Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Ökad finansiell stabilitet · Det redovisade egna kapitalet (substansvärdet) efter full teckning av utestående teckningsoptioner uppgick per den 31 december till 1 812 MSEK. Det egna kapitalet motsvarar 1,40 SEK per aktie efter full utspädning (diskonterat värde) respektive 1,56 SEK per aktie utan diskontering. · Det egna kapitalet per aktie efter full utspädning beräknades den 23 februari till 1,45 SEK (diskonterat värde) respektive 1,60 SEK utan diskontering. · Nettolåneskulden efter hänsyn till full teckning av utestående teckningsoptioner har förbättrats med drygt 600 MSEK till 76 MSEK. · Moderbolagets resultat efter skatt uppgick för helåret till 75 MSEK (-2 279) och för fjärde kvartalet till 58 MSEK (-1 805). · Koncernens nettoresultat för helåret uppgick till -187 MSEK (-2 007), vilket motsvarar -0,77 SEK per aktie (-13,16) efter full utspädning. Motsvarande resultat för fjärde kvartalet uppgick till -54 MSEK (-1 203) eller -0,16 SEK per aktie (-7,96) efter full utspädning. · Bures innehav i Nordic Capitals fonder samt innehavet i Teleca avyttrades. Totalt exitresultat under året uppgick till 158 MSEK och totalt frigjordes ca 900 MSEK. · Bure ökade sitt ägande i Cygate till 94 procent och i Citat till 100 procent. · Emissioner om totalt 750 MSEK fulltecknades under juni månad vilket tillsammans med avyttringarna möjliggjorde amorteringar om ca 600 MSEK under andra halvåret. Efter rapportperiodens utgång · Bure kommer efter fullföljande av ProAct IT Groups bud på Dimension att ha en ägarandel motsvarande 3,9 procent i ProAct/Dimension. Bure erhöll kontanta medel i samband med budet motsvarande ca 19 MSEK. · Nyemission samt förvärv av aktier genomförs i Carl Bro vilket ökar ägandet till maximalt 60 procent. Investeringen uppgår till maximalt 85 MSEK. Carl Bro kommer från och med februari 2004 att konsolideras som ett dotterbolag i Burekoncernen. · Amortering med ytterligare 240 MSEK till kreditgivarna gjordes i februari 2004. Total amortering, sedan emissionerna, uppgår därmed till drygt 800 MSEK. Telefonkonferens den 24 februari kl 15:00 Tisdagen den 24 februari kl 15:00 genomförs en telefonkonferens på svenska med VD Lennart Svantesson och ekonomidirektör Anders Mörck. Inbjudna att delta är journalister och professionella aktörer på kapitalmarknaden. Vänligen koppla upp Dig tio minuter före utsatt tid genom att ringa 08-505 201 14 och ange "Bure". Observera att riktnummer även måste användas inom Stockholmsområdet. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/24/20040224BIT00400/wkr0001.pdf Hela rapporten

wkr0001.pdf