ÅRSSTÄMMA I BURE EQUITY AB 2014

Vid årsstämma i Bure Equity AB (publ) den 24 april 2014 behandlades bland annat följande ärenden:

Val av styrelse
Till Bures styrelse omvaldes tidigare ledamöterna Eva Gidlöf, Carl Björkman, Hans Biörck, Mathias Uhlén och Patrik Tigerschiöld. Nyval av Bengt Engström. Till styrelsens ordförande omvaldes Patrik Tigerschiöld. Stämman beslutade att antalet ledamöter i styrelsen ska vara sex, vilket är detsamma som föregående år.

Val av revisor
Till revisor valdes revisionsbolaget PwC (PricewaterhouseCoopers) för tiden intill årsstämman 2015. Till huvudansvarig revisor valdes Michael Bengtsson.

Beslut om utdelning
Årsstämman beslutade om en kontantutdelning på 1 SEK per aktie, varav 50 öre per aktie utgör ordinarie utdelning och 50 öre per aktie avser extra utdelning. Avstämningsdag fastställdes till den 29 april 2014, vilket innebär att utbetalning av utdelningen beräknas ske den 5 maj 2014.

Beslut om avyttring av aktier i dotterbolag i Mercuri-koncernen till personer i den sk Leo-kretsen
Årsstämman beslutade om avyttring av samtliga aktier i Mercuris dotterbolag i Tjeckien, Slovakien, Kroatien och Slovenien till respektive landschef samt nyckelpersoner i respektive land. Köpeskillingen för aktierna i respektive bolag skall minst uppgå till bokfört värde på aktierna i moderbolaget alternativt justerat eget kapital i respektive dotterbolag. Bokfört värde på aktierna i dotterbolagen uppgår till sammantaget 16 MSEK.

Beslut om avyttring av aktier i dotterbolaget Theducation AB till personer i den sk Leo-kretsen
Årsstämman beslutade om avyttring av aktierna i Theducation AB till VD:n för Theducation AB, Anne Danielsson, eller till ett bolag helägt av henne. Anne Danielsson ska erlägga en köpeskilling om 1 SEK samt en tilläggsköpeskilling som maximalt kan uppgå till 4 MSEK. Därtill ska Bure dessutom erhålla 33 procent av försäljningspriset vid en eventuell vidareförsäljning av Theducation AB inom 36 månader.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
Stämman antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. I samband med denna beslutspunkt upplyste styrelsen om ett avtal med styrelseordföranden Patrik Tigerschiölds bolag avseende hans arbete för bolaget utöver styrelsearbetet.

Beslut om minskning av aktiekapital samt fondemission
Årsstämman beslutade att makulera de aktier som återköpts under året. Detta innebär en minskning av bolagets aktiekapital med 33.335.238,02 SEK, genom indragning av 5 050 475 aktier utan återbetalning för avsättning till fri fond.

Som en konsekvens av makuleringen beslöt årsstämman bemyndiga styrelsen att genom fondemission öka bolagets aktiekapital med belopp motsvarande minskningsbeloppet, 33.335.238,02 SEK genom överföring från fritt eget kapital. Fondemissionen skall ske utan utgivande av nya aktier.

Återköp av egna aktier
Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma förvärva egna aktier. Efter genomförda förvärv får bolaget maximalt inneha 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Utnyttjande av återköpsbemyndigande
Gårdagens årsstämma beslutade bemyndiga bolagets styrelse att besluta om förvärv av egna aktier i syfte att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Vid efterföljande konstituerande sammanträde beslutade styrelsen att utnyttja detta bemyndigande.

Förvärv får ske genom handel på NASDAQ OMX Stockholm (”börsen”), eller i enlighet med ett förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare.

Förvärv skall kunna ske från och med den 24 april 2014 till och med nästa årsstämma. Inga förvärv kommer dock att göras under 30 dagar innan offentliggörande av kvartalsrapport, dagen för offentliggörandet inkluderad. Förvärv på börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Betalning för aktierna skall erläggas kontant. Förvärv av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.

Bure Equity AB äger för närvarande 0 egna aktier. Totala antalet aktier utgivna av Bure Equity AB är för närvarande 76.051.510 stycken. Högsta antalet aktier som kan återköpas är därför 7.605.151 stycken.

Stockholm den 25 april 2014
   

Bure Equity AB (publ)
 
  

För mer information kontakta:

Henrik Blomquist, VD
Tel. 08 – 614 00 20
Max Jonson, CFO
Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2014 kl 09:30

PDF