Bokslutskommuniké 2007

Förbättrad lönsamhet, ökad tillväxt och ytterligare renodling

Bure återupptar utdelning

Bokslutskommuniké 2007– Bures andel av portfölj bolagens EBITA-resultat ökade under året med 76 procent till 193 MSEK (110), exklusive exitresultat. Under fjärde kvartalet var ökningen 68 procent till 64 MSEK (38).

– Nettoomsättningen i portföljbolagen ökade under året med 26 procent till 2.651 MSEK (2 108), varav 9 procent organiskt. Fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 32 procent till 775 MSEK (587), varav 12 procent organiskt.

– Moderbolagets resultat efter skatt uppgick för helåret till 685 MSEK (846) och för fjärde kvartalet till 79 MSEK (209).

– Moderbolagets egna kapital uppgick till 28,02 SEK (26,30) per aktie.

– Koncernens rörelseresultat under året inklusive avvecklade verksamheter uppgick till 986 MSEK (885) och för fjärde kvartalet till 120 MSEK (81). Rörelseresultatet för året i kvar varande verksamheter uppgick till 323 MSEK (140) och för fjärde kvartalet till 117 MSEK (53).

– Koncernens nettoresultat i kvarvarande verksamhet för året ökade till 385 MSEK (181) och för fjärde kvartalet till 158 MSEK (110). Resultatet per aktie efter full utspädning uppgick för året till 9,71 SEK (7,17) och för fjärde kvartalet till 1,64 SEK (1,15).

VIKTIGA HÄNDELSER

– I januari 2007 slutfördes försäljningen av Bures innehav i Cygate till TeliaSonera med ett likviditetstillskott om cirka 647 MSEK.

– Försäljningen av Bures innehav i SYSteam till norska ErgoGroup slutfördes i februari 2007 och gav Bure ett likviditetstillskott om cirka 450 MSEK.

– Bure har under året förvärvat 38,3 procent av aktiekapitalet och 49,8 procent av röstetalet i AcadeMedia. I oktober 2007 lade Bure ett budpliktsbud på AcadeMedia. För varje aktie av serie A och serie B erbjöds 90,00 SEK kontant. Investeringen uppgår till 185 MSEK.

– Under året avyttrade Bure hela sitt innehav i den holländska teknikkonsulten Grontmij vilket för Bures del innebar ett likviditetstillskott om 267 MSEK och en reavinst på cirka 99 MSEK. Under tredje kvartalet sålde Bure sitt innehav i Jeeves, vilket innebar ett likviditetstillskott om 10 MSEK.

– Bure har under året samlat sina friskoleverksamheter i en gemensam koncern, Anew Learning. I maj 2007 förvärvade Anew Learning samtliga aktier i Rytmus och Proteam. Under hösten 2007 förvärvade Anew Learning friskoleverksamheten Fenestra i Göteborg samt Primrose Friskola i Östersund.

– Bure har under året genomfört kapitalutskiftning om knappt 1.500 MSEK. Utskiftningen har ägt rum genom en kombination av ett frivilligt inlösenprogram samt genom återköp av såväl aktier som teckningsoptioner.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

– Bure meddelade i januari 2008 att VD Mikael Nachemson kommer att lämna Bure under hösten 2008. En process att rekrytera ny verkställande direktör har inletts. Samtidigt meddelades att ambitionen är att den närmaste tolvmånadersperioden renodla Bures innehav inom utbildningssektorn.

– Bures styrelse föreslår en ordinarie utdelning om 1,00 SEK per aktie. Utdelningsförslaget motsvarar totalt 93 MSEK.

Fullständig bokslutskommuniké finns att läsa på http://www.bure.se

Göteborg den 22 februari 2008

Bure Equity AB (publ)

Bokslutskommuniké 2007