Bokslutskommuniké 2013

Helåret januari – december 2013

 • Substansvärdet per aktie uppgick till 33,47 kr vid årets utgång jämfört med 27,06 kr föregående årsskifte. Justerat för utdelning motsvarar detta en ökning med 25,5 procent sedan årsskiftet.
 • Bures substansvärde uppgick till 2 545 Mkr (2 195).
 • Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till 503 Mkr (128).
 • Resultat per aktie i moderbolaget uppgick till 6,40 kr (1,58).
 • Totalavkastningen för Bure-aktien uppgick till 21,0 procent (39,8). Six Return Index har ökat med 28,0 procent.
 • Styrelsen föreslår årsstämman en ordinarie utdelning om 0,50 kr per aktie samt en extra utdelning om 0,50 kr.

Fjärde kvartalet 2013

 • Substansvärdet per aktie ökade med 3,5 procent under kvartalet. Six Return Index ökade med 9,2 procent.
 • Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till 85 Mkr (-61).
 • Värdet på noterade intressebolag ökade med 189 Mkr.
 • Värdeökningen från Bures kortfristiga placeringar uppgick till 11 Mkr under det fjärde kvartalet.
 • Under det fjärde kvartalet gjorde Bure nedskrivningar av tillgångar med totalt 119 Mkr varav merparten avser Mercuri International (79 Mkr) och RushRail (21 Mkr).
 • Bure återköpte 1 000 000 aktier i oktober 2013. Bure innehar härefter totalt 5 050 475 egna aktier vilket motsvarar 6,2 procent av det totala antalet utgivna aktier i bolaget.

Händelser efter årets slut

 • Bures substansvärde per aktie uppgick till 35,46 kr den 20 februari 2014.
 • Styrelsen i Bure Equity utsåg på ordinarie styrelsemöte den 20 februari 2014 Henrik Blomquist till Verkställande Direktör. Henrik Blomquist är tillförordnad VD sedan april 2013 och var tidigare vice VD sedan 2010.

  
2013 blev börsens år. Trots en avvaktande världsekonomi har höga förväntningar på bolagens framtida vinster drivit på börsen. SIX Return Index steg med hela 28 procent. Även Bures noterade innehav hade ett framgångsrikt år. Sammantaget steg våra noterade portföljbolag med drygt 61 procent 2013. De största bidragsgivarna var framförallt Vitrolife, Micronic Mydata och Xvivo. Detta har självklart påverkat utvecklingen av Bures substansvärde per aktie positivt. Justerat för utdelning ökade substansvärdet per aktie med 25,5 procent under 2013.

Portföljsammansättningen har delvis förändrats 2013. Nytt portföljbolag är MedCap, i vilket Bure är enskilt största ägare sedan första kvartalet. Under året har vi därtill avyttrat merparten av verksamheten i Theducation. Denna försäljning sätter därmed punkt för ett nästan 15-årigt engagemang som Bure har haft inom friskolesektorn.

Under året inrättades ett placeringsutskott i Bure. Utskottets uppdrag är att till låg risk skapa avkastning på Bures kassa fram till dess att nya portföljbolagsinvesteringar genomförs. Placeringarna utgörs främst av räntefonder och likvida noterade aktier. Glädjande är att denna förvaltning trots en försiktig strategi har uppvisat en avkastning på drygt 13 procent.

Vi har även haft negativa avvikelser under året vilket föranlett nedskrivningar. Mercuris resultatutfall har varit en besvikelse och under andra halvåret har ytterligare åtgärder vidtagits för att vända utvecklingen. Uthyrningen av lok till Trätågs timmertransporter inleddes under året. Transportsystemet utvecklas enligt plan medan tågoperatören RushRail, i vilken vi äger en minoritetsandel har hamnat i ekonomiska problem.

Avslutningsvis, portföljbolaget Micronic Mydata styrelse har föreslagit årsstämman att lämna en extra utdelning i år. En andel av denna utdelning anser styrelsen bör tillfalla Bures aktieägare. Mot denna bakgrund avser styrelsen, att vid sidan av en ordinarie utdelning om 0,50 kr/aktie, föreslå årsstämman i Bure en extra utdelning om 0,50 kr/aktie.

Henrik Blomquist
Verkställande direktör

För information kontakta
Henrik Blomquist, VD 08- 614 00 20
Max Jonson, CFO 08- 614 00 20

Bure offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och /eller svensk lag om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 21 februari 2014, kl 08.30.

Bokslutskommuniké 2013