Bokslutskommuniké 2010

Fjärde Kvartalet 2010
• Koncernens nettoomsättning uppgick till 215 MSEK (160).
• Koncernens resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 149 MSEK (-60).
• Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 1,66 SEK (-1,18).
• Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till 166 MSEK (-54).
• Bure sålde dotterbolaget Energo till ÅF (publ). Realisationsvinst uppgick till 122 MSEK i moderbolaget samt 123 MSEK i koncernen.

Finansiell information helåret 2010
• Koncernens nettoomsättning uppgick till 792 MSEK (661).
• Koncernens resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 571 MSEK (46).
• Resultatet har påverkats positivt av upplösning av negativ goodwill hänförlig till fusionen mellan Bure och Skanditek på 235 MSEK samt av exitvinster på 226 MSEK.
• Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 6,60 SEK (0,85).
• Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till 197 MSEK (-140).
• Sammantagen utdelning under året uppgick till 505 MSEK varav 478 MSEK var en extrautdelning till Bures aktieägare före fusion med Skanditek.
• Totalavkastningen för Bure-aktien under 2010 uppgick till 28,1 procent.

Viktiga händelser efter periodens utgång
• Mercuri International förvärvade Celemi. Affären finansierades av Bure på totalt 37 MSEK.
• Bures innehav i Aptilo Networks avvytrades till Norvestor V L.P. för totalt 9,2 MSEK.
• Styrelsen kommer att, istället för utdelning, föreslå årsstämman att besluta om ett frivilligt inlösenprogram om ca 175 MSEK.

VD-KOMMENTAR
Med utgången av 2010 avslutades det nya Bures första verksamhetsår. Fusionen mellan Bure och Skanditek slutfördes i januari i fjol och de uppsatta målsättningarna om kostnadssynergier har under året realiserats genom besparingar på personal och kontor. Bures aktieägare erhöll före fusionens genomförande en engångsutdelning på 478 MSEK, motsvarande 9,50 SEK per aktie.
Bures portföljbolag har under året utvecklats positivt avseende omsättning och resultat. Särskilt glädjande har utvecklingen varit i Micronic Mydata där orderingången ökade med 62 procent under året och rörelseresultatet blev 73 MSEK (-179). Carnegie hade ett starkt år inom Investment Banking samtidigt som rankingen och marknadsandelarna ökade för Securities. Carnegies förvärv av HQ Bank och HQ Fonder bidrar starkt till att utveckla och förstärka kunderbjudandet inom Private Banking området.
Carnegie Asset Management uppvisade ett svagare resultat än väntat på grund av kostnader hänförliga till bolagisering, ägarspridning och valutakurseffekter.
Bure sålde under året sina aktier i portföljbolagen AcadeMedia och Energo. Totalt inbringade försäljningarna ca 550 MSEK och avkastningen på respektive investering blev drygt 40 respektive 29 procent, att jämföra med Bures långsiktiga målsättning på 12 procent.
Bure har efter försäljningarna en stark finansiell ställning med en kassa som uppgår till ca 700 MSEK. Trots de negativa omräkningseffekterna av kronförstärkningen, som kommer påverka resultatutvecklingen i våra exportorienterade bolag, är vi försiktigt optimistiska och bedömer att den positiva trenden i efterfrågeutvecklingen under fjolåret skall fortgå under 2011.

Patrik Tigerschiöld
verkställande direktör


FÖR INFORMATION KONTAKTA
Patrik Tigerschiöld, VD, 08- 614 00 20
Andreas Berglin, CFO, 08- 614 00 20

wkr0001.pdf