Bokslutskommuniké 2006

Framgångsrik utveckling möjliggör nya satsningar samt utskiftning till aktieägarna

– Moderbolagets resultat efter skatt ökade till 846 MSEK (337) och för det fjärde kvartalet till 209 MSEK (28).

– Det egna kapitalet uppgick till 2,63 SEK (1,90) per aktie efter full utspädning (diskonterat värde).

– Koncernens nettoresultat ökade till 885 MSEK (544) och uppgick för det fjärde kvartalet till 134 MSEK (141). Resultatet per aktie efter full utspädning ökade till 0,72 SEK (0,46) och för det fjärde kvartalet till 0,12 SEK (0,11).

– Koncernens rörelseresultat inklusive avvecklade verksamheter ökade till 885 MSEK (648) och uppgick för det fjärde kvartalet till 81 MSEK (152). Rörelseresultatet i kvarvarande verksamheter uppgick till 140 MSEK (460) för helåret och till 53 MSEK (67) för det fjärde kvartalet.

– Bure sålde under året samtliga aktier i Carl Bro. Affären innebar en realisationsvinst på 618 MSEK och en köpeskilling bestående av 845 MSEK i likvida medel samt 6,1 procent av aktierna i den holländska teknikkonsulten Grontmij.

– Bure förvärvade i oktober samtliga aktier i IT Gymnasiet Sverige och Framtidsgymnasiet för 81 MSEK.

– Under hösten tillkännagavs att Bure avser genomföra en extraordinär kapitalutskiftning om 1 400 MSEK under 2007 och att överföringen skall ske genom ett frivilligt inlösenprogram i kombination med återköp av aktier och teckningsoptioner.

– Energo förvärvades i december och bildar genom samgående med Bureägda Retea en ny stark teknikkonsult.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

– Bure genomförde i januari 2007 återköp av 50 000 000 teckningsoptioner till ett värde av 128 MSEK.

– I januari 2007 slutfördes försäljning av Bures innehav i Cygate till TeliaSonera med ett likviditetstillskott om drygt 630 MSEK.

– Försäljning av Bures innehav i Systeam till norska ErgoGroup slutfördes i februari 2007. Försäljningen gav Bure ett likviditetstillskott om cirka 450 MSEK.

Fullständig bokslutskommuniké finns att läsa på https://www.bure.se

Göteborg den 23 februari 2007

Bure Equity AB (publ)

Bokslutskommuniké 2006