ÅRSSTÄMMA I BURE EQUITY AB (PUBL) 2019

Vid årsstämma i Bure Equity AB (publ) den 7 maj 2019 behandlades bland annat följande ärenden:

Val av styrelse
Stämman beslutade att antalet ledamöter i styrelsen ska vara 6 (6). Till Bures styrelse omvaldes ledamöterna Carl Björkman, Bengt Engström, Charlotta Falvin, Sarah McPhee och Patrik Tigerschiöld. Nyval av Carsten Browall. Mathias Uhlén hade avböjt omval. Till styrelsens ordförande omvaldes Patrik Tigerschiöld.

Val av revisor 
Till revisor valdes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill årsstämman 2020. Till huvudansvarig revisor valdes Magnus Svensson Henryson.

Beslut om utdelning 
Årsstämman beslutade om en kontantutdelning på 2,00 SEK per aktie i ordinarie utdelning. Avstämningsdag fastställdes till den 9 maj 2019, vilket innebär att utbetalning av utdelningen beräknas ske den 14 maj 2019.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare 
Årsstämman antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Beslut om minskning av aktiekapital samt fondemission 
Årsstämman beslutade att makulera de aktier som återköpts under året. Detta innebär en minskning av bolagets aktiekapital med 2 786 693,55 SEK, genom indragning av 360 789 aktier utan återbetalning för avsättning till fri fond.

Som en konsekvens av makuleringen beslöt årsstämman att genom fondemission öka bolagets aktiekapital med belopp motsvarande minskningsbeloppet, 2 786 693,55 SEK genom överföring från fritt eget kapital. Fondemissionen skall ske utan utgivande av nya aktier.

Återköp av egna aktier 
Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma besluta om förvärv av egna aktier i syfte att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Efter genomförda förvärv får bolaget maximalt inneha 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Förvärv får ske genom handel på Nasdaq Stockholm (”börsen”), eller i enlighet med ett förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare. Förvärv skall kunna ske från och med den 7 maj 2019 till och med nästa årsstämma. Inga förvärv kommer dock att göras under 30 dagar innan offentliggörande av kvartalsrapport, dagen för offentliggörandet inkluderad. Förvärv på börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Betalning för aktierna skall erläggas kontant. Förvärv av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.

Bure Equity AB äger för närvarande inga egna aktier. Totala antalet aktier utgivna av Bure Equity AB är för närvarande 68 971 921 stycken. Högsta antalet aktier som kan återköpas är därför 6 897 192 stycken.

Utnyttjande av återköpsbemyndigande
Vid efterföljande konstituerande sammanträde beslutade styrelsen att utnyttja bemyndigandet om återköp av egna aktier enligt ovan.

Beslut om godkännande avyttring av aktier i dotterbolaget Mercuri International Group AB till personer i den s.k. LEO-kretsen
Årsstämman beslutade om att godkänna överlåtelse av upp till 9 procent av aktierna i Mercuri International Group AB till ledande befattningshavare i Mercuri. Köpeskillingen för aktierna skall minst uppgå till bokfört värde på aktierna i moderbolaget.

Stockholm den 7 maj 2019

Bure Equity AB (publ)

För mer information kontakta:
Henrik Blomquist, Vd Tel. 08 – 614 00 20

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2019 kl 19:30.

Pressmeddelande (PDF)