Årsstämma och extra bolagsstämma i Bure Equity AB

VID ÅRSSTÄMMA I BURE EQUITY AB (PUBL) DEN 23 APRIL 2008 BEHANDLADES BLAND ANNAT FÖLJANDEN ÄRENDEN:

Val av styrelse
Till Bures styrelse omvaldes tidigare ledamöterna Björn Björnsson, Kjell Duveblad, Håkan Larsson, Ann-Sofi Lodin samt ordföranden Patrik Tigerschiöld. Vid konstituerande styrelsemöte efter stämman omvaldes Håkan Larsson till vice ordförande.

Utdelning
Årsstämman beslutade om en kontantutdelning på SEK 1,00 per aktie, motsvarande totalt MSEK 92,6. Avstämningsdag fastställdes till måndagen den 28 april 2008, vilket innebär att utbetalning av utdelningen beräknas ske fredagen den 2 maj 2008.

Ändrad bolagsordning (§ 3 - Verksamhet)
Årsstämman beslutade anta ny bolagsordning, varigenom § 3 skulle lyda enligt följande: "Bolaget skall investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa tjänster för de bolag där bolaget äger aktier eller andelar samt idka därmed förenlig verksamhet".

Minskning och ökning av bolagets aktiekapital
Som en följd av att bolaget återköpt 5.738.200 aktier beslöt årsstämman att minskning av bolagets aktiekapital skall ske med MSEK 49,1 genom inlösen av de återköpta aktierna utan återbetalning till aktieägarna. Samtidigt beslöts att bolagets aktiekapital skall ökas genom fondemission med MSEK 49,1 genom överföring av MSEK 49,1 från fritt eget kapital. Inga nya aktier skall ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet.

Återköp och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman bemyndigade styrelsen att, intill tiden för nästa årsstämma, förvärva och försälja egna aktier. Efter genomförda förvärv får bolaget maximalt inneha 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

----------------------

VID EFTERFÖLJANDE EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BURE EQUITY AB (PUBL) DEN 23 APRIL 2008 BEHANDLADES BLAND ANNAT FÖLJANDE ÄRENDEN:

Minskning av bolagets aktiekapital och reservfond
Den extra bolagsstämman beslutade om minskning av bolagets aktiekapital med MSEK 542,0 utan indragning av aktier samt minskning av bolagets reservfond med MSEK 671,4 för avsättning till fri fond att användas i samband med förvandlingen av bolaget från ett investmentbolag till en rörelsedrivande koncern inom utbildning.

Genomförande av besluten förutsätter att Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol ger tillstånd till minskningarna.

----------------------

Utnyttjande av återköpsbemyndigande
Gårdagens årsstämma beslutade bemyndiga bolagets styrelse att besluta om förvärv av egna aktier i syfte att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Vid efterföljande konstituerande sammanträde beslutade styrelsen att utnyttja detta bemyndigande.

Förvärv kommer att ske på OMX Nordiska börsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet när styrelsen bedömer det fördelaktigt för bolagets aktieägare.

Förvärv skall kunna ske från och med den 24 april 2008 till och med nästa års årsstämma den 28 april 2009. Inga förvärv kommer dock att göras under 30 dagar innan offentliggörande av kvartalsrapport, dagen för offentliggörandet inkluderad.

Bure äger för närvarande 5.783.200 egna aktier. Totala antalet aktier utgivna av Bure är för närvarande 98.377.837 stycken. Med hänsyn tagen till årsstämmans beslut att 5.738.200 återköpta aktier skall makuleras uppgår antalet utgivna aktier därefter till 92.639.637 stycken. Högsta antalet aktier som kan köpas efter därefter till 9.263.963 aktier.


Göteborg den 24 april 2008

Bure Equity AB (publ)
Styrelsen


wkr0003.pdf