Bokslutskommuniké 2009

Fjärde kvartalet 2009

- Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till -54 MSEK (676). - Koncernens nettoomsättning uppgick till 234 MSEK (314). - Koncernens nettoresultat inklusive avvecklad verksamhet uppgick till -60 MSEK (536). Nettoresultatet exklusive avyttrade enheter uppgick till -60 MSEK (2). - Resultatet per aktie uppgick till -1,18 SEK (6,38). - Bures andel av portföljbolagens EBITA-resultat uppgick till 49 MSEK (5). - Bure slutförde i december försäljningen av 25 procent av sitt innehav i Carnegie Investment Bank till personalen. Transaktionen medförde ingen resultateffekt i moderbolaget. - Carnegies kapitalförvaltning separeras till ett eget bolag. - Bure och Skanditek beslutade på de extra bolagsstämmor i december om ett samgående. Januari – december 2009 - Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till -140 MSEK (1 019). - Moderbolagets egna kapital uppgick till 25,75 SEK (29,14) per aktie. - Koncernens nettoomsättning inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 939 MSEK (2 285). Nettoomsättningen exklusive avyttrade enheter uppgick till 939 MSEK (1 097). - Koncernens nettoresultat uppgick till 46 MSEK (883). Netto resultatet exklusive avyttrade enheter uppgick till 23 MSEK (114). - Resultatet per aktie uppgick till 0,85 SEK (9,82). - Bures andel av portföljbolagens EBITA-resultat minskade till -2 MSEK (43). Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång - I slutet av januari slutfördes fusionen mellan Bure och Skanditek. I samband med fusionens genomförande utgick en extra utdelning till Bures aktieägare före samgåendet om sammanlagt cirka 478 MSEK, motsvarande 9,50 SEK per aktie. - Efter att fusionen registrerades utsågs Patrik Tigerschiöld till ny VD i Bure. - Separeringen av Carnegies kapitalförvaltningsverksamhet har i februari slutförts medförande att Bure har kapitaliserat CAM Group Holding med 94 MSEK. Bures ägarandel i CAM Group Holding uppgår till 35 procent. - Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 0,30 SEK per aktie för räkenskapsåret 2009. Utdelningsförslaget motsvarar totalt 27 MSEK (ingen ordinarie kontant ut delning 2008).

wkr0011.pdf