Bokslutskommuniké 2015

Helåret januari – december 2015

 • Substansvärdet per aktie var 87,40 kr vid årets utgång jämfört med 46,09 kr föregående årsskifte vilket motsvarar en ökning med 89,6 procent.
 • Bures substansvärde var 6 060 Mkr (3 291) vid årets utgång.
 • Totalavkastningen för Bureaktien var 95,4 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 10,4 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 2 940 Mkr (961). Resultatet per aktie uppgick till 41,98 kr (12,83). 
   

Fjärde kvartalet 2015

 • Substansvärdet per aktie var 87,40 kr jämfört med 60,21 kr vid kvartalets början vilket motsvarar en ökning med 45,2 procent.
 • Totalavkastningen för Bureaktien var 57,3 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 6,3 procent under kvartalet.
 • Bure avyttrade 7 800 000 aktier i Mycronic för 499 Mkr vilket resulterade i ett exitresultat om 394 Mkr.

Händelser efter periodens slut

 • Substansvärdet per aktie uppgick till 83,18 kr den 22 februari 2016 vilket motsvarar en minskning med 4,8 procent sedan årsskiftet.
 • Styrelsen föreslår årsstämman en ordinarie utdelning om 1,00 kr per aktie (1,00) och en extra utdelning om 1,00 kr per aktie.

Med 95 procent i totalavkastning under 2015 noterar Bure sitt bästa år i bolagets historia! Värdet på våra två största innehav, Mycronic och Vitrolife, har sammantaget ökat med över 2,5 mdkr under 2015. Jag ser värdeuppgången som resultatet av ett  fantastiskt arbete som lyft bolagen till en ny och högre nivå. Med en omsättningstillväxt på 23 resp. 41 procent och en ännu högre vinsttillväxt, 95 resp. 67 procent, förtjänar båda bolagen denna värdeuppgång.

Ytterligare ett glädjeämne under 2015 var utvecklingen i vårt dotterbolag Mercuri International. Efter några turbulenta år med ledningsbyten och omstruktureringar har resultatet nu vänt till 28 Mkr i vinst under 2015. Mercuris nya Vd sedan 18 månader har på ett mycket imponerande sätt skapat lönsamhet och nu  fortsätter arbetet att förbättra bolagets processer och därigenom skapa tillväxt.

Som ett steg i en generell marknadskonsolidering förvärvade, den finska branschkollegan, Scanfil i somras PartnerTech varvid Bure erhöll 289 Mkr. Under hösten minskades innehavet i Mycronic med ca 500 Mkr, köpare var i huvudsak två svenska institutioner. Det innebär att under året har avyttringar genomförts för totalt 800 Mkr.

Småbolagsrallyt, vilket jag skrev om i Q3-rapporten, tilltog under sista kvartalet 2015. En viss justering har skett inledningsvis 2016 men jag tycker det är svårt att motivera denna skillnad i värdering mellan små och stora bolag. Att den marknadsoro vi nu upplevt under starten av 2016 slår mot flera av våra noterade  bolag är oundvikligt. Sen årets början har Bures substansvärde per aktie minskat med 4,8 procent. Paradoxalt nog ser jag denna marknadsoro med viss tillförsikt. Med grunden i Bures situationsbaserade investeringsstrategi tror jag vi kommer se fler intressanta investeringsmöjligheter i ett mer volatilt  marknadsklimat. Genom fjolårets avyttringar av PartnerTech och i Mycronic har vi därför byggt en stark finansiell position. Vi har idag en knapp miljard kronor tillgängliga för nya investeringar.

Henrik Blomquist
Verkställande direktör

För information kontakta
Henrik Blomquist, VD 08 – 614 00 20
Max Jonson, CFO 08 – 614 00 20

Bure offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och /eller svensk lag om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 23 februari 2016, kl 08:30.

Bokslutskommuniké 2015