Bokslutskommuniké 2005

Infriade mål – nya mål i sikte

* Bures andel av portföljbolagens rörelseresultat före goodwillnedskrivningar ökade under året med 67 procent till 284 MSEK (171). För det fjärde kvartalet ökade motsvarande resultat med 49 procent till 129 MSEK (87).

* Moderbolagets resultat efter skatt uppgick för helåret till 337 MSEK (179) och för det fjärde kvartalet till 28 MSEK (123).

* Moderbolagets redovisade egna kapital efter full teckning av utestående teckningsoptioner ökade under året med 414 MSEK och under fjärde kvartalet med 38 MSEK till 2 464 MSEK. Det egna kapitalet ökade till 1,90 SEK per aktie efter full utspädning (diskonterat värde).

* Moderbolaget löste samtliga lån och hade vid utgången av året en nettolånefordran om 404 MSEK.

* Nyteckning av aktier har tillfört det egna kapitalet 172 MSEK under året och 4 MSEK under det fjärde kvartalet.

* Koncernens rörelseresultat förbättrades med 516 MSEK för helåret till 648 MSEK (132) och för det fjärde kvartalet med 36 MSEK till 152 MSEK (116). Koncernens nettoresultat för helåret uppgick till 544 MSEK (96), och för det fjärde kvartalet till 141 MSEK (84). Resultatet per aktie efter full utspädning uppgick för helåret till 0,46 SEK (-0,09) och för det fjärde kvartalet till 0,11 SEK (0,06).

* Innehavet i Mölnlycke Health Care avyttrades under året med ett exitresultat på 354 MSEK och ett likviditetstillskott om 510 MSEK.

* Bure sålde under året hela sitt innehav i Scribona. Försäljningen skedde i två omgångar och inbringade sammanlagt 270 MSEK, varav 175 MSEK i fjärde kvartalet.

* Bure träffade avtal om försäljning av fastigheter till Kungsleden för sammanlagt 407 MSEK. Affären medförde en realisationsvinst på cirka 28 MSEK i dotterbolaget Vittra under fjärde kvartalet och kommer att medföra ytterligare 5 MSEK i moderbolaget under 2006.

* Bure har ökat ägandet i Carl Bro och Vittra under året. Dessutom har tilläggsförvärv skett i Cygate, Systeam och Mercuri.

* Bure skall över tiden ha en utdelning som reflekterar tillväxten i eget kapital.

* Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att mandat ges för återköp av aktier och teckningsoptioner.

Efter rapportperiodens utgång

* Bure har träffat avtal om försäljning av sitt innehav i Kreatel. Försäljningen, som genomförs via dotterbolaget CR&T Ventures, kommer att innebära en realisationsvinst om cirka 38 MSEK och ett likviditetstillskott om cirka 40 MSEK.

* Systeam utreder förutsättningar för börsnotering.

Fullständig delårsrapport finns att läsa på https://www.bure.se

Göteborg den 24 februari 2006

Bure Equity AB (publ)

För information kontakta:

Mikael Nachemson, VD   031-708 64 20

Anders Mörck, Ekonomidirektör  0706-46 52 11

Telefonkonferens den 24 februari kl 15:30

Fredagen den 24 februari kl 15:30 genomförs en telefonkonferens på svenska med VD Mikael Nachemson och ekonomidirektör Anders Mörck. Inbjudna att deltaga är journalister och professionella aktörer på kapitalmarknaden. Vänligen koppla upp Dig tio minuter före utsatt tid genom att ringa 08 505 201 10 och ange "Bure". Observera att riktnummer även måste användas inom Stockholmsområdet.

Bokslutskommuniké 2005