Årsstämma i Bure Equity AB 2013

Vid årsstämma i Bure Equity AB (publ) den 22 april 2013 behandlades bland annat följande ärenden:

Val av styrelse
Till Bures styrelse omvaldes tidigare ledamöterna Håkan Larsson, Eva Gidlöf, Carl Björkman, Hans Biörck och Mathias Uhlén. Nyval av Patrik Tigerschiöld som även valdes till ny styrelseordförande. Stämman beslutade att antalet ledamöter i styrelsen ska vara sex, vilket är detsamma som föregående år.

Val av revisor
Till revisor valdes revisionsbolaget PwC (publ) (Öhrlings PricewaterhouseCoopers) för tiden intill årsstämman 2014. Till huvudansvarig revisor valdes Michael Bengtsson.

Beslut om utdelning
Årsstämman beslutade om en kontantutdelning på 0,50 SEK per aktie, motsvarande totalt 40.550.992 MSEK. Avstämningsdag fastställdes till torsdagen den 25 april 2013, vilket innebär att utbetalning av utdelningen beräknas ske tisdagen den 30 april 2013.

Beslut om avyttring av aktier i dotterbolag i Mercuri-koncernen till medarbetare i den sk Leo-kretsen
Årsstämman beslutade om avyttring av samtliga aktier i Mercuris dotterbolag i Estland, Norge, Italien och USA till respektive landschef. Köpeskillingen för aktierna i respektive bolag skall minst uppgå till bokfört värde på aktierna i moderbolaget alternativt justerat eget kapital i respektive dotterbolag för de transaktioner som ej ännu är färdigförhandlade (USA och Italien) och för Estland respektive Norge uppgår avtalad köpeskilling sammantaget till 0,5 MSEK.

Årsstämman beslutade även anta incitamentsprogram i form av lokala delägar-program, enligt vilka vissa anställda inom Mercuri-koncernen ges möjlighet att indirekt förvärva aktier i de dotterbolag de är verksamma. De personer som ska äga rätt att förvärva aktier i de lokala delägarprogrammen är VD, ekonomichef och seniora konsulter inom respektive lokalt operativt Mercuri-bolag.

Beslut om minskning av aktiekapital samt fondemission
Årsstämman beslutade att makulera de aktier som återköpts under året. Detta innebär en minskning av bolagets aktiekapital med 1.679.509, 89 kronor, genom indragning av 255 256 aktier. Minskningen innebär att antalet aktier minskar från 81.357.241 till 81.101.985.

Som en konsekvens av makuleringen beslöt bolagsstämman bemyndiga styrelsen att genom fondemission öka bolagets aktiekapital med belopp motsvarande minskningsbeloppet, 1.679.509, 89 kronor genom överföring från fritt eget kapital. Fondemissionen skall ske utan utgivande av nya aktier.

Återköp av egna aktier
Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma förvärva egna aktier. Efter genomförda förvärv får bolaget maximalt inneha 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Utnyttjande av återköpsbemyndigande
Gårdagens årsstämma beslutade bemyndiga bolagets styrelse att besluta om förvärv av egna aktier i syfte att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Vid efterföljande konstituerande sammanträde beslutade styrelsen att utnyttja detta bemyndigande.

Förvärv får ske genom handel på NASDAQ OMX Stockholm (”börsen”), eller i enlighet med ett förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare.

Förvärv skall kunna ske från och med den 22 april 2013 till och med nästa årsstämma. Inga förvärv kommer dock att göras under 30 dagar innan offentliggörande av kvartalsrapport, dagen för offentliggörandet inkluderad. Förvärv på börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Betalning för aktierna skall erläggas kontant. Förvärv av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.

Bure Equity AB äger för närvarande 0 egna aktier. Totala antalet aktier utgivna av Bure Equity AB är för närvarande 81.101.985 stycken. Högsta antalet aktier som kan återköpas är därför 8.110.198 stycken.

Stockholm den 22 april 2013.

Bure Equity AB (publ)


För mer information kontakta:

Henrik Blomquist, tf VD
Tel. 08 – 614 00 20
Andreas Berglin, ekonomichef
Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2013 kl 19:30

Pressmeddelande (pdf)