ÅRSSTÄMMA I BURE EQUITY AB (PUBL) 2018

Vid årsstämma i Bure Equity AB (publ) den 3 maj 2018 behandlades bland annat följande ärenden:

Val av styrelse
Stämman beslutade att antalet ledamöter i styrelsen ska vara 6 (7). Till Bures styrelse omvaldes ledamöterna Carl Björkman, Bengt Engström, Charlotta Falvin, Sarah McPhee, Patrik Tigerschiöld och Mathias Uhlén. Hans Biörck har avböjt omval. Till styrelsens ordförande omvaldes Patrik Tigerschiöld.

Val av revisor
Till revisor valdes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill årsstämman 2019. Till huvudansvarig revisor valdes Michael Bengtsson.

Beslut om utdelning
Årsstämman beslutade om en kontantutdelning på 1,50 SEK per aktie i ordinarie utdelning och 0,50 SEK per aktie i extra utdelning. Avstämningsdag fastställdes till den 7 maj 2018, vilket innebär att utbetalning av utdelningen beräknas ske den 11 maj 2018.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
Årsstämman antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Återköp av egna aktier
Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma besluta om förvärv av egna aktier i syfte att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Efter genomförda förvärv får bolaget maximalt inneha 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Förvärv får ske genom handel på Nasdaq Stockholm (”börsen”), eller i enlighet med ett förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare. Förvärv skall kunna ske från och med den 3 maj 2018 till och med nästa årsstämma. Inga förvärv kommer dock att göras under 30 dagar innan offentliggörande av kvartalsrapport, dagen för offentliggörandet inkluderad. Förvärv på börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Betalning för aktierna skall erläggas kontant. Förvärv av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.

Bure Equity AB äger för närvarande inga egna aktier. Totala antalet aktier utgivna av Bure Equity AB är för närvarande 69 332 710 stycken. Högsta antalet aktier som kan återköpas är därför 6 933 271 stycken.

Utnyttjande av återköpsbemyndigande
Vid efterföljande konstituerande sammanträde beslutade styrelsen att utnyttja bemyndigandet om återköp av egna aktier enligt ovan.

Beslut om godkännande avyttring av aktier i dotterbolaget Celemiab International Aktiebolag till personer i den s.k. LEO-kretsen
Årsstämman beslutade om att godkänna överlåtelse av samtliga aktier i Celemiab International Aktiebolag, ett av Mercuri helägt dotterbolag, till JaKMa Holding AB. Köpeskillingen för aktierna i Celemi uppgår till 24 Mkr, vilket motsvarar dess bokförda värde i moderbolaget Mercuri.
   

Informationen är sådan som Bure Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2018 kl 19:00.
  

Stockholm den 3 maj 2018

Bure Equity AB (publ)

För mer information kontakta:

Henrik Blomquist, Vd
Tel. 08 – 614 00 20

Pressmeddelande (PDF)