Bokslutskommuniké januari – december 2016

Totalavkastningen för Bureaktien var 54,7 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 9,6 procent

Delårsperiod januari – december 2016

  • Substansvärdet var 101,74 kr per aktie vid årets utgång jämfört med 87,40 kr vid föregående årsskifte vilket motsvarar en ökning med 16,4 procent.
  • Bures substansvärde var 7 054 Mkr (6 060) vid årets utgång.
  • Totalavkastningen för Bureaktien var 54,7 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 9,6 procent.
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 173 Mkr (2 940). Resultatet per aktie uppgick till 16,92 kr (41,98).

Fjärde kvartalet 2016

  • Substansvärdet per aktie var 101,74 kr jämfört med 116,54 kr vid kvartalets början vilket motsvarar en minskning med 12,7 procent.
  • Totalavkastningen för Bureaktien var 2,7 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 3,4 procent under kvartalet.

Händelser efter periodens slut

  • Substansvärdet uppgick till 106,77 kr per aktie den 23 februari 2017 vilket motsvarar en ökning med 4,9 procent sedan årsskiftet.
  • Bure kommer att erhålla en tilläggsköpeskilling på 24,0 Mkr från försäljningen av Carnegie Holding.
  • Styrelsen föreslår årsstämman en ordinarie utdelning om 1,50 kr per aktie (1,00) och en extra utdelning om 0,50 kr per aktie (1,00), totalt 137,8 Mkr.

Vd-kommentar
År 2016 var återigen ett framgångsrikt år för Bure. Efter en svag inledning på året kan Bure redovisa en ökning av substansvärdet med 1 mdkr, eller 16,4 procent. Utvecklingen av Bures aktiekurs var ännu bättre med en totalavkastning på +54,7 procent, motsvarande en ökning om 2,4 mdkr, inklusive aktieutdelning. Bures aktie handlades därmed till en premie mot substansvärdet på 2 procent vid årsskiftet jämfört med en rabatt om 20 procent vid årets inledning. Fallande substansrabatt är även något som flera av våra investmentsbolagskollegor erfarit under året.

Uppgången i både Mycronic och Vitrolife fortsatte under 2016 och stod för merparten av Bures substansvärdestillväxt. Vid årsskiftet uppgick andelen av dessa två innehav till c. 70 procent av Bures totala substansvärde. Detta är givetvis en stor andel, båda bolagen har dock framgångsrikt vidareutvecklat sin respektive affär genom spännande förvärv och produktutvecklingar. Att ha möjligheten att då kunna vara en långsiktig ägare är något jag tror utmärker Bure som investerare.

I juni investerade vi i ett nytt portföljbolag i samband med Lauritz.coms börsnotering på Nasdaq First North. Lauritz har en intressant historia där de utmanar en traditionell och konservativ auktionsbransch med digitala lösningar. Kursutvecklingen för bolaget har inledningsvis tyvärr varit mindre rolig, vilket bl.a. visar på de strukturella utmaningarna att ta ett onoterat entreprenörslett bolag till en noterad miljö.

Överlag anser jag att vi har sett stora förflyttningar i samtliga våra portföljbolag. Att förändra, förbättra och utveckla tar tid och kräver tålamod. Min övertygelse är att om vi som ägare kan visa respekt och förståelse för våra portföljbolags förutsättningar och utmaningar, kommer det att även i fortsättningen ge långsiktiga resultat. Givet den fantastiska utvecklingen vi har haft de senaste åren är det naturligt att vara lite ödmjuk inför 2017.


Henrik Blomquist
Verkställande direktör

För information kontakta
Henrik Blomquist, VD 08 – 614 00 20
Max Jonson, CFO 08 – 614 00 20

Bure offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2017, kl 08:30.

Hela rapporten (PDF)

Pressmeddelande 2016 (PDF)