Bokslutskommuniké 2012

Fjärde kvartalet 2012

 • Substansvärdet minskade med 5,6 procent under kvartalet och uppgick till 27,1 SEK per aktie.
 • Vitrolife knoppade av bolaget Xvivo Perfusion AB – nytt innehav i Bures portfölj.
 • Nedskrivning av innehaven i portföljbolagen Mercuri International samt Theducation på totalt -140 MSEK.
 • Bure förvärvade aktier i Vitrolife till ett värde av 3,8 MSEK samt i bolaget MedCap till ett värde av 4,5 MSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,79 SEK (0,92).

Helåret januari – december 2012

 • Substansvärdet per aktie har ökat från 25,0 SEK till 27,1 SEK mostvarande en ökning med 8,2 procent.
 • Substansvärdet uppgick till 2 195 MSEK vid årets slut.
 • Bure-aktiens totalavkastning uppgick till 39,8 procent. SIXR index steg med 16,5 procent under samma period.
 • Likvida medel samt kortfristiga placeringar i moderbolaget uppgick till 829 MSEK (476).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -2,04 SEK (-0,62).

Händelser efter årets slut

 • Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning på 0,50 SEK (0,30) per aktie.
 • Substansvärde per aktie per den 20 februari 2013 var 28,8 SEK, en ökning med 6,3 procent.

VD-KOMMENTAR
Året som gått har inneburit stora förändringar i Bures portfölj och dess portföljbolag. Ett resultat av dessa affärer är att Bure idag har en stor kassa och att den underliggande portföljen av bolag fått en delvis annan inriktning.

Under våren annonserade Bure att innehaven i Carnegie-bolagen hade sålts. Resultatet blev en reavinst på knappt 280 MSEK motsvarande 3,40 SEK per aktie. I maj beslöt Bure att investera drygt 240 MSEK i godstågsbranschen. Främst genom förvärv av nya lok från Bombardier samt en minoritetsandel i en godstågsoperatör. Loken hyrs ut för att kunna leverera transporttjänster enligt ett flerårigt transportavtal, vilket ger Bure en stabil avkastning.

Genom försäljningen av Carnegie-innehaven och investeringen i godstågsbranschen har Bures portfölj förändrats. Den underliggande exponeringen mot marknaden för finansiella tjänster har försvunnit samtidigt som portföljen har fått en betydligt stabilare avkastningsprofil.

Portföljbolaget Vitrolife har under året slutfört den renodling av verksamheten, som tidigare kommunicerats, genom att man till sina aktieägare delat ut transplantationsverksamheten – Xvivo Perfusion. Renodlingen skapar bättre förutsättningar för båda bolagen att fokusera och fortsätta sin positiva utveckling.

Även om glädjeämnena varit många under året finns det också besvikelser. Både PartnerTech och Mercuri International har fått vidkännas svagare efterfrågan under andra halvåret ifjol och resultaten på helår kom in under förväntan. Portföljbolaget Micronic Mydata hade en stark utveckling i sin kärnverksamhet under året, men tvingades tyvärr meddela att bolagets stora nya projekt drabbats av försening, vilket medförde att bolaget genomförde ett neddragningsprogram som har belastat resultatet.

Mot bakgrund av Bures starka kassa och framgångsrika avyttringar kommer styrelsen föreslå en höjd utdelning till 0,50 SEK per aktie.

Patrik Tigerschiöld
Verkställande direktör

    
FÖR INFORMATION KONTAKTA

Patrik Tigerschiöld, VD 08- 614 00 20
Andreas Berglin, CFO 08- 614 00 20

Bure offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och /eller svensk lag om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2013, kl 08.30.

Hela rapporten