ÅRSSTÄMMA I BURE EQUITY AB (PUBL) 2017

Vid årsstämma i Bure Equity AB (publ) den 3 maj 2017 behandlades bland annat följande ärenden:

Val av styrelse  
Till Bures styrelse omvaldes ledamöterna Carl Björkman, Hans Biörck, Bengt Engström, Charlotta Falvin, Sarah McPhee, Patrik Tigerschiöld och Mathias Uhlén. Till styrelsens ordförande omvaldes Patrik Tigerschiöld. Stämman beslutade att antalet ledamöter i styrelsen ska vara sju (7).

Val av revisor  
Till revisor valdes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill årsstämman 2018. Till huvudansvarig revisor valdes Michael Bengtsson.

Beslut om utdelning  
Årsstämman beslutade om en kontantutdelning på 1,50 SEK per aktie i ordinarie utdelning och 0,50 SEK per aktie i extra utdelning. Avstämningsdag fastställdes till den 5 maj 2017, vilket innebär att utbetalning av utdelningen beräknas ske den 10 maj 2017.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare  
Årsstämman antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Återköp av egna aktier  
Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma besluta om förvärv av egna aktier i syfte att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Efter genomförda förvärv får bolaget maximalt inneha 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Förvärv får ske genom handel på Nasdaq Stockholm (”börsen”), eller i enlighet med ett förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare. Förvärv skall kunna ske från och med den 3 maj 2017 till och med nästa årsstämma. Inga förvärv kommer dock att göras under 30 dagar innan offentliggörande av kvartalsrapport, dagen för offentliggörandet inkluderad. Förvärv på börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Betalning för aktierna skall erläggas kontant. Förvärv av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.

Bure Equity AB äger för närvarande inga egna aktier. Totala antalet aktier utgivna av Bure Equity AB är för närvarande 69 332 710 stycken. Högsta antalet aktier som kan återköpas är därför 6 933 271 stycken.

Utnyttjande av återköpsbemyndigande
Vid efterföljande konstituerande sammanträde beslutade styrelsen att utnyttja bemyndigandet om återköp av egna aktier enligt ovan.  

Stockholm den 3 maj 2017

Bure Equity AB (publ)

För mer information kontakta:

Henrik Blomquist, Vd Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2017 kl 19:00. 

Pressmeddelande (PDF)