ÅRSSTÄMMA I BURE EQUITY AB (PUBL) 2016

Informationen är sådan som Bure Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2016 kl 8:30.

Vid årsstämma i Bure Equity AB (publ) den 9 maj 2016 behandlades bland annat följande ärenden:

Val av styrelse
Till Bures styrelse omvaldes tidigare ledamöterna Carl Björkman, Hans Biörck, Bengt Engström, Charlotta Falvin, Patrik Tigerschiöld och Mathias Uhlén. Nyval av Sarah McPhee. Till styrelsens ordförande omvaldes Patrik Tigerschiöld. Stämman beslutade att antalet ledamöter i styrelsen ska vara sju (7).

Val av revisor
Till revisor valdes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill årsstämman 2017. Till huvudansvarig revisor valdes Michael Bengtsson.

Beslut om utdelning
Årsstämman beslutade om en kontantutdelning på 1 SEK per aktie i ordinarie utdelning och 1 SEK per aktie i extra utdelning. Avstämningsdag fastställdes till den 11 maj 2016, vilket innebär att utbetalning av utdelningen beräknas ske den 16 maj 2016.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
Årsstämman antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Beslut om minskning av aktiekapital samt fondemission
Årsstämman beslutade att makulera de aktier som återköpts under året. Detta innebär en minskning av bolagets aktiekapital med 11 347 881,81 SEK, genom indragning av 1 501 000 aktier utan återbetalning för avsättning till fri fond.

Som en konsekvens av makuleringen beslöt årsstämman att genom fondemission öka bolagets aktiekapital med belopp motsvarande minskningsbeloppet, 11 347 881,81 SEK genom överföring från fritt eget kapital. Fondemissionen skall ske utan utgivande av nya aktier.  

Återköp av egna aktier
Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma besluta om förvärv av egna aktier i syfte att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Efter genomförda förvärv får bolaget maximalt inneha 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Förvärv får ske genom handel på Nasdaq Stockholm (”börsen”), eller i enlighet med ett förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare. Förvärv skall kunna ske från och med den 9 maj 2016 till och med nästa årsstämma. Inga förvärv kommer dock att göras under 30 dagar innan offentliggörande av kvartalsrapport, dagen för offentliggörandet inkluderad. Förvärv på börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Betalning för aktierna skall erläggas kontant. Förvärv av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.

Bure Equity AB äger för närvarande inga egna aktier. Totala antalet aktier utgivna av Bure Equity AB är för närvarande 69 332 710 stycken. Högsta antalet aktier som kan återköpas är därför 6 933 271 stycken.

Utnyttjande av återköpsbemyndigande
Vid efterföljande konstituerande sammanträde beslutade styrelsen att utnyttja bemyndigandet om återköp av egna aktier enligt ovan.  

Stockholm den 10 maj 2016

Bure Equity AB (publ)

    
För mer information kontakta:

Henrik Blomquist, VD        Max Jonson, CFO
Tel. 08 – 614 00 20 Tel. 08 – 614 00 20

Pressmeddelande (PDF)