Bokslutskommuniké 2011

Fjärde kvartalet 2011

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 223 MSEK (215).
 • Koncernens resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 75 MSEK (149).
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,92 SEK (1,66).
 • Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till 66 MSEK (166). Reversering av nedskrivning hänförlig till de noterade portföljbolagen PartnerTech samt Micronic Mydata har påverkat resultatet positivt med 88 MSEK.
 • Portföljbolagen The Chimney Pot samt H. Lundén Holding avyttrades under december månad.
 • Bure återköpte under kvartalet 1 681 669 egna aktier. Per 31 december 2011 innehade Bure totalt 3 970 746 st egna aktier, vilket mostvarar 4,6 procent av totalt antal aktier.

Finansiell information helåret 2011

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 806 MSEK (787).
 • Koncernens resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till -54 MSEK (571).
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till -0,62 SEK (6,60).
 • Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till -112 MSEK (197). Nedskrivning i portföljbolagen har påverkat resultatet med -102 MSEK.
 • Bures substansvärde per 31 december 2011 uppgick till 2 035 MSEK (2 419). Substansvärdet per aktie uppgick till 25,01 (26,98).
 • Totalavkastningen för Bure-aktien uppgick till – 43,5 procent (28,1). Substansvärde-förändringen per aktie uppgick till -7,3 procent.
 • Inlösenprogram genomfört under året, 164 MSEK har utbeta lats till Bures aktieägare.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Styrelsen avser att föreslå årsstämman en utdelning på 0,30 kr.

 
VD-KOMMENTAR

Fjärde kvartalet har fortsatt präglats av oro och turbulens kring Euro samarbetet och banksystemet i Europa. En viss konjunkturell optimism har dock återkommit då ekonomisk statistik, från i första hand USA, varit positiv. Aktiemarknaderna steg under slutet av året och har inlett 2012 starkt.

Resultaten i våra portföljbolag under årets sista kvartal har varit blandade. Carnegie Holding uppvisade ett svagt kvartal och gjorde en förlust i rörelsen på helåret. Därtill kom engångsposter och omstruktureringskostnader som medförde att årsresultatet blev -268 MSEK. Med de åtgärder som nu genomförs skapas bättre förutsättningar för att säkerställa lönsamhet inom Carnegies samtliga affärsområden.

Glädjande var att PartnerTech under kvartalet visade en vinst på 29 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 4,5 procent, och därmed fortsatte den positiva trend bolaget visat under året.

Under kvartalet avyttrades två portföljbolag, The Chimney Pot och H. Lundén Holding samtidigt som vi erhöll en tilläggsköpeskilling från försäljningen av Textilia 2008. Totalt inbringade detta ca 85 MSEK.

Under fjärde kvartalet har moderbolaget Bure gjort reverseringar på 88 MSEK som en följd av stigande börskurser på våra noterade innehav. Totalt sett har vi under året gjort nedskrivningar i portföljen på 102 MSEK varav i den noterade delen med 42 MSEK och i den onoterade delen med 60 MSEK. Börskursen föll under fjolåret och totalavkastningen, justerat för inlösenprogrammet, blev minus 43,5 procent. Som en jämförelse kan vi konstatera att substansvärdet per aktie minskade med 7 procent.

Bure har idag, efter att ha avyttrat sex bolag under året, en koncentrerad portfölj med åtta innehav. Bure har en stark finansiell ställning med nära 500 MSEK i investeringsbara medel vilket skapar förutsättningar för nya investeringar.

 
FÖR INFORMATION KONTAKTA
Patrik Tigerschiöld, VD 08- 614 00 20
Andreas Berglin, CFO O 08- 614 00 20

Bure offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 februari 2012, kl 09.00

wkr0001.pdf