Bokslutskommuniké 2014

Helåret januari – december 2014

 • Substansvärdet per aktie uppgick till 46,09 kr vid årets utgång jämfört med 33,47 kr föregående årsskifte.
 • Ökningen av substansvärdet per aktie, justerat för utdelning om 1,00 kr per aktie, uppgick till 40,7 procent sedan årsskiftet.
 • Bures substansvärde var 3 291 Mkr (2 545) vid årets utgång.
 • Six Return Index ökade med 15,8 procent.
 • Totalavkastningen för Bure-aktien var 43,0 procent (21,0).
 • Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till 953,1 Mkr (503,5). Resultatet per aktie uppgick till 12,72 kr (6,40).

Fjärde kvartalet 2014

 • Substansvärdet per aktie ökade med 13,1 procent under kvartalet.
 • Six Return Index ökade med 6,1 procent.
 • Bure fullföljde förvärvet av 20,1 procent i Fondbolaget Fondita Ab i Finland.
 • Bure Financial Services etablerades som ägarbolag för aktieposterna i Catella om 10,4 procent och Fondbolaget Fondita om 20,1 procent.
 • Bure avyttrade 1 miljon aktier i Vitrolife, 300 000 aktier i Xvivo Perfusion och en mindre aktiepost i PartnerTech till ledningen i PartnerTech. Total försäljningslikvid uppgick till 172 Mkr.
 • Bure återköpte 4 108 043 aktier under kvartalet. Bure innehar härefter totalt 4 684 068 egna aktier vilket motsvarar 6,2 procent av det totala antalet utgivna aktier i bolaget.

Händelser efter årets slut

 • Substansvärdet per aktie uppgick till 60,06 kr den 19 februari 2015 vilket motsvarar en ökning om 30,3 procent sedan årsskiftet.
 • Styrelsen föreslår årsstämman en ordinarie utdelning om 1,00 kr per aktie.
 • Bure har efter rapportperiodens utgång återköpt 563 732 aktier för 22,2 Mkr. Bures innehav av återköpta aktier uppgick den 19 februari 2015 till 5 247 800 aktier motsvarande 6,9 procent av totalt antal aktier.

Årets uppgång i substansvärdet per aktie slutade på fantastiska 40,7 procent. Kraftiga uppgångar i två av våra mest långsiktiga innehav Mycronic (+ 100 %) och Vitrolife (+ 76 %) ligger till grund för denna utveckling. Detta faktum är extra roligt då det visar på att långsiktigt och uthålligt arbete verkligen lönar sig. Six Return Index slutade på + 15,8 procent.

Under året har vi gjort två nya portföljbolagsinvesteringar. I september investerade vi ca 200 Mkr i den noterade industrikoncernen Cavotec. Cavotec verkar inom ett antal olika marknadssegment, i vilka de marknadsför egenutvecklade system och produkter. Vår ambition är att tillsammans med ledningen ta nästa kliv i bolagets utveckling. Utöver investeringen i Cavotec har vi även återvänt till den finansiella sektorn. Detta har vi gjort genom att förvärva 20 procent i den finska fondförvaltaren Fondita samt 10 procent i Catella. Fondita har en imponerande historia som en av de ledande oberoende aktiefondsförvaltarna i Norden. Catella, vilket är en börsnoterad finansiell rådgivare och kapitalförvaltare, har sedan investeringstillfället i mars utvecklats mycket bra med en uppgång om ca 100 procent. I samband med dessa investeringar skapade vi även en egen struktur för våra innehav i den finansiella sektorn, Bure Financial Services AB.

Under 2014 har vi fortsatt återköpen av egna aktier. Totalt har vi köpt tillbaka 4,7 miljoner aktier, motsvarande 6,2 procent av kapitalet, till ett snittpris om 30,55 kr.

Mycket tack vare vår försäljning av 1 miljon aktier i Vitrolife i december hade vi vid utgången av 2014 återigen cirka 500 Mkr i investeringsbara medel. Trots att vi i dagsläget ser historiskt höga tillgångspriser fortsätter vi att lägga stort fokus och arbete på att utvärdera nya investeringar. Vi ser t ex många intressanta situationer där Bure kan spela en tydlig roll.

Avslutningsvis vill jag kommentera vår exceptionella inledning av 2015. Bures substansvärde per aktie är i skrivande stund 60,1 kr vilket motsvarar en uppgång om 30,3 procent. Den enskilt största orsaken är utvecklingen i Mycronics aktiekurs. Sedan årsskiftet har aktiekursen stigit med hela 100 procent. Jag kan konstatera att det är ett kvitto på ett väl genomfört arbete för alla som jobbar på bolaget!

Henrik Blomquist
Verkställande direktör

För information kontakta
Henrik Blomquist, VD 08 – 614 00 20
Max Jonson, CFO 08 – 614 00 20

Bure offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och /eller svensk lag om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 20 februari 2015, kl 08.30.

Bokslutskommuniké 2014