012

 

Kontaktpersoner på Bure:
Patrik Tigerschiöld, VD                             Andreas Berglin, ekonomichef
Tel. 08 – 614 00 20                                   Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2012 kl. 09:00

Release