Bokslutskommuniké 2008

Framgångsrika avyttringar, skapandet av Sveriges största friskolekoncern och betydande kapitalutskiftningar

FJÄRDE KVARTALET 2008
- Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till 676 MSEK (79).
- Koncernens nettoomsättning inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 314 MSEK (775). Nettoomsättningen exklusive avyttrade enheter uppgick till 314 MSEK (300).
- Koncernens nettoresultat inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 536 MSEK (158). Nettoresultatet exklusive avyttrade enheter uppgick till 2 MSEK (93).
- Resultatet per aktie uppgick till 6,38 SEK (1,64).
- Bures andel av portföljbolagens EBITA-resultat uppgick till 8 MSEK (27).

JANUARI - DECEMBER 2008
- Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till 1 019 MSEK (685).
- Moderbolagets egna kapital uppgick till 29,14 SEK (28,02) per aktie.
- Koncernens nettoomsättning inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 2 285 MSEK (2 648). Nettoomsättningen exklusive avyttrade enheter uppgick till 1 097 MSEK (1 013).
- Koncernens nettoresultat uppgick till 883 MSEK (1 047). Nettoresultatet exklusive avyttrade enheter uppgick till 114 MSEK (258).
- Resultatet per aktie uppgick till 9,82 SEK (9,71).
- Bures andel av portföljbolagens EBITA-resultat minskade till 43 MSEK (71).

VIKTIGA HÄNDELSER
- Martin Henricson tillträdde i maj som ny VD för Bure Equity.
- Bures dotterbolag EnergoRetea förvärvade i juni CLC Installationsconsult, ett teknikkonsultbolag i Skåne.
- I juni avyttrades Citat Group till kommunikationsföretaget Edita. Transaktionen tillförde Bure totalt 366 MSEK.
- I augusti avyttrades Textilia till ett av Litorina Kapital ägt bolag. Köpeskillingen uppgick till 201 MSEK plus fyra olika
tilläggsköpeskillingar.
- Under hösten träffades överenskommelse om samgående mellan Anew Learning och AcadeMedia vilket bildade
Sveriges största friskolekoncern. Transaktionen genomfördes genom att AcadeMedia förvärvade samtliga aktier i Anew Learning. Köpeskillingen bestod av 6,3 miljoner nyemitterade aktier och 274 MSEK kontant.
- Bure har under året återköpt aktier motsvarande 369 MSEK.
- Bure delade ut hela innehavet i AcadeMedia till Bures aktieägare motsvarande ett värde om 717 MSEK.
- Bure beslutade i december att genomföra ett frivilligt inlösenprogram om totalt 1 007 MSEK.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
- I februari slutfördes det frivilliga inlösenprogrammet och 1 007 MSEK utskiftades till aktieägarna.
- Bure har tillsammans med Altor Equity träffat avtal med Riksgälden att förvärva Carnegie Investment Bank. Totala köpeskillingen uppgår till 1 402 MSEK plus en tilläggsköpeskilling om minst 250 MSEK för återvunna krediter.
- Bure har tillsammans med Altor Equity träffat avtal med Riksgälden att förvärva Max Matthiessen. Totala köpeskillingen för Max Matthiessen uppgår till 400 MSEK plus en utdelning till Riksgälden om 100 MSEK.
- Bures ägarandel i Carnegie och Max Matthiessen kommer att initialt uppgå till 35 procent före ägarspridning till medarbetare.
- Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret 2008 (1 kr aktie).


Fullständig bokslutskommuniké finns att läsa på http://www.bure.se

Göteborg den 20 februari 2009
Bure Equity AB (publ)


För information kontakta:
Martin Henricson, VD, tel. 0709-95 08 73
Jonas Alfredson, Ekonomidirektör, tel. 0706-46 52 11

wkr0003.pdf

wkr0010.pdf